Békésmegyei közlöny, 1913 (40. évfolyam) január-június • 4-51. szám

1913-01-30 / 9. szám

Békéscsaba. 1913 január 30 BÉKÉSM16TEI KÖZLÖNT 5 hogy ő nem ludta, honnan szerezték a fiuk a tengerit. Meg is felebbezte az ítéletet. ­§ A csavargó. Simon János szol­noki suhanc még csak 16 éves, de már ugyancsak megismerte az életet. Kicsi korában özvegy édesanyja férjhez ment, őt pedig elhelyezte egy gyermekmén­helyen, ahol a szabad, sőt vad vérű gyerek nem tudott megszokni ós foly­ton elszökött. Nemrég is hasonlóképen cselekedett és hazament az anyjához, aki nem valami nagy szívességgel fogadta. A mostohaapja hasonlóképen. Mikor pe­dig még kisebb nagyobb csineket is el­követett, elzavarták onnan hazu'ró), ki­üldözték a világba. A fiu csavargott össze-vissza. Bolyongásai közben elju­tott Bókésmoeyebe ií. Koldult, lopott, ahogy jött. Ó-év utolsó napján például bezúzta a Y. rju Pál tanyájának ablakát, böhatolt a szobába és eay kabátot, meg 16 koronát ellopott. De fülöncsipték csakhamar. A biróság javítóintézetbe in­ternálta, ahol talán kikerül belőle em­beri faragni. § Tolvaj inas. K 1 i n c z k i László 16 éves körösiadányi gyerek tunonc volt Békésen Petneházy Lijos cukrász­nál 1912 novemberben. Ez idő alatt el­lopott a gazdájától egy zsákot, epy vas­mérleget és sárgaréz mérleget, egy do­boz cigarnttahüveiyt és fél ki !ó piros festéket. E lopásokért a gyulai törvény­szók elé került a fiu, de mivel gazdAja nem kívánta megbüntetését, a biróság megszüntette ellene az eljárást. §. Feltörték a kamrát. M i t y k ó Pál és P o p o i Mihály 14 éves gyerekek napszámosoként dolgoztak L i p t á k P. János c-ab ú gazdánál. Gyakran ma­radtak magukra és ilyenkor mindig összejöttek K r u z s i c s János és Kru zsicá Pál nevü barátjaikkal. A nfgy gyerek a múlt év szeptemberiben ösz­szebpszélt. Lipták távollétében vasda­rabokkal felfeszítették a kamraaj'ót ás elloptak onnan egy Cáomó dió, meg szilvát. A vásott fiuk a bíróság elé ke rüitek, amely hétfőn itélke ^tt fölöttük. Mivel Liplák a Miiykó és Popo meg büntetésit nem kívánta, a birós.ig meg­szüntette ellenük azeljáiá-r, a l ét Kru zsicsnt azonban dor .á; sra itélte. § Megrágalmazott főszolgabíró. B kés tudvalevőleg még mii dig két páríra van szakadva, épen ugy, mint a m ^ye legtöbb községe. Sióval B késen az áU lapotok most sem békések. Meg mikor jobban ki voltak élesedve az ellentétek, akkor nyújtott be S é 11 e i Péter ny. főgimnáziumi tanár a békési járás fő­szolgabirótíágához egy felebbezést, mely­ben azt irta P o p o v i c s Szilveszter főszolgabíróról, hogy a fennálló két párt az egyiknek kedvezett és hogy tényke­dései hatalmaskodásokká fajú tak. A fő­szolgabíró feljelentette Sálleit és a gyu­lai törvényszék el is itelte rágalmazá­sért 120 korona pénzbüntetésre. A bün­tetés végrehajtását azonban a B. N. alapján felfüggesztette. Az ügyész sú­lyosbításért, a vádlott és védője pedig felmentésért felebbezett az ítélet ellen. 'Tabletták (a közismert fájdalomcsillapító szer) § Hogy bizonyos legyen az ember, hogy csakugyan a = valódi Aspirint kapja, mindig Aspirin-Tabletta formában |kell, hogy kérje. Ezek eredeti csomagolásban, 1 üvegcső §20 félgrammos tablettával K. 1.20-ért, kaphatók. Minden = egyes tablettán rajta van az Aspirin szó. farbenfabriken oonn. Fiiedr. Bayer & Zo^ Elberftld und lieverkusen KU2 OAZDASAG, A növénykisérleti állomás hivatalos megállapítása a műtrágya hasznáról. Mat­laszkovszky Ttdé közgazdasági író most adja ki könyvét a Szuperfoszfát köz­gazdasági jelentősége hazánkban cím­mel. Ebben a könyvben az országos növénytermelési kísérleti állomás kísér­letei, — s más jelentékenyebb kísérletek alapján ki van mutatva, hogy melyik növénynél minő hasznot lehet elérni a szuperfoszfát alkalmazásával, ugy amint itt kövezetkezik : búzánál 122%. rozsnál 113%, zabos-bükkönynél és utána vetett rozsnál 104%. árpánál 50%, cukorrépa és utána vetett árpánál 186%. takar­mányrépánál és utánna vetett árpánál 206%. zabnál 78%, burgonyánál agyag­talajon 56%, burgonyánál homoktalajon 76%, cukorrépánál 87%, takarmány­répánál 150%. 'ucernánái 397%, halta­cím szénánál 554%, lóherénél 89-260%, homoki dohánynál 350%, televény-föl­dön termelt dohánynál 327%, réti szé­nánál 113%, hegvi szőlőnél 300%, ho moki szőlőnél 385% — Rendkívül ér­dekes számok ezek, amelyek kell, hogy minden gazdát a műtrágyák használa­tára serkentsék. őabona árak. Békéscsaba, január 29. A budapesti gabonatőzsdén, bár na­gyvbb a hozatal, de csekély a vételkedv, az irányzat kissé javult: tartottabb. A csabai hetipiacon még mindig igen csekély a kínálat. Buza 2040-2120 Árpa —"— Tengeri morzsolt . 13.20 Budapest, január 29. Ké?zbuza tar­tott; — áprilisi buza 23 54, októberi buza 24.50, tengeri 14 82 Ügyvédjelöltet ügyvédi írnokot keres dr. Holláuder Lipót ügyvéd Csabán Kiadó ház. Békéscsabán, Munkácsy utca 11. sz., volt Áchim-féle héz több évre haszonbérbe kiadó Bővebbet : Belenta Mihálynál Lázár utca I. szám alatt. Malagaszöllö, kávé, tea, maroni, mandula, datolya, füge, narancs, citrom, mogyorót nagyban és posta csomagonként legolcsóbban szállít Eladó házi Békéscsabán, VI., Szőlő utca 5. sz. alatti há mely áll 3 ulcai, 1 udvari szobából, a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt eladó, vagy esetleg a három szobából álló lakás folyó évi Szent György naptól kia ó. Gavenda Béla tánctanító Csabán, folyó évi feb­ruár hó 4-én, kedden este, a Ná­dor-szálloda télikertjében fényes J LÜCOMOBIL hozzátartozó 48 collos cséplőveT, az egész készlet c-upán 5 éves, eladó. Bővebb felvilágosítás Ál lamgépgyár Vezérügynöksége Nagy várBdi Fiókjánál nyerheiő. 16 kúp kukoricaszár, 4 öl árpa­szalma és árpatörek, Sj£ gü buzaszalma, pelyva és törek wmr e 1 a cl ö a Belenta-féle sopronyi tanyán. Bővebbet iíj. Bakos Mátyásnál. Kiadó üzlet. Békéscsabán, az Andrássy-uton, a gya­.'ogsági laktanyával szemben levő = fűszer-, csemege- és katonafelszerelési üzletem teljes berendezéssel és felszereléssel együtt, huzamosabb időre, hosszabb szerződést biztosítva, más vállalkozás miatt kiadó. — Az üzlet feltótlen biztos existenciát nyújt. - Értekezni lehet: Balassa Jenő tulajdonossal. A gyulai határban levő sLacó Mátyás csabai lakos által bérelt mintegy 114 kishold föld eladó. Ügynök vételár 1%-ával dijaztatik siker esetén. Értekezhetni: Gyulán,Kossuth tér31.sz a.lakó Végh János tulajdonossal. Kondoroson, néhai Szenes Mihály hagyatékához tartozó á garnitúra cséplőgép, amely mind jó karban van, 1 drb 8 HP, B drb 6 HP, összes hozzátartozó kellékek­kel (szerszámokkal), egy jól berendezett lakatosmühely, amely áll 1 drb eszterg ipádból, 2 fúró­gépből, satuk és üllőkkel, valamint egy ilyen műhelyben szükséges szerszámokból. A csép'őgépek külön garnituránkint, a mű­hely lehetőleg egy részletben, a tulajdonos elhalálozása miatt jövő hó 17-én, délelőtt 9 órakor árverés utján fognak eladatni. Továbbá egy 400 négyszögöles beltelkes ház, amely a következő épületekkel van lelszerelve : 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 műhely és alsó épületből: amely még teljesen nincs felépítve, az áll 3 helyiség­ből és pincéből, szintén akkor kerül árve­rés alá. — Eladók fenntartják maguknak azon jogot, hogy az ajánlatok felett sza­badon dönthessenek s esetleg a legtöbbet igérő ajánlatát is visszautasíthassák, ha azt nem tartják megfelelőnek. — Bővebb felvilágosítással szolgálhat Nagy Sándor, a kiskorú örökösök magán­gyámja Kondoroaon. 2, esetleg 3 utcai szobás, pince, veranda és a hozzá­való mellékhelyiségekkel, III., Iri-Éa 11. (Misi-szől). Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtő az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a gyulai királyi torvényszék­nek 1912. évi 10727. V. szárau végzése folytán dr. Grűnwald Dezső m.-berényi ügyvéd által képviselt Weiner Zsignond bej. kereskedő mezőberényi la­kos javára 1110 kor. s jár. ereiéig 1912 október 8-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján le- és felülfoerlalt 'és 2290 koronára becsült következő ingóságok, u. m. üzletberendezés, vetőgép, Jkocsi, szarvasmarha, serlés és szalma nyilvános árve­résen eladatnak. Mely árverésnek a békéli kir. járásbíróság 1912. V.' 303 2. számú végzése folytán 1110 korona fillér tőkekövetelés, eanek 1912 augusztus hő 31-ik napját51 járó 6 százalékos kamatai, és eddig összesen 105 korona 55 fillérben biróilig már megállapított költségek erejéig Mezőberény­ben, II. kerület 36. sz. közösgát 9. sz, a gyomai uton levő tanyán leendő megtartására 1913. • vl február 10 napjának d. e. fél 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. LX. t.-c, 107. és 108. §-ai élrtelmében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokatmások le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX t-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elren­deltetik. Dupscliek Ignác, kir. bír. végr. Békéscsabán, Csokonai utca 10. szám alatti házban egy kétszobás utcai lakás és egy egyszobás lakás mellék­helyiségekkel együtt Szt-György naptól kiadó. Bővet bet ugyanott: Dubraucsik Já­nosnál. Csabán, VI. Deák utca 9. számú házban Bővebbet ugyanott. Belépti-dij: Személy-jegy 1 kor. 20 HU., családjegy 2 kor. 40 flll. Nehéz hatos, Máv. gyártmányú 10 légkörös Meghívó. A Békéscsaba-városi takarékpénztár r.-t. t. c. részvényesei a Békéscsabán 1913. évi február hó 16-án, délelőtt 11 órakor az intézet saját helyiségében tartandó XI, évi rendes közgyűlésre tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényesnek meg­választása. 2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság évi jelentése, az 1912. évi mérleg megállapítása, határozat a tiszta nyereség felosztása felett s a fel­mentvények megadása. 3. Az alaptőkének 800.000 koronára történt emelésének és teljes be­fizetésének megállapítása. 4. A tisztviselői nyugdijalapot létesítő határozat kimondása. 5. Az igazgatóság előterjesztése a létesítendő tisztviselői nyugdij­szabályzat elfogadása, illetve ezzel az alapszabályok módosítása iránt. 6. Az igazgatóságnak adandó felhatalmazás a cégbíróság által netalán kívánt alapszabálymódositásoknak saját hatáskörében történendő eszközlése és ezeknek bejelentése iránt. Békéscsaba, 1913 január 20. AZ IGAZGATÓSÁG. KIVONAT AZ ALAPSZABÁLYOKBÓL : 10. §. A részvényes törvényen és ezen alapszabályokon alapuló minden jogait csak abban az esetben gyakorolhatja, ha neve a társasági részvénykönyvbe (6. §.) be van vezetve; a társaság közgyűlésein pedjg csak oly részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, kinek neve a részvénykönyvbe a közgyűlés napját legalább j három hónappal megelőzőleg már bevezettetett és részvényeit szelvényeivel együtt, vagy az erről szóló köz­; pénztári vagy hitelintézeti letéti igazolványt, a meghatalmazott pedig ezenkívül meghatalmazását is, a köz­I gyűlést megelőző napig a társaság pénztáránál, vagy az Aradmegyei Takarékpénztárnál Aradon letette. 11. Minden részvény egy szavazatra jogosít, de száz szavazatnál többet egy részvényes sem gyako­' rolhat, sem saját nevében, sem meghatalmazotti minőségben. A szavazati és választási jog vagy személyesen, j vagy írásbeli meghatalmazással ellátott részvényes meghatalmazott által gyakorolható. Kiskorúak s gondnokság I alatt levők gyámjuk s gondnokuk, nők férjeik, vagy részvénynyel biró meghatalmazottjaik, jogi személyek vagy cégek törvényes képviselőik által képviseltethetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom