Békésmegyei közlöny, 1902 (29. évfolyam) július-december • 53-104. szám

1902-08-07 / 63. szám

Kiiment Z. György Csaba 1259*53 Gróf Almásy Thassilo Szeghalom 1259'48 Hartenstein Vilmos Gyoma 1247'50 Maczák L. György Csaba 1237-79 Mező Sándor Szeghalom 1198.04 Czinczár Adolf Gyula 1189 26 Polgár Ödön Ftizesgyarmat 1187 80 Haraszti Sándor Csaba 1187'20 Zahoran Pál Csaba 1174 93 Kovács L. Mihály Csaba 1166'54 Bakos Mátyás Csaba 1165'66 Kalmár József Endrőd 1134*05 Weisz Ede 3saba 1124*60 Kiss László Csaba 1124*55 Ifj. Kohlmann Ferenc Gyula 1123*16 Braun Adám Békés 1115*73 Ifj. Gajdács János Csaba 1108*99 Nagy Imre Köröstarcsa 1107*85 Seiler Elek Csaba 1100*53 Vidovszky Károly Csaba 1088*86 Lipták V. János'Csaba 1080*70 Ketter Károly Csaba 1075*73 Nyitray Jenő Szeghalom 1058*— Kovács Mihály Csaba 1056*68 Plesch I H. Kondoros 1054*95 Bakucz Tivadar Békés 1043*93 Gerlein Reinhart Gyula 1043*42 Ladics György Gyula 1042*36 Reck József Csorvás 1034*42 Kondacs Pál Szarvas • 1032*38 Molnár O. János Csaba 1024*47 Lőwy Sámuel Csaba 1022*66 Varságh Béla Csaba 1019*44 Bulla Sándor Orosháza 1017*84 Reichardt József Csaba 1017*20 Ifj. Borgula Pál Szarvas 1013*75 Kiiment Sz. János Csaba 1013*48 Dr. Chrisztó Pál Szeghalom 1012*56 Gémes Ferenc Orosháza 1010'32 Kitka György Csaba 1005*80 Borsothy Géza Füzesgyarmat 1005*70 Végh. Gábor Gyula 1003*77 Kovács Szegény Adám Csaba 1003*75 Schultz Imre Mezőberény 991*84 Hanó Pál Csaba 986*74 Ifj. Laczó János Csaba 983*03 Laczó András Csaba 967*07 Décsey József Csaba 964*98 Bagi Pál Mezőberény 964*48 Ifj. Miskucza György Gyula 964*18 Such János Csaba 963*64 IJhrin Mihály Endrőd 961*05 Dr. Hajnal István Békés 970*71 Zsiros András Csaba 943*43 Gyáni Zsigmond Füzesgyarmat 939*65 Áchim János Csaba 938*42 Gonda János Békésszentandrás 937*25 Ifj. Hankó Mihály Csaba 936*55 Áchim F. András Csaba 934*45 Áchim V. Pál Csaba 932*73 Bottyánszky János Csaba 930*20 Ifj. Laurinyecz István Csaba 926*25 Tenner Lipót Pusztaföldvár 922*29 M. Grósz György Kétegyháza 91737 Kovács Antal Orosháza 916*15 Medovarszky Pál Csaba 910*89 Dr. Fáy Samu Csaba 907*36 Salamon János Csaba 990*44 Ifj. Áchim L. András Csaba 896*65 Reiner Béla Kondoros 895*43 Janovsaky János Csaba 894*66 Grósz Arnold Szeghalom 893*45 Bajcsy János Csaba 889*88 Gyáni András Füzesgyarmat 876*81 Jakabfy Jenő Füzesgyarmat 875*20 Litauszky György Maté Szarvas 874 87 Oláh Antal Öcsöd 870*57 Áchim Gusztáv Csaba 868*81 Bolla István Pusztaföldvár 866*80 Tepliczky János Szarvas 862*89 Nagy József Pusztaföldvár 861*21 Schreyer József Csaba 857*55 Fábián Gábor Köröstarcsa 850*97 Seres Gyula Szeghalom 845*97 Dr. Szondy Lajos Csaba 845*71 ifj. Csernik János Csaba 843*37 Mokry Sámuel Csaba - 842*30 Kovács Szegény Mihály Csaba 836*96 Janurik György Szarvas 834*12 Botyánszky András Csaba S29*22 Dán József Csorvás 822*28 Mázán M. János Csaba 822*14 Horváth János Pusztaszenttornya 821*27 Szerető Imre Gyoma 820*06 Weisz Mór Gyula 819*85 Szirmai L. Árpád Szarvas 819*21 Dr. Haviár Gynla Szarvas 818*12 Hankó F. Mihály Csaba 815*72 Fiedmann Mór Csaba 811*44 Kiss Pál Kondoros 809*27 ifj. Zahorán György Csaba 808*73 Dezső Antal Öcsöd 805*18 Janurik Mihály Szarvas 795*16 Hursán János Csaba 793*42 Rózsási Ignácz Békés 788*10 Griecs T. György Csaba 788*01 Bázár Gyula Orosháza 782*47 Endrész András Gyula 766*61 Nagy József Szeghalom 773*97 Rosenberg József Orosháza 771*84 Valkovszky Mihály Csabacsüd 760*96 Kalocsa István Gyoma 758*78 Kovács Lajos Gyoma 758*53 id. Melis Pál Szarvas 750*85 ! Dr. Pollner Ödön Csaba 749*82 Pollner Aladár Budapest 749*82 Belenka Pál Csaba 749*60 Laczó Pál Csaba 746*52 ifj. Zahorán György Csaba 746*07 Timár i. János Endrőd 740*89 Botyánszky Mihály Csaba 737*41 Dorotovics Pál Tótkomlós 737*34 Neumann György Gyula 736*16 Zsilák Mihály Csaba 734*39 Kis Pál Gyúró Szarvas 730*38 Mengyán Pál Csaba 728*79 B. Szabó Sándor Békés 728*27 Lepény Pál Csaba 727*61 Erkel János Gyula 721*63 Tóth Zsigmond Füzesgyarmat 719*19 Lehóczky György Tótkomlós 716*63 Boros Márton Tótkomlós 709*58 Grünwald Adolf Pusztaszenttornya 701*50 Zahorán János Csaba 699'— Kocsor Gergely Békés 698*54 Homoki Péter Füzesgyarmat 697*97 Zahorán György Csaba 695*19 Feuer Márk Orosháza 694*09 Belenta Mihály Csaba 693*40 T. Veres György Békés 684*73 Sipiczky K. János Csaba 680*85 Belenka Adám Csaba 679*74 id. Brhlik Pál Csaba 676*73 Lukoviczky János Csaba 675*43 id. Huszár Pál Csaba 673*41 Drienyovszky András Csaba 671*47 Kiss György Szeghalom 670*51 Kocsondi Mihály Pusztaszenttornya 669*45 Holéczy Gusztáv Szarvas 666*28 id, Belenta János Békés 665*42 Korosy János Csaba 664*91 Szrnka János Szarvas 664*88 Braun D. Adám Mezőberény 663*79 Zsilinszky Mihály Budapest 663*05 Drienyovszky János Csaba 660*50 KÖZG AZI)AS AG. Gabona árak. Békéscsaba, aug. 6. Budapesti gabonapiacunk irányzata mára megszilárdult — a szilárdulás okát abban jelzik, hogy az élénk vételkedvvel szemben nem volt elegendő a kinálat. Csabai hetipiacunkon mérsekelt kinálat mellett a kővetkező árakban vettek : I-ső rendű piros e x p o r t-búza 6-60 I-sö „ sárgás búza . . . 6.40—6'50 Középminöségü búza. . . . 6 00 — 6-30 Árpa 4.80-4.90 Budapest, áug. 6. (Saj. tud. távirata.) Készbúza 15. magasabb, őszi buza 6*66— 67, tavasz buza 7*00—01. Egy jó házból való fiu tanonczul felvétetik ORUBER SAMU órás-üzletében Békéscsabán. Szikvizgyár teljes felszereléssel, jókarban, azonnal eladó. Máday, Gyoma. Csabán, a főtéren egy szép • * V X' Tr - — ü v bérbe kiadó; továbbá füszerüzlethez való állványok, fiókok jutányosán eladók. Bővebbet Décsey Józsefnél. Hirdetmény. A b.-csabai iparosok segély- és hitel-szövetkezetének Igazgatósága ezennel közhirró teszi, hogy az igazgatása alatt állott sz'őVetKczct feloszlott és egyszersmind felhivja mindazokat, kik­nek a szövetkezet ellen bármiféle követe lésük van, hogy követelésüket ezen hir­detmény harmadszori közzétételétől szá­mitott hat hónap alatt érvényesítsék, mert ellenkező esetben ezen határidő elteltével a szövetkezet vagyona, tekintet nélkül a netáni követelésekre, fel fog osztatni. Békéscsaba, 1902. julius 30. A b.-csabai iparosok segély­es hitelszövetkezetének Igazgatóság: a. Pályázati hirdetmény. Mezőberény községben lemondás foly­tán üresedésbe jött évi 800 korona fizetés és 2v.0 korona lótartási átalánynyal java­dalmazott rendőrbiztosi állásra pályázatot nyitok. Felhívom pályázókat, hogy születési anyakönyvi kivonattal, valamint eddigi működésükről, képesítésükről ós erkölcsi magukviseletéről szóló bizonyítványokkal felszerelt kórvényeiket hozzám folyó évi szeptember l-ig nyújtsák be. Megjegyzem,hogy a kiszolgált csendőr­őrsvezetők, őrmesterek előnyben fognak részesülni. A választás napját később fogom ki­tűzni. Békés, 1902. augusztus 2. Popovics Szilveszter, főszolgabíró. elefon-szám : 31. WEISZ MIKSA női divatüzletében. Idény-újdonságok a legolcsóbb árakon. Olcsóban, mint bárhol, Telefon-szá 1" : 31. WEISZ MIKSA női divatüzletében. Iteklám árak! es 5 koronától feljebb Nyári kötött és férfi harisnyák, gyermekrövid zoknik a legszebb kivitelben. Kalap, czipő, fehér­nemű nagyraktár Gencsi József Békéscsaba, főtéri üzletében. A nagy raktár kiseb­bítése végett 1 e g­olcsóbban kaphatók. Legújabb -oaf­férfi-nyakkendők ©© nagy választékban®® olcsóbb mint bárhol. Állandó raktár tollkönnyü szürke és M fekete kala pókban ! ÚJDONSÁG! =r Tollkönnyü — szalma burHalap ára I forint 20 kr Különféle dísz ésjáték­| árúk végkiárúsitása | naqyon olcsó árakon. Ilii UJDO NSAG! Tenisz és vadász kabátokban. Nagry választék ha zai és kül földi árucikkekben. Egy jó házból való fiú tanonczúl felvétetik. itwSmm?. Feltűnő eredmény érhető el a HAJÓS-féle „Aradi Ibolya-Créme" használata által, mely pár nap alatt elmulaszt szeplő, májfolt, bibíros, bőrvörös­séget ós mindennemű arcztisztátlanságot. E remek ártalmatlan cosmeticus szer a bőrben teljesen felszívódik, minek következtében a hatás bámulatos gyorsasággal áll be. gf^T Nappal is használható! A párisi és iondoni hygíenicus kiállításokon aranyérmekkel s díszoklevéllel kitüntetve. Ára egy tégelynek 50 krajezár. Ibolya céme-szappan 35 krajezár. Ibolya-hölg-ypor fehér, rózsa és crém színben 1 darab 60 krajezár. IBOLYA-TEJ (Eau de Violette ee Hajós; egy üveg 50 krajezár £0~Óvakodjunk értéktelen utánzatoktól Bevásárlásnál csakis Hajós-féle Ibolya-készítményeket tessék elfogadni. Kapható a készitő feltalálónál Bí £% 1 ái A 1* II Ü f i gyógyszertára és gyógyszerészeti labo­"" ** | » * «« ratóriuma ARAD, Andrásy-tér 22. sz. Budapesten TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertárában, Gyula: Nagy Jenő, Szarvas Medveczky József, Gyoma: özv. Mádayné, Mezőberény: Úrszinyi Károly, Tótkomlós : Faragó Ödön, Orosháza: Sperlágh Ignác, Kondoros: Bariss Árpád, Csorvás: Tábit Mihály, Vésztő: Petry József, Szeghalom : özv. Kissné, Endrőd ; Albert Rezső, Kétegyháza :' Saíler Dénes, Újkígyós Bányai Imre gyógyszerész uraknál és Békéscsabán a S A S-g y ó g y s z e r t á r b a n. Nyomatja és kiadja a „CORVINA" könyvnyomda Békéscsabán 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom