Békésmegyei közlöny, 1920 (47. évfolyam) január-december • 2-104. szám

1920-03-25 / 25. szám

4 BÉKÉS30C6YEÍ KÖZLÍlNT Békéscsaba 1920 március 25 totta Ugyanígy bántak el Somogyi Jánossal is akit éjjel 12 órakor kivittek a devecseri tehetőbe és ott lőtték agyon Kiskőrösön funius 24 éri Spang Józsefet ölték meg. A Í iactércn akasztottak fel egy fára Ennél a Ivégzésnél, szerepel Peczkai Józsefné szü letett Telek Hóna dr is, mint orvos Amikor már a szerencsétlen Spang József mintegy nyolc percig lógott az akasztófán Telek Hona dr megfogta a felakasztott áldozat ütőerét és megállapította, hogy még él Ugy rendelkezett azután, hogy hagyják lógni tovább, majd csak meghal Az államügyész­ség Peczkai Józsefet háromrendbeli gyil­kosság bűntettével vádolja, mint felbujtót, továbbá izgatás büntette címén, mint tettest Felesége ellen egyrendbeli gyilkosság bün­tette címén, mint bűnsegéd ellen emelt vádat az államügyészség, de szerepel ezen kívül egy rablás bűntettében és izgatás bűntettében is mint tettes Vég Miklós ellen négyrendbeli gyil kosság és egyrendbeli rablás bűntette a vád Lévai Oszkár három gyilkosságban szerepel, mint felbujtó, 22 rablásban, mint tettes 26 esetben személyes szabadság meg sértésének vétsége cimén és végül izgatás bűntettében emeltek ellene vádat. Nagy Kálmán két gyilkosságban szerepel, mint félbujtó és egy rablás bűntettében mint te tes Sipos Mihály Farkas József és Szabó Lajos két két gyilkosságban mint felbujtó a vádlott de vád van ellene rablás bün­tette cimén is Klósz Dezső egy gyilkos­ságban. mint felbujtó és egy rablásban mint bűnsegéd szerepel Varga József ellen is gyilkosság ciinép emeltek vádat. Zom bori Endre két gyilkosság bűntettében, mint felbujtó s erepel Ezt az ügyet Sur fjoth Gyula dr táblabíró tanácsának osz­tották ki és a főtárgyalás! még ebben a hónapban megtartják HI-it^M. — Áp iíis 15 ín kez'iőd k a nyári idő •zánitcft Magyarországon. A miniszterta­nács elhatározta hogy a nyári időszámítást ujből életbe lépteti és pedig április 15 tői. szeptember 15 ig tartó időkőzre — Eljegyzés. Kerekes Rózsiiát Makó ról eljegyezte Lórinczi László Felsőfügedről (Minden külön értesítés helyett) — Kik mendiak !e a városi bölcsön kairatairoi ? Oesmey Soma 3000 K; Kollár János 1000 K; Kereskedelmi Bank és Vál tóüzlet 10000 K; Sztaricskai Ferenc 1000 K: Grünwald Kálmán 10000 K; özv Harikó Pálné 1000 K; Lipták András 1000 K ; Engel Tivadar 3000 K ; Stern és Stein berger 2000 K ; Rózsa Hermán 1500 K ; Klein Gúsztáv'-10000 I<; Brüiler Ármin 10000 K; Fischer M H. és Gruber 5000 K; Grünwald Mór 2000 K ; Ormai Tiva dar Fia 5000 K; Löffler Manó 1000 K; Dörflinger Béla 2000 K; Adler Lajos 6000 K; Grüiihut és tsa 1000 K ; Weisz Miksa 5000 K : Weisz Albert 2000 K; Rosenthal Mariska 5000 K ; Hauer Fülöp 1000 K ; Maezák Jáno6 2000 K; Gutimann József 50000 K ; Hajós és Vas 2000 K ; Izsák Lő rincz 1000 K; Lőwy Albert 3000 K ; Kul csár és Schwartz 5000 K ; Kun Miksa és fia 15000 K; Bányai András 1000 K Fe rencz András 5000 K ; Havran Lajos 2000 K. — Rendőrségi birek. Povdzsay László kismegyeri evang. tanitó lakását é hó 21= én feltörték s sok ruhát, élelmiszert vittek el — Kristóf János, Ujkigyosi-utca 12 sz. alatti házába ismeretlenek betörtek s onnan mintegy 20000 korona értékű ágyneműt, ruhákat és cipőket loptak el — A vasu­tasok jólétijének raktárába 22»ről virradó éjjel ismeretlen tettesek betörtek s onnan mintegy 200 kg i'szalonát raboltak el. A rendőrség megindította a nyomozást. — Hivatumoknök, mini utcai árusok. Az utcai árusok ellen rendezett legutóbbi razzia alkalmával a pesti nyomor megren dttő bizonyítékául egész sereg hivatalnók­nőt kaptak rajta utcai árusításon Tekintve, hogy nem volt árusttói engedélyük a fő kapitányságon megindították ellenük az el járást. A büntetés kiszabásánál azonban figyelembe vették, hogy csak a legnagyobb nélkülözések kényszeritették őket erre a mesterségre. Ezért valamennyiüket csak a legkisebb pénzbüntetésre ítélték. — Nagyfontosságú kormanyrendoiet A hivatalos lap március 20 iki szama közli a kormány rendeletét, amely az úgynevezett népköztársasági rendeletek nagy részét ér­vényteleníti és megjelöli azokat a rende leteket amelyek továbbra is érvényben maradnak. A közkegyelem, a „nemzeti ta nács* intézőbizottságának volt tagjaira nem terjed k ..Továbbá azokra sem alkal mazható akik ellen közérdekből rendeltek el bűnvádi eljárást. A Károlyi kormány há zassági törvényesitési, örökbefogadási ren deletei, továbbá ideiglenes igazságügyi ki nevezései, végül a rendeletek alapján ho­zott birói ítéletek és intézkedések érvény ben maradnak A mai naptól kezdve a Guria és a többi bjróság. ügyészség s köz jegyzők ismét a „kirdlvi d elnevezést h?,sz nálják A népköztársaságnak letett hűség eskü érvénytelen és érvénybe lép a letett régi eskü amely „« mindentudó és min­denható Istenre M való hivatkozással történik — Pusziit a sparyol Maczkó József helybeli főgimnázium harmadik osztályú tanulója, aki szegény munkásszülők gyer meke s igen jó szorgalmas, ókos kis fiu volt e hó 2l én spanyol betegségben el­hunyt. — Rabit gy Ikcssság Megrendítő rabló gyilkosság tőrtént szombaton éjjel Geren* dáson. Ztlenyanszky György 893. számú tanyára éjszaka bezörgettek azzal, hogy nyissák k< az ajtót mert csendőrök van­nak ott A gazda felesége azonnal felkelt, lámpát gyújtott melyre felébredt a szeren csétlen Zelenyáhszky is, aki égő lámpával az ajtó felé tartott Majd az egyik fegyve res egyén rákiálltott fégyvert tartva reléje, hogy takarodj az ágyba Ebben a pilla natban lövés dördült el s Zelenyánszky György hasba találva holtan terült el. Ugyanaz a fegyveres ekkor neki esett az asszonyrak, össze vissza vertes pénzt kő vetelt tőle. Mintegy 750 K, 30 liter zsírt, meg 24 liter mezet vittek magukkal. — Bár a rendőrség ismeri a tetteseket akik egy cigány bandából valók, sőt közülük fogva is van, mégsem tudja kézrekeriteni e zsiványokat, mert az utazás annyira meg van nehezítve hogy mig csak Orosházára sem mehetnek át. — A leszorult katonák ügyeit várme gyénk nt intézik A M T I jelenti: A régi haderő egyes ezredeinek felszámoló pót keretei és a kiegészítő parancsnokságok eddig elszórtan vqitak elhelyezve ugy hogy az ügyeiket személyesen elintézni akaró leszerelt katonák néha csak hosszú és fá radtságos ut után tudtak odajutni. Most a hadügyminiszter egyrészt ezen körülmény megszüntetésére másrészt munkaerőben való takarékosság és más katonai célok álta jnditattva rendeletet bocsátott ki mely szerint az emiitett parancsnokságokat vár megyénként összevonják. Igy a pótkeretek legnagyobb tésze a béke! illetve a lesze relési állomásnak megfelelő vármegye szék helyén nyer elhelyezést. A megszállott te rülelről menekült pótkeretek a legközelebbi katonai körlet, illetve vármegyei parancs nokság székhelyén lesznek egyesítve. — SitgénylsVolés gyermekek fctlruhá zés^ra a kqyetkezők voltak szívesek ado mányozni illetve gyűjteni: JSinger Károly vasúti állomási vendéglős gyűjtése 324FK, Petrányi Gyula 10, Zöldfa vendéglős gyűj­tése 235, Fislovics Izidor 4, Fikker Károly bárány vendéglős gyűjtése 276 Pentome riu Eugén 10, Haladás Fogyasztasi Szövet® kezet gyűjtése 100, Grünberger Hermann 20, Nagy Lajos György 20, Fonféder. Vil mos 20, Lőwy Albert cég adománya 100, Kun Jenő 20, Rózsa Hermann 50, Fehér­váry András vendéglős gyűjtése 224 50 K, Varga József vendéglős gyűjtése 40, Do hánybeváltő hivatal tisztviselői és munkásai adománya 172-26 Fehérváty Márton ven­déglős gyűjtése 677, Iricz Gyula és Aladár 100 Lipták András vendéglős báljövede lemből 360, Szalay Jenő 100, Andrássy György 8, Román Pál kereskedő gyűjtése 191, Goldstein Gyula békési kereskedőnél vásárolt háziipari kelme árából 293-20 ko rónát adományozott jutalékképpen a sze gény iskolásoknak. Az adományokért kő szönetet mond a Népjóléti Hivatal. — K«t napi házzasság után öngyilkos lelt Budapeten, a Sas utca 12 számú ház egyik emeleti lakásában Molnár József, harmincéves középiskolai tanár szíven lőtte magát és meghalt. Két nappal ezelőtt le pett házasságin egy elvált asszonnyal. Az asz­szony megelőzőleg levelet kapott volt férjétől és ez Molnárt aki már azelőtt rendezett féltékenységi jeleneteket s idegsokkos rok­kant létére állandóan feszült ideg állapot­ban volt rendkívül felizgatta Az asszony igyekezett őt megnyugtatni, azonban nem sikerült és mielőtt megakadályozhatta volna, Molnár szivén lőtte magát Azonnal meg­halt A berohanó házbeliek csak erőszak­kal tudták az asszonyt megakadályozni ab­ban, hogy ő is öngyilkosságot kövessen el. Sz£r« osztői üzet ete^A K. a.-xté Oroiiházi-ut. Bocsásson meg, hogy nem válaszoltam még Önnek, azonbin egy há­rom felvonásos darabot végigtanulmányozni, ahhoj idő tíell. Nem üzenek többet: i g e n — Haragos­nak. Aki haragszik, annak nincsen igaza, kezdem én a választ. S bizony ebben az esetben önnek sincsen igaza. Mert mit tettem cn? Jaj, nagy az ón bünum ! Egy városszeite, szcltében-hosszában szálló pletykát megmertem irni a „Krónikába". Talán rfiég sem cn csináltam ezt, hanem az a hatás, amely ellen­hatást :=zült ! ? Ha valóság az, hogy ebből a szent, magasztos ügyből, a mieink várásából ilyen nevetsé­ges dolgokat állítottak élére — akkor a krónika elérte colját. Ha pedig nem, akkor miért vannak egyesek ugy megsértve. Kinek nem inge, ne vegye magára 1 £n megbántani senkit sem akartam, de ha valaki meg­bántva érzi magát, az annak a jele, hogy tényleg benne volt ezekben a gyerekesen\ cs;ifos pletykában, Különben is hajlandó vagyok mindennemű elégtételre, ha valakit megsértettem. FELELŐS SZERKESZTŐ : ZSILLÉ ZSIGMOND. Nyomatja és kiadja: a Corvin b-könyv nyomda, Békéscsaba feosaivarsan mindenféle erősségben Esrph*$ö a bzondy-gyógyszertárban Ara­don, Batthányiu. 17. sz , alatt. Árverési hirdetmény. Alólrrott közhírré teszi, hogy Földessy Imre arads lakos javára bíróilag lefoglalt és 1830 koronára be­csült bútorok a még fennálló 543 K 59 f. cs eunek 1920. január hó 26-ról járó 5 százalék kamatai köve telés erejéig a békéscsabai járásbíróságnak Pk. '3837/1919 sz. végzése folytán Békéscsaba Petőfi-utca 18. sz. á. 1920. március hó 30-án d. e 11 órakor nyilvános bú ói árverésen elfognak adatni Sonnenfeid Sámuel . birói végrehajtó. Békéscsabán, IV., Keleti-sor 19 szám alatt ház eladó egy két szobás lakással és egy szobás lakással és mellékhelyiségekkel. — Meg­vevés esntén fazonnal átvehető. Hentes- és múm izlettaM jégszekrénynyel együtt eladó. — Jelent­kezni lehet Orosházi ut 39 szám alatt Ugyanott egy rollós üzletajtó, üvegajtóval együtt eladó Eladó l&á.z Békéscsabán, Lepény János utca 6. sz. a. lakóház, mely áll: 4 szoba, üvegezett folyosó, konyha, kamra mosókonyha é$ mellékhelyiségekből, szabadkézből eladó. Értekezni lehet Békéscsabán Kiszely Pál építésznél, vagy Tyetiiár E dre jár. számvevőnél Békésén. 1—2 Mindeimen<ü tollat, magas árban vesz. — R6g> tollat beoserél Tollat tisztításra elvállal: ( Ádám Fülöp tóllkeresbedő, Békéscsabán Eötvös u 3 (Gimnázium mellett) Egy erős 4 HP. magánjáró garnitúra felszereléssel és bódéval 15 ezer koronáért április 1 ig eladó Pusztaföldvár, Nagy utca 17. szám alatt, a Posta épület mellett 2 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom