Békésmegyei közlöny, 1913 (40. évfolyam) július-december • 52-101. szám

1913-09-21 / 75. szám

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba 1913 szept. 25. piselő. A szeghalmiakat különösen meg örvendeztette azzal a kijelentésével, hogy rajta lesz a polgári iskola mielőbbi fei­illitásán. Pénteken Csabára is ellátogatott az illaintitkár. Látog tást tett Kiss László őszolgabirónál, a községházán és Ro­lenthal Adolfnál. Perényi államtitkár vármegyénk ránt érzett és e látogatással is kifeje­:ett rokonszenvének jótékony hatása jizonyára nem fog elmaradni. — A szarvasi papválasztás. A Z v a­' i n y i János elhalálozása folytán meg­irült papi állás betöltése ugyancsak iagy hullámokat ver Szarvason. Szo­noru dolog, hogy a magyar Alföld szi­kében, a magyar földből élő, magyar evegőt szivó Szarvason is pánszlávok ssinálják a papválasztás körül is a ;avart. Azokat az atyafiakat jó volna imugy magyarosan Szentpétervárra rö­>iteni az Atyuska szentséges lábai elé. lint már megírtuk, a püspök nem en­;edte meg a pánszláv agitációiról hir­ledt ós magyarfaló S t e f a n i k Igor elölósót. Ez fáj a szarvasi pánszlávocs­;áknak, ólükön valami Belopotocki Ist­ván nevezetű, hígvelejű atyafival. Ezek lüldöttsóget menesztettek S c h o 11 z Jusztáv püspökhöz és kérték, hogy en­gedje meg Stefánik jelölését. A püspök izonban erre nem volt egyáltalában íajlandó. Most Belopotocki és hívei az­;al fenyegetőznek, hogy baptisták lesz­íek, ha nem jelölik Stefanikot. Az egy­íáz vezetősége tehát nagy zavarban ran miattuk. A jelölés különben szer­Ián lesz. — Kossuth ünnepély Csabán. Pénte­ten délután kegyeletes módon ünne­>elte meg Csaba polgársága és ifjúsága íossuth Lajos születésének 111-ik év­ordulóját. Az ünnepély délután 3 óra­kor volt a Kossuth-szobornál. Megjelent »z alkalommal a község elöljárósága, ilén Zahoran György bíróval, a [imnáziumi ifjúság ós — csekély számú lözönség. Először a gimnáziumi ifjúság inekkara elénekelte a szózatot, azután Zahoran György biró emelkedett langu beszéd kíséretében tette le a zobor talapzatára a község hatalmas >abérkoszoruját. Utána Wagner Dani T\II. o. tanuló tartott hazaszeretettől thatott beszédet és az ifjúság nevében zintón koszorút tett a szoborra. Az innepélyt a Szózat eléneklése zárta be. — A megyei kórház kisebb alkalma­ottainak családi pótléka A megyei köz­;órháznál nagyon sok dijnok, altiszt és zolga működik, akik a csaiádi pótlókra á vannak szorulva. Igényt azonban írre nem tarthatnak, mert a törvény rtelmében csak rendszeresített állásokra ;inevezett egyének részesíthetők csa­ádi pótlékban. Ismerve a kórházi dij­lokok, altisztek és szolgák csöppet sam igasztaló helyzetét, a kórházi bizottság elterjesztéssel ólt a b elügyminiszterhez, togy engedje meg ezeknek is családi lótlókban való részesedósét. Most vá­iszol a miniszter. E szerint nincsen iifogása a kórházi ^bizottság kórelmó­lek teljesítése eren. Az uj családi pót­lkok azonban súlyosan megterhelik a őrház kiadási tóteleit, úgyhogy miat­ak az ápolási dijat fel kell emelni. A liniszter tudván ezt, még 2000 korona llamsegélyt is adoH a családi pótló­ok részben való fedezésére. — Csőd Csabán. A nehéz gazdasági iszonyok egy régi c*get kónysz ritet­9k fizetésképtelenségbe. F r i e d Lipót sabai füszerkercskedő cég kérte maga llen a csődöt. Tömeggondnnk dr. lahorán Mátyás ügyvéd. — Művész-estély. A csabüi Magán­isztviselők ós Kereskedelmi Alkalma­ottak Sportegylete okt. hó 19 én, a ládor télikertjében nagyszabású müvész­stélyt rendez. A egyesületnek sikerült íkintélyes művészeket közremüködőkül íegnyerni. — A gyulavári! segédjegyzök. Gyula- ; váriban a segédjegyzők elég nyomorú- j ságos fizetést „élveznek", úgyhogy hu­zamos ideig egyik sem marad ott. Pár ' hónapi ott működés után felkerekedik | mindegyik ós megy olyan helyre, ahol 1 jobban megélhet. Legutóbb a mult óv I októberében választott Gyulayári kép­viselőtestülete egy segédjegyzőt, akinek már 1200 korona fizetést adott. De bi­zony ez is nagyon kevés. A segéd­jegyző legutóbb azzal a kórelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy legalább lakbért adjon neki, mert kü­lönben szintén eltávozik. A gyulavárii magyarok a legutóbbi képviselőtestületi közgyűlésen nagynehezen, 10 szavazat­tal 6 ellenében mégis megszavazták a kórt 200 korona lakbért a segódjegyző számára. — Az „Auróra Kör" zenei, irodalmi s képzőművészeti szakosztálya f. hó 25 ikón, csütörtökön este 9 órakor a polgári fiúiskola tanári termében tartja rendes kéthetenkénti összejövetelét. Ez estén dr. Révész Sándor, a kör képzőművészeti szakosztályának elnöke, a „Modern festészetiről olvas fel. A kör elnöksége ez uton hívja meg mind­azokat, kiket művészi kérdések legke­vésbbó is érdekelnek. — Egy csabai gyógyszertár áthelyezése. A belügyminiszter engedélyt adott arra, hogy L ő r i n c z y László csabai gyógy­szerész, a Szarvasi-ut 7. sz. alatti gyógy­szertárát a Szarvasi- és Berónyi-ut, to­vábbá a Baross- és Áchim L. András­utcák kereszteződésén a 4 sarok közül bármelyikre áthelyezhesse. — Élelmiszer-vizsgálat A kolera ve­szedelemmel szemben a belügyminisz­térium a hatóságoknak a legszigorúbb ellenőrzést tette kötelességükké minden téren. A csabai hetipiacra árusításra hozott élelmiszer : tej, vaj, hus és gyü­mölcs közegészségügyi vizsgálata céljá­ból az utóbbi hetipiacon a debreceni vegyvizsgálati hivatal kiküldött vegyész­mérnöke, Szeberónyi Pál végig vizsgálta a piacot s konstatálta, hogy hamis, vagy káros élelmiszert nem árultak, amit dr. W a 11 f i s c h Ferenc községi orvos felette pedáns s minden­kor szigorú ellenőrzésének lehet kö­szönni. — Változások a megyei kórház orvosi karában. Id. K ó r y Gyula főispán dr. Vargha Mihályt, a kórház belgyó­gyászati osztályához alorvossá, dr. S ó. vágó Endrét ugyanahhoz az osztály­hoz segédorvossá, dr. Rosenthal Dassöt az elmegyógyászati osztályhoz segédorvossá nevezte ki, dr. Kun An­dor segédorvost pedií> annak lemon­dása folytán, állásától felmentette — Uj utkaparóház. Gyula ós Kót­egyháza között a 15 kilómóternyi hoaz­szú törvényhatósági uton eddig nem volt utkaparóház. Áz uikapiróknak te­hát vagy Gyulán, vagy Kótegyházán kellett lakniok. Ez a körülmény rend­kívül terhessé tette ezt az állást, úgy­hogy alig lehetett rá embert kapni A tavasszal aztán elhatározta a vármegye, hogy utkaparóházat épit az útnak épen a közepén. Mivel azonban kellő fedezet erre nem volt, a ház felépítését maguk az utkaparók végezték az államépitószeti hivatal felügyele alatt. Igy a ház, amely most már készen van és egészen csinos, mindössze 1431 koronába került. Most már állandóutkaparót is kap a vármegye — A csabai polgári fiúiskola népessége. A csabai ós környékbeli közönség na­gyon megkedvelte a kiváló vezetés alatt álló és kitűnő tanerőkkel rendelkező csabai polgári fiúiskolát. Évről-évre rohamosan szaporodik a növendékek száma, úgyhogy már a diszes uj épület is szűknek bizonyult. Különösen, mió:a a JVI ik osztályt is megnyitották. A mos­tani beiratkozás eredménye a következő: I. oszt. a), b), c) 139, II. oszt. a), b) 114, III. oszt. a), b) 75, V. osz'. 35, VI. oszt. 31. Összesen tehát 483 diákja van a csabai polgári fiúiskolának. — Az Orosházi Népbank ügye. Az Oros­házi Népbank börze-manipulációjában egy beavatott a következő nyilatkozatot küldötte be : „S t e i n e r Ármin a bű­nös, Szalay főkönyvelő és Kovácsik vezérigazgató csak áldozatok. Steiner­nek támadt az az őrült gondolata, hogy az őket nem terhelő készáruveszteségek apasztására próbálkozzanak meg börzei kötéseket is csinálni a bank áruosztálya részére és veszélyére. Többszöri kapaci­tálás után beugrottak, sőt a saját egyóni számlájuk terhére is csináltak kötése­ket. Ezen alapjában véve jóindulatu, de meggondolatlan lépésüknek van most meg a szomorú eredménye. Szalay és Kovácsik cégjegyezte kötésekből mintegy 95,000 korona kár háramlott az intézetre. A többi veszteség a töme­ges készárúkon ós egyéb áruosztályi ügyleteknél az ő hibájukon kivül állott elő. A maguk részére és nevén kötött üzletek differenciáit az utolsó fillérig nyugtával igazolhatóan mind befizették az intézetnél, családjaik segítségével Ezekből láthatóan lehet szó meg nem engedett ós könnyelmű üzletkötésekről, de sikkasztásról nem." A Népbanknál a vizsgálat folyik s eddig egyéb veszte­ség nem merült fel. A hűtlen kezelők ellen az igazgatóság megtette a bűnvádi feljelentést. — Szólj igazat, betörik a fejed. Ez a magyar közmondás teljes egészében beigazolódott egy 15 éves gyulai fiún, Berbekucz Péteren. Szemtanuja volt ugyanis annak, mikor S c h r i f­f e r t Antal ottani gazda dohányt lo­pott és ezt kötelességének tartotta el­árulni. De lakolt is érte. A napokban véletlenül összetalálkozott Schrifferttel, aki mikor meglátta, vad dühvel rontott rá ós ugy agyba-főbe verte szegény fiút, hogy annak sokáig kell nyomnia az ápyat, mig felgyógyul. A haragos gazda ellen megindult az eljárás. — Tanévnyitó-istentisztelet. Városunk összes magyar tanintézeteinek ág. h. ev. ifjúsága ma d. e. tiz órakor tartja a tanévnyitó-istentiszteletet a nagy temp­lomban. Érdekes és lélekemelő látvány lesz remélhetőleg az ezerhétszáz békés­csabai magyar tanuló felvonulása és buzgólkodása. — Az ág. h. ev. magyar­tót tannyelvű iskolák tanévnyitó isten­tisztelete szept. 22-án reggel fél nyolc­kor lesz. Ezen iskolák népessége ugyan csak kilencszáz, azonban az ünnepélyt a szülök tömeges részvétele teszi meg­hatóvá. Példát vehetnének róluk a ma­gyar iskolások szülei. — Körösladány vadászati jogának bér­beadása. Körösladánynak 12,328 katasz­trális holdnyi vadászterülete van, ame­lyet 5 részre felosztva szokott bórbe­adni. Eddig nem kapott többet az 5 részért a község 970 koronánál. Az idén is annyi volt a kikiáltási ár. Az árverés azonban most jobban sikerült, amennyiben 2690 koronát kap a vadászterületekórt a község, tehát csak­nem háromszor annyit, mint ezelőtt. — Magyar aviatikus balesete. Buda­pestről jelentik : Dobos István avia­tikus tegnap délután kisebb repüléseket végzett a rákosi repülőtéren. Este 5 órakor hirtelen kigyuladt a benzintar­tálya. Gyorsan segitségére siettek és eloltották a tüzet. A gép megsérült, az aviatikusnak nem lett semmi baja. — A csabai kereskedelmi szaktanfo­lyamra, amely a mult évben is szép si­kerrel működött: még mindig lehet be­iratkozni vasárnap délelőtt Pataki János polgári isk. igazgatónál, hétköz­nap pedig este 8—10 ig a Magántiszt­viselők és Keresk. ifjak Egyesületében. — Tolvaj gyerek. Még teljesen éret­len 11 éves gyerkőc a gyulai 11 i c h Jóska. A Jóska gyerek nagyon szereti a cukrot, de krajcárt ritkán kap, mert rossz fiu ós igy ritkán jut a cukor él­vezetéhez. Csütörtökön nagyon meg­kívánta az édességet ós pénz után né­zett. Bement tehát a S z e 1 n e r Má­tyásnó üresen álló lakásába. Keresgélés közben kezébe akadt valahogy egy 20 koronás. Megörült neki, összeszedte a cimboráit és mindjárt volt óriási cuk­rozás. De a turpisság hamarosan ki­derült ós a Jóska gyerek keserves si rással, az apai kezektől származó nagy fájdalmakkal fizette meg a lopott pén­zen való cukrozást. — Az Apolló mozi ma vasárnapi mű j sora ismét igen gazdag ós szenzációs: 1. „Föltségnélküli költözködés" 300 m. i hosszú film története oly fordulatos, hogy a csodálkozás mellett a kacagáp­| tói a néző elfárad. 2. „A telepátia" dráma 330 m., igen érdekes, mig 3. „Palkó és az elefánt" a humor legjavát nyújtja. 4. „Egy kirándulás" mulattató kép után nagy sláger: „Lelkiismeret szava" dráma 2 falvonásban, mely 660 m. hosszú. — A közbiztonság Békósmegyébeii. A debreceni VIII. sz. csendőrkerületi pa­rancsnokság jelentése szerint Bókós­megyében augusztus hóban 242 bűn eset törtónt, amelyek közül csak 11 nincs kiderítve. Letartóztatás 34 esetben vált szükségessé. A bűncselekmények között volt 52 lopás, 22 testisértés, 3 ember ólete ellen elkövetett merénylet, 11 rablás, sikkasztás, csalás ós 3 gyúj­togatás... — Öngyilkos inasgyerek. D ó m u s z János 15 éves inasgyerek sehogysem volt megelégedve a sorsával. Más vá­gyai voltak, más pályára akart menni, ezek a vágyai azonban nem teljesül­hettek. Sokszor is emlegette, hogy ő nem marad inasnak, inkább elemészti magát. És ígéretét be is váltotta. Még a mult szombaton eltűnt hazulról és a Fekete Körös hídjáról a folyóba ugrott. Hozzátartozói sejtették, hogy mit tett a fiu és kerestették, de csak szerdán dél­után találtak rá holttestére. — Igazán csodálni való az a páratla­nul gazdag választók, mely perzsa­szőnyegekben fel van halmozva Weisz Miksa nőidivatáruházában. A szőnyegek nem csak ritka szépek, ha­nem olcsó árak tekintetében minden versenyt felülmúlnak. — A marhahús-kérdés meg van oldva! Marhahúst mindenki szívesen eszik, a kifőtt s meglehetősen íztelen leveshust azonban szívesen elcserélni az ember sokszor más húsétellel. A takarókos háziasszony süsse vagy pártolja a drága hust és állítsa a levest gyorsan ós ol­csón az 5 f-es Maggi-fóle húsleves­kockából elő. Minden kocka csupán forró vizzel leöntve 1U liter igen finom husievest ad, melybe a mindenkoron kívánt levesbetót, mint metélt, dara stb. befőzhető. — A bika áldozata. A malmosi ura­dalomban volt alkalmazásban J a b­1 o n s z k y Mihály 33 éves szónási em­ber mint béres. Jablonszky egy bikát akart a jászolhoz kötni. A vad termé­szetű állat a szerencsétlen embernek neki ment ós a szarvaival felhasította ugy, hogy belső részei azonnal kifor­dultak. A bérest azonnal Szénásra vitték gyógykezelés végett, hol dr. Kovács Gábor orosházi községi orvos, ki a szónási orvost — miután az szabadsá­gon van — helyettesitette, egy orvos­társával megoperálta a súlyosan sérült embert. — Tolvaj laboráns. Kelemen Ka­jetán nagy szónási gyógyszertárában volt G ö n d ö s István 19 éves legény mint laboráns alkalmazva. A mult vasárnap reggel feltörte gazdája kasszáját ós a pénzt kivette onnan, majd pedig meg­szökött Szénásról. Feljelentés folytán a gádorosi csendőrség az összes közelben levő községek rendőrségeinek leadta a tolvaj szemólyleirását. Énnek alapján egyik orosházi rendőr felismerte és le­tartóztatta. etrionmövek budapest, vm ,evesek, mártások, főzelékek stb. Csak a MAGGI-névvel és a keresztcsillag védjegygyei valódi kitűnő, erőteljes izt kapnak, ha azok elkészítéséhez -féle húsleves-kockából előállított húslevest használunk. Darabja 5 fillér I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom