Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) április-június • 65-136. szám

1924-04-01 / 65. szám

2 é. BRKRSMEOVFÍ WFLZI/IWV Békéscsaba, 1924 április 8 tarlja fenn. Javasolom, hogy ad­junk be kérvényt a városhoz egy jó helyen levő, előre kiszemelt üres telek átengedése érdekében. Ellmann Adolf ezután arra biz­tatta az elöljáróságot, hogy addig kell cselekedni, amig a szalmaláng el nem lobbant és a lelkesedés megvan. Javasolja, hogy az elöl­járóság járjon elől a jó példával és kezdje meg az alaplőke jegy­zését. A buzditó szavak nyomán nagy éljenzés hangzott fel és a gyűlés résztvevői azonnal hozzákezdtek az alapitó-levél aláírásához és a buza-alaptőke jegyzéséhez. Ko­vács elnök 50, Martincsek alelnök 30 métermázsa buza jegyzésével kezdték meg az akciót és a pél­dán felbuzdulva, az elöljáróság percek alatt 340 métermázsa bú­zát jegyzett az Iparos Bank alap­tőkéjére. Az alapiiő-Ievelel a következő előljárósági tagok irták alá: Ko­vács Mihály elnök, Martincsek Károly alelnök, Dénes Bálint, Ko­cziha Mihály, Orvos Endre, Lip­ták János, Kován Endre, Lepény András, Martincsek András, Ell­mann Adolf, Gécs László, Uhrin Károly, Gyucha György, Babinszky János, Martincsek Mátyás, Uhrin Ádám, Francziszky Dániel, Végh Endre, Kleskó Lajos, ifj. Tomka Pál, Molnár János, Lipták János (épitő), Bujtás József, ifj. Horváth Mihály, Keller József, Lepény Tamás, Békéscsabai Iparosifjak Művelődési Egyesülete, Gálik Já­nos és Gulyás Mátyás. A gyűlés ezután elhatározta, hogy az alaptőkejegyzést most már az iparosok sorában — az egyes szakosztályok kebelében — fogják folytatni. Majd az adókivető-bizott­ságba választották meg az iparos tagokat, szakmánként egyet-egyet, végül az elnök és alelnök éltetésévei véget ért a gyűlés. Szent-Istvánkor lesz a békéscsabai ipar­kiállítás ­14 millióra rúgnak az előzetes költségek (A Közlöny eredeti tudósítása.) A békéscsabai iparkiállitás rende­zésére és előkészítésére kiküldött ipartestületi bizottság vasárnap délelőtt tartott ülést az Ipartestü­letben, Kovács Mihály ipartestü­leti elnök vezetésével. Martincsek Károly alelnök üd­vözlő szavai után Ellmann Adolf szólalt föl, aki hosszasan fejte­gette, mi módon volna lehetséges a kiállítás előzetes költségeit elő­teremteni. Tervet ajánlott, hogy a kiállítók négyzetméterenként bizo­nyos tarifális dijat legyenek köte­lesek fizetni az általuk igénybe­vett tér után s javasolta, hogy ezt a tarifát egy bizottság állapítsa meg. Martincsek ellenezte, hogy ne­hézségeket támasszanak a kiállító iparosoknak. A kiállítás célja nem nyerészkedés, nem üzlet, hanem az, hogy az itteni iparosság tudá­sát bemutassák. Ismertette ezután az ügy állását és bejelentette, hogy a kiállítást augusztus köze­pén, Szent-István hetében fogják megtartani. Erre a célra a gimná­zium épületét már föl is ajánlot­ták, ezenkívül azonban mé ség lesz három deszkaépü. lésére is. A szükkörü bizottság már a részletes költségvetést is kidolgozta és igy tudja már min­denki, hogy a kiállítás 14 millió koronába fog kerülni. Filippinyi Samu ezután beszá­molt a kiállítás előkészületeiről és javasolta, hogy a kiállítók az igénybevett terület után helypénzt fizessenek, aminek felét előre fi­zessék le, a kiállítás előzetes ki­adásainak fedezésére. Bejelentette, hogy a békéscsabai fakereskedők az összes faanyagot, ami a desz­kaépületekhez lesz szükséges, tel­jesen díjtalanul ajánlották föl használatra. A szükséges nyom­tatványok költsége az ezeken el­helyezett hirdetések árából fog kikerülni. Martincsek Károly, Sajben Pál, Filippinyi Samu, Kovács Mihály és Gráb Emil hozzászólásai után az ülés elhatározta, hogy kataló­gust fognak kiadni a kiállítás be­harangozására, ezenkívül külön­böző nyomtatványok és a hírla­pok utján kezdenek propagandát a kiállítás iránti érdeklődés fölkel­tésére. A nyomtatványokon levő hirdetésekből és a kiállítók hely­pénzdijaiból fogják finanszírozni az egész kiállítást, mig a kiállítás alkalmával befolyó belépődijakat teljes egészében az Ipartestület székháza alapjára adják. A bizoltság szerdán este ujabb ülést tart, amelyen a helypénz­dijak tarifáját fogják összeállítani. A Békésmegyei Keres­kedelmi Részvény­társaság közgyűlése Vasárnap délelőtt tartotta a Bé­késmegyei Kereskedelmi Részvény­társaság, ez a szépen fejlődő és életerős kereskedelmi vállalat évi rendes közgyűlését Roth József el­nöklete alatt a részvényesek élénk érdeklődése mellett. Elnök üdvözölve a megjelente­ket, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Biró Emilt, annak hitelesítésére Reisz Hermann és Giessing Rezső részvényeseket kérle föl. Majd Guttmapn József vezérigazgató ol­vasta fel az igazgatóság jelentését. A mérleg szerint az 1923. évi tiszta eredmény 44,272.525 korona. Vas Sándor igazgató, f. ü. b. el­nök, a felügyelő bizottság jelenté­sét olvasta leL A felmentvény megadása után a közgyűlés felhatalmazta az igaz­gatóságot, hogy a vállalat alap­tőkéjét 3000 darab á 4000 K név­értékű uj részvény kibocsájtása által 24 millió koronáról 36 millió koronára emelhesse fel. Minden két régi részvény után egy uj részvény vehető át 30,000 K ki­bocsátási árban. A befizetés ha­tárideje április 30. Ezután a régi igazgatóságot és felügyelőbizottságot újból megvá­lasztották. Végül Reisz Hermann tolmácsolta a részvényesek hálá­ját és elismerését a fáradhatatlan Guttmann József vezérigazgató és Singer Ignác igazgató iránt, aki­ket a közgyűlés harsányan meg­éljenezett. Indítványára nekik és a buzgó tisztviselőkarnak jegyző­könyvi köszönetet szavaztak. Közgyűlés után a vállalat meg­vendégelte a megjelenteket. fizetéshez A házbérkülömbözet után járó kincstári házhaszonrészesedés befizetése A pénzügyminiszter elrendelte, hogy a február 1-iki negyedi pót­lólag fizetendő hózbérkülömböze­tek utón köteles minden házbir­tokos a bérlője által fizetett pót­házbér 25%-át, továbbá a saját maga és hozzátartozói vagy al­kalmazottai által bérfizetés nélkül használt épületrész 50%-aI emelt haszonértékének ugyancsak 25 %-át kincstári házhaszonrészese­désül a városi adóhivatalba ápri­lis 9-éig befizetni. A befizetés pótbérfizetési jegy­zék kiállításával, avagy bevallás kapcsán és az államiadó köny­vecske bemutatásával történik. A kincstári házhaszonrészesedés alapja : 1. A bérbeadott lakásoknál a lakó febr. 1-én fizetett tiszta ha­szonbér cimén a háztulajdonosnak egy negyedévre 140000 koronát, ugyanezen lakó tartozik április 1-éig még erre a negyedévre fi­zetni 70.000 koronát bérkülömbö­zetek és 25% kincstári házhaszon­részesedés cimén 17.500 koronát. 2. A bérbe nem ajlott lakások­nál a haszonérték a február 1-én megállapított haszonérték 50%-ával éppen ugy emelkedik, mint a bérbe adott lakásoké és ezen ha­szonérték többlet 25%-a szintén befizetendő. 3. Üzlethelyiségeknél a bérlő február 1-én fizetett tiszta üzlet­bér cimén a háztulajdonosnak egy negyedévre 240.000 koronát, ugyanezen bérlő tartozik fizetni április 1-éig még erre a negyedre 120.0C0 korona bérkülömbözetet és 25% házhaszonrészesedés ci­mén 30.000 koronát. A bérbe nem adott üzlethelyiségeknél a haszon­érték a február 1-én megállapított haszonérték 50 százalékával épen ugy emelkedik, mint az üzlethe­lyiségeké és ez a haszonérték kü­lömbözet 25 százaléka szintén befizetendő. Bevallásra, illetve bérfizetési jegyzék beadására köteles minden háztulajdonos tekintet nélkül arra, van-e lakója, vagy a házát egye­dül lakja, ha a ház a II. köz­igazgatási kerületben fekszik és a házban kettőnél több lakrész van. Egy vagy két lakrészből álló épü­let tulajdonosa csak abban az esetben, ha bérlője van. Az I., III., IV., V. és VI. köz­igazgatási kerületben fekvő és a tanyai házak tulajdonosai csak abban az esetben tartoznak bér­fizetési jegyzéket beadni és kincs­tári házhaszonrészesedést fizetni, ha lakójuk van. Az a háztulajdonos, aki a ház­haszonrészesedést április 9-éig b<í nem fizeti és a bérfizetési jegyzé­ket be nem adja, köteles a befi­zetendő összeg után a késedelem minden megkezdett hónapjára Hí százalék adópótlékot befizetni. Ax adópótlék mérséklésének vagy c engedésének még méltánylást ér­demlő körülmények esetén tincs helye. Á súlyos adópótlékra tekintettel minden háztulajdonos saját érd­kében azonnat fizesse be az ese­dékes kincstári házhaszon t izes-'­dést és adja be a bérfizetési jegyzéket. A gyilkos malomgép Gondatlanságból okozott em ­berölés miatt elitélt maion; tulajdonos (A Közlöny eredeti tudósítása ) Még 1921 december 8-án történt Sarkadon, a Friedmann és Társa­féle hengermalomban, hogy egy fiatal malom munkás, Tóth Péter molnártanonc szerencsétlenség ál­dozata lett. Tóth Péter az egyik gép mellett foglalatoskodott, amikor az úgynevezett fürészkerékről le­csúszott a heveder. Ezt a hevedert a fiu vissza akarta helyezni a ke­rékre, azonban nem szólt sekinek.. hogy a gépet állítsák meg, hanem működés közben akarta a ke ek e tenni a hevedert. Tóth Péter alig próbálkozott meg a müvelettel, a szűk r un helyen nem tudott eléggé vigyázni magára és a gep elkapta. A sze­rencsétlen fiu testét a geprt-szek a szó szoros értelmében sze. el­szaggatták és szinte a feli: ner­hetetlenségig összeroncsoltak. A szerencsétlenség miatt goiii datlansagból okozott emberóli á vétségével terhelten a birósa^ \ad alá helyezte Friedmann Ármint, á cégtulajdonos fiát, valamint Vareu Peter molnárt. A bíróság vizsgá­lata ugyanis megállapította, a két vádlott — mint a maion • üzem vezetője — nem tartotta bí a szabályzatot, hogy a gep i'f" rekeinél a munkás számárr /( cm. ter legyen, ellenben ehelyet' csak 39 cm. állt a munka eh : l zésére. Tehát mindketten mulasz­tást, gondatlanságot követtek t Az ügyet most tárgyalta gyulai törvényszék, ameiy a kel vádlottat bűnösnek mondolta k; gondatlanságból okozott ember­ölés vétségében és ezért óke fejenként egymillió korona Pénz­büntetésre ítélte. A pénzbirsag hajthatatlanság esetén megfelel fogházbüntetésre változik ót. Az ítélet ellen az ügyész felebbezesl jelentett be súlyosbítást kérve, de felebbeztek a vádlottak is, akik a bűnösség megállapítása végett je­lentettek be felebbezést. GUMMITALPAS KÜLÖNLEGESSÉGEK x £)el#<a PETERFI CIPŐÁRUHÁZÁBAN Divatkosztüm, köpeny és uccai ruha a legszebb kivifelbei készül Rosenberg Izidor angol és francia női és férfiszabónál Andrássy-ut 22. Szövetekben állandóan nagy yálaszr

Next

/
Oldalképek
Tartalom