Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) január-március • 1-64. szám

1924-01-22 / 7. szám

2 BEKJBSMEGYIÍ KÖZLÖNY Békéscsaba, 1924 január 22 náiis ut kiépítése érdekében. Ez a 8 kilométeres müut azért volna nagyfontosságú, mert általa Békés­megye összeköttetést kapna Bihar­megye összes közutjaival, ami gazdasági és közlekedési szem­pontból nagyon is kívánatos. Kót és Vésztő község ez ügyben már beadványt is intéztek Békésmegye alispánjához. A beadvany szerint az uj müut több mint 10.000 katasztrális hold­nyi területet érdekelne elsősorban. Az érdekeltek között van 6 nagy­birtokos, Ujiráz község és a nagy­váradi káptalan csökmői gazda­sága. Mivel az ut nagyobbik fele Békésmegyén vonul keresztül, a kiépítéshez szükéges a mi várme­gyénk hozzájárulása is, ami előre­láthatólag nem lesz valami nagy összeg, mert a legközelebbi érde­keltek kijelentették, hogy mindent megadnak, amit Békésmegye ki­van, tehát teljesen a vármegyére bizzák a döntést. Dr. Daimel Sándor alispán most értesitette Vésztő község elöljárósá­gát, hogy örömmel veszi tudomásul az útépítési akciót és megbízta az áliamépitészeti Hivatalt hogy tegyen mielőbb részletes javaslatot. Vidéken is keresnek elrejtett jegyvereket és bombákat Bölönyi őrültséget szimulál — A csongrádi bombamerénylet ügyében 7— 8 hét múlva tartják meg a főtárgyalást nagymennyiségű fegyvert és robbantó szerehet rej­tegetnek. Az őrizetbe vett személyeket az előzetes letartóztatást elrendelő végzés kihirdetése után ma dél­után átkísérik az ügyészségre. Érdekes hírek érkeznek a cson­grádi bombamerénylet egyik tette­séről, Bölönyi Miklósról is. Bölönyi Miklós ugyanis, mint ismeretes, őrültséget szimunált. Az ügyészség elrendelte, hogy Demeter György dr. egyetemi tanár, tör­vényszéki orvosszakértő vizsgálja meg Bölönyi Miklós állapotát, első­sorban azokat az állítólagos belső­sérüléseket, amelyeket vallomása szerint vallatás köbben szenvedett a detektivektől. Demeter professzor Bölönyi elmeállapotát még nem figyeli, csupán sérüléseit. Ugy értesülünk, hogy még ezen a héten kirendelik dr. Szabó József egyetemi tanárt, hogy figyelje meg az [össs^s előzetes letartóztatásban levők elmeállapotát. Illetékes helyen kijelentették hogy minden valószínűség szerint a szegedi lörvényszék nyílt taná­csa Szegeden tartja meg a főtár­gyalást etőrelálhatóan 7—8 hét múlva. JSagy iparkiállitás és árumintavásár less pünkösdkor Csabán Bizonyságául kell, hogy szolgáljon Csaba város fejlett iparának és kereskedelmének lettségét és fejlődési lehetőségét. Az értekezlet Lilinger István indít­ványára megállapodott abban, hogy a kiállítás egyelőre kifeje­zetten csabai lesz, megyeivé vagy országossá való megszervezése későbbi feladat. Az értekezlet ugyancsak megállapodott egy alkal­mas épületben, ahol a kiállítás megrendezhető és ezen épület átengedése iránt a lépéseket ha­ladéktalanul megteszi. A kiállítás időpontja pünkösd hete. Ezután megválasztották a ki­állítás elnökségét és intéző bizott­ságát a kövelkezőképen: Elnök Timár Endre. Társelnökök: Csillag Ignácz, Puskás Lajos. Ügyvezető elnök: Martincsek Káról/. Titkár: Budapest, január 21. Szenzáció erejével hatott a mult hét végén a budapesti rendőrség leleplezése, amellyel jelentős fegy­ver- és robbbanószerkészleteknek sikerült nyomára jutni. A megej­tett vallomásokból kitűnt, hogy a fegyvereket nem egy társaság rak­tározta fel, hanem a tagok két különböző titkos társaságból rekrutálódnak. Az egyik titkos tár­saság vezetője Gyalai Mihály volt. A rendőrség a sajtónak minden felvilágosítást megtagad arra vo­natkozólag, miben állott ennek a titkos politikai társaságnak a te­vékenysége. Az egyik társaság, hogy magát a rendőrségi nyomozás elől el­rejtse, „Nemzeti munkavédelmi tar­talék" címen toborzott embereket és rejtegetett fegyvereket, míg a másik társaság „Légió" cimen ál­lott össze. A rendőrségen meg vannak győ­ződve arról, hogy az egyes bom­bamerényletek tetteseit csak ugy tudják kézrekeriteni, hogyha visz­szamenőleg kezdik meg a nyomo­zást és folytatják le a vizsgálatot. A nyomozást vidékre is kiterjesztették, mert egyes jelentések szerint több na­gyobb vidéki városban is Bálint Imre. Jegyző : Gálik János és több tagu intézőség ugy az iparosok, mint a gyáripar, keres­kedelem és mezőgazdaság köréből. Az intézőség még a héten meg­kezdi munkáját. Az a nagyfontosságú értekezlet, melyet a csabai iparkiállitás ügyé­ben Martincsek Károly, az elöl­járóság által kiküldött előkészítő bizottság elnöke hívott össze, va­sárnap délelőtt folyt le az Ipar­testület helyiségében a bizottság tagjainak és meghívottaknak jelen­létében. Az ülés kimondotta, hogy a ki­állítás megvalósítását nemcsak fontosnak, de feltétlenül szüksé­gesnek is tartja. De ennek a ki­állításnak, amelyet a kereskedők éé gazdák támogatásával áru­mintavásárrá akarnak szélesíteni, dokumentálnia kell Békéscsaba ipa­rának, még pedig ugy a kézmű­iparnak, mint a gyáriparnak fej­Zürichben a magyar koronát 00205-el jegyezték. A külföldi kölcsön ügye Budapest, január 21. Londoni jelenlés szerint a Nép­szövetség albizottsága megállapi totta a Magyarország talpraállítá­sára vonatkozó politikai és pénz­ügyi jegyzőkönyv szövegét. Ezt a jegyzőkönyvet aláírás előtt a jó" vátéíeii bizottsághoz utalják át. A magyar- és kisantánt-delegátusok tovabbra is tanácskozni fognak a függő kerdések megoldásáról. A jóvátételi bizottság elé terjesztendő határozat lényege az, hogy a tör­lesztési határidő 20 esztendő ma­rad és a jóvátétel címén fizetendő összeg évi 10 millió aranykoronát meg nem haladhat. A tanácsko­zások hétfőn befejeződtek. Politikai körökben azt hiszik, hogy Bethlen gióf és Kállay már a hét végén hazaérkeznek. Be­avatott helyeken nem tartják va­lószínűnek, hogy Bethlen Párisban megvárja a jóvátételi bizottság dön­tését. Eskütt Lajos újból a rendörsegen Budapest, január 21. Eskütt Lajos volt földmivelésügyi miniszteri tit­kárt, akinek panama-ügyei nem­régiben sürün foglalkoztatták a közvéleményt, szombaton délután két detektív a rendőrségre kisérte. Az ellene most megindult nyo" mozás nem a régi ügy újra való felvetelére vonatkozik, hanem egé­szen uj vádak miatt állította elő a botrányhőst a rendőrség. Eskütt Lajos ugyanis hírlapi és szóbeli nyilatkozataiban súlyos vádakkal illetett magasrangu közhivatalno­kokat azzal fenyegetőzve, hogy a róluk rendelkezesre álló adatokat nyilvánosságra hozza. Előkelő po­litikusokat is rá akart vbirni arra, hogy ügyében ne csak interveniál­janak, hanem számára hallgatási dijakat is eszközöljenek ki. Zsarolás és rágalmazás címén folyik Eskütt ellen az uj eljárás, amelynek során olyan súlyos tények merültek fel, amelyek egye­lőre Eskütt őrizetbevételét tették szükségessé. Valószínű, hogy rö­videsen előzetes letartóztatásba is helyezik. Értesülésünk szerint ugy a kormány, mint a hatóságok most már egész terjedelmében és min­den részletében befejezéshez jut­tatják az Eskütt-ügyet és Eskütt Lajos rövidesen nemcsak a kíno­san szenzációs panama-ügy miatt, hanem a most nyomozás alatt álló rágalmazás és zsarolás bün­tette miatt is a bíróság elé kerül. Ha azt akarja, hogy Ön na­ponta mindent tudjon a megye ügyeiről, ugy fizessen elő a Bé­késmegyei Közlönyre. Ha azt akarja, hogy az egész megye tud­jon Önről, ugy hirdessen a Békés­megyei Közlönyben. DEL-HTl sorozatos reklámcipők kaphatók mig a készlet tart Péférfi Ciuőáruf)ázában 1-ső sorozat: női elsőrendű félcipő, sevróbőrből párja 55.000 K, 3-ik sorozat: női magasszáru IÜÍŐS cipőit, elegáns lakkcipők párja 80.000 K, 3 ik sorozat: női magasszáru fűzős cipők, rámánvarrott talppal párja 100.000 fi*. Ambrus gazda, as „élő halott u. Hihetetlen eset, amely mégis megtörtént. Egy sárréti falu kis korcsmájában Ambrus gazda elbusulva üldögél egyedül. Az üres félliteres üvegek gyorsan szaporodnak a kecskelábú asztalon, amit a kaján korcsmád ros repeső örömmel szemlél a kármentőből. Mert bizony ha Ambrus gazda amúgy ma-­gyar miskásan nekikerekedik, egymagában felér tiz hitvány vendéggel, olyan sokszor néz a pohár fenekére. Es nemcsak iszik, ha­nem iizet is, akár a köles vagy a katonatiszt. Gavalléria dolgában messze földön nincsen párja. Már a hatodik üvegnél tart, mikor egy­szerre csak ajtó nyilik és lassan belép rajta régi komája, István gazda. Egyenesen felé tart. — Mire véli komám ? — kérdi. Ambrus gazda lemondóan legyint a kezével' — Nagy sorom van nekem. Erre már a koma is annyira elálmélkodik, hogy leül az asztalhoz és jót huz az idő­közben elébe telepitett karcsunyaku pálinkás üvegből, amit fütyölőnek is szoktak csúfolni­— Ne mondja kend. Hát mi a baja ? — Ai, hogy nincs egy jó eaber sem. — Ejnje, ejnye. Hát én mi vagyok ? — Kend se az, akiQek kéne lenni. — Na, a teremburáját, még ilyet se vágtak­a siemembe, pedig már az ötvenediket tapo-­som. — Pedig ugy igaz, ahogy mondom. Kend is jó a szemembe, de a hátam mögött kigyót­békát rám kiált, ugy mint a többi, — Ilyet már ne mondjon kend, komám, az isten áldja meg a jó lelkét, mert megharagít. — Tudom én, amit tudok. Egy darabig hallgatnak és komoran néznek; maguk elé. Ugy néznek, mint aki nem lát semmit. Egyszerre megszólal István gazda u — Tudja, mit mondok én, komám í — Majd megtudom, ha hallom. — Azt, hogy mindenkinél akkor látszik meg, mennyi jóembere van, mikor meghal. — Nekem még a temetésemre sem jön el senki. — Ott lesz az egész falu, azt én mondom kendnek. — Szeretném látni. — Megláthatja, ha az isten is ugy akarja. Ezután másra fordult a beszéd sora, de Ambrus gazdát egyre az a gondolat foglal­koztatta, hogy lesz-e valaki a temetésén. Hazamenet is, sőt még éjszaka az ágyban is ez fúrta az oldalát. Nem tudott nyugodni. Másnap áthivatta az asztalos szomszédját. — Tudod-e, miért hivattalak, szomszéd í — Nem én. Valódi angol szövetojdonságok Alkalmi és utcai ruhák a legújabb divat szerint. Előnyös árak! érkeztek nagy választékban IrimyósOlláry Tanulókat felvesznek! uridivat szabók Kistabán-u. 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom