Békésmegyei közlöny, 1909 (36. évfolyam) január-június • 1-51. szám

1909-01-14 / 4. szám

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 5 — A vármegye vámszedési joqa. Fon­tos elvi határozat hozott legújabban a közigazgatási bíróság. Ugyanis kimon­dotta, hogy a megyének a gyulavidéki helyiérdekű vasúton szállított áruk után joga van vámot szedni. E határozatot a bíróság a vasút igazgatósága által e tárgyban benyújtott panaszra hozta. — Segédjegyzövalasztás. Mezőberény község képviselőtestülete szerdán dél­előtt akarta megejteni a segédjegyző­választást, amely azonban nem sikerült. Az állásra ugyanis hárman pályáztak. Kettő ezek közül jogvógzett egyén, a harmadik okleveles. A tanács csak az okleveles pályázót jelölte, de az illető ;y szavazatot sem kapott. Igy uj pá­yázatot kell kiirni az állásra. — A felekezeti középiskolák felügyelete. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1883. évi XXX. t.-cikk alapján a feleke­zeti középiskolák meglátogatásáról és felügyeletéről most intézkedett. E sze­rint az 1908—9. tanévre a békéscsabai ág. ev. és békési ev. ref. főgimnázium felügyeletével V a s s Bertalan nagyvá­radi, a szarvasi ág. ev. főgimuázlum felügyeletével pedig G ó r e s i Kálmán debreceni tankerületi kir. főigazgatókat bizta meg. — Jóváhagyott Ítélet. S z o t y o r i István dobozi tanítót a vármegye fe­gyelmi választmánya 80 korona pénz­büntetésre itólte. Szotyori ez ítéletet megfellebbezte a belügyminiszterhez, aki a törvényhatósághoz legutóbb kül­lött leiratával a felebbezést elutasította és jóváhagyta a fegyelmi választmány ítéletét. — A családi perpatvar miatt. Vetési László 25 éves fiatal békési gazda nem jó lábon élt a feleségével. Örökös volt közöttük a veszekedés, patvarkodás. A fiatal férj ahelyett, hogy más megol­dást keresett volna, e hó 12-én délelőtt 11 órakor lakásán felakasztotta magát. Mire észrevették, meg is halt. Békésen egy hét alatt ez már a második öngyil­kossági eset. Ugy látszik, a rossz pél­dák hamarabb vonzanak, mint a jók. — Békésmegye közbiztonsága, A deb­receni VIII. számú csendőrkerületi pa­rancsnokság által az őrsök jelentései alapján készített kimutatás szerint Békés­vármegyében december havában össze­sen 81 bűncselekmény történt. Ezek kö­zül 17 testisértés, 45 lopás, 4 orgazda­ság, 6 magánlaksértés és gyújtogatás. — Erdöirtási kérelem. Doboz község úrbéresei kérvényt nyújtottak be a tör­vényhatóság erdészeti albizottsághoz, melyben engedélyt kérnek erdejük ki­irtására s az igy előálló pusztaterület parcellázására É kérelem fölött az erdé­szeti albizottság legközelebbi ülésén fog dönteni. — „Európa"-szabászat. Koch J. szabászati tanár, az „Európa«-szabászat feltalálója, aki ezelőtt két évvel hosz­szabb ideig és sikeres eredménynyel működött Csabán, ismét tanfolyamot nyit városunkban. Koch tanár, akinek nia már széles ez országban közismert a neve, bámulatos tudással és készült­séggel mutatja be a derék alapszabását, a blúz díszítését, divatos aljak, reform­ruhák, kötények, kabátok rajzait, hogy az embert bámulatba ejtik és ami a fő, olyan egyszerűvé és érthetővé teszi magyarázatát, hogy még a 12 éves leány­gyermek is könnyén elsajátíthatja. Azért mindenki saját érdekében igyekezzék e tanfolyamra beiratkozni. A tanfolyam a „Zöldfa"-vendéglő nagytermében nyílt meg, hol beiratások még mindig eszkö­zöltetnek — Kristalin. Aki ezt a kiváló szépítő­szert csak egyszer is használta, az sohase fog más szerrel kísérletezni, hogy bő­rét higiénikusán ápolja. A Kristalin egy növényekből összeállított kristálymassza, mely a bőrt fiatalítja ós szépíti. Szeplők, vimmerlik, májfoltok s minden arctisz­tátalanságok rövid időn belül eltűnnek. Egy üvegdobo ára 3 korona. Próbadoboz 50 fillér. Kapható mindenütt. Póstán na­ponta küldi szét a vezérképviselet : Budapest, Barossutca 91. A család szégyene. Öcsödön mindenki ismeri Tolnai Sándort. Ismerik különösen a korcsmá­tok, mert Tolnai Sándor náluk lakik /iíandóan. A dolog nem nagyon ízlik a iég életerős fiatal legénynek és egész iftjét dorbézolásokkal tölti el. A mula­ozásokhoz azonban pénz is kell: sok pénz, ami igen ritka vendég volt Tolnai Sándornál. De ő azért nem esett két­ségbe. Időnkónt jól bapálinkázott álla­potban felkereste a szülei házat, ahon­nan már régen száműzve volt ós öreg cüleit zsarolta örökösen. Brutális mó­lon fenyegetődzött, káromkodott, külö­nösen mikor nem volt kilátása pénzhez jutni, ugy, hogy az öreg Tolnai vagy a felesége kénytelenek voltak a föld alól is előteremteni néhány forintot, csak megszabaduljanak az izgága embertől. Igy történt 1908. májcius kilencedi­kén is. Tolnai Sándor valamelyik korcs­mában nagyon jól érezte magát. Dő­zsölt veszettül. Folyt a bor, húzta a ci­gány, énekeltek, daloltak a pajtások s Tolnai, ami természetes is, a menyor­szágban érezte magát. Egyszer ám megérkezett a mulató emberek állandó baja : Elfogyott a pénz. Tolnai pedig inni akart mindenáron. — Bort ide az asztalra, a minden­ségit! — parancsolta a korcsmárosnak. De az nem akart kötélnek állani. — Nem adok ón neked Sándor még egy fél pohár bort se míg pénzt nem látok tőled. Ismerlek már jól. — Nem adsz ? — Mennyi pénzzel verjem ki a szemed, nyomorult? Csak hazaszaladok az apámhoz és lesz pénz, A korcsmáros nevetett. — Csak öt forintot szeretnék tő­led látni, Sándor. Sándornak sem kellett több. Azon­nal felszedte a sátorfáját és néhány perc múlva beállított az apai házhoz. — Édes apám nekem pénz kell! — Nem szógyenled magadat, te át­kozott ! Nem kaptál már eleget ? Hisz annyi pénzt költöttem már rád, hogy a két öcséd nem tud hová lenni a harag­tól, meg a bosszúságtól. Ők ketten még egy harmadrészét sem kapták a tiédnek. — Nem bánom, nekem adjon pénzt édesapám, mert különben csodát teszek kenddel. Megölöm az egész famíliát vagy felgyújtom a házat. — Azt szeretném én látni, te perna­hajder ! Takarodj ki a házamból rög­tön. Nem is akarlak ismerni. — Hát jól van édesapám, a terem­tésit ! — szólt Sándor és rettenetes káromkodások közepette elővette éles kését, hogy rárohanjon öreg szülőjére. De megjárta ám most, mert története­sen otthon volt két öcscse : Ferenc ós Antal, akik mikor látták, hogy brutális bátyjuk miatt apjuk élete veszedelem­ben forog, botot ragadtak ós nekiállot­tak Sándornak. Alaposan helybenhagy­ták, fejét is beverték ós kilökték az utcára. Az épületes családi jelenet hétfőn került a gyulai kir. törvényszók elé, mely Tolnai Sándort zsarolás büntette miatt hat hónapi börtönre Ítélte. *A két fiatalabb Tolnaival szemben humánusan járt el a bíróság. Nevezetesen helyt adott védekezésüknek, amely szerint ők csak édesapjuk és anyjuk megvédelme­zése céljából verték meg bátyjukat, aki már körülbelül három év óta, amióta züllésnek indult: állandó réme a csa­ládnak. A két fiatal legényt a törvény­szék könnyű testisórtós vétsége miatt 40—40 korona pénzbüntetésre Ítélte. Tolnai Sándor felmentésért felebbezett. FARSANG. — Tea-estély. A osabai kaszinó köz gyűlését követőleg vasárnap este kedé­lyes lefolyású zenés tea-estélyt rende­zett, melyen részt vettek: Jávor Gyu­láné, Réthy Bóláné, Áchim Gusztávnó, özv. Rosenthal Ignácné, Léwy Samuné, Reisz Simonné, Polgár Lajosné, Jóger Józsefné, dr. Kerényi Sornáné, Fejér Bóláné, Pfeiffer Istvánné, Molnár Edith, Badics Giza, Réthy Böske, Rosenthal Olga, Polgár Elza, Haán Ágnes, Pfeiffer Mariska, Krieg Lenke. — Nyilvános nyugtázás ós köszönet azokról az adományokról és felülfize­tésekröl, melyekkel 1909 január 5-iki hangverseny alkalmával oly örvendete­sen gyarapodott a református temp'.om­alap. Ezen alkalmat is megragadja az egyház vezetősége, hogy elismerésének, hálájának és köszönetének kifejezést adjon azon sok nagylelkű adomány miatt, melylyel Csaba egész társadalma felekezeti különbség nélkül járult a nemes cél megvalósításához. Itt, e he­lyen mondunk hálás köszönetet a bál­anyának, a védnök uraknak, kik ugy anyagi, mint erkölcsi támogatásaik- i kai az estének fényt, nvíleget ós sikert j kölcsönöztek; a jegyek elárusitására j vállalkozó úrhölgyeknek fáradtságot nem ismerő, a fényes eredményt elő­segítő munkájukért s mindazoknak, kik egy vagy más tekintetben segítségére voltak a rendező-bizottságnak. Felül fizettek: Biiiczey Tiborné 400 K, Beliczey Tibor 100 K, Rosenthal Adolf 51 K, dr. Kerényi Soma, Réthy Béla, Haraszti Sándor, Varságh Béla, Beli­czey Géza, dr. Debreczeni Lajosné 50—50 K, dr. Fáy Samu 30 K, Seiler E ek, Áchim Gusztáv, özv. Beliozey Istvánné, Síegfű R. István, dr. Wagner Dániel, Lörinczy László 20—20 K, Kintzig János, Wagner Józsefné 14-14 K, Síjbea Pál, Hanesz József 11-11 K, Hritz Károly (Vésztő), Korosy László, dr. Urszíny János, id. Vi­dovszki Károly, Dénes Gábor, ifj. Bakos Mátyás, Schreyer Jenó 10—10 K, dr. Tar­dos Dezső 7 K, Havran Lajos, Szathmáry Péter (Sarkad), Lőrinczy N., H. Nánás, Szegfű R. Istvánné 5—5 K, Léviusz Mi­hályné, Teszárík Ferenc, Juhász Bálint, Varságh Jánosué (Budapest) 4—4 K, Végh Endre 3 K, Molnár Sámuel, Kovics Al­bert, Kelemen János, Komlósy Lajos, Pa­latínus József, dr. Kiss László, Govrik János, ifj. Karácsonyi József. Romín Pál, Kun Ede, Gartner N., Friedmann Mórné, Ssékely Vilmos, Révész Fülöp, Csatár Zsuzsika, Gomba Károly, Gyöngyösi Gusz­táv, Reith. Antal, dr. Hoffmaua Lajos 2—2 K, Dus Béla, özv. Kolla Jánosné, Kovács Matild, Korek Antalné, N. N., N. N , N. N., Tyehlár N., dr. Dixer György, Horváth Károly, Ondroviczki Lás/Jó, Haan Béla, Félix István, Gyémánt Mór 1—1 K. Hozzájárultak ez alkalommal a tem­plom-alaphoz : Fekete Márton (Szentes) 50 K, felsöalmási Fábry Káro'y 30 K, 0mazta Gyula, Rosentha'-testvérek 20—20 K, Dobozi ref. egyház, Király Istváa •(Debrecen), Szabó János (Köröstarcsa), Búzás Kálmán (Sarkad), SÍUCSU Irmt, Pándy István, Krammer Gyula, Bartos János, Beliczey Rozsőné 10 —10 K, Szász Mihályné, Király Erzsébet 6—6 K, Fekete Sándor, Popovies Viktor, Bayer Lajos, Havas Mór, Cruan Ferenc (Kolozsvár), Csák Aladár (Vésztő), Tokainé Borbély Gizella, dr. Török Gábor (Békés), Waller­stein Sománé, Patai Mihály, Dobay János 5 — 5 K, Nádai József, Iritz Aladár 4—4 K, Kiss Zsigmod (Szentes), Szathmáry Elek (Csorvás), Mockovcsák János, N. Czirok Károly, Krieg Lenke 3—3 K, Zsi­linszki Sándor, Rosenthal Károly, Fuchs Jakabné, Rijz Iíidorné, dr. W-illtiscii Fe, renc, Weisz Mihályné, dr. Rvuenár Elek, Klein N., Tevan Adolf, dr. Weisí Lajos Szabó Albert, Ridó Mik'ós, S'.ücs förnol­nár neje 2 — 2 K, Eagel Jakab 1 korona. Szamárköhögés könnyen elmúlik a SCOTT-féle Emulsio használata folytán. Orvosok, bábák és szülők bizonyítják ezt ezer és ezer levélben. A SCOTT-téie Emulsio segít azért, mert elsőrangú alkat­részei és az eredeti SCOTT­féle eljárás kiváló szerré teszik, sőt tápereje is elsőrangú. Már az első adagtól csodálatosan Az Emulsio vá J av u' a z általános egészség. Egy eredeti üveg ára 2 K SO fillér. Kapható minden gyógytárban. sárlásánál a SCOTT-féle módszer védje­gyét - a halászt - kérjük figye­lembe venni. TORVEAI Y&EZES. § Vétkes bukás. Klein Ferenc oros­házai kereskedő az ellene 1907 május 29-én megnyitott csőd körül vétkes mulasztásokat követett el. Vétkesen járt el az által, hogy kereskedelmi könyvek vezetésére kötelezve, vagyoni állapotá­ról mórleget nem készített, fizetéskép­telenségét tudva, ujabb adósságokat csinált, a csődkórvóny beadását elmu­lasztotta s ez által alkalmat szolgálta­tott arra, hogy hitelezői zálogjogot nyerjenek. A gyulai kir. törvényszék vétkes bukás vétsége miatt 8 napi fog­házra ítélte Klein Ferencet. A közvádló azonban felebbezést nyújtott be az íté­let ellen, amennyiben itt szerinte csa­lárd bukás büntette forog fenn s a ke­reskedő súlyosabb büntetést érdemel. § A ,.jus3" miatt. Kiss Gy. Mihály, János ós Gábor valami csekély ingósá­got „jussoltak" az ódesanyjuk után. Az osztozkodásnál azonban a legidősebb Gábor, ugy látszik, ügyesebaen járt el, mert a két másik testvér kijátszottnak érezte magát. Ennélfogva örökös volt közöttük a háborúság. A mult év május 10-én Mihály és János beállítottak Gábor bátyjukhoz. ' — Hát bátyánk, ide akarod-e adni, ami minket illet? — kérdezték nyu­godtan. — Majd adok ón nektek jussot, de nem köszönitek meg, bitangok! Menje­tek ki innen, míg szépen vagytok ! — Csak azt add ide, ami a mienk. A többi maradjon neked. Gábor erre éktelen jdühbe gurult, nekirohant Mihálynak és mellbe lökte. Ezeknek sem kellett több. Megragadták bátyjukat, leteperték a földre, fojtogat­ták, ütöttók-vertók ós rugdosták. Csak nehezen tudott kezeik közül kimene­külni. A nagy lármára ugyanis a szom­szédok behatoltak a szobába, mire Mi­hály és János elszaladtak. Zsarolás és könnyű testi sértés vétsége miatt he­lyezték a két testvért vád alá, kik erős felindulással ós azzal védekeztek, hogy a verekedést bátyjuk kezdte meg. A törvényszók figyelembe is vette véde­kezésüket és csak 10—10 korona pénz­büntetésre itólte őket. A közvádló sú­lyosbításért felebbezett § A kegyetlen hitelező. F e u e r Márk orosházai kereskedő, ugy látszik Shakes­peare velencei kalmárját tekinti ideáljá­nak. Legalább a T ó t h Antalné Csen­des Etel esetében egészen ahhoz ha­sonlóan járt el. Tóth Antalné ugyanis 60 koronával tartozott Feuer Márknak. A szegény asszony nem tudván fizetni, a kereskedő bepörölte. Tóthné in egijedt erre ós hamarosan kifizette adósságát. Fener ennek dacára tovább folytatta a pört s a 60 koronára csakhamar 90 ko­rona perköltség támadt, melyet Tóthné­nak kellett megfizetnie. Nem birta s igy természetesen foglalás, foglalás után kö­vetkezett nála. Elvitték a bútorait ós ágyneműinek javarészét ,is. 1908 április 30-án is megjelent nála Pusztai Endre végrehajtó, hogy elvigye, amicskéje még maradt. A már-már tönkretett asszony módnélkül el volt keseredve s mikor meglátta a végrehatót, nekitámadt. — Takarodjék ki a lakásomból, vér­szopó. Mit akar még innen elvinni? Nem látja, hogy nincsen semmim. Nem elég, hogy koldussá tettek ? A végrehajtó hozzálóvón szokva az ilyen kellemes fogadtatásokhoz, nem hederített az asszony szidalmaira, hanem hozzáfogott a látott tárgyak felírásához. Erre Tóthné kiszaladt, aztán egy kapá­val visszatért ós rátámadt a végrehaj­tóra. Alig lehetett a veszedelmes ütő­szerszámot kezéből kicsavarni. Hatóság elleni erőszak vétségével vádolva állott Tóthné Hétfőn a törvényszék előtt, mely figyelembe véve a vele történt igazság­talanságokat, a legenyhébb büntetéssel, 10 korona pénzbüntetéssel sújtotta. § A tolvaj cigányasszony. Nagyon ve­szedelmes asszony Kolompárné­Krajcár Mária. Régi ismerőse három vármegyében a rendőrségnek ós tör ­vényszóknek egyaránt. Még 1906 május havában Gyulán tette tiszteletét ós M u r­v a i András házába behatolva, 1262 kor. készpénzt ellopott. A g.yu.ai kir. tör­vényszék akkor lopás büntette miatt egy évi börtönre itólte. Az ítéletben nem nyugodott meg az a cigányassony, haném' felebbezett. Azonban megjárta, mert a tábla a büntetést másfél évre emelte fel. A kúria pedig a semmiségi panaszt elutasítván, a másodfokú bíró­ság ítéletét hagyta jóvá. Igy az ítélet jogerős lett s Kolompárnó bevonult a hűvösre. § A vasút tolvaja. M a g ó c z i Já­nos/ki Csabán az Alföldi Első Gazda­sági Vasút szolgálatában állott, négy-öt ízben körülbelül 23 kiló vörös ós sárga rezet ellopott. A törvényszék a lopást bűntettnek minősítvén, Magóczit hat hó­napi börtönre itólte. A tábla a bünte­tést három hónapi fogházra szállította le s ezt a kúria is helybanhagyta. Ügyvédi irodámat Békéscsabán, özv. Sztraka Ernőné házá­ban (1037. sz. alatt) megnyitottam. Dr. Tarján Tibor, ügyvéd. KUZGAZDASAG. Gabona árak. Békéscsaba, jan. 13. A budapesti gabonatőzsdén a mal­mok jobb vételkedvet tanúsítanak, a ho­zatal azonban csekély, A csabai hetipiacra is gyenge a hozatal. Uj-buza 2360—24 80 Tengeri, morzsolt, uj . . 12. 1210 Budapest, január 13. Készbuza 10 fil j lérrel olcsóbb. Áprilisi buza 25 22, ok­tóberi buza 21-40, tengeri 14 44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom