Békésmegyei közlöny, 1907 (34. évfolyam) július-december • 52-101. szám

1907-10-03 / 78. szám

Békésosaba, 1907. oki 3. BEKESMEGYEI KÖZLÖNY gyarországon nem látott mozgófényké­pek lesznek naponta bemutatva. Minden nap uj változatos műsor. Családoknak igen kellemes szórakozás. Belépti-dij nincs. A pör egyelőre a polgári bíróság előtt folyik, amely átteszi majd az ügyet a büntető fórumhoz. Andó András, építési vállalkozó, lakik Békéscsabán, régi Patika-utca 1878. házszám alatt. Följelentés egy gyógyszerész ellen Eltűnt gyógy áruk. A Csaba-erzsébethelyi gyógytárnak volt tulajdonosát, Barát Dénest, F e­r e n c z i Árpád gyógyszerész, aki a „Luther Mártonhoz" címzett gyógyszer­tárát megvette régi tulajdonosától, be­pörölte. Ferenczinek panasza az, hogy Barát Dénes, a már neki eladott gyógy­árukból mintegy másfélezer korona ér­tékűt tiltott módon magával vitt. Barát Dénes gyógyszertára nem hozta meg a kivánt forgalmat s ezért a tulajdonos hosszú időn keresztül eladásra vagy cserére hirdette azt. A hirdetmény eredménynyel járt, mert egy beresztóci (Torontálmegye) gyógyszerész Ferenczi Árpád hajlandó volt átvenni, illetőleg megvásárolni a Luther-féle gyógyszer­tárat. Ferenczynek szintén volt egy gyógy­szertára Beresztócon s az ületet akként kötötték meg szerződésileg Barát Dénes­sel, hogy Ferenczy átveszi az erzsébet­helyi patikát s a berendezés, anyagtöbb­letért 4000 koronát ad, mig Barát átveszi Eerenczy Árpádnak gyógyszertárát, mely bérbe volt adva. Az átvétel leltárszerint történt s Ferenczy arra is kötelezte ma­gát, hogy a leltárban felsorolt tételeket a saját költségére egészíti ki, ellenbent ha az áru több lesz a leltárban felsorol, mennyiségnél, akkor Barát Dénes biztositja őt arról, hogy átveszi a többletet. Ilyenformán megállapodásra jutott a két gyógyszerész. Ferenczy szintén lel­tárt követelt Baráttól, de ez nem tudott ilyet felmutatni. Igy aztán Ferenczy Árpád július hóban lejött Csabára, szét­nézett a gyógyszertárban s kijelentette, hogy a gyógyszertárnak akkori be­rendezéseért, hajlandó a szóbeli­leg kötött megállapodásokat szerződésbe foglalni. A szerződést tehát megkötötték s július 18-án alá is irták Ferenczy Árpád augusztus hó vé­gén Csabára jött. Barát Dénes kerülte a vele való találkozást. Megvárta, amig bútorait fölpakkolják s aztán valami ürügygyei a városba jött, hogy többé ne is menjen vissza uj kollégájához. Ez a gyors és bejelentés nélküli eltűnés s különösen az a körülmény, hogy Barát 17 ládát vitt magával s hogy még a pakkolás alatt több olyan dolgot talált a ládákban Ferenczy, melyek a gyógyszerkészlethez tartoztak, gyanússá tette az uj tulajdonos előtt a dolgot. Széjjelnézett a berendezés és az áruk között s ekkor nyilvánvalóvá lett, hogy Barát Dénes megkárosí­totta őt. Megállapította Ferenczy, hogy a régi tulajdonos magával vitt minden érté­kesebb gyógyszert: morfiumot, fenace­tint, aspirint, olajokat, likőröket stb, sőt még a berendezési tárgyak közül is több platin-tégelyt, platin-lemezt, desztilláló készüléket és a szintén érté­kes mikroszkopot is, melyek pedig a julius 18-ikán megkötött szerződés sze­rint az ő tulajdonai voltak már. Később arról értesült Ferenczy, hogy B r ü 11 e r erzsébethelyi kereskedőnek mintegy másfélszáz iiveg-árut adott el Barát. Ez az állítás is beigazolást nyert s mind­ezek alapján Ferenczy Árpád most pört indított Barát ellen. Békésmegyei sajtópörök­Az „uri svindlerek" pártja. Konok bácsit elitélték . . . Abban az újságban, amely annyi kellemetlenséget okozott Békésvármegye polgárainak, amely minden törekvését az osztályharcok előidézésében össz­pontosította, amely sértett és támadott hétről-hétre, — a Békéscsabán megje­lent „Paraszt Újság"-ban" — Nigrínyi János, csabai lakos egy rovatot vezetett: „Konok bácsi a hét eseményeiről" cimen. Ez a rovat a legenyhébb rovata volt különben a Paraszt Újságnak. Az aktuális eseményekről elmélkedett abban Nig­rínyi, aki az elmúlt év virágvasárnapján, Áchim L. András megválasztatása érde­kében ezeket irta az akkor megalakult paraszt-párt sajtóorganumában : „Uj párt alakúit, amelyre az úri­svindler pártok fogukat vicsorgatják, ezek ellen a bestiák ellen csakis fütykössel lehet harcolni, mert bőrük vastagabb a marháénál, csendőrszuronyok közt visz­nek téged szavazni, aztán egyik oldalról lehúzzák rólad a subát, másik oldalról az inget." Ezekben a kitételekben ós nyilat­kozatokban a kir. ügyészség osztály­ellenes izgatást látott és Nigrinyi ellen mint felelős szerkesztő ellen, megindí­totta a bűnvádi eljárást. Szombaton volt ez ügyben Nagy­váradon az esküdtszéki tárgyalás dr. C s u 1 y o k Béla elnöklete alatt. Sza­vazó-birák Korn Lajos és Vámossy Mihály voltak. A vádlott Nigrinyi János egyedül jelent meg, védő nélkül és azzal véde­kezett. hogy nemahirlapi közlemények éles hangja idézte elő azt a nagy hábor­gást, amely Békéscsabán hónapokig izgatottságban tartotta a lakosokat. A nép nem tud megélni, ezrével vándorol ki Amerikába és ez a szánalmasállapot indította őt arra, hogy egy kicsit erő­sebb kifejezéseket használt. A kir. ügyész hatásos beszédben bizonyította vádlott bűnösségét. A polgári társadalom béké­jét akarta feldúlni ezzel a „Paraszt Ujság"-gal és ez sikerült is neki, mert Békéscsabán — mondta — olyan megdöb­bentő állapotokat idézett elő, melyek a Dózsa-féle pórlázadásra emlékeztetnek. Az esküdtbíróság Nigrinyi Jánost osztály elleni izgatás vétségében mon­dotta ki megbüntetendőnek és ennek alapján a kir. törvényszék vádlottra 14 napi államfogházat mért ki. Az Ítélet jogerős. Gyengeséget, akár szervezeti fejletlenségből, ahár beteg­ségből származnék, gyorsan gyógyit a SCOTT-féle Emulsio, melyet tökéletes táp­gyógyszernek lehet nevezni, mert rendkí­vül hatásos a gyógyereje s emellett Ízletes és könnyen emészthető. A legmakacsabb beteg is gyor­san hozzászokik a SCOTT-féle Emulsiohoz, mely a leggyengébb gyomornak sem okoz nehézsé­geket. Scott-féle mód­szer védjegyét, - a halászt — kérjük figyelem­be venni. TORVENYKEZES. § Vásári tolvajok. Kertész Imre és Antal Imre ujkécskei csavargók, vá­sári tolvajok ez év szeptember 12-én Orosházára jutottak és ott a hetipiacon Bors Tibortól egy bőrtarisznyát, Feuer Márktól két öltönyt, Brucker Lipóttól két vég vásznat, Olasz Mártontól egy subát, Takács Mihálytól egy mellényt loptak el. Még folytatták volna a lopást, de a csendőrség rajtaütött, letartóztatta a két csavargót. A lopott holmik 100 korona értéket képviseltek s igy a gyu­lai törvényszék lopás vétsége miatt 3— 3 havi börtönre ítélte őket. § Buzalopás. Gyomán még három év előtt Ailer József fiával egyetemben Beinschrott Mihály bezárt magtárát ál­kulcscsal kinyitva^ ellopott 6 zsák búzát. A törvényszék az öreg Ailer Józsefet 6 hónapi börtönre ítélte, mig a fiu meg­büntetését Beinschrott nem kívánta. § Tótkomlós szarkája. Pinka György tótkomlósi napszámos a dolognál job­ban kedvelte a lopást. Még 1905. év október-december havában, tudva azt, hogy P a u 1 o v i c s János gazda utca­felöli famagtárja telve van búzával, meg­fúrta és több izben 23 mm búzát, mely­nek értéke 368 korona volt, kicsorga­tott és haza szállított. Kriska Mihálytól 30 korona készpénzt, az utcán legelésző kacsákat és tyúkokat pedig, ha tehette, hazaterelte és elfogyasztotta. Lopásai végre is kitudódtak és a gyulai tör­vényszék lopás büntette és vétsége miatt 8 havi börtönnel büntette Pinkát. § Egy mellbelökés — három napi fog­ház. K i s Ferenc november 12-én Tót­komlóson a már nemsokára induló vonatra akarta feladni az általa össze­vásárolt csirkéket, azonban Lukács István vasúti málházó valami kifogá­solni valót talált a szállítólevélen s ez­alatt a vonat elindult. Kis annyira dühbe jött ezért, hogy a málházót mellbelökte, ki ezért bepanaszolta a bíróságnál, mely Kist hatóság elleni erőszak vétségeért 3 napi fogházra ítélte. § Vaslapát és fogház. Ennek a két dolognak — igy egymagukban — alig van összefüggése. De ha Kiss György csorvási lakossal s különösen az ő ál­dott természetével kapcsolatba hozzuk, akkor menten megtaláljuk az összefüg­gést is. Kiss György gazdálkodással foglalkozik s elég gyakran akad tenni­valója a vaslapáttaí. Kiss ingerlékeny ember s ha ütni kell, azzal üt, ami a kezeügyébe akad. Miután pedig a vas­lapát sokszor dolgot ad Kissnek, leg­többször azzal szokott ütni. Igy tett 1906. évi december 26-ikán is, amikor Gyarmati Istvánt ütötte fejtetőn s ütése 20 napnál tul gyógyuló sérülést okozott. Kiss Györgyöt perbe fogták s a gyulai törvényszék 1 hónapi fogházra és 20 korona pénzbüntetésre Ítélte. A közvádló súlyosbításért, az elitélt pedig felmentésért felebbezett. BUDAPESTEN. Nyári és téli gyógyhely, a magyar irgal­masrend tulajdona. Első­rangú kéne hévvizü gyógyfürdő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfür­dők, uszodák, török-, kő- é- márványfür­dők ; hőlég-, szénsavas- és villamos-viz fürdő. Ivó- és belégzési kura. 200 kényel­mes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos ár­Prospektust ingyen és bérmentve küld az igazgatóság. az egeszseges és a beteg (pneM gyomorbajosok régóta bevált táplálékai MéstőlbélfiuroÉ és elhárítja ezeken ismsríeTö füzetei ingyen küld Wien l,Biber5tra55e11. Festí-gyár Btyfecsabán. Törekvésének szép tanújelét adta Papp Sándor, Békéscsaba derék, fiatal iparosa, aki költséget nem kiméivé, mint­egy 10.000 korona befektetéssel modern festő-gyárát rendezett be. — Különösen a rőíös-üzlet­tulajdonosok figyelmébe ajánljuk derék iparosunkat, mert gyárában a legtökélete­sebben festi be mindazon divatját multa, vagy kirakatokban kifakult szinü szövet, batszit, vagy félszövet-végeket, igazán cse­kély árért, melyet már a régi színében nem értékesíthetnek, mig aztán átfestve, újra eladás alá bocsájthatják és értékesíthetik párti-árúikat. Úgyszintén a közönséget is, különö­sen a ruuatisztitás terén, uj berendezésé­vel a legkifogástalanabbul tudja ezután kiszolgálni, mert csekély dij izásért igazán szépen tisztítja ki pecsétes ruháinkat. — Kereskedőknek árjegyzékkel készséggel szolgál. Derék iparosunkat az állam is 4000 koronás szövetvég-vasalógéppel tüntette ki. KUZGAZDASAG. Békéscsaba, október 2. A budapesti gabonatőzsde irányzata némileg szilárdult. A csabai hetipiacon alig volt kínálat. Uj buza 21- 2120 n. rendű 2040-2080 Árpa új 14- 14.— Csöves tengeri . . . 740-7-40 Osinkantin csöves . . . 8 20— 8'40 Budapest, október 2. Készbuza 5 fil­lérrel magasabb; áprilisi búza 22 38. rozs 19-24; májusi tengeri 13"52. Egy eredeti üveg ára 2 K, 50 fillér. Kapható a gyógytárakban. MUSCHONG-liUZIÁSFfJBOŐI újonnan berendezve^ kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű, természetes, tább'' 6f o ly éf orfy ^^Él^AVAT, , a világhírű buziásfürdői szénsavforrásokból szódavizgyár­táshoz, vendéglősöknek és egyéb ipari czélokra össze nem tévesztend ő mesterségesen előállított, kevésbbé = kiadós szénsavval — Megbízható, szigorúan lelkiismeretes kiszolgálás' r- és 7i és i/ 2 literes üvegekben. Szív-, vese- és hólyagbántalmaknál utói nem ért gyógyhatás. Elsőrendű asztali víz! Felvilágosítással készségesen szolgál MUSCHONG-BUZIÁSFORDŰI SZÉNSAVMÜVEK és ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKŰLDÉTI TELEPE Buziásfürdön. Sürgönyczim: Muschong, Buziásfürdö. — Interurbán telefon 18. sz. MIT hogy egészségűnket megóvjuk, mert csakis a ter­mészetes szénsavas ásványvíz erre a ===== legbiztosabb ovószer ===== Minden külföldit fölülmúl ha­zánk természetes szénsavas vizeknek királya: a mm Kedvelt borvíz! Milleniumi nagy éremmel kitüntetve. Kitűnő asztali, bor- és gyógyvíz, ^ a gyomorégést rögtön megszünteti, étvágygerjesztő, ~ használata valódi áldás gyomorbajosoknak. Olcsóbb a szódavíznél! Főraktár: Décsey József úrnál Békéscsabán. Mindenütt kapható!

Next

/
Oldalképek
Tartalom