Békésmegyei közlöny, 1904 (31. évfolyam) január-június • 18-53. szám

1904-05-26 / 43. szám

hálás köszönettel üdvözölje a közgyűlés. A törvényhatósági bizottság a pót-iudit­ványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta. Aztán a napirend tárgyalása követ­kezett. A rendes tárgysorozat 145, a pót­tárgysorozat pedig összesen 24 számból állott. Az alispáni Jelentés. Az alispáni jelentés felolvasását, mely rendkívül, tartalmasan és körültekintő szak­avatottsággal vblt egybeállítva, a köz­gyűlés mellőzte, minthogy a jelentés egész grjedelmóben ós nyomtatásban a közgyűlés tárgyai között előbb már úgyis szétosztatott. Az ismert jelentést egyébként B e r é n y i Ármin hozzászólása után a közgyűlés ál­talában elfogadta. Berónyi az alispáni je­lentés kapcsán a szociális társadalmi helyes berendezkedés elvét hangsúlyozva kívánja, hogy hasson oda a kormány, hogy a hazai tőke, hazai gyárak ós iparvállalatok gyá­molitásására ós felvirágoztatására ruház­tassák be. Az indítványt helyesléssel fo­gadta a törvényhatósági bizottság. Tudo­másul vette még a közgyűlés a számon­kérőszék és a vármegyei árvaszék jelen­tését is. Miniszteri rendelkezések. Ezután miniszteri rendelkezések hosszú sorát tárgyalta le a közgyűlés, melyek kö­zül nevezetesebbek: A földmivelésügyi mi­niszter ujabb rendelete munkásházak épí­tésére .12 ezer koronának engedélyezése tárgyában; a segélyösszeget a közgyűlés ezúttal Orosházának engedvén át. Tudo­másul vették a kereskedelmi miniszternek a békési állami kosárfonó segélyezése tár­gyában a törvényhatósági bizottsághoz intézett leiratát. Vasvármegye II. Rákóczy hamvainak hazaszállítása alkalmából a királyhoz inté­zendő hódoló felirat intézésére szólította fel a törvényhatóságot, mit a törvényha­tóság már a napirend előtt egyhangúlag elhatározott. Esztergom vármegye átirt a bortermelőknek a boritaladó és fogyasztási adópótlékok alól való felmentése tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratának ha­sonló szellemű felirattal való támogatása iránt. Az átiratot a közgyűlés tudomásul vette s Fábry Sándor dr. indítványára elhatározta, hogy a nevezett adó egyenlé­kenynyé tétele tárgyában a képviselőházhoz feliratot intéz. Ugyancsak Esztergomvár­megye megkeresésére felir a közgyűlés a képviselőházhoz, hogy a csavargásnak ren­dőri megfékezése céljából dologházak lóte­sitessenek; mig Háromszók vármegye fel­hívására oly értelemben irnak fel a kép­viselőházhoz, hogy a törvényhatóságoknál levő állások betöltésénél az igazolványos altisztek csak az esetre részesüljenek előny­ben, ha ezeknek magasabb a képesítettsége más pályázók felett. Végül tudomásul vették a vármegye házipénztárának 1903­évi, valamint az 1903. évi közúti zárszám­adást ; ez utóbbit, mivel benne hitelát­ruházásról is van szó, áttették a közigaz­gatási bizottsághoz. V&sati ügyek. Török Emil ós társa, mint az oros­háza—csongrád—szentesi helyiérdekű vasút engedményése 120000 korona segély meg­szavazását kérte a megyétől' Az állandó választmány a már egyizbeu megszavazott fcOOOO koronának 120000 koronára való felemelését javasolja. Ez ellen K o r o s y László ós V a n­gyel Szilárd felszólaltak s megyei gaz­dasági érdekekből minden segélynek álta­lában való megtagadást javasolták, mert a terve ett vasút a közforgalmat Békés­vármegyéből kivezeti. Fábry Sándor dr alispán felszólalása után a közgyűlés a már régebben felajánlott 80000 korona segélyt megszavazza, azután az A. E. G. V. részvénytársaság kérelmére a Géza meg­állóhelytől Tótkomlósig vezető vonalra a vármegye kilométerenként 4000 korona segélyösszeget szavazott meg. A közkórház költségvetése. A vármegyei közkórház 1905. évi költségvetése szerint: összes bevétel . . . 8813-74 kor. összes kiadás . . . 323212-32 „ fedezetlen hiány . . 332026'06 kor. A hiány 207729 'ápolási nap után 1 kor. 60 fillér napi ápolási dijjal befolyó jövede­lemben talál fodezetet. A kórházi költség­vetés során a kórház mult évi pénztári feleslegének felhasználásáról, az elmebeteg osztályon alkalmazott segédorvosok osztály­pótlékáról s a kórházban foganatosított selejtezésről határozott a közgyűlés. Megyei katonai alapítványok. Bejelentetett, hogy a honvéd főreál­iskolai ós akadémiai vármegyei alapítványi helyre öt pályázó jelentkezet, ezek közül a közgyűlés többek hozzászólása után első helyen Csanádi Lászlót ajánlotta az üresedósben lévő vármegyei alapítványi helyre. A csabai vlllamoavilágitás. Nagyobb vitára adott okot a csabai villamvilágitás ügye. Tudvalevő, hogy a kereskedelmi miniszter a csabai villamvi­lágitási müvek műszaki tervét és költség­vetését felülvizsgálván, csekély pótlásokkal jóváhagyandónak találta. Az ügy a me­gyei közgyűlés elé most került- Fábry Károly ügyvéd nem tartja a község ha­tározatát oly körültekintőnek, magát a községet elegendőképpen érettnek arra, hogy százezreket igénylő ily nagyszabású alkotást létesítsen. Határozathozatal előtt a terveket ós költségvetést szakértők bírá­lata alá kívánja bocsájtani Kon Dávid felszólalásában minden­képpen elég erősnek, érettnek ós önálló­nak tartja Csabát, semhogy ügyeinek a megye gyámkodása gátat vessen. O a maga részéről hozzájárul Csaba akaratához s akként kívánja azt a megye részéről is elintéztetni. Koros y László csabai első jegyző tartalmas beszéddel szállt síkra a vill,m­világitás ós Csaba akaratának érvényesülése mellett, igen erőteljesen fejtegetvén a köz­gazdasági fejlődést jelentő villamvilágitás szükségét és előnyeit. Végül Haviár Lajos kir. főmérnök ismertette kiváló szakértelemmel a villam­világitás ügyét, mire a közgyűlés a ter­veket es költségvetést, a villamossági sza­bályrendeletet s a villamostelep berende­zéséhez szükséges összeg kölcsönvótelére vonatkozó községi határozatot jóváhagyta. A csabai Kossuth-szobor. Tárgyalás alá került még a csabai Kossuth-szobor ügye is. A szoborra tudva­levőleg Csaba képviselőtestülete 13 ezer koronát már régebben megszavazott; az erre vonatkozó határozatot a megyegyülés jóváhagyta. Sztraka-Varságh önnep. Díszközgyűlés és társasvacsora. Ünnepet ült elmúlt hétfőn délután Csaba társadalma ; az önzetlen munka, fá­radhatlan köztevékenység megbecsülésének ünnepét. Rajokban tódult a közönség min­den rétege a községházára, melynek tágas közgyűlési termét zsúfolásig töltötte meg a küldöttségek nagy serege, hogy tan uja legyen annak az ünneplésnek, melynek során vármegyénk főispánja egy ember­életen át a közjó, a kulturális és közgaz dasági előrehaladás munkájában kifejtett tevékenység legfelsőbb 'jutalmául Var­s á g h Béla mellére tűzte a királyi kitün­tetés jelvényét: a Ferenc-József rend lo­vagkeresztjét. A lélekemelő ünnepély lefolyásáról részletes tudósításunk a következő: A díszközgyűlés. Kora délután, jóval 3 óra előtt meg­indult az emberáradat a községháza felé ; a hivatalok és testületek, valamint az egyes jótékonysági és társadalmi körök, tanintézetek számos tagu küldöttséggel képviseltették magukat a községi képvi­selőtestület rendkívüli közgyűlésén. Külö­nösen megkapó volt s a külső környezetnek valami megkapó üdeséget s bájosságot kölcsönzött a jótékony nőegyletek ós vö­rös-kereszt egylet monstre-hö'gyküldöttsé­gónek megjelenése, kik lelkes vezéreik : özv. B e l i c z e y Istvánná, B e 1 i c z e y Rezsőnó ós F u c h s Jakabnó vezetése alatt mintegy 60 tagból álló csoportban szemben a zöld asztallal a terem közepén foglaltak helyet. Ott láttuk az ünneplők sorában a vármegye érdemes képviselőit: Fábry Sándor dr. kir. tanácsos alispánt s Z ö 1 d y János dr. vármegyei főorvost; megjelent a közgyűlésen S z t r a k a György ny. főszolgabíró is, akit lelkes ovációkban részesítettek. Kevéssel 3 óra után megérkezett fo­gatán Lukács György dr. főispán, akit a községháza lépcsőházában az elöljáróság fogadott. Ekkor kezdetét vette a közgyűlés. Zsíros András községi biró az elnöki székből melegen üdvözölte a nagyszámban megjelent közönséget; K o r o s y László, indítványára a főispánt ós az ünnepeltet küldöttség hívta meg a közgyűlésbe. * Harsány éljenzéssel üdvözölte a kö­zönség ugy Lukács György dr. főispánt', mint V a r s á g h Bélát, mikor az előbbi H a á n Béla, Zsilinszky Endre dr., Wagner József, utóbbi B e 1 i c z e y Géza, Rosenthal Ignác ós K o­c z i s z k y Mihály tagokbói álló küldött­ség kíséretében a terembe lépett. A zajos ünneplés csak akkor csillapodott, amikor Lukács György dr. főispin az elnöki székből szólásra emelkedett s a következő örök szép beszédet intézte Varságh Bé­lához : Mint a képviselőtestület tisztelt elnöke is jelenti, a vármegye minden rétegében általánosan tisztelt polgártársunknak, Var­ságh Bélának legmagasabb kitüntetése az az örvendetes körülmény, melynek alkal­mából a tisztelt képviselőtestület rend­kívüli közgyűlésre egybegyűlt. Varságh Bóla mintaképe annak a polgári készség­nek, mely ereje, ideje javát a közügyeknek szenteli, mely a fárasztó nobile oőieiumok önzetlen teljesítésével folyton keresi, ku­tatjatja a módokat, melyek szerint polgár­társainak hasznára lehet s a közéletnek, melynek tagja, fejlesztésére, előbbre vite­[ lére közremüködhetik. Varságh Bóla hosszn, munkás éle­tet töltött el szülővármegyóje, szülővárosa és a közérdekek szolgálatában. Lankadat­lanul istápolta vármegyéje ós községe köz­művelődési ós közgazdasági érdekeit. Ott találjuk öt mint vezetőt vagy mint közre­működő lelkes munkást mindenütt, ahol a vármegye vagy Békéscsaba kulturális fej­lesztéséről vagy közgazdasági viszonyainak előmozdításáról van szó. S a legelsők kö­zött találjuk minden hazafias, minden nem­zeti irányú mozgalomban. Sok oldalú tevékenységét szinte fölös­leges jellemeznem itt, ahol őt a közvetlen mindennapi érintkezés révén mindenki ismeri, mindenki tiszteli, mindenki szereti. Csak mintegy futólag emelem ki, hogy Varságh Béla a vármegyei törvényható­sági bizottság buzgó, lelkes tagja sok óv óta s ugy a közgyűlési teremben, mint a közigazgatási bizottság ülésein kivétel nél­kül minden fontos ügyben hallatja az ő hosszú élettapasztalat által megedzett és gondos megfigyelés alapján megszűrt bölcs életnózeteit. A vármegyei közügyek mellett lanka­datlan munkása szeretett szülővárosa min­den közügyének. Büszkesége a képviselő­testületnek, elnöke a muzeumegyesületnek, az iskolaszéknek, az az állami iskolai gondnokságnak, a bókécsabai takarók­pénztár-egyesületnek s a békéscsabai ter­mény- és áruraktár szövetkezetnek. Még nem is szólottam működéséről a közmive­lődósi egyesületben, a vörös-kereszt egy­letben, a nőegyletekben, de hát ki győzné elszámlálni az ő közfunkcióinak, nobile officiumainak nagy sokaságát? Bókésvármegye ós Békéscsaba község kiváló vezérférfiának érdemei nem marad­hattak ismeretlenül urunk királyunk ő fel­sége előtt sem, aki az ő szeretett magyar nemzetének közügyeiben békésen elöljáró hazafiakat legmagasabb kegyelmére szokta érdemesíteni. 0 felsége folyó év április 16-án kelt legfelsőbb elhatározásával Varságh Bé­lának a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül a Ferene Józset rend lovag­keresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Kiválló örömre szolgál, hogy a leg­magasabb királyi kegyelem tolmácsolója lehetek ós jemlékezetes perce életemnek a jelen perc, melyben a királyi kegyelem ki­tüntető jelvényét tisztelt polgártársunk ér­demej mellére tűzhetem. (Lelkes éljenzés). Viselje ezt a kitüntető jelvényt sokáig, szellemi ereje ós testi frissesége teljessé­gében, polgártársai annyira kiérdemelt tisz­teletétől és benső szeretetétől környezve. Viselje a jól teljesített munka azon büszke öntudatával, hogy a legmagasabb királyi kitüntetést egyedül és kizárólag saját ér­demeinek köszönheti. Ad multos annos ! Az óljenzósektől gyakorta megszakított szónoki hévvel elmondott beszéd elhang­zása után, amikor a zajos éljen és taps­vihar lassan-lassan elült, a csillogó érdem­renddel dekorált Varságh Bóla mély meghatottsággal, könnyekig elérzékenyülve, ismert ékesen szólásával köszönte meg a főispánnak jóindulatát és kegyességét, melylyel a felség figyelmének felkeltésében közrehatni s a már reá nézve örökre emlé­kezetes ünnepélyre személyesen elfáradni kegyeskedett. Az érdemeket szerényen elhá­rítja magától azokra, akik a közügyek előbbre vitelének munkájában vele együtt dolgoztak. Köszönetet mond a képviselő­testületnek, a megjelent küldöttségeknek s a nagy közönségnek a mai feledhetlen ünnepért azzal az ígérettel, hogy míg a Mindenható kegyelme erőt ad neki, minden gondolatát, minden cselekedetót a közjó előmozdítására fogja áldozni. Szűnni nem akaró éljenzés ós taps jutalmazta a közszeretetben álló férfiú ékes szavait. K o r o s y László főjegyző indítvá­nyára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mondott Lukács György dr. főispán­nak, amiért a közönség óhajára e szép ünnepélyre szókhelyóról Csabára fáradott. Ezzel a közgyűlés véget ért. T&rBasvaosora. Este 8 órakor a Vigadó nagy terme fényárban úszott ; a terem közepét E betű | alakjára teritett s virág girlandokkal gaz­dagon s ízléssel díszített asztal foglalta el. Már nyolc óra előtt teljes számban együtt volt a mintegy 150 tagból álló ünneplő közönség, hogy a királyi kitün­tetésben részesült két jeles férfiú: S z t r a k a György és Varságh Béla tiszteletére rendezett ünnepi lakomán a fehér asztalok mellett áldomást igyék a nap örömére. Mi­kor az ünnepeltek Fábry Sándor dr. alispán és Z ö 1 dy János dr. főorvos ki­térésében megjelentek, a közönség zajos éljennel, a zenekar a Rákóczi-indulóval fogadta őket. A felköszöntők sorát Fábry Sándor dr. alispán nyitotta meg. Valamely állam fennállásához — úgymond — nem elég csu­pán az anyagiak biztosítottsága, ahhoz a nemzeti ideál ápolása is szükséges. Az államegysóget összekapcsoló szent korona birtokosára, a legalkotmányosabb királyt, kit népe szívből fakadó szeretettel vesz körül, hódolattal köszönti. E szép köszöntőt állva hallgatták meg, majd a zenekar a Hymnuszt játszotta s a zene hangjaiba bele vegyült a jelenlevők éneke. Zsilinszky Endre dr. a kitűnő tisztviselőt ós hazafit S z t r a k a Györgyöt éltette, K o r o s y László felköszöntőjót azzal vezette be, hogy a nemzetek első­rendű feladatai közé tartozik a kulturális fejlődés sohasem szünetelő munkája, egész­séges középosztály biztosítása. Varságh Bélát élteti, ki e hatalmas államtónyezőnek fáradhatatlan, szeretettel körülvett munkása. Re 11 Lajos dr. lendületes felköszöntőben a vármegye alispánját, Fábry Sándort élteti s husz éves jubileuma alkalmából, a polgárság szeretetének babérágát tűzi az elismerés koszorújába. Sztraka György baszólt ezután, akinek a királyi kitüntetést becsesebbé tette a polgárság és tisztársak szeretetének megnyilatkozása. Jóbarátai, tisztársai ós a haza boldogságára ürítette poharát. Varságh Bóla a fehér asztalnál el akar térni az ünnepélyes hangtól s a barátságos ós közvetlen kedélyhangulat alatt ugy tapasztalja, hogy a világrend megváltozott. Csaba józan, takarékos, lel­kesülni nem tudó polgársága most a má­sik végletbe esik. Egy néhai városatya mondásával kérdi: Hova fog ez vezetni ? Arra kéri a város polgárságát, hogy sze­mélyi kultuszt ne űzzön, hanem teljes erő­vel, becsületes munkával a haza, a vár­megye, a város boldogulásán fáradjon s az a kapocs, mely a polgárságot ezen irány­ban mindig összetartotta, örökös legyen. Fábry Sándor szerint királyi ki­tüntetés ritkán ért oly kiváló férfiakat, minő a kót ünnepelt, kiket általános sze­retet és tisztelet vesz körül. Ez adjon nekik tvvábbra is erőt a társadalmi és megyei életben a közjóra való munkálko­dásra. Csepregi György esperes az ünnepelteket, mint az ág. ev. egyház kiváló férfiait élteti Klein Gusztáv a keres­kedők egyesülete disztagj át, Varságh Bélát ; Z ö 1 d y János dr. humoros, felköszöntő­ben a kót ünnepeltet éltette, mig F á y Ignác dr, ki a régi Csabát jól ismerte, a mostanira, a hatalmasan fejlődőre büszt kesóggel tekint, Csaba kiváló polgárságás köszöntötte. Az ünnepi lakoma, melyet K e t t e r Károly vendéglős jóhirű konyhája ízletesen s ízléssel, általános megelégedésre szolgált fel, az éjféli órákban ért véget. A „Békésmegyei Közlöny" táYiratai. A delegációk. Ma délelőtt megkezdődött ismét a delegációk munkája. A hadügyi albizott­ság ült össze délelőtt 10 órakor S z a p á r y Gyula gróf elnöklete alatt, hogy foly­tassa az előző delogáció határozataira a hadüg} miniszter által adott válaszok tár­gyalását. A nyugdíjazásnál Rakovszky kifo­gásolja, hogy a nyugdíjazásoknál meg­előzőleg előléptetések eszközöltessenek, csak azért, hogy a nyugdíj nagyobb le­gyen. Hasonlóan felszólaltak ezért Holtai, Okolesányi. Pitreich erre azt felelte, hogy a pol­gári életben is szokás ez, hivatalnokok akkor kérik nyugdíjazásukat, mikor elő­léptek. A választ tudomásul vették. Hadügyi albizottságban a katolikus I lelkészekre, az élelmi cikkek beszerzése, ezrednyelvre adta meg Pitreich a vála­szokat s tudomásul vették. Letárgyalták a többi tételeket s el­határozták, hogy a hadügyi rendes költ­ségeket, a rendkívüli hitelt ágyukra, holnap tárgyalják. _ Orosz-Japán háború. A japánok dalnitól északra erős had­állást foglaltak el, elkergették Kinhenből az oroszokat, akik 800 embert vesztettek. Hír szerint a legnagyobb csata Lianjángnál lesz legközelebb. Az oroszok is várják csapataik meg­erősítését az újonnan érkező csapatoktól ós a balfai flottától. Igy egyelőre még nem nagyon történhetik valami fontosabb esemény. A három sereg jelenlegi állá­sáról a következő távirat ad felvilágosí­tást : A jelenlegi helyzet a következő : Az első sereg megerősítette Föngvangtschön-

Next

/
Oldalképek
Tartalom