Békésmegyei közlöny, 1906 (33. évfolyam) január-június • 1-55. szám

1906-02-15 / 13. szám

Békéscsaba, 1906. február 87. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY cégnél és a köpőcsészékből 60 clrbot a csabai, 10 darabot pedig az erzsébethelyi községházán helyezzen el. A tanács ha­tározata értelmében ezeket az uj köpő­csészékét a hajdukáplár hetenkint két­szer és pedig kedden és pénteken kö­teles kimosni, tisztántartásukért] pedig a felelősséget Kesjár Béla rendőrfo­galmazóre ruházták. Közegészségügyi szempontból minden esetre üdvös ez az ujitás. — Háziipari tanfolyamok a megyében. A békésvármegyei gazdasági egyesület, mint minden évben, ugy az idén is rendezett az állam támogatásával gaz­dasági háziipari tanfolyamokat. Ilyenek voltak fűzfa kosárfonásból Szeghalmon, Köröstarcsán és Körösladányban. A szeghalmi hat hétig tartó tanfolyamot, amelynek 34 férli hallgatója volt, teg­napelőtt fejezték be szép eredmény­nyel. Az utolsó órán, melyen a hall­gatók elsajátított kézügyességükről tet­tek tanúságot, megjelent a község elöl­járósága, valamint a gazdasági egyesü­let részéről Pfeiffe'r István gazdasági titkár is. E tanfolyamnak a rendezését a gazdasági egyesület jövőre is beveszi programmjába, mert ezzel áldásosán emeli a népnek a téli hónapokban a keresetnyujtást. — Csaba egészségügye. Az elmúlt hó­napban az egészségügyi viszonyok elég kedvezők voltak. A halottak száma 20-al volt kevesebb mint előző hónapban — viszont a születések 18-al volt kevesebb ; hevenyragályos betegségben egy sem halt meg. A legtöbb tüdőbántalniakban halt el. A szaporulat 29-et tesz ki. Szü­letett összesen 125; fiú 61, leány 64 ; ezek közt volt halvaszületett 2, törvény­telen 3, ikrek 3 esetben. Házasult 36 pár. Meghalt összesen 96; finemű 50, nő­nemű 46. Korra nézve: halvaszületett 2, 0-tól 1 évig 32. 1—5-ig 11, 5-10-ig 3, 10—20-ig 8, 20—30-ig 11, 30—40-ig 7, 40—50-ig 2, 50—60-ig 5, 60-70-ig 6, 70—80-ig 9, összesen 66. A kornemeket tekintve : aggkori végelgyengülés 4, agy guta 2, agyhártyalob 6, agyszélhüdés 5, bélhurut 3, bélátfuródás 1, gyomorfe­kély 1, gyomorbélhurut 1, gyomortágu­lás 1, gyomorrák 1, görvélykór 3, gümő­agyhártyalob 1, gümőshashártyalob 1, halva született 2, hashártyalob 1, hörg­hurut 3, hörglob 4, idültveselob 1, ke­resztcsontcsigolyatörés 1, koraszülött 1, öngyilkos 1, rángógörcs 4, tüdőgyula­dás 16, tüdőgümőkór 15, tüdőhurut 4, tüdőlégdag 1, szerviszivbaj 2, szivizom­elfájulás 1, veleszületett gyengeség 9, vo­natelgázolás 1. Nem volt orvosolva 7 éven alul 10, 7 éven felül 2, összesen 12. Orvosrendőri hulla vizsgálat 3 esetben fordult elő. — Köszönetnyilvánítás. A békéscsabai takarékpénztár egyesület, mint minden évben, az idén is 100 kor. adományban részesítette az izr. nőegyletet, melyért őszinte köszönetet mond az egylet ne­vében F u c h s Jakabné, elnök. Virtus a vonaton. A vésztő-kötegyáni vicinális vonalon a mult év október 29-én egy nem min­dennapi brutális eset játszódott le. Neumann György gyulai mészáros­mester és két kupectársából előtört a virtus és a nagyváradi pénzügyigazgató fiát, P app Romulusz dr. ügyvédjelöltet, akit zsebmetszőnek néztek, brutális mó­don elvertek s minden védekezése és tiltakozása ddcára Tenkén a csendőrök által letartóztatták. Az annak idején nagy felháborodással pertraktált botrányos eset a héten került a nagyváradi birák, illetve a vádtanács elé, amely Neumann és társai ellen személyes szabadság meg­sértése és súlyos testisértés büntette miatt emelt vádat. A tárgyaláson kitűnt a tényállás, amely a következőket állapította meg: Papp Romulusz dr. nevezett napon Tenkére utazván, a vonaton beszédbe elegyedett Neumanékkal, akik borral kináiták meg a rendkívül szívélyes mo­dorú embert. Papp elfogadta a vendég­szeretetet és viszonzásképpen pogácsá­val kinálta meg útitársait, akik azonban ezt visszautasították, majd Neumann ké­péből kikelve ugrott föl. — Ahá, zsebmetsző vagv te kutya, nem fiskális! — és a következő percben már éktelenül verni kezdte a meglepe­téséből föl sem ocsúdott fiatalembert, aki védekezni sem tudott támadói ellen. Azután segélykiáltással remélt megme­nekülni, a fátum azonban üldözte, mert a zajra belépő kalauz is Neumannék­nak adott igazat. Közben a vonat Tenkére érkezett. Ám az ügyvédjelölt ott sem menekül­hetett meg támadói elől, mert azok tolvajt, zsebmetszőt, zsiványt kiabáltak rá, mire a figyelmessé lett csendörök túlbuzgóságból minden teketória nélkül letartóztatták. A kinos kaland részesévé vált fiatalember csak egyik tenkei ügy­véd ismerősének közbenjárására éjfél után nyerte vissza szabadságát. Persze az igazságos megtorlás nem maradt el. Mikor Neumannék érezték a veszedelmet, minden lehetőt elkövet­tek a hiba jóvátételére. Neumann mind­egyik nagyváradi újságban nyilvánosan kért bocsánatot az inzultált ügyvéd­jelölttől, a most elmúlt szombaton pedig Gyuláról Neumann nevében Bucskó Koriolán dr. vezetése mellett nyolctagú küldöttség tisztelgett Papp Miklós nagyváradi pénzügyigazgatónál, hogy a történtek felett sajnálkozásukat fejezik ki. Ugy apa, mint fia azonban fentar­totta a vádat s igy a hétfői vádtanács helybenhagyta az ügyészség vádiratát, csupán a vizsgálat kiegészítését ren­delte el. Mire képes az áldozatkészség ? Az aradi ág. hitv. ev. egyház 1905. évi értesítője e napokban került ki a sajtó alól. Az értesítő első lapján látható a nevezett egyház által a mult évben épített gyönyörű templom képe. A to­vábbiakban röviden, érdekesen, tanusá­gosan el van mondva, hogyan tudott ez a kicsiny, összesen 1056 lélekből álló egyház önerejéből, más gyüle­kezetek áldozatkészségének igénybevé­tele néllül, kizárólag csak a saját híveinek évtizedekre terjedő folytonos, önkéntes adakozásából 105,852 korona értékű templomot épiteni. Békéscsabán ezidőszerint három felekezet is készül a templomépitéshez. Alkalomszerű tehát közönségünk figyelmét az aradi értesítő adataira felhívni. Két évtized óta tart az aradi ág. h. ev. egyházban az a rendkívül áldozat­készség, melynek párja, sajnos, messze vidéken nincs. Mikor ez összehozta a templomépitéshez szükséges tőkét, a gyülekezet legkiválóbb, legintelligensebb tagjainak bevonásával, megalakították az építést intéző bizottságot Csoda tör­ténhetett, hogy teljesen stílszerű, a leg­finomabb Ízlésnek is teljesen megfelelő terv lett elfogadva s a kivitellel a leg­szolidabb vállalkozók lettek megbízva. A templomépítés megkezdésekor a költ­ségekből még 9000 korona hiányzott. Ezt a jelentékeny összeget remélték ugyanazon kis gyülekezet tagjaitól egy év alatt önkéntes adakozásból össze­gyüjthetni, amely a templomépítés cél­jára már addig is kilencvenhétezer ko­ronát áldozott. Az adakozás várakozáson felüli összeget eredményezett. Egy egy­háztag 2000, négy ÍOOO-IOCO koro­nás adománnyal szerepel az adakozók­nak nyolc sürün nyomtatott lapra ter­jedő jegyzékében. Rövid idő alatt 24.869 korona gyűlt be. E templommal egyidejűleg bérházat is épit a gyülekezet 144 ezer korona költséggel. Ezenkívül hat jótékonycélu alapít­ványt létesített az egyház tízezer koro­nányi álladókkal. Miután hangosan beszélnek a szá­mok, valóban vétenénk az aradi egyház vezetősége ellen, ha a buzgóság és önzetlenség nálunk nagyon is elcsépelt dicséretével illetnénk. Mulatságok. A csabai elite-bál. A néhai való boldog emlékű fehér bál óta aligha volt oly elegáns táncestély a csabai Vigadóban, mint az elmúlt szombat este. A vármegyében és messze vidéken nagy érdeklődóst fel­költött elite-bál zajlott le ekkor, amelyet Csaba úri ifjúsága rendezett, élén gaval­léros elnökével, Beliczey Gézával. A tükörsima parketten a vármegye haute-volée creméje jelent meg, ha nem is túlzsúfolt, de mindenesetre szép számban. Annál nagyobb volt azonban a jókedv, amely mindvégig hatalmában tartotta úgy a szép nemet, mint a fekete frakkos gárdát. Az előbbiek sorában a legszebb toilettek pompáztak s ezúttal az estély keretéül szolgált a karzat is, melyet végig szép asszonyok és bájos leányok töltöttek meg. Karnevál őfensége valóban bókolhat Csaba úri fiatalságának a kifogástalan rendezésért és a páratlan figyelmes­ségéért, amit a táncosnők iránt tanúsí­tottak. Ötletes, de egyszersmind művészi kivitelű, értékes selyemzsinórra fűzött táncrenddel lepték meg őket, akik egyike sem panaszkodhatik Terpszikoré mos­tohasága ellen. De nemcsak az erkölcsi sikere volt minden tekintetben fényes a szombati estnek, amely sokáig kedves emléke marid a résztvevőknek, hanem ezt csak tetézte az anyagi eredmény. A táncestély ugyanis 216 korona 50 fillért jövedel­mezett, mely összeget a rendezőség az építendő csabai ev. ref. templom alapja javára fordított. AZ estélyen a talpalávalót P u r c s i János első csabai zenekara húzta és az első csárdást 34 pár táncolta. Jelen voltak az estélyen: Asszonyok : Áchim Qusztávné, Bauer Mórné, Broda Béláné, Benedikty Gyuláné (Békés), özvegy Czédly Lászlóné (Békés), Qalli Oyuláné, Galli Já­nosné, Grasselly Nórbertné, Govrik Jánosné, özv Huszka Lászlóné, Kis Antalné (Vésztő), ifj. Kociszky Mihályné, Lizsáky Lászlóné, Lavatka Józsefné (Bé­kés), Mácsay Lajosné (Mágocs), Margócsy Józsefné (Losonc), Morvay Mihályné (Békés),'Megele Béláné (Kétegyháza), dr. Povázsay Máténé, özv. Petrovszky Józsefné, Szalay Lajosné, özv. Ursziny Jánosné, Val­iinger Antalné (Békés), Weisz Edéné, Weisz Mórné. Leányok : Bauer Felice, Benedikty Mariska (Bé­kés), Czédly Gizi (Békés), Galli Erzsike, Ilonka és Rózsi, Huszka Rózsiké, Haán Ágnes, Kociszky Ka­tica, Lavatka Erzsike (Békés). Mácsay Zsófi (Mágócs), Megele Margit (Kétegyháza), Morvay Rózsa (Békés), Molnár Edit (Budapest, Petrovszky Erzsi, Rác Mici (Budapest), Rasoíszky Erzsike, Ursziny Ilonka, Val­lineer Erzsike (Békés), Weisz Giza. A karzaton : légér Józsefné, Pfeiffer Istvánné, Pfeiffer Mariska, Áchim Jánosné, Áchim Mariska, Belenta Mihályné, Lepény Erzsike, Ketter Károlyné, Ketter Aranka, Kolpaszky Lászlóné, Kolpaszky Ma­riska, Benedikty Paulina (Békés), Kovács Ágnes (Békés), Taub Miksáné, Taub Erzsike, Szondi La­josné, Szondi Malvin, özv. Back Lászlóné, Back Margit, Woczet Irma, gróf Hoyos Györgyné, Val­iinger Mariska (Békés), Christián Györgyné. Felülfizettek: Beliczey Géza 100 kor., Schreyer József 25 kor. Zeisler Lipót 10 kor. Láng Frigyes dr. 5 kor. Mácsay Lajos 5 kor. Thamásshy Ilona 4 kor. Linder Károly dr. 2 kor. Halász Béla 2 kor. — Tea-estély Orosházán. A farsangi mulatságok sablonos nívóján felül messze kimagaslik az a hangversennyel egybe­kötött tea- ós táncestély, amelyet vasár­nap rendezett az izr. jótékony nőegylet szegényeinek felsegélyezóse javára. A tea zsúr délután 5 órakor kezdődött, majd hangverseny követte, rendkivül érdekes és változatos műsorral. Kohn Piriké prologust szavalt, majd a Vad­rózsa mozgókép gyönyörködtette a szép számú előkelő közönséget. Számos si­került élőképet mutattak be ezután, köz­ben pedig T e n n n e r Elza és A t z é 1 Annuska a „Modern lányok" c. dialógot adták elő nagy tetszés mellett. A min­den tekintetben fényes sikerű estélyt, amely közel 400 korona tiszta jövedel­met hozott, amelynek rendezéseért az érdem a nőegylet fáradhatlan elnöknő­jét, C o h n Gyulánét illeti, hajnalig tartó parázs táncmulatság követte. Az első négyest 90 pár táncolta. Az esté­lyen a következő szép asszonyok és leányok vettek részt: Asszonyok: Dr. Aczél Sándorné, Dr. Aigner Dezsőné, Anisfeld Józsefné, Adler Árminné. Bakos Györgyné, Brukner Lipótné, Brünner Ár­minné, Berger Gerzsonné, Bille Adólfné, Bein Gé­záné, Bakos Béláné (Pusztaföldvár), Bérezi Fűlöpné, Bulla Sándorné, Cohn Gyuláné, Déghy Gyuláné, Endrődy Istvánné, Frint Béláné, ifj. Frint Béláné, Fischer Sándorné, Feuer Márkné, Feuer Berta (Sze­ged), Gottstag Sándorné, Gémes Ferencné, Gross­mann Salamonné, Grűnstein Antónia, Havas Ár­minné, Hahn Miksáné, özv. Horváth Károlyné, Ho­rovitz Mórné, Huszár Vilmosné, dr. Jeszenszky Elekné, Irányi Dezsőné (Szeged 1, Juhász Balázsnéj Keresztes Gyuláné (Bpest), Kohn Sámuelné (Pföld­vár), Kertész Fülöpné, Kardos Adolfné, dr. Krisha­ber Mórné, Klein Mórné, Kiss Mórné (Pozsony), özv. Klein Vilmosné, dr. László Elekné, Littmann Árminné, Leszich Kálmánné, Magyar A. Mórné, özv. Márkus Mártonné, Major Gusztávné (Makó), Némethy Samuné, Öhlsláger Mártonné, Pál Ernőné, Pless Ignácné, Pintér Mártonné, Pusztay Endréné, Porjesz Mórné, Róth Józsefné, dr. Rajz Miksáné, Rózsa Miksáné, dr. Rapcsák Emiiné, Szél Istvánné, dr. Schiff Jenőné, dr. Singer Béláné, Singer Miksáné, drj Steiner Zsigmondné, özv. Steiner Vilmosné, id. Székács Józsefné, Spitzer Károlyné [Battonya], Sán­dor Mihályné, Steinberger Salamonné, Stern S. né, oáfrány Józsefné, Szalay Mórné, Szántó Dezsőné, Szász Henrikné, Schwartz Dávidné, Schwartz Sán­dorné, Sulyok Edéné, Schvcariz Miksáné, Szikula Andorné, Talányi Jánosné, Tafler Jakabné, Farkas Kálmánné, Farkas Lászlóné, Téván Antalné, Tábit Mihályné [Csorvás], Ungár Árpádné, Veres Józsefné, Vangyel Mihályné, Weisz Lászlóné [Hódmező­vásárhely], Weisz Miksáné, Werkner Izidorné, özv. Weisz Zsigmondné, Wágner Gézáné. Leányok: Aczél Annuska, Bakos Irén, Ba­kos Erzsike, Bérezi Aranka, Brukner Ilonka, Bulla Gizi, Bulla Juliska, Cohn Piriké, Freuder Erzsike, Grossmann Erzsike, Gottstag Jolánka, Horváth Inkó, Kiss Sárika [Pozsony], Klein Karolina, Kondor Ilona, Kohn Irénke, Kohn Ilonka [Pusztaföldvár], Márkus Rózsika, Márkus Szidike, Spitzer Juliska, (Battonya), Szórády Margit, Steinberger Kató, Stein­berger Ilonka, Székács Emma, Stern Rózsika, Tafler Ilonka, Tafler Alice, Ternes Elza, Farkas Sarolta, Vangyel Adrienne, Veres Margit, Weisz Erna [Hmv.] Gyakori láz és nehéz betegségek után a lábbadozónak jó erősítő szerre van szüksége. Minden más szernél alkalmasabb a csukamájolaj a test zsirállomáuya, a csontok ós izmok erősbitésére. A SCOTT-féle EMULSIÓ a csukamájolajat oly Ízletes és könnyen emészthető formában nyújtja, hogy maga a leggyöngébb beteg is e készítményt min­den ellenszenv nélkül veszi be ós emészt­heti meg. A SCOTT-féle EMULSIÓ a leg­finomabb norvégiai gyógycsukamájolajból készül mész ós nátron hypophosphitok hozzáadásával. A SCOTT-féle Emulsió valódiságának fele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy. Kapható minden gyógyszertárban. Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 fillér levélbélyeg beküldése ellenében minta-üveg­gel bérmentve szolgál: Dr. BUDAI EMIL, $ „Városi gyógyszertára" BUDAPEST, IV., Váci-utca 34/50. Kgy eredeti üveg ára 2 kor. 50 fillér Köszönet. Alulírottak az összes békéscsabai református hívek nevében hálás köszö­netet mondunk a Békéscsabán f. évi február hó 10-én rendezett elitebál ren­dezőségének ós pedig ugy a rendező bizottság érdemes és nagyrabecsült el­nökének, nagys. Beliczey Géza ur­nák, mint a bizottság minden egyes tagjának azért, mert szívesek voitak ezen bálát a Békéscsabán építendő re­formátus templom céljára rendezni. A milyen jól esik nekünk a tiszta jövedelemként mutatkozó s már rendel­kezésünkre is bocsájtott 216 korona 50 fillér, — mert hiszen nagy szükségünk van minden bárhonnan jövő szíves adományra s minden adomány beér­keztekor szinte emelkedni látjuk öröm­könnyes szemeinkkel templomunk fa­lait, épp oly jóleső érzéssel tölt el ben­nünket az a becses tudat, hogy Békés­csaba egész társadalma melegen rokon­szenvez velünk s ügyünkkel; örven­dezve tapasztaljuk, hogy minden oldalról készséggel sietnek segítségünkre, a mi mig egyrészről fényes bizonyítéka ügyünk nemes és magasztos céljának, másrészről boldogulásunk biztos zá­loga. Vajha igazán megtudnánk hálálni Békéscsaba társadalmának jóindulatu támogatását azzal, hogy az egyházunk által hirdetett testvéri szeretet melegé­vel a közbéke és egyetértés állandó fentmaradására munkálkodnánk. Békéscsaba, 1906. február 14. Megyery Imre, Bogár Dániel, az egyház-szervező az egyház-szervező bizottság jegyzője. bizottság elnöke. 10 korona jutalom! Csabán, vasárnap elveszett egy régi, sima arany karperec, melynek főértékót az képezi, hogy elhunyt edes anyjától való emlék; ezért kéretik azt a fenti jutalomért a Benkő-utca 1096. sz. ház­hoz elhozni. ""KOZGAZDASAG. Gabona árak. Békéscsaba, febr. 14. A budapesti gabonatőzsde irányzata a malmok tartózkodása folytán, továbbra is lanyha. A csabai gabonapiacon meglehetős volt a kínálat. I. rendű búza 16 00—16-20 II. „ „ 15-80—16-00 Tengeri 14-60—150 J Budapest, február 14. (Saját tud. táv) Készbuza lanyha; áprüisi buza 16-72, októberi 16.70, tengeri 13"72. Xyilitér. E rovatban közlöttekrea szerkesztő felelőssége uem vonatkozik). Folyó hó 3-án a „Szeghalom és Vi­dékéiben a hirek között „Sütemény" cim alatt megjelent cikkre a következő megjegyzést teszem. Első sorban a cikk­író úr a péksüteményt is kritizálja, t. i. azt állítja, hogy az általam süttetett sü­temény mindig nyers. Azt tagadom, mi­vel érdekemben áll a nagyközönség rendelkezésére jó és Ízletes süteményt bocsájtani. Az illető úr nincs arra hivatva, hogy a süteményemet megkritizálja, mert nem ért hozzá ! Ugy látszik, az illető cikiró úr odahaza knkorica-kenyeret eszik, azért nem tudja megbírálni a péksüte­ményt. Én csak amondó vagyok : seper­jen mindenki a maga portája előtt. Vagy ha mégis hírnevessé akarja magát tenni, akkor tömesse ki magát ós vitesse el magát a muzeumba. Löwenstein Lipót, széphalmi pékmester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom