Békésmegyei közlöny, 1905 (32. évfolyam) január-június • 1-64. szám

1905-03-30 / 37. szám

Böjti estélyek. A nagyböjtnek immár harmadik he­tét tapodjuk, de azért nem lehet panasz­kodni a szórakoztató estélyek, mulatsá­gok hiánya miatt. A vigadozás minden vonalon farsangi hangulattal járja, leg­feljebb a tánc kevesebb, mint hamvazó előtt. A héten három nagyobbszerű es­tély volt, amelyek lefolyásáról az aláb­biakban adunk tudósítást. Szanatóriumi hangversenyek. A Gyulán felépítendő József főher­ceg szanatórium alapja javára két nagy­szabású koncertet rendeztek, amelyek egyike szombaton este Gyulán, vasárnap este pedig a csabai színházban volt. A megyén kivül álló jeles müvészerők és műkedvelők szerepeltek mindkét helyen a műsoron, amely előkelő és magas színvonalú volt. Az anyagi és erkölcsi siker dolgában a gyulái estély fényes sikerű volt. Sajnos, nem lehet ezt mon­dani a csabairól, amely a közönség kellő érdeklődésének hiánya miatt csak az erkölcsi sikert hozta meg. Előkelő közönség töltötte meg a színház páho­lyait, a földszint és karzat azonban üres­ségtől tátongtak. A csabai estély 8 után néhány perccel vette kezdetét. Arany János hegedű­játéka nyitotta meg a koncertet. Men­delssohn E moll hegedűkoncertjét ját­szotta nagy tetszés mellett. A felzúgó tapsra Hubay csárdajelenetét adta még elő. A hegedüszámokat Dobi Zoltánné, a tehetséges vásárhelyi zongoraművésznő kisérte. A hangverseny legkimagaslóbb pontja következett ezután: a szegedi vonós négyes száma. Daubrovszky Viktor zenétanár, K ő n i g Péter zenedéi igazgató, Hiedermayer Antal tani­tóképezdei tanár és M e á k Gyula gyógy­szerész Mendelssohn Es-dur vonós né­gyesét játszották nagy hatással. A szűnni nem akaró tapsra ráadásul még az Intermezzó scherzóját adták. Darabos Lajos, vásárhelyi kántor Dobóné zon­gorakisérete mellett hegedűn Wagner Tannhauser operájából játszottt hegedűn részletet, a „Dal az ésthajnali csillaghoz" ciműt. A zajos tetszésnyilvánításra elját­szotta még a Hej cigányok c. népdalt. Ismét a vonós négyes következett, mely Tschaikovszky D moll quartettjének Can­tabilejét játszotta művészi virtouzitással. A műsornak e számát Gyulán Mészá­ros Giza, a szegedi színtársulat művész­nőjének szerepe töltötte ki. A művésznő időközben rosszul lett s azért maradt el Csabáu a föllépése. A szegedi művész­társaság az ismételten felujuló tapsra Liszt Xm. rapszódiáját játszotta Dobóné zongorakisérete mellett. Ezután a vásár­helyi müvészkántor, K ú n Béla elmaradt szavala'a helyett Dankó egyik legszebb dalát, a „Szegény ember szándékát bol­dog Isten birja" ciműt játszotta M e á k Gyula zongorakisérete mellett nagy ha­tással. Befejezésül Schumann opus 44. Quintettjének Allegróját adta nagy tet­szés mellett. Még annyit e sorokhoz, hogy Csaba közönsége nagyobb érdeklődést tanú­síthatna az ilyen művészi estélyek iránt, mint közönyt. A gyulai hangverseny után a vár­megyeház nagytermében impozáns tánc­mulatság volt, amelyen a következő úr­hölgyek vettek részt: Asszonyok: Schnörch Qyuláná, özv. Terényi La­josné, dr. Bertóthy Istvánné, Kiss Lászlóné, Schmidt Ivánné, Dubányi Imréné, özv. Fekete Qyuláné, özv. Moldoványi Gyuláné, Hoffmann Mihályné, özv. Lindl Istvánné, Habinai Krisztina, Döményi Lajos né, Dobó Zoltánné, dr Bárdos Arthurné, özv. Frankó Lászlóné, Ruff Ferenczné, Keppich Frigyesné, dr. Nusszbech Sándorné, Farkas Lajosné, dr. Zöldy Já­nosné, dr. Martos Józsefné, özv. Fischerné. Leányok: Schnörch Olga, Terényi Erzsi, Mészáros Gizella (Szeged), Mészáros Zella (Szarvas), Uzon Ilonka, Hajóssy Mirgit, Kövér Janka, Stiasny Irén, Keppichné nővére, Hoffmann Mariska, Lindl Eta és Jolán, Nagy Sárika (fehér szoknya, kék bluz Keppichékkel), Bárdos Ilonka, Winter Róza, Kohn Olga (Beszterczebánya), Meitner Emma (Szarvas). A karzaton asszonyok : özv M. Dubányi Já­nosné, Ambrus Ilona, özv. Thurzó Cyrusné, özv. Fluch Károlyné, Nuszbek Sándorné, Balogh Amb­rusné (Sarkad), Paver Béláné, Misley Kálmánné, özv. Vnics Jánosné, (Fluchek nevelő neje.) Leányok: Dubányi Sárika, Körös Etelka és Berta, Nuszbek Juliska, rialogh [olánka (Sarkad), Endrődy Emese. Kereskedők házi estélye. A csabai kereskedők egyesülete első böjti estélyét, amely várakozáson felül jól sikerűit, szombaton este tartotta meg az egylet főtéri helyiségében nagyszámú közönség jelenlétében. A családias jel­legű és kedélyes mulatságot szavalatok és felolvasás vezették be. Elsőnek Ambrózy Béla nagy hatás mellett szavalta el Endrődi Sándor bájos lírai , ­költeményét, a „Várlak, visszavárlak ciműt, majd a felzúgó tapsra „A lengye­lek fehérasszonyát." Rell Lajos dr. kiválóan szellemes felolvasást tartott a sóról, majd Sonnenfeld Margitka, a kitűnő monolog előadó, „A tánc" cimü magánjelenetet adta elő művészi ügyességgel. A szellemes kisasszonyt lelkesen ós sokáig tapsolta a közönség, a rendezőség pedig diszes virágcsokorral honorálta kedves fellépését. Ezután P u r c s i János jeles ban­dája vette át a szót és kivilágos kivirad­tig húzta tüzesebbnél tüzesebb talpalá­valókat, amelyek együtt tartották az egész diszes közönséget. A négyest 32 pár táncolta. Az estély 67 korona 10 fill. tiszta jövedelmet eredményezett, amelyet az egyesület könyvtáralapjához csatoltak. Felülfizettek az estélyen : Décsey József és Klein Gusztáv 5-5, Kun Ede, Tardos Dezső 4—4, Deutsch Mór, Weisz Ottó (Bécs) 3 -3, Halász Béla, Rosen­thal Bernát, Schwarcz Márkusz 2—2, Sztojanovics Zoltán, Székely Vilmos, Guttmann József, Vajda Jenő, Gruber Samu, Gencsi József, Goldfínger J. Ármin, Guttmann Dávid, Stern József, Fischer Mór, Weisz Frigyes dr., Silberstein Izidor, Sonnenfeld Sámuel, Kohn Sámuel 1—1 koronát, Lusztig Vilmos 50, Román Pál és Spitz Miksa 40 40 fillért. Jókai-estély Gyomán. Gyoma közönsége a Budapesten fel­állítandó Jókai szobor alapja ÍPVJj.d fényes sikert hangversenyt rendezett az Erzsébet-ligeti pavíilonban. A nagy­számú és diszes közönség a hangverseny minden egyes számát és szereplőjét vi­haros tapssal honorálta. A műsort a vegyes kar nyitotta meg az „Érted galambom ..." cimü müdallal. H ü k e Lajos alkalmi prológust olvasott fel. Vörös Magda Gaál Ferenc magyar ábrándját játszotta zongorán nagv tet­szés mellett. T a b a k István a „Titkár úr" cimü vig monológot adta elő igen ügyesen. A műkedvelői zenekar Vörös Magda zongora és Göbölyös Mariska ügyes cimbalomkisérete mellett a „Ku­nok" cimü dalműből játszott részleteket. Kálmán Vilma Váradi Antal Ezüst­fátyol legendáját szavalta el nagy hatás­sal. S c h e i b e r Irma Vas Dezső he­gedűkisérete mellett a Boka érzelgőt játszotta zongorán, majd Major Simon dr., a jeles hegedűművész, Kovalszky Róbert kísérete mellett magyar nép­dalokat játszott. Óriási tapsvihar hono­rálta ezt a műsorszámot, amely után Kiss Katica Kiss Annuska zongora­kisérete mellett angol ós tiroli dalokat énekelt. A hangverseny utolsó száma fényesen sikerült és bájos élőkép volt, a gonosz szellem győzelmét ábrázolta. Az élőkép szereplői voltak: Kiss Kál­mán gonosz szellem, T i s z ó Mici jóság angyala, Barabás Gyula és neje szerel­mes pár, Dezső Júlia, Pályik Róza, Scheiber Irma, Kovács Teruska, Máday Blanka, Kálmán Vilma, Kiss Katica, Kiss Annuska, Vörös Magda, Udvardi Ilonka, Göbölyös Mariska, Herceg Ella virágok, Jakus Tínka ós Sojoss.y Ida angyalok, Kner Bandi és Jantyik Béla ámorok, Kardos Bandi, Kardos Jancsi és Molnár Béla manók, és végül Molnár Pista törpe, Kner Erzsike pedig kürtös. A változatos műsoru hangverseny után R á c z Tóni első gyulai zenekara rázendített a táncra és a fiatalság pezsgő jókedvvel a hajnali órákig járta. Az es­| tély a tetemes kiadásokon kivül 100 ko­! rona tiszta jövedelmet hozott, amelyet j rendeltetési helyére juttatott a rendező­! ség. Felülfizettek : Hüke Lajos, Rochel Dezső 8—8 kor., dr. Kiss István 5 kor., Oláh Péter 4 kor., Jákai Károly, Vass Dezső, Osapai Lajos 3—3 kor., Lipcsei Gyula, Skolek József, Csillag Mór, Dob­rovojevits Sándor 2—2 kor., Fábriczi Zsigmond, Schnelhoffer György, özv. Biró Póternó, Koncsek Gy. József, Szent­andrássi Pál, Kovalszky Jenő 1—1 kor. SZÍNHÁZ. Szünetek. Látszólag pihent a héten a színtársulat. De csak látszólag, mert az egy vasárnap kivételével, amikor a sza­natóriumi hangverseny szereplői foglal­ták el a színpadot, erős munkák folytak : a János vitéz szerepeinek betanulása, előkészületek, próbák. Hétfőre volt ki­tűzve a premier, de akkorra a szüksé­ges kosztümök sem készültek el, s ezért szerdán este volt meg a bemutató, amely­ről legközelebbi lapszámunkban számo­lunk be. Az elmúlt hét péntekjón különben a Hüvös-Faragó operette érte meg hama­rosan a reprizt, elég gyenge előadásban. Ami még mentett a népszerűtlen dara­bon, az Reviczky Rózsika kedves játéka, megnyerő megjelenése volt, de még ennek a hatását is lerombolta a D é j^r ^-rola nevetséges diák szerepe. ^ délután a Drótostót ment fvj\° v., e<, -aellett. Bár harmadszor ismé­déiutáni publikum telt házat csinált. Az előadás a legutóbbi szereposztással ment és nem volt kifogásolható. Este a Kol­dus diákot adták Perényi József lutalmául s ez volt eddig a sziniévad jegjobb előadása. Az operette szép dal­lamait teljesen érvényre emelték. Nagyon szépen énekelt S z a 1 a y Vilma (Janitzky) ós Perényi (Simon), s minden ének­számukat meg kellett ismételnie. B a­1 o g h (Ollendorf), Balogh né szintén jól játszottak. A szereplőket a közönség zajos tapssal számtalanszor a lámpák elé hivta. évi 5 JA—572 — 6% kamatra, vagy évi 5i3 — 5'50 amor­tizáczióra, földbirtokokra, első helyre, a becsérték 60 - 65%-áigengedélyez és magasabb kamatozású tarto­zásokat előnyösen konvertál a tíekés-CsaDai takarékpénztár egyesület. ,rak. 4 Rbsüsaba, márc. A budapesti gabonatőzsdén is K tön hanyatlanak az árak. A csabai he­tipiacon is_, dacára a gvenge kínálatnak az árak szintén olcspbodnak. I. prima piros exp. buza . 1720—17-60 II. „ „ „ „ . 16-60-47-­Tengeri 15-20—15-40 Budapest, március 29. (Saját tud. táv.) Készárú üzlettelen ; áprilisi búza 18-32, májusi 18.22, őszi 16-60, tengeri 14-68. Elhaltak Gsabaa. Március 18-tól, 25-ig. Lukoviczki Jánosné, napszámosné, 46 éves, agy­hártyalob. Kovács Pál, napszámos, 33 éves, influenza. Vandlik Mária, földmives leánya ,5 hónapos, tűdő­gyuladás. Katcz Rózsi, szabó leánya, 1 éves, agy­hártyalob. Viczján László, szabó fia, 3 hetes, bubor. Dobák Györgyné, földmives özvegye, 47 éves, tü­dőgümőkór. Babinszki Judit, cseléd, 16 éves, égési sebek. Koszna János, kocsis fia, 5 éves, tűdőgyula­dás. Hankó Györgyné, földmives neje, 55 éves, tü­dőgümőkór. Kesjár János, cseléd fia, 2 éves, rán­gógörcs. Gubisz Márton, dohánykertész fia, IS hó­napos, bélhurut. Diószegi Imre, 101. ezredbeli ka­tona, 22 éves, öngyilkos. Czirják Jenő, vasúti pénz­tárnok, 26 éves, öngyilkos. Veszelka Mátyásné, föld­mives neje, 41 éves, tüdőgümőkór. Andó'Mihályné, földmives özvegye, végelgyengülés. Gálik Pálné, kútfúró neje, 23 éves, szervi szivbaj. Zatykó Jánosné, napszámos özvegye, 58 éves, tűdőgyuladás. Fajó György, napszámos, 18 éves, tüdőgümőkór. Lakos Judit, földmives leánya, 16 éves, tűdőgyuladás. Me­ki<; Mátyás, csizmadia fia, 2 éves, hörglob, Mázán zán János, harangozó, 53 éves, tűdőlégdag. Eeplcsobb váltó-, jelzálog-, tőke- és kamat törlesztés HölcsönöHet ád az Aradi Ipar- és Népbank Bekésmegvei Fiókintézete = Békéscsabán. Szerkesztői üzenetek G. P; Tótkomlós. Köszönjük, vasárnap hozzuk. Többekaek. A vasárnapi számban üzenünk. Egy koron ért szép fenyőcsemetéket lehet kapni, valamint jutányos áron akácz-fácskákat a csabai gőztéglagyárnál. TORVE^YSCEZES. teit-­"V e darabot a szezonban, a — Harcias házaspár. Szerteczki Mihály szarvasi lakosnak valamelyes ki nem egyenlített tartozása miatt lefoglal­ták a sertéseit. Emiatt a tör vény n} f el gyűlt meg a baja neki is, feleségének is, mert a bíróilag lefoglaltak sertéseket eladták és az igy szerzett pénzt saját céljaikra használták föl. A végrehajtók pedig egy napon megjelentek a lefog­lalt sertésekért. Szerteczkinó, aki harcias menyecske hírében áll, azzal felelt, hogy a végrehajtót kilökte, majd a védelmére kivonult csendőrt előbb meszelőnyéllel, majd kaszával megfenyegette. A konflik­tus a gyulai kir. törvényszék elé került, amely Szerteckit sikkasztás vétsége miatt 8 napi, feleségót pedig bünrészesség és hatóság elleni erőszak miatt 1 hónapi fogházra itólte. Az elitéltek felebbeztek. — A motoros kalandja. A mult év augusztus 30-án történt, hogy Békésen a motoros vonat elütötte a Braun szállító féle kocsit, amelyben a járás főszolgabirája hajtatott. Csak az isteni gondviselésnek és a főszolgabíró lélek­jelenlótének köszönhető, hogy ez alka­lommal szerencsétlenség nem törtónt. A vizsgálat azután megállapította, hogy a karambol amiatt keletkezett, mert "a motoros sebesen rohant. Ezért az ügyész­ség gondatlanság miatt felelősségre vonta a kocsi vezetőjét, J ó e 1 Gyulát, akit azonban a bíróság kellő bizonyítékok hiányában fölmentett. KÖZG 4ZDASAG. — A békéscsabai gazdasági munkás­közvetitönél munkát nyer: Szerómségi csatornaépítési vállalat Zimony, 500 ku­bikos, ^egységár 32 fillér. Temestöltés­épitósi vállalat Szárcsa: 400 kubikos, egységár 36 fillér. Deutsch Salamon vál­lalkozó Sumjácz, u. p. Vereskő: 50 kő­törő munkás, egységár 2 kor. Székely­vasut épitési vállalat Szászrégen: 200 kubikus, egységár 24 fillér. Báts János vállalkozó Hátszeg : 10 kubikos, napszám 2 korona. Báró Gerlicy Ferenc uradalma Deszk: 500 cukorrépa munkás. Alsó­tárnavölgyi vizszabályozó vállalat Tar­naeörs: 50 kubikos, egységár 30 fillér. Sedovszky Zsigmond vállalkozó Nagy­dorogh, 10 kubikos, egységár 10 fillér. Uradalmi intézőség Törökbálint, Pest­megye- 24 csóplőmunkás, 100-ból 3%­Eladó ház. KONDOROSON, a gyomai út mellett i újonnan épült, csak 4 éves, 193. sz. alatti sapokliáz, mely legnagyobb torgalmú úton fekszik és bármily üzletnek alkalmas, előnyös feltételek mellett eladó. Bővebbet a tulajdonos, Czigleczky Sámuel kovácsmesternél Kondoroson Mejfhivé. Az endrőd-kondoros-tanyai keresz­tény fogyasztási szövetkezel 1905. év április 9-én, d. e. 11 órakor í.z iskolában tartja il, évi rendes közgyűlését, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. Tárgy: 1. üilnöki megnyitó. 2. Zárszámadás és a mérleg előter­jesztése. 3. A felmentvóny megadása. 4. A íetügyelő-bizottságok megválasz­tása. 5. Határozat a tiszta nyereség hová­f orditásáról. 6. Esetleges alapszabályszerüleg be­nyújtott indítványok tárgyalása. Az évi vagyonmérleg az érdekeltek által az üzlethelyiségében megtekinthető. Az igazgatóság. Saját magát károsítja, aki szőlöoltvány­szükségletet nem edezl a Kükiillőmenti Ehő Szőlöoltványte lúnnál Tulejd.: Caspari Frigyes Medgyes Itjpilnl. Erdély. Nagyküküllő-megye. = A íelep oltványait az elmúlt száraz nyá­ron naponta több mint 2 millió liter vizzel öntözte, miáltal az oltványok ideálisan fej­lődtek. Képes árjegyzék ingyen és bér­mentve. .itja és kiadja a „CORVINA" könyvnyomda Békéscsabán 1905.

Next

/
Oldalképek
Tartalom