Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) április-június • 65-136. szám

1924-06-21 / 129. szám

2 BÍJKÉSMEFTYEI KÖ7.LÖK! Békéscsaba, 1924 junius 21 Szombaton: Kratochwill Károly altábornagy és a Budapest felől érkező vendégek fogadása 19 óra 30 perckor az állomásnál. Felkéri a rendezőség azokat az urakat, akik a fogadásnál részt óhajtanak venni, hogy a város­háza udvarán 18 óra 45 perckor gyülekezzenek, ahol fogatok álla­nak rendelkezésre. Megérkezés után vacsora a Fiúméban, melyen a volt 4-es honvédek minél számosabban je­lenjenek meg. A rendezőség más ezredbeli bajtársakat is szívesen lát. Vasárnap délelőtt: 1. Az előzetesen megállapított programm szerint felkért fogadó­bizottság fogadja a Budapest felől 3 óra 30 perckor, Sarkad felől 9 óra 16 perckor, Szeged felől 8 óra 51 perckor és az AEGV vasútnál Vésztő felől 6 óra 30 perckor és Mezőkovácsháza felől 9 órakor érkező vendégeket. (A helybeli volt 4-es honvédek reggel 9 órakor a városháza ud­varán gyülekeznek.) 2. Délelőtt 10 órakor tábori mise a Városháza előtt, 3. A 4-esek elvonulása altábor­nagyuk előtt községenként. 4. A községek által emlékdomb céljára hozott rögök elhelyezése a Széchenyi-ligetben, e célra meg­jelölt helyen. 5. Kratochwill altábornagy az ezred történetét ismerteti, továbbá javaslatot tesz bajtársi szövetség és központi bizottság megalakí­tására. 6. Közebéd a Széchenyi-ligetben. A rendőrség felkéri Békéscsaba város közönségét, hogy az An­drássy-ut, Ferenc József-tér, Szent István-tér házait lobogózza fel. Repülőverseny ejtő­ernyővel Békéscsabán Egy repülés -- százezer koron a (A Közlöny eredeti tudósítása.) Május hónap folyamán a ,,Hadröá" Nemzeti Szövetség a mátyásföldi repülőtéren nagyszabású repülő­versenyeket rendezett, amelyeknek főattrakciója az volt, hogy a ke­ringő repülőgépek egyikéből — amikor mintegy 2000 méternyi ma­gasságig emelkedett — egy vak­merő pilóta kiugrott és ejtőernyő segítségével lassan leereszkedett a földre- A bátor pilóta, Korányi Sándor a hajmeresztő mutatványt naponta megcsinálta és a vakmerő ugrásnak mindig tömérdek nézője akadt. Az idegizgató látványosságnak rövid időn belül a békéscsabai közönség is tanuja lehet. Az egyik itteni társadalmi egyesület ugyanis tárgyalásokat kezdett a pilótával a repülőversenyek és az ejtőer­nyős mutatványok itteni bemuta­tása érdekében. A tárgyalások eredményeképpen már rövidesen a repülések dátumáról emlékezhe­tünk meg. Értesülésünk szerint Békéscsa­bára 6 repülőgép fog lejönni Bu­dapestről, Korányi ,Sándor pilótá­val együtt. A repülőgépek nem­csak egyszerű sikló- és magassági repüléseket fognak bemutatni, ha­nem utasrepülést is végeznek majd. A terv szerint ugyanis bárki föl­szállhat majd a repülőgépeken egy 5—6 perces légi útra, aki a mu­latság ellenében nem sajnálja a viteldijat — százezer koronát — leszúrni. A versenyek közben Korányi Sándor itt is bemutatja majd hát­borzongtató ugrását a semmibe s ez a jelenet bizonyára itt is ugyan­olyan sikert ér majd el, mint min­denhol másutt, ahol bemutatták. A repülőnap pontos dátumát még nem állapították meg, annak­idején mi is közölni fogjuk. H1BEM — Beírások a leánygimnázi­umba. A Lorántffy Zsuzsanna le­ánygimnáziumba f. hó 30-án és julius l.és2. napján d. e. 9—12-ig lesznek a beírások. A fizetendő dijak összege még nincs megálla­pítva, egyelőre a régi dijak (sze­mélyenként 10.000 K, közalkalma­zottak gyermekeinek 1000 K be­irási dij fizetendő.) Az intézet első osztályába való felvételi vizsgá­latra e hó 22- és 23-án d. e. 9-től 12-ig lehet jelentkezni a szüksé­ges okmányokkal. Fizetendő 10.000 K vizsgadíj, közalkalmazottak gyer­mekeinél 5.000 K. A felvételi vizs­gálat e hó 27- és 28-án lesz. — Első osztállyal nyilik meg a reálgimnázium. A mult napok­ban jelent meg a középiskolai re­form végrehajtási utasítása. Illeté­kes helyen szerzett értesülésünk szerint ez év szeptemberében a reálgimnáziumokká átalakított gim­náziumoknak csupán első osztá­lya lesz reálgimnázium, a többi osztályok egyelőre a régi giáiná­ziumi tanterv szerint tanulnak, pz a beosztás vonatkozik a békés­csabai ev. Rudolf-főgimnáziumba is, amelyet a középiskolai reform szintén reálgimnáziummá rendelt átalakítani. — A harmadik mentövizsga. Holnap, vasárnap délelőtt 9 óra­kor tartják meg a mentőegyesület hallgatóinak vizsgáját a városháza nagytermében. A közönséget a vizsgára tisztelettel meghívja az Elnökség. — Befőzéshez szükséges per­gamentpapir kapható di. Gyön­gyösi és Gruber könyvkereskedé­sében. — Cséplőgéptulajdonosok gyű­lése. A békéscsabai cséplőgéptu­lajdonosok vasárnap, f. hó 22-én délutón 3 órakor gyűlést tartanak a Fehér-bárány vendéglőben. A vezetőség kéri a géptulajdonosok­nak és a munkások vezetőinek megjelenését. — Beiratás az izr. iskolában. A kong. izr. iskolában a beiratá­sokat junius 23-, 24-, 25-én tartják meg 9 órai kezdettel. (A első osz­tálybeliek részére tanúsítványt, a felsőbb osztálybeliek részére pedig értesítőt hozzanak a szülők.) — Evangélikus leányok nyári tanfolyama. A kőszegi ev. leány­nevelő intézet julius hóban négy­hetes német-, francia- és angol­nyelvi tanfolyamot rendez rend­szeressportolással, kirándulásokkal s általában nyári üdüléssel egybe­kötve. A nyári tanfolyam célja a felvett növendékek számára lehe­tővé tenni a modern nyelvekben (német, francia, angol) való tovább­képzést, de nem merev iskolai rendszerrel és keretek között, ha­nem kellemes üdüléssel, kirándu­lásokkal és testedzéssel kapcso­latban. E cél megvalósítására kiválóan alkalmas Kőszeg vá­rosa évszázados kulturáltságával és természeti szépségeinek gaz­dagságával. A tanfolyam számára biztosítva van kiváló tanárok közreműködése- A részvétel ösz­szes költsége 160 aranykorona. A nyaralásra elsősorban középiskolai 10—18 éves leánytanulók vehetők fel. A folyamodások a Kőszegi Ev. Leánynevelőintézet Igazgató­ságához intézendők. — Holttányilvaniíások. A szeg­halmi járásbíróság holttányilvá­nitotta Marton Imre körösladányi földmivest (nős volt Nagy P. Esz­terrel), aki 1881-ben született és mint a 3. népfölkelő gyalogezred közkatonája 1914 decemberében szerb hadifogságban elhunyt; Fe­rencsik József körösladányi lakost, aki 1887-ben született és mint 2. huszárezredbeli katona 1917 ta­vaszán orosz fogságban elpusz­tult. A gyulai járósbiróság holttá­nyilvánitotta Sztancs János elekott­lakapusztai lakost, aki 1915-ben hősi halált halt. A gyomai járás­bíróság Soczó Imre endrődi lakost, aki 1889-ben született és mint a 4 honvédgyalogezred közkatonája 1915 juniusában az olasz harc­téren eltűnt, holttányilvánitotta. Végül a békési járásbíróság holttá­nyilvánitotta Püski Gábor békési földmivest, aki 1876-ban született és mint a 101. gyalogezred köz­katonája 1915 augusztusában orosz hadifogságba esett. — Megszűnik a hatósági leve­lezés „hivatalos" bélyegzése. A kereskedelemügyi miniszter az ál­lami szervek által belföldön fel­adott levélpostai küldemények után esedékes postai dijak lerová­sának ujabb szabályozását ren­delte el. E célból a pénzügymr niszterrel egyetértően a „hivatalos" postai bélyegrendszert megszün­tette és julius 1-től kezdve az ál­talányozási rendszert lépteti életbe.. — Aki felekezetek szerint akarta megválogatni az árverezőket. Május 26-án a város réti szénáját nyilvános árverésen eladták. Az árverésen résztvett id. Kocziszky Angyalos János is, aki árverés közben hangosan és szitkozódva szidni kezdte a zsidókat és az árverelőket arra akarta rávenni, hogy ne engedjék a megjelent zsi­dókat az árverésen részt venni. Pollák Arnold vendéglős, aki szin­tén résztvett az árverésen, figyel­meztette Kocziszkyt, hogy handa­bandázásával nem a zsidóknak,­hanem a városnak csinál kárt, mert minél többen vesznek részt a7. árverésen, annál magasabb árakat lehet elérni. Id. Kocziszky a figyelmeztetésre sértésekkel és rágalmazó kijelentésekkel felelt, mire Pollák Arnold bepanaszolta a járásbíróságon. Pénteken tartot­ták meg az ügyben a tárgyalást,, amelyen id. Kocziszky tagadni igyekezett, de a biróság a bizo­nyítékok súlya alatt bűnösnek mondotta ki őt és 150 ezer ko­rona pénzbüntetésre és 110 ezer korona perköltség megfizetésére ítélte. Az ítélet jogerős. — A szegény iskolásgyerme­keknek. Dr. Szamek Oszkár 200 ezer. Deutsch Vilmosné, Darvasi Lajos (Nagyvárad), Róna Gusztáv, dr, Révész Sándor és Hollánder Lipót dr. 100—100 ezer, Fried­mann Jenő 25 ezer koronát adott a szegény iskolás gyermekek ju­talmául, melyért ezúton mond kö­szönetet a nemesszivü adakozók­nak a kong. izr. iskolaszék. — Egy napi szünet a Jegyin­tézetnél A Jegyintézet békéscsa­bai fiókjánál a Magyar Nemzeti Bankká való átalakulás miatt hét­főn, 23-án felek részére nem lesz hivatal. — Országos vásárok. Körösla­dánybaíí junius 27-én állat- és ki­rakodóvásárt tartanak, mig julius 5-én és 6-án Dévaványán lesz or­szágos vásár. — Erdős Renée lelki útmuta­tója, mely tanáccsal, megoldással szolgál mindenki számára, aki lelki problémájával a nagy Írónő­höz fordul, a Színházi Elet leg­nagyobb szenzációja. Incze Sán­dor népszerű hetilapjának uj szá­mában a gazdag riportok gazdag sora számol be a színházi, mű­vészi, autós élet eseményeiről, az Alföld-Alpesi turaut startjáról, a győztes uruguayi csapatról, a ma­gyar sportélet szenzációiról. Tel­jes terjedelmében, Hevesi Sándor fordításában közli a lap Seribe hires színmüvét, az Egy pohár viz-et. Egy szám ára 8000 K, ne­gyedévi előfizetés 80.000 K. Ki­adóhivatal Budapest, • Erzsébet­körut 29. PÉTEBF1 CIPOÁRUHiZiBAN a szokásos reklámárusiiás — amig a készlet tart — ezúttal 3 sorozatban történik I. SOrOZat: Női lakk, antilop, regatta és körömcipők (szürke, barna, fekete és drapp színekben) párja 288 ezei* II. SOrOZat" Női barna sevró és bagaiia regatta cipők (svájci és francia formájú) párja 288 ezer III. sorozat : Női fekete sevró és box párja 220 ezer Szombaton és vasárnap Kedden és szerdán «*•« isiii Bonni <*«*•«*•«<» Borgia Lukrícia n-^ egy csodálatos asszony története 8 felvonásban Liane Haid, A. Bassermann, Conrad Weidt, Polla Negri—Conrad Nagel Paul Wegener, Lubinszky Tibi

Next

/
Oldalképek
Tartalom