Békésmegyei közlöny, 1907 (34. évfolyam) július-december • 52-101. szám

1907-08-08 / 62. szám

B:'cíj;;úi 1937 J aug. 8. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 5 ciálizrausnak nevezett mozgalom volta­képpen nagy horderejű jelszavaknak álcájával él vissza a népnek kiszékeny­ségével és tudatlanságával. Ezeknek a jelszavaknak mindannyia egy-egy gyü­mölcsöző tőke a nagyhangú izgatók markában, akik jól ismerik azt a fogást, hogy csak azt kell igérni a népnek, ami fáj. De az igéret beváltása Ítéletnapig is késhet. Műveletlen néposztályokban ez a lehetőség kizárt dolog, mert a körülmé­nyek latolgatása itt egységesebb, jó­zanabb alapokon nyugszik s a lelketlen ígérgetéseket könnyen le tudják szállí­tani az azokat megillető nivóra. De ott, ahol a műveletlenség sötétségében ka­landozik a gondolat, mindig akadnak hivők, kik a leghétköznapibb hazugsá­gokat is csengő aranyképpen fogadják. Éppen ezért rendkívül nagy jelen­tőséget tulajdonítunk a népkönyvtárak érdekében megindult akciónak, amelyet felkarolt minden délvidéki vármegye. Békésmegyében a DMKE. megkere­sése alapján kérdést intézett Ambrus Sándor alispán a községekhez, hogy melyek óhajtják a népkönyvtárakat ? A beérkezett válaszokból kitűnt, hogy a DMKE. akciója már nem érte várat­lanul a mi községeinket, mert majdnem valamennyiben volt már ehhez hasonló törekvés. Öcsöd község legutóbbi közgyű­lésén, még a DMKE. megkeresése előtt Csapó Péter indítványára foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a község értelmi és erkölcsi színvonalának emelésére népkönyvtár felállítását kell kérni a föld­mivelésügyi kormánytól. A közgyűlés egyhangúlag magáévá tette az erre vo­natkozó indítványt s most törvényható­sági jóváhagyás végett leküldte a hatá­rozatot. Az elöljáróságot pedig ugyanez a közgyűlés megbízta, hogy a földmi­velésügyi kormánytól e célra kapandó segélyt felhasználhassa. C3orvás, Vésztő, Kétegyháza, Oros­háza és Mezőberény községekben szin­tén megindult már ez a mozgalom, a melyet most a DMK. istápolására biznak. Irodalom. „Havasi gyopárok." H a 1 m y Gyula, fogarasi állami főgim.tiázimi rendes tanár,"a „Fogaras és Vidéke" főszerkesztője, lapunk munka­társa tollából: „Havasi gyopárok" cimen terjedelmes verskötet fog meg­jelenni Budapesten; ugyancsak sajtó alatt van fenti szerzőnek: „Mohok ós vadvirágok" cimü tárca-gyüj­teménye és ezen kivül a tankönyv­irodalom terén egy egészen uj irányú „P o é t i k á j a" fog megjelenni szeptem­ber hóban. Halmynak ezekkel együtt t i z kötet munkája van a könyv­piacon s mindenikkel nagy elismerést ós szép sikert ért el. Különben is ő már huszonkét éves munkása ugy a szép-, mint a hírlapirodalomnak. Fenti szépirodalmi müveit, a „Havasi gyopá­rok"-at, továbbá a „Mohok és vad­virágok"^ ajánljuk a szépért lelkesülő s irodalmat kedvelő közönség figyel­mébe ós pártfogásába. dz egeszseges és ö beteg piá,a Gyomorbajosok régóta bátttapláid Mbéó hdnyá5fól,hd5(iiBnB5íőlbiurotlDl és elhárrfjö ezctej Wien l.,Biber5tra558l1. KUZGAZDASAG. Gabona árak. Békéscsaba, augusztus 7. A budapesti gabonatőzsde irány- j zata bár tartott, a malmok csak némi I árengedmány mellett vásárolnak. A csabai hetipiacon meglehetősen ( jó volt a kínálat. Uj buza 21- 2140, I. rendű ó-búza .... 21 60 *— í II. „ 20 10 : Árpa új . . . Morzsolt tengeri 13 — 11-60 Budapest, aug. 7. ^Készbúza tartott; okt. buza 23 08, tengeri 13-40. 99. Bftő • 1906. Öfe'sége a király nevében! A gyulai kir. törvényszék, mint büntető bíróság, V. Szakmáry Arisztid kir. Ítélőtáblai biró elnöklete alatt, Budai Antal kir. törvényszéki biró, Jankovich Tihamér kir. törvényszéki albiró, vala­mint Weinmann Viktor kir. törvényszéki jegyzó, mint jegyzőkönyvvezető részvé­tele mellett a vádtanácsnak 3188/905 bftő sz. vádhatározata alapján nyomtat­vány útján elkövetett becsületsértés vétsége miatt vádolt Palatínus József bűnügyében a kir. törvényszéknek 3876/9Ó5 bftő számú végzése folytán dr. Berényi Ármin főmagánvádlónak, valamint Palatínus József vádlottnak jelenlétében Gyulán, 1905. évi december hó 28-ik napján megtartott nyilvános főtárgyalás alapján a vád és védelem meghallgatása után következőleg ítélt: A kir. törvényszék, mint büntető biróság szabadlábon levő: Palatínus József (24 éves, róm. kath. nőtlen, vagyontalan, felső kereskedelmi iskolát végzett, hírlapíró, póttartalékos, szegedi születésű, békéscsabai lakos) vádlottat azon ténye miatt, hogy a Bé­késcsabán megjelenő „Békésmegyei Közlöny" cimü időszaki lapnak 1905 április 2. napján megjelent, 38. számá­ban „Utolsó szó" cimü közleményben, mint annak szerzője, dr. Berényi Ármin ellen a következő kitételeket használta: „Ami pedig a Berényi Ármin dr­esetét illeti, szintén hazugság. Mert nincs tudomásom róla, hogy Berényi Ármin dr. engem a gyulai kir. tszék folyósóján megsértett volna, ha pedig ezt tette, úgy tudtomon és hallomásomon kivül tör­tént. Ez pedig közönséges gazembertempó." S ekként vádlott, dr. Berényi Ármin főmagánvádló ellen meggyalázó kifeje­zéseket használt s azt nyomtatvány útján tette közzé; bűnösnek mondja ki a btk. 261. §-ába ütköző, nyomtatvány útján elkövetett becsületsértés vétségében s ezért nevezett vádlottat a btk. 261. §-a alapján, a btk. 92. §-a alkalmazásával az 1892. évi 27. t,c. 3. §-ában megjelölt célokra fordítandó, 15 nap alatt külön­beni végrehajtás terhével a gyulai kir. ügyészségnél lefizetendő, bahajthatlan­ság esetén a btk. 53. §-a alapján (3) három napi fogházra átváltoztatandó (30) harminc korona pénzbüntetésre, mint fő- s ugyanazon célokra, idő alatt, behajtatlanság esetén a btk. 53. § a alap­ján további (2) kettő napi fogházra át­változtatandó (20) húsz korona pénz­büntetésre, mint mellékbüntetésre itóli. Kötelezi vádlottat, hogy a felmerü­lendő bűnügyi költségeket az állam­kincstár részére a fennálló szabályok szerint fizesse meg; ezeket azonban az 1890. évi 40. t.-c., 4. §-a alapián egyelőre be nem hajthatóknak nyilvánítja. Köte'ezi végül nevezett vádlottat a btk. 277. §-a alapján arra is, hogy a majdan jogerőre emelkedett Ítéletet egész terjedelmében, indokaival együtt, saját költségén a „Békésmegyei Köz­löny" időszaki lapnak az ítélet kiadá­sától számított legközelebbi számában tegye közzé. E célból a jogerős Ítéletet annakidején vádlottnak kiadni rendeli. Jogerő után a 14. naplószám alatti iratokat, hivatkozással 1905. B 450/15. számra, a nagyvárad városi kir. jbiróság, mint büntető bírósághoz, a 15. n. sz. alatti iratokat pedig 1905. B. 130/4. számra hivatkozással a békéscsabai kir. járásbírósághoz visszaküldeni, az ítéletet pedig a gyulai kir. ügyészséggel közölni rendeli. Indokok : Dr. Berényi Ármin főmagánvádló vádlott ellen a btk. 261. §-ába ütköző, nyomtatvány útján elkövetett becsület­sértés vétsége miatt emelt vádat, azon alapon, hogy ez a Békéscsabán meg­jelenő „Békésmegyej Közlöny" cimü időszaki lapnak 19Ö5 április 2-án meg- , jelent 38 számában „Utolsó szó" cim \ alatt közzétett cikkben ellene a követ- j kező meggyalázó kifejezéseket hasz- ; nálta: J „Ami pedig a Berényi Ármin dr. esetét illeti, szintén hazugság. Mert nincs tudomásom róla, hogy Berényi Ármin dr. engem a gyulai kir. tszék folyósóján megsértett volna, ha pedig ezt tette, úgy tudomásomon ós hallo­másomon kivül törtónt. Ez pedig közön­séges gazembertempó." Vádlott Palatínus József a főtár gyalás folyamán beösmerte, hogy az inkriminált lapközleménynek ő a szer­zője, azonban avval védekezett, hogy főmagánvádlót sérteni nem akarta. Ugyanis a Békéscsabán, Szentmiklósi József szerkesztésében megjelenő Bé­késmegyei Híradóban Szentmiklósi Jó­zsef szerkesztő azt irta róla, hogy őt, t, i. vádlottat főmagánvádló a gyulai kir. törvényszék folyósóján legazembe­rezte. Minthogy pedig ő erről mit sem tudott, ezen támadás ellen védekezésül irta a Békésmegyei Közlönybe a vád­beli cikket, mely azonban főmagánvádló ellen sértést nem foglal magában, csu­pán feltételesen s általánosságban hasz­nálta bonne a „gazembertempó" kife­jezést. Tekintve azonban, hogy a vád tár­gyává tett lapközleményben előforduló „gazembertempó" kifejezés nyilván meg­gyalázó, tekintve, hogy vádlott Palatínus József eme meggyalázó kifejezést ma­gában foglaló cikk szerzőségét elis­merte, tekintve továbbá, hogy magából az inkriminált nyilatkozatból, de e mellett a cikkben éppen ezen ügyre vonatko­zólag leközölt s a főmagánvádló és vádlott között fennforgott lovagias ügy­ben felvett jegyzőkönyvekből is nyil­vánvaló, hogy a meggyalázó kifejezés dr. Berényi Ármin főmagánvádló ellen irányul s habár feltételesen is, ellene használtatott, tekintve, hogy a vád tárgyává tett nyilatkozat tartalmából és hangjából kétségtelenül kitűnik vádlott sértési szándéka, tekintve, hogy a „gazembertempó" kifejezés, a főmagánvádló által állítólag elkövetett ama cselekménynek, hogy vádlottat tudtán és hallomásán kivül megsértette, nem észszerű folyamánya s igy eme kifejezésnek általánosságban való használata nincsen logikailag in­dokolva, tekintve végül, hogy vádlott a meg­gyalázó kifejezést nyomtatvány útján tette közzé, a törvényszék megállapította a fő­magánvádló sérelmére vádlott által el­követett s a btk. 261. §-ába ütköző, nyomtatvány útján elkövetett becsület­sértés vétségének fennforgását s vád­lottat ebben bűnösnek mondotta ki. A büntetés kiszabásánál azonban nyomatékos enyhítő körülményként mér­legelte vádlott büntetlen előéletét, mert habár vádlott hasonló cselekmény miatt ezidőszerint már két ízben volt is bün­tetve, azonban ezen ítéletek a cselek­mény elkövetése után hozatván, vádlott a cselekmény elkövetése idején még büntetlen előéletűnek volt tekintendő, már pedig a büntető ítélet hozatalánál a bünöáség foka mindég a cselekmény elkövetési ideje szerint mérlegelendő, továbbá azt a körülményt, hogy közle­ményével jogtalan támadás ellen vélt, habár nem megfelelő módon védekezni s hogy a meggyalázó kifejezések csupán feltételesen használtattak s ezen enyhítő körülményeknél fogva alkalmazta a btk. 92. §-át s vádlott büntetését, ennek ke­retén belől a rendelkező részben kitett pénzbüntetésben szabta ki. A bűnügyi költségekre való intéz­kedés a B. P. 480. §-án, inig az itélet közzétételére a vonatkozó intézkedés a btk. 277. §-án alapszik. Kir. tszék, mint büntető biróság. Gyula, 1905 decemker 28 V. Szakmáry Arisztid, Weinmann Viktor, elnök. jegyző. 4552. szám. B. 1907. a király nevében, a m. kir. Curia nyom­tatvány utján elkövetett becsületsértés vétségével vádolt Palatínus József ellen a gyulai kir. törvényszék előtt folya­matba tett s ugyanott 1905. évi decem­ber hó 28-án, 99/906. sz. a., a nagyvá­radi kir. ítélőtábla pedig dr. Berényi Ármin főmagánvádlónak és a vádlottnak felebbezésére 1906. évi július hó 10-én, 1974. sz. a. elintézett bűnvádi pert a főmagánvádlónak, a közvédőnek és a vádlottnak utóbbi által Írásban beadott semmiségi panasza folytán 1907. évi május hó 8-án tartott nyilvános tárgya­láson, melyben Bernáth Géza másod­elnök elnöklete alatt Valkai Bertalan, Zsigmondovics Mihály, dr. Tarnai Já­nos, dr. Szegheő Ignác, Ribossy Kálmán és Vaikó Pál itélőbirák vettek részt; a koronaügyészség képviseletében dr. Baumgarten Izidor koronaügyész he­lyettese járt el, a jegyzőkönyvet pedig dr. Ráth István tanácsjegyző vezette; a vád és védelem meghallgatása után vizsgálat alá vévén, következő ítéletet hozott: A közvédőnek és a vádlottnak sem­miségi panasza elutasittatik; ellenben a főmagánvádló semmiségi panaszánák hely adatván, mindkét alsó biróság íté­letének a főbüntetésre vonatkozó része a Bp. 385. §-a 3. pontjának semmiségi okából megsemmisíttetik és vádlott fő­büntetése a Btk. 92. §-ának mellőzésé­vel 14 (tizennégy) napi fogházban álla­pittatik meg; továbbá az alsó bírósági ítéleteknek az itélet közzétételére vo­natkozó része a Bp. 385. §-a 2. pontjá­nak hivatalból figyelembe vett semmi­ségi okából szintén megsemmisíttetik és a közzétételre a „Békésmegyei Köz­löny" kiadója köteleztetik. Indokok: A közvédő és a vádlott a Bp. 385. §-a 1. a) pontja alapján a felebbviteli főtárgyaláson előadottak, illetve a vád­lott irásos perorvoslatában kifejtettek szerint azért élnek semmiségi panasz­szal, mert a vádba helyezett kitételek feltételesen használtatván, azok meg­gyalázást nem foglalnak magukban. A panasz alaptalan. Az, hogy valamely kifejezés felté­teles alakban használtatik, nem zárja ki a Btk. 261. §-ának tényálladékát, ha a nyilatkozat összefüggő tartalmából az tűnik ki, hogy a tettes a sértettet oly egyén gyanánt akarta jellemezni, kitől a feltétel megvalósítása kitelik. Ily eset­ben a meggyalázás épp ugy fennforog, mint ha föltétlenül mondatott volna. A vádba helyezett közlemény irányzata kétségtelenül mutatja, hogy a sértettről felakarja tételeztetni, hogy ez a vádlot­tat nem szemtől szembe, hanem alatto­mosan sértette meg, mert félt a meg­torlástól. Ezt a gyanúsítást, mely a gyávaság színében tünteti fel, a kir. Curia is meggyalázónak találta, a sem­miségi panaszt tehát, mint alaptalant, a Bp. 437. §-a 4. bekezdése értelmében elutasította. A főmagánvádlónak a Bp 385. §-a 3. pontjára alapított semmiségi panasza ellenben alaposnak találtatott, mert vád­lott a sértettet a legmeggyalázóbb ki­tételek egyikével („gazembertempó") illette és igy még a megtorlás szükségét is messze túlhaladó sértés forog fenn. Minthogy ily körülmények között a Btk. 92. §-ának alkalmazása nem indo­kolt, az alsófoku Ítéleteket a Bp. 437. §-a 3. bekezdése értelmében megsemmi­síteni és a törvénynek megfelelő fenti Ítéletet hozni kellett. A büntetés kisza­básánál a Btk. 91. §-a a kir. ítélőtábla ítéletében elfogadott enyhítő körülmé­nyek vétettek figyelembe. Hivatalból észlelte továbbá a kir. Curia, hogy az itéletközlés kötelessé­gének a vádlottra hárításával a mellék­büntetés természetével biró oly büntetés rovatott ki, mely a törvényen nem alapszik. A Btk. 277. §-ának utolsó bekezdése, a S. T. 35. §-a és a Bp. 574. §-a egybe­vetett tartalmukban ugyanis nem hagy­nak fenn kétséget aziránt, hogy a köz­zétételre az időszaki lap kiadója köte­lezendő. Az alsó bíróságok tehát a vádlott sérelmére tévesen alkalmazták a büntető törvényeknek a büntetési té­telre vonatkozó rendelkezéseit, ami a Bp. 385. § a 2. pontjába ütköző s a § utolsó bekezdése szerint hivatalból fi­gyelembe veendő semmiségi eset. Mi­hez képest a Bp. 437. §. 3. bekezdése értelmében az alsófoku ítéletek e ré­szét is meg kellett semmisíteni ós a tör­vénynek megfelelő ítéletet kellett hozni. Kelt Budapest, 1907. május 8. Bernáth Géza s. k. Tarnai János s. k., előadó. 3309/1907. B. szám. Az itélet végrehajthatóságát az 1896. évi XXXIII. t.-c. 494. §-a értelmében bizo­nyítom. Gyula, 1907. junius 27. V. Szakmáry Arisztid, h. elnök. MIT gGYÜXgi? hogy egészségűnket megóvjuk, mert csakis a ter­mészetes szénsavas ásványviz erre a ===== legbiztosabb ovószer ===== Minden külföldit fölülmúl ha­zánk természetes szénsavas vizeknek királya: Kedvelt borvíz! Milleniumi nagy éremmel kitüntetve. Kitűnő asztali, bor- és gyógyvíz, a gyomorégést rögtön megszünteti, étwágyqerj asztö, használata valódi áldás gyomorbajosoknak. Olcsóbb a szódavíznél! Főraktár: Décsey József úrnál Békéscsabán. Mindenütt kapható!

Next

/
Oldalképek
Tartalom