Békésmegyei közlöny, 1920 (47. évfolyam) január-december • 2-104. szám

1920-09-19 / 76. szám

3 o jiimM Évfordulóra. (dél) A hála, a solia el nem muló fiúi sze retet karcsú és finom narciss virágaiból kötött csokorral köszöntök ma valakit aki az én szo moru szivemnek baráttalan szépségnélküli ifjú napjaimnak különösképen drága, aki harminc hosszú esztendőkkel ezelőtt verőfényes fiatal, erőtől szikrázó hittel indult el az aradi ház diákszobájából úttalan magyar utakon Es ahogyan ment mindent beivott a szeme. A hajnal szinorgiáját, az erdő reggeli szimfó­niáját. a délelőtti nap csodálatos pompázását az ezervirágos kertben A nyári dél rekkenő mozdulatlanságában ujjongva érezte az örök Elet abszolút folytonosságát A szeptember dél utáni abszolút Nap bággyadt csillanása egy an tik poháron megfogta a szivét Az éjszaka vég telen csendjének zengő harmóniái megillették a lelket. Tökéletes élete tökéletes ölelkezés volt a Széppel És ahogy ment a kis poros nyarfas ma­gyar dűlőúton két ember szeretete, féltése ki sérte. És ?hogy ment, a kis poros, nyárfás ma^ gyar dülőut gyönyörű boulevardá szélesedett ki. Páris London. A mértföldkövek: Sarah Bern hard Walter Crane, Munkácsi, Irving Rudyard, Kipling, Zola, Tolstoj Alma Tuderru s a Szépsép legigazabb, nemes fehér őszirózsa szivü hercege: Wilde Amerika, Ázsia, Ausztrália Aztán haza A féíéletüek, semmi szívűek az érteni nem tudók nézni nem nézők a habos szájuak, a vakondokok közé Bántáson. gyalá záson besározni akaráson keresztül Szeghalomra a megmem értők közé Az a meg nem értés szitkozódás tombolt a szeghalmi ház körül. Benn Szépség. Csend. Nyugaiom 1914. S^erajevó Felgyulladta világ. 14-15-16-17 halottak, halottak, halottak 1918 Minden összeomlott — 1919 — Románok, — Brassó — Fellegvár — Haza Egy kisvárosi poéta gyerek szive. 1920 március 25 — 1920 május vege — 1920 szeptember 13 Mese volt. A legtökéletesebbek, a legszeb bek, legszínesebbek közül való, amit valaha e#;ber csinált. A hős bizony szenvedett Bán tották Bohócnak vélték a balgák mint Zara tustrát. Kenyeret adott és kővel dobták vissza. Áporodott vizüket borrá ízesítette és csalónak vélték. Akit a sárból akart kiemelni, megharapta a kezét — Bántáson. gyaiázások utján rabság után jutott el egy szívhez amely csak egy fia tal. fajtájából kinőtt, poéta gyerek sokszor szo moru sokszor melegségre vágyó szive, de aki a mese nem e világba való hősét más jobb szebb világból való magába zárta. Es ó de bol dog lenne, ha érintésére a fájdalmak, a még most is gyalázkodó kétszinüek bántásai simo gatására behegednének. A hála. a soha el nem muló fiuiszeretet karcsú és finom narciss virágaiból kötött cso korral köszöntöm 1920 szeptember 13 án szivem mindenekfelett drága emberét apai barátomat, a harminc éves írói jubileumát ülő Sidney Cartont — Ügyeletes gy^g^sseertáp. E hé­ten vasárnap déltől — vasárnap délig a Debreceny és Lőrinczy-féle patikák tarta nak szolgálatot — Békésvármegye uj főispánja Dr. Egón Imre. Békésvármegye uj főispánja 15 én átvette hivatalát. A megye tisztikara testületileg jelent meg az ui főispán előtt s kinevezése alkalmá ból szíves szavakkal üdvözölte Az uj főispán ünnepélyes installációja 25 én, szombaton dél előtt 10 órakor lesz. — Tanácsülés. Szept 17 én tartott tanács j ülés eredményét az alábbi sorokban összegez j hetjük : Hatósági engedély adatott Réres Ferenc I sertéskereskedőnek, Pongrácz Pál női divatke i reskedőnek és Kaszner Ignácz szatócsnak. Kohtt ! Jenő üveg és porcellán kereskedésre kapott ipar igazolványt. Elutasította a tanács Szelectdnyi Mihályné, Szikora Mátyásné és Zsilák Mátyás nak kérelmét: Pataki Mihály szabadság iránti kérelmét teljesiti. Több apróbb ügy elintézése után, melyek közül kiemelendő a közs. el. isk. tanítók fizetés rendezése és a fenmaradt gazda sági szeszre megszavazott 3000 kor,, a tanács ülés végett ért. — Szeptember 20-án visszaállítják az órát. Egy miniszteri rendelet szerint a nyári időszá mitás szept. 20 án véget ér és az órákat hajnali 3 óráról 2 órára kell vissza igazítani. — Itt az ös*. Holnapután, szeptember 21 én a jó öreg kalendáriumok szerint is hivatalosan beáll az ősz Jönnek a hidegre hajló esték ned­ves ködös őszi reggelek s hull egy egy elsza= kadt sárga levél a kalapunkra Valamikor szebb volt tán az ősz is hegyen völgyön ujbuza, vig szüret, ujbor, lakodalom, — nem telt meg az emberek lelke oly hamar az elmúlás gondola tával Ma lehajtott fejjel, borongva nézzük az őszi levelek hullását Se vig szüret se ujbor, se uj buza se lakodalom Es az ősz után olyan hamar jön a tél . — J gyzőváiaszíások a varmejiyfcbm. A for radaloui lezajlása óta a vármegye több közsé gében betöltetlen maradtak a vezető jegyzői állások s a hivatalok ellátása csak helyettesítések utján történt Most már a viszonyok némi ja vulása folytán betöltik ezen állásokat, igy a na pókban kerül választás alá az endrődi gyomai és a dobozi főjegyzői állás Dobozon 12 pá lyázó közül legtöbb kilátással indul a válasz­tásnak Tóth László csabai adóügyi jegyző Tóih Lászió 21 éve munkása a mi közigazgatásunk nak egyénisége, tudása gyakorlottsága egyaránt képesitik a vezetöjegyzői áilásra különösen ma mikor vezető helyekre olyan emberek kellenek, akik emberi jóakarattal és kellő tudással helyes irányba tudják terelni a sokszor félrevezetett falu népét Gyomán Pétermann József, Endrő dön Moldvai József eddigi helyettes főjegyző és Balogh Győző csabai jegyzők között erősebb küzdelemre van kilátás — En lékei a hősi halottaknak. Egy nagyon is kegyeletes kötelességre hivja fel a miniszté­rium a községek és városi hatóságok figyelmét Azt kéri a minisztérium hogy minden község ; és minden város amelyeknek ezt anyagi tehet­f sége megengedi, állítsanak emlékoszlopot az elesett hősök emlékezetére. Minden községben és minden városban egy bizottság vo'na alaki tandó akik összeírnák az elesett hősök névso rát s azok neveit kik ér'ünk küzdve haltak, emlékoszlopon örökítsék meg. Javaslatot tesz a minisztérium azokra a kisebb községekre nézve is, amelyeknek anyagi ereje ezt nem bírná meg, ilyen községekben elégséges volna egy a temp'om falában elhelyezeti márványtábla A minisztériumnak ez a leirata nem szorul bővebb magyarázatra Nem csak hazafiúi kötelesség ez, de nekünk életben maradottaknak bajtársi fel adatunk, mert az a márványba vésett név örök hirdetője lesz a magyar névnek s annak a nagy fellángoiásnak mely saját tüzében égette el a magyart. — Leit on^an k a birák! Nemcsak a várme­gyében de talán ezen a Csonkamagyarországon Szeghalom az első ahol a községi elöljáróságot nem lehet megalakítani Nincs ennek más oka, minthogy mindenki munkálkodni és dolgozni akar igy nincs ideje a közhivatal ellátására. Ugy gondolkoznak az emberek, hogy szebb hivatást teijesitenek, ha a köztermelés munká jában részi vesznek, mintha erkölcsi prédának dobják oda m gukat. — V Itoz sok a teheráni szállításoknál Még abban az időben, mikor a kereskedelmi minisz­térium a teheráruk szállítási diját 300% al fel­emelte kijelentette a kereskedelemügyi minisz ter hogy ez a vasúti tarifa a teheráruforgalomra nem végleges, elsősorban is figyelemmel fog ják kisérni hogy a felemelt tarifa milyen hatás sal van a forgalomra, nem bénitja e meg a ke reskedelinet. Beérkezett jelentések alapján meg állapította a kereskedelmi miniszter, hogy töme­gesen vannak áruk, melyeket a felemelt díjtétel alá vinni a rendeletszerinti árányban nem lehet, különösen áll ez azon élelmiszerekre melyek a népesség leggyakoribb és legolcsóbb táplálékául szolgálnak E célból a kereskedelmi miniszte rium az érdekeltek bevonásával ujabb értekezle let tartanak, amelyen taxatíve fogják megálla pitani, mik legyenek azok az áruk, melyek jö vőben a leszállított tarifa alá esnek. — A wa-hingtoni futár, egy hatalmas bün szövetkezet messze elágazó szálai, melyek csaknem megsemmisítik az Egyesült Államok vezérkarának minden ténykedését Egyik oldalról az ész, a leleményesség, míg a másik oldalról a nyers erő juttatja érvényre a bűnszövetkezet akaratát A három részre osztott misztikus történet első része: „A titokzatos megbízatás" szerdán és csütörtökön lesz bemutatva a Városi Mozgóban. — Potrohúm érkezett Csab'ira. Csaba vá­ros részére a napokban 200 métermázsa petró­leum érkezett. A petróleum szétosztását a nép» jóléti hivatal a napokban fogja megkezdeni. — Román l<árok bejelentése. A megszálló román hadsereg által okozott károk pontos megállapítása céljából dr Berthnty István pol­gármester ezúton is felhívja mindazokat, akik vagyonuk mentesítése, vagy nagyobb károsodás elkerülése céljából a román hadsereg egyes kö» zegeinek bizonyos pénzösszegeket fizettek, hogy ily természetű károsodásokat szeptember 30 ig a polgármesteri hivatalban jelentsék be. E be jelentések az entente bizottságnak való bejelen­tésre fognak felhasználtatni — Boirís a városi kereskedő tanonciskolába ma vasárnap d u. 10—12 ig lesz az iskola helyi­ségében megíartva A volt tanulók ellenőrző könyvükkel uj tanulók utolsó iskolai bizonyít­ványaik, születési és ujraoltási bizonyítvány alap­ián lesznek felvéve Beíráskor fizetendő az 5 K I félévi tandij. Rendes tanítás hétfőn kezdődik. — A körö«ta rc ai Iparosolvasákör f hó 5-én jól sikerült szüreti mulatságot rendezett mely alkalommal felülfizettek a következők : Priskás Antal 100 Kovács Pál 25 Valky Zsigmond. Fehér Imre Kovács Antal és Szilágyi Károly 20-20. Győri Károly 15 Molnár Frigyes La­dánvi Kálmán Konveczki Anta! Szőke Zsigmond, P. Szűcs András Somogyi Ferenc 10—10 kor Farkas János Kósa Pál. Tóth Imre. Ladányi Imre, Ovaraki Ferenc, Gvaraki Mihály. Nagy Mihálv Csípés Mihálv, Tóth Sándor 5-5 kor. Özv Tóth Imréné 4 Kiss Imre 1 kor. A felül­fizetőknek ^uton is köszönetét fejezi ki a kör vezetősége — Uj tövesut. Az 1919 május 4-iki árvíz a Szeghalom és Csökmő közötti müuht felsza­kította, mi a forgalmat a két község között úgy­szólván megbénította. Temesváry nemzetgyűlési képviselő közbenjárására megindultak az úttest helyreállítási munkálatai és a gyulai államépité­szeti hivatal Vizváry Lajos főmérnököt küldte ki a munkálat vezetésére A földmunka már teljesen kész csak a kövezés hiányzik, de pár hét múlva már megindulhat a forgalom Szeg­halom és Csökmő között — Lók ötök. Olyan nagystílű lólopások tör­ténnek mostanában nemcsak a csabai, de a békési sőt ujabban a mezőberényi tanyákon, amelyek nagyban emlékeztetnek a régi jó be­tyárvilágra- Minden jel arra vall, hogy a tette­sek nagyon jól ismerik a megyei terepviszonyo' kat előre kiszemelik a tanyákat míg aztán egy szép fekete éjszakán elkötik a lovakat A csendőr* ség a legeréiyesebb nyomozást indította meg ez ügyben és már is megállapított annyit hogy a lopoii lovakat a nem is távoli román demar­kációs vonalra viszik s valószínű, hogy román katonák és megyebeli cigányok üzleti összeköt­tetéséről van szó — I'eghivó. A gyomai és endrődi kisgazda szövetségek elnökei f. hó 20 án Gyomán a köz ségháza nagytermében kisgazda értekezletet tar­tanak, amelyre meghívják a vármegye összes községeinek vezetőségeit és az illető községek­ben működő kisgazda szövetségek elnökségeit. A cél a kisgazdák, a tisztviselők és a nincste­lenek helyzetének javítására irányuló „gondolat­kicserélés" Az idea nem rossz, de régi, mutatja ezt az, hogy pont ezzel a kérdéssel foglalkozik a vármegye minden községének közgyűlési terme s a kérdést általánosságban már meg is oldották. ezipi érkezett nagyobb mennyiségben a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba, Szent l3tván-tér 12 sz. (Kossuth-szoborral szemben.) Nagymennyiségű fekete és sárga tehénbőr munkásbakkancs állandóan raktáron Nagybani áraknál árengedmény I

Next

/
Oldalképek
Tartalom