Békésmegyei közlöny, 1902 (29. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1902-01-19 / 6. szám

követelőbb igényeket is kielégiti; egyedül a hidfő feljárónál találtak csekélyebb mérvű hibákat, melyeket azonban könnyen kile­het pótolni. A kereskedelmi miniszter ki­küldötte : N o v á k Ferenc kir. mérnök ennélfogva javasolta a vármegyének, hogy a hidat a vállalkozótól vegye át. A megye képviseletében dr. Bodoky Zoltán fő­jegyző és Keller Imre jelentek meg, kik a jegyzőkönyv aláirása után a hidat a vármegye kezelésébe átvették. Érdekes­nek tartjuk megemliteni, hogy az uj vas­hid ivezet azért lett szoktalanul magasra épitve, mert a tervek elkészítése alkalmá­val figyelembe vétetett az a körülmény, hogy a Körösök hajózhatóvá tétele után a hajó közlekedés a hid alacsony volta miatt akadályba ne ütközzék. — Kinevezések. A vármegye főispánja, Tőrök Gábor árvaszéki irattárnokot, árvaszéki kiadóvá, — Debreczeni Károly vármegyei Írnokot, árvaszéki irat­tárnokká, — D ó c z y Béla napidijast, II. oszt. dijnokká nevezte ki. — Halálozás, özv. F e n e s z Pálnó, a csabai dohánybeváltó hivatal néhai tiszt­tartó özvegye csütörtökön Budapesten, élte 84-ik évében elhunyt. — Elszegődött munkások statisztikája. Békéscsaba nagyközség gazdasági munkás­közvetitője a napokban állitotta össze azon munkások statistikai kimutatását, akik a mult 1901-ik évben közvetítése utján el­szegődtek ; — ime itt van aa eredmény : elszegődtetett mezei munkára 1432, kubik munkára 1545, gyári munkásnak 177, vasút fenntartáshoz 130, ipari munkára 16, ösz­szesen 330 ) munkás. Ebből látható, mily nagy horderejű s következményeiben meny­nyire áldásos intézménye a munkásközve­tités a földmivelésügyi kormánynak, kü­lönösen a Magyar Alföldön, — s hogy a gyakorlati életben bevált,-mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mig 1900. évben 1884 ember kereste fel a munkásközvetitőt, a mult évben már 3300 békéscsabai mun­kás nyert kenyeret a közvetítő utján. Ez pedig olyan eredmény a fiatal intézmény történetében, amit csakis olyan buzgó szor­galom ós kitartó munkássággal lehet el­érni, mint ahogy ez intézmény nemes hi­vatását 0 h r i s t i á n György, munkás­közvetítő felfogja. — Endrődi választások. Endrőd község­ben pénteken törtónt a közpónztáros ós adószedő választás. A múltkori zavargás­sal ellentétben minden simán ós nyugodtan ment. Közpénztárosnak: Hornok Ist­vánt, adószedőnek : D. T i m á r Mihályt választották meg. — ^ csendőrséget nem kapta még meg Endrőd, de minden éjjel két gyomai csendőr teljesit a községben őr­szolgálatokat. — Adomány a csabai szegényeknek. Beliczey Géza és Tibor megdicsőült édes atyjuk : Beliczey István emléke­zetére 200 koronát adtak át az elöljáróság­nak oly célból, hogy ez összeg a szegények között kiosztassék. A kegyeletes adomány­ért a község szegényei nevében az elölj áró­ség ez uton is köszönetet mond az ada­kozóknak. — Gyógyszertár átruházás. A békési „Arany-Csillag"-hoz cimzett személyes üz­leti jogú gyógyszertárat jelenlegi tulajdo­nosa, Tóth Kálmán békési gyógyszerész belügyminiszteri engedélylyel Spitzer Miklós okleveles gyógyszerészre ruházta át. — Lemondások. Szarvas község újon­nan választott főpénztári ellenőre: Son­koly Gergely és Papp József békési főpénztáros, állásáról lemondott. — Vármegyei szállítók. A vármegyei árlejtező bizottság hétfőn dr. Daimel Sándor tb. főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, melyen felbontotta az 1902. évi szükségletekre vonatkozó ajánlatokat. Az árlejtés eredménye a következő volt: Iro­daszerekre ajánlatot tettek: D ob ay Já­nos 45 százalék, Hermaneczi papír­gyár 33V3 százalók, Weinstein Arnold j 27 százalék engedménynyei, elfogadtatott: j Dobay János ajánlata. Világító anya-i gokra ajánlatot tettek : D í ó s y Béla, gyer­tya 31 százalók, petróleum 8 százalók en­gedménynyei, csak * gyertyára Eeisner ós ~W o 1 f 31 százalék, L u s ti g Adolf 30 százalók engedménynyei. D i ó s i Béla együttes ajánlata fogadtatott el Ruhane­müekre ajáulatot tettek: Feuer Márk 19 százalók, Csirke Mátyás 12 százalék és T i 11 e r Mór 15 százalék engedmény­nyel. A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el. — Kitüntetés, ö felsége legfelsőbb el­határozásával Arnheim S. J. budapesti pénz­szekrény és trésor gyárost csász. és kir. udvari szállítóvá nevezte ki. Mint ismeretes, az Arnheim S. J. czég úttörő a pónzszek­rény ós trésor gyártás tsrón. A budapesti királj'i várban a magyar szt. korona és ereklyék megőrzésére készült pánczólszo­bát, továbbá az uj országház levéltárának a székes főváros központi pénztárának ós levéltárának pánczélozását is ezen világ­hírű czég budapesti gyára eszközölte. — Elet ós halál. Az elmúlt 1901-dik év népmozgalmi kimutatása szerint született Csabán összesen 1614; fiu 822, leány V92; ezek közt volt halvaszülett 38, törvénytelen 4, ikrek 14 esetben. Házasult 477 pár. Meg­halt összesen 1035, finemü 519, nőnemű 516. Orvos-törvényszéki boncolás 5, orvos­rendőri boncolás 3, ós orvosrendőri hulla­vizsgálat 11 esetben fordult elő. Az elmúlt esztendő nópmozgalmát tekintve ós a meg­előzött esztendőhöz hasonlítva az eltérés csupán egy minust mutat, melynólfogva a közegészségi viszonyok az egész éven át kedvezők voltak, A szülöttek száma 579-el multa fölül az elhaltakét, mig az előző évben a szaporulat 280 volt. Az életkort tekintve 0-tól 5 évig 534, 5-től 100-ig 511 halt el. A kórnemekre nézve a ragályozó betegségek közül járványosán az utolsó két hónapban a kanyaró uralkodott 9 ha­lálozási kimenettel, ezenkívül szórványosan mutatkozott a roncsoló toroklob és torok­gyik 10, vörheny 1, gyermekágyiláz 2, hökhurut 5, hasihagymáz ,1, influenza 4 halálozással, még legtöbben haltak el a légzőszervek bántalmaiban ; a nyáron a kis gyermekek közt uralgott bólhurutban 165. Az idegrendszer bántalmaiban (84, aggkori végelgyengülésben 62, egyéb vegyes betegségben 475. Ezenkívül baleset ós kűl­erőszak folytán 9, öngyilkosság által 7 egyén halt el. — Verekedő legények. Csabán az első tizedben egy hót óta nem volt tanácsos végigmenni az utcákon. Néhány rakoncátlan legény csupa passzióból elállta az utcákat és megtámadta a járókelőket. Békés pol­gárokat lelöktek a sárba, botokkal meg­vertek, ugy hogy több súlyos testi sértés tett tanúságot a vitézkedő legények rakon­cátlankodásáról. Hármas, négyes őrjáratokat kellett küldeni az első tizedbe, mig véget értek a támadások. A rendőrség tizenhét legényt fogott össze, kik mind résztvettek a verekedésekben. Most megkapják méltó büntetésüket. — Szakértők kirendelése. ^ földmive­lésügyi miniszter Gyula marharakodó-állo­máshoz állandó szakértőül H e k s Miksa törvényhatósági m. kir. állatorvost, helyet­teséül Petyo ván Endre jár. és városi m kir. állatorvost, — Kétegyháza vasúti állomáshoz pedig állandó szakértőül P e­t y o v á n Endrét és helyetteséül H e k s Miksát, végül Kondoros ós Kisszénás mar­harakodó-állomásokhoz helyettes szakértőül Kunos István orosházi községi állator­vost rendelte ki. — TŰZ. Békésről kapjuk a hírt, hogy a kat. egyház iskola-épülete leégett. Vasár­nap reggel 6 órakor támadt a tűz, mely 2400 korona kárt okozott. Az épület biz­tosítva volt. A tüz keletkezési oka még nincs kiderítve. — Elvesztett pénz és vadászjegy. Nagy János, köröstarcsai lakos, vadászember el­vesztette pénzzel telt tárcáját ós vadász­jegyét. Ü. becsületes megtaláló kerestetik. — A megye ügyforgalma a mult évben. Az alispáni hivatal ügyforgalma az 1901. évben a következő volt: Beiktatott az alispáni iktatóba 24360 ügydarab, (az előző évben 24882), a közigazgatási bizottsági iktatóba 2106 (20J8), a kihágási ügyek ik­tatójában 501 (547), a központi választ­mányi iktatóba 108 (77) ós a közigazg bí­rósági panaszok iktatójába 14(15) ügydarab. — Csaba egészségügye. Született ösz­szesen 119, fiu 71, leány 48, ezek közt volt halvaszületett 3, törvénytelen 4, ikrek 1 esetben. Házasult 11 pár. Meghalt össze­sen 92, finemü 55, nőnemű 37. Az elmúlt hónapban a közegészségi viszonyok a meg­előző hónaphoz hasonlítva kedvezőtlenebbek voltak, a mennyiben a szülöttek száma 9-el. kevesebb, az elhaltaké 24-el több volt. A kórnemekre nézve a ragályos betegségek közül a kanyaró járványosán lépett föl, azonban nagy kiterjedése dacára igen enyhe lefolyású volt, ugy, hogy a bejelentett 386 megbelegült közül csupán 8 halálozás for­dult elő, egyéb szórványos ragályzó gyer­mekbetegségben 6 egyén halt el. Legtöbb volt a halálozás a légzőszervek bántalmai­ban 31, az emésztő szervek bántalmaiban 16, az idegrendszer bántalmaiban 10, egyéb vegyes betegségben 21. — Névmagyarosítás A m. kir. belügy­miniszter megengedte, hogy Tóth Juliánná ós Terézia szeghalmi lakosok „Hegyes i"­re magyarosítsák vezetéknevüket. ditják. Az estély gazdag műsora Lukács György dr. főispán felolvasásán kivül a kö­vetkező : 1. Prológ, irta : Belencóresi Dezső, előadja : P a t a k y József. 2. S i n g e r Ferenc hegedüjátéka, zongorán kiséri : I r s a Ferenc. 3. Felolvas : B o r­s i t s (Zalay) Marianna. 4. Énekel: Kr aus z Zsigmondné, zongorán kiséri : I r s a Fe­reno. 5. Dialóg, előadja : Belencóresi Dezső és B o h u s Elemórnó. 6. Melodráma, előadja : P a t a k y József, zongorán ki­séri I r s a Ferenc. A hangversenyt a vi­gadó összes termeiben P u r c s i János zenekarának közreműködésével táncvigalom követi. Helyárak: páholy 10 kor., páholy­ülés és körszék 3 kor., zártszók 2 kor. 40 fül., erkély I. ós II. sor és diákjegy 1 kor., karzat üllő 60 fill., karzat álló 40 fi 1.1 Jegyek előre válthatók G e n c s i József üzletében. — Tűzoltók bálja. A békési önkéntes tűzoltó-egylet jeligés meghívón tudatja, hogy január 25-ón, a békési bérház dísz­termében, a tűzoltó zászló és segély-alap javára, Rima Jancsi zenekarának közre­működése mellett zártkörű jelmezes tánc­mulatságot rendez. Az álarcos tüzoltóbál elé, a békésieknek általános érdeklődése fordul s az egylet bizton remélheti a zászló ós segély-alap gyarapodását. SZÍNHÁZ. Balogh Árpád színtársulatának ujabb előadásaiból láthatjuk, hogy nagyobb si­kerrel adják az olyan darabot, melyekhez kevesebb személyzet kell ós zenekar nem szükséges. Vígjátékokban, szinmüvekben szép sikert érnek el és közönségük is na­gyobb volt valamivel, mint az előző elő­adásokon. Csütörtökön összevágó s élvezetes elő­adásban Ohnet hires színmüve, a Vasgyáros került szinre P a t a k y József, városunk szülöttének, a szegedi szinház tagjának vendégföllópósóvel. Patakynak művészeti előadását már sokszor élvezte s jól ismeri közönségünk s ezen alkalommal is szép számú érdeklődőket vonzott a színházba. Pataky a vasgyáros címszerepében igen ügyesen, átdolgozva s nagy ambícióval mu­tatta be a modern kor emberét, a becsü­letes munka szülöttét. A közönség virág­bokrétával, s lelkes tapssal s lekötött fi­gyelemmel jutalmazta a művész sikerült alakítását. Partnere Balogh Arpádné plastikusan ós érdekfeszítően jatszottá Claire szerepében az arisztokratikus büszkeséggel s éledő szerelmével küzködő nőt; szerepé­nek minden szebb részét hatással juttatta érvényre. S o m o g y i Antal (Moulinet), Balogh Árpád (Blygny herceg) szere­pében igyekezettel járultak hozzá az élve­zetes előadás sikeréhez. Pénteken a Rudolf-főgimnázium diák­népsége — öt tanár vezetése mellett — töltötte meg a szinház összes földszinti helyeit s a páholyokat s jól mulatott a Peleskei nótárius kalandjain s változatos jelenetein. A nótárius szerepót Somogyi Antal játszotta, a ki a furcsa helyzetek minden komikumát ügyesen fölhasználta a lelkesen tapsoló s jó keddre derített, hálás hallgatóság mulattatására. Ma, vasárnap két előadás lesz. Dél­után 4 órakor „Tündérlak Magyarhonban", este pedig „Az asszony verve jó", nép­színmű kerül szinre. foglal. Amint a kiadó közleményébő gyűjtemény 11, ötkótetes sorozatban, vagyis 55 kö­tetben fog megjelenni és pedig évenként két sorozat, vagyis 10 kötet. Az egész munka ára 220 korona, de a Franklin-Társulat lehetővé tette, hogy a munka csekély havi részletekben is be legyen szerezhető.— Megrendelést elfogad a kiadó és bármely könyvárus. - A „Magyar Bazár" január elsején lé­pett a harminczhetedik évfolyamába. E hosszú mult minden dicséretnél hathatósabban biz nyitja a mindeu izében előkelő és minden igényeknek megfelelő divatlap kit.iinő égét. Ez eelismert tu­lajdonságai valósággal predesztinálják arra, hogy helyet kapjon minden müveit család asztalán és hű tanácsadója legyen a ház asszonyainak, leá nyainak az intim nőies kérdések megoldásánál. Kéthetenkint megjelenő füzetei kimerítő tudósí­tásokat közölnek angol és franczia divatról, a ruha és fehérnemű varrásról, a lap e mellett magyarázatokkal, ellátott^ kézimunka-lapokat, vala­mint külön szabásiveket és divatképeket is nyújt­Kitűnő czikkekben ismerteti a háztat s, kerté­zet, gyermekápolás é.i nevelés kérdé út, vala­mint a szépség és egészség ápolás . Szépiro­dalmi része egy külön szépirodalmi .pot pótol Elők elö írók tollából eredő regén^-ket, novel­lákt, verseket és szellemes, aktuális czikkeket tartalmaz, időnkint kitűzött pályadijak; alakjában értékes szépirodalmi i vekkel ajándékozza meg olvasóit.. Előfizetési ái negyedévre 3 korona félévre 6 korona. Mutat nyszámot szívesen küld a kiadóhivatal;: Kerepes ut.) — Kis Lap. Ama itka kincsek kózé, a melyeket a külföld is írig el tőlünk, tajtozik a mi kedves, régi gyermekujságunk, mely immáron a harminczkettedik évébe lép. Uj folyamát meg. ifjodva kezdi a Kis Lap, mert Forgó Bácsi, a ki a lapot alapításától kezdve a gyermekvilágnak örömére, a szülők és pedagogmik büszkeségére szerkeszti, Roboz Andort, e gyermekirodalom egyik lelkes ápolóját, a ki agyermekvilággab tanár létére, állandó benső összeköttetésben áll i lársszerkesztő'jl vette maga mellé. A Kis Lap előfizetési ára negyedévre 2 korona. Az összeg a Kis Lap kiadóhivatalának küldendő, Atheoaeurn Kerepesi-ut 51. Olcsó Ijattiatű kölesönöket földbirtokokra és csabai házakra engedélyez és azonnal folyósít a Békés-Csabai takarékpénztár egyesület. Farsang. — Nyomdászok hangversenye. Elhang­zott a nemes felhívás: vigalmaink köze­pette ne feledkezzünk meg a szegény tüdő­betegekről ! A szózat megindította az érző sziveket s ma már az egész vármegye lá­zas tevékenységet fejt ki, hogy a tüdőbe­tegek alföldi szanatóriuma minél hamarabb megkezdhesse áldásos működését. Az álta­lános mozgalomból megyei nyomdászaink is kivették részüket s e hó '26-án Csabán, a városi színházban nagyszabású hangver­senyt rendeznek, melynek tiszta jövedelmét az alföldi József-főherceg ós a magyarországi j könyvnyomdászok szanatóriuma javára tor­1 Irodalom. - Magyar Remekirók. A Franklin-Társu­nagy irodalmi vállalata, a „Magyar Remekirók" gyűjteménye, mely az utóbbi hetekben az egész ha­zai sajtó által, mint rendkívüli irodalmi esemény lett ismételten üdvözölve, - mint értesülünk - fe­bruár hó elején indul meg 5 kötetes, első sorozatá­val. Ez első sorozatban a következő kötetek fognak foglaltatni : Arany János munkái I. kötet, sajtó alá rendezte Riedl Frigyes. Tompa Mihály munkái I. kö­tet, sajtó alá rendezte Lévay József. Vörösmirty Mi­hály munkái 1. kötet, sajtó alá rendezte Gyulai Pál. Oaray János munkái, válogatva sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltán. Csiky Gergely színmüvei, válogatva sajtó alá rendezte Vadnay Károly. Ez az 5 kötet megmutatja, a Frinklin-Társulat­nak milyen becses vál alata ez a Magyar Remekirók gyűjteménye. Mindjárt az első helyen Arany János indul meg szép és az eddigieknél tökéletesebb ki­adásban. A többi négy kötetnél is konstatálható, hogy mind oly Íróknak a müveit tartalmazza, a me­lyeknek a „Magyar Remekirók" gyűjteményében hiányozniok nem szabad, mert a legbecsesebbek közé tartoznak, a mit a költői irodalom egyáltalában te­remtett. Hogy a Franklin-Társulat ezt átérezte, azt ab­ból látjuk, hogy a sajtó alá rendezéssel oly neve­ket bizott meg, mint Gyulai Pál, Lévay József, Vad­nay Károly és Ferenczi Zoltán. Mindezt összevéve, nagy örömmel adhatuuk hirt a Franklin-Társulat emez ujabb vállalatáról, melylyel újból beigazolta, hogy méltó arra az elő­kelő helyre, melyet irodalmi intézeteink között el­Szerkesztői üzenetek. K. Z. András, Abrudbánya. A pályafelvigyá­zói gyakornokoktól rendszerint négy polgári osztályt 1 kivánnak. Ettől esetleg eltekintenek, ha az illetőnek mégis meg van a szükséges előképzettsége. Tanfo­lyam nincs. Oa. M. K»ssa. Urleány, úrasszony : helytelen eleg.ncia. Maradjunk a régi elfogadott kifejezésnél : úrhölgy, urnő. Társadalmi olvasókör, Mezőberény. A ki­adóhivatal máris intézkedett. Epedő lantos. Ön lantjából epedve az alábbi „népdalt" csalta ki. Mindeneknek elrettentésére ki­nyimtatjuk : Csokoládé, tormás virsli, zacherlin . . . Ebéd előtt, hejh de édes a chinin ; Édesebb mint a lány csókja, Mint a méz . . . Az én babám olyan kancsal : I d e tekint, oda néz ! KÖZöAZDASAG. — A békéscsabai gazdasági munkás­közvetitönél 1902. évi január 18-án a kö­vetkező munkás- ós munkakereslet van bejelentve: munkát nyer a gyapjúi uradalomban 50cséplő munkás 3°/ 0 ós koszt mellett; kisszántói uradalomban 15 hóna­pos; gyapjúi uradalsmban 20 hónapos; Fényes Károly birtokosnál Lúgoson 2 te­henész 200 kor. fizetés ó: koszt mellett; Laukabindai földmunkav lalatnál, Vojtek. Giládon 200kubikos 30fill. gysógár mellett; sarkadi uradalomban cukr répa műveléshez több munkás a jövő évi idényre; ötvenesi gazdaság 50 hónapost; Lankai Ármin szesz­gyára és borgazdaságában Feketepusztán (u. p. Lepsény) 25 hónapszámost 80 korona fizetéssel és konvencióval. Munkát keres: 80 földmunkás ; 150 férfi mezei munkás ; 10 más munkás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom