Békésmegyei közlöny, 1902 (29. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1902-03-06 / 19. szám

zás. Hódmezővásárhelyről értesülünk, hogy az ottani nagy ref. egyház már beadta nyolc szavazatát. Egyházmegyei gondnok­nak dr. Hajnal Istvánt, egyik egyház­megyei jegyzőnek pedig dr. B o d o k y Zoltánt, Gyula város képviselőjét óhajtják. — A nőegylet felolvasó délutánja. A csabai nőegylet első felolvasó délutánja nem mult vasárnap volt, hanem jövő vasárnap lesz a szegény gyermekek segélyezésére. A mű­sor vonzó ós érdekes ; dr. E e I 1 Lajos ta­nár és dr. Komárom y Dezső orvos felolvas, S i n g e r Jozefin szaval és B 1 e y e r Ernő hegedűn játszik. A kö­zönség mindenesetre szép számban fogja felkeresni a községháza nagytermét, hol a felolvasás 3 órakor kezdődik, miután ne­mes a cél, melyet a jótékony egylet oly igazi lelkesedéssel karolt fel. — Főgimnáziumi felügyelő. A. szarvasi főgimnáziumnál Mikolai Mihály lemon­dása folytán megüresedett felügyelői állás betöltését illetőleg nagyban folynak a kom­binációk és kapacitálások. Jegyes egyházak és egyházmegyék a saját jelöltjeiket sze­retnék bejuttatni a tisztes állásra. A szarvasi ág. hitv. ev. egyház gazdasági bizottsága legutóbb tartott gyűlésén döntött már ez ügyben, amennyiben egyhangúlag hozott határozatával az egyháztan ácsnak ezen ál­lásra az egyház érdemes felügyelőjót : H a v i á r Dánielt javasolja. A főiskola érdeke is az, hogy ezen állást betöltő Szarvason tartózkodjék, H a v i á r Dániel­nek a közügyek szolgálatában eddig szer­zett érdemei pedig predestinálják ez állásra. Kivánatos, hogy a szarvasi egyházat ne­csak egyes egyházak és a békési egyház ­megye kövessók e tekintetben, hanem a fentartó három egyházmegye minden egyes egyháza hasonló módon járjon el ez ügyben. — A motoros vasút. A törvényhatósági bizottság határozata szerint a motoros vasút felállításával érdekelt községek még újból határozhatnak az útirány megállapítása felett. Békés községében két részre oszol­nak a vélemények. Egyik rósz a maloin­vég felé akarja behozatni a községbe a vasutat, végig a Széchenyi utcán, a piacon és a kat. templom háta megett ki a Kossuth­utcára. Más részről pedig a vásártér felől akarják s innen egyenesen a Kossuth­utcára. Legközelebb kópviselőtessületi köz­gyűlést hivnak össze az útirány végleges megállapítására — Az állandó választmány szakosztályai. A vármegyei állandó választmány szerdán tartott első ülésén, a szakosztályokat a következőleg alakitotta meg: Jogi szak­osztály : elnök Keller Imre, alelnök dr. Bodoky Zoltán, tagok dr. Fábry Sándor alispán, dr. Márki János, dr. Zöldy Géza, dr. Zöldy János, Haán Béla, dr. Daimel Sándor, Haviár Dániel, Fábry Károly. Pénzügyi szakosztály : elnök Schmidt József, alelnök dr. Ladics László, tagok dr. Fábry Sándor alispán, Veres József, Deimel Lajos, Morvay Mihály, Jantsovits Péter, Rosenthal Ignác, dr. Kovács László, Berthóty István. Közlekedésügyi szakosztály: elnök Ladics György, alelnök Schrőder Kornél, tagok dr. Fábry Sándor alispán, dr. Zsilinszky Endre, Lóderer Rudolf, dr. Hajnal István, Beliczey Géza, Horváth János, Konkoly Jenő, Fejér Béla, Haviár Lajos. — Eljegyzések. Rózsa Hermáim csa­bai kereskedő eljegyezte S c h v a r c Lipót fodrász szép leányát, Janka kisasszonyt. — Dr. A d 1 e r Samu szeghalmi ügyvéd eljegyezte Weisz Károly székesfehér­vári gyáros és nagykereskedő leányát J ó­z s á t. — Halálozások. Egy tiszteletreméltó ősz matróna hunyt el vasárnap reggel, kinek halálával gyászba borult a nagyszámú és közbecsülósben álló U r s z i n y i család. Özv. Urszinyi Pálné 84 éves korában meghalt, hétfőn délután kisérték nagy rész­vét mellett örök nyugalomra az ev. temetőbe. A gyászháznál nagy közönség jelent meg s három lelkész Korén Pál, S z e b e­r ó n y i Lajos és Csepregi György végezte a gyászszertartást ; az iparos dalos­kör pedig gyászdalt énekelt. Gyermekei, unokái és számos rokona siratják halálát, kik számtalan koszorúval borították el a jó anya, nagy- ós déd-anya ravatalát. Marmorstein Sámuel Mezőberény községének köztiszteletben álló polgára életének 81 -ik évében vasárnap elhunyt. Halálát szomorodott szívvel gyásaolja nagy családja; a temetése hétfőn délután volt és számosan kisérték végső útjára a meg­boldogultat. Kovács Gusztáv, a tótkomlósi nép­bank könyvelője 25 éves korában rövid betegség után meghalt. A munkás, szorgal­mas fiatalember korai halála általános rósz vétet k ;ltett. Egy sokat szenvedett ember hunyta le Gyulán örökáiomra szemeit. B r ó d y Adolf ügyvéd hónapok óta súlyos betegen várta a megváltó halált, hogy kínjaitól megszabaditsa. Gyógyulásra nem volt re­ménye, a szenvedésből pedig tul sok jutott számára. Gyötrő baja lassan-lassan emósz tette fel életerejét, s hozzátartozóinak fáj­dalmas szívvel kellett látni, hogy a családfő mint roskad össze a kinok súlya alatt. Temetése kedden délután volt s a gyász­szertartáson nagy résztvevő közönség jelent meg. Az elhunytnak sok tagból álló csa ládja iránt általános a részvét. B r ó d y Sándor, a neves iró, a megboldogultban testvérbátyját gyászolja. — Bucsu estély A gyulai honvédtisz­tikar meleg ovációban részesítette távozó parancsnokát. Kirchner Hermann ez­redest. A Komló szállodában rendezett bucsu estélyen testületileg jelentek meg, ezzel akarva kifejezést adni annak a nagy­rabecsülésnek, mellyel személye iránt vi­seltettek. Kirchner a nála megszokott ka­tonás rövidséggel, szívből eredő szavakkal köszönte meg bajtársainak kitüntető figyel­mét, s kérte őket, hogy tartsák meg jó em­lékezetükben. Az estély különben rövid lefolyású volt, mert az ezredes családja tagjaival a hétfő esti vonattal elutazott. — Ötvenedik évfordulo. A szarvasi ág. hitv. ev, egyház nagy szorgalmú s kiváló munkásságu ig. lelkészének, Z v a r i n y i Jánosnak az elmúlt vasárnap volt ötvene­dik születése napja. Ez alkalmat felhasz­nálva, a tanítóság, ügyei iránt mindenkor élénken és szeretettel érdeklődő lelkészt az isteni tisztelet után testületileg felkereste, hogy iránta való tiszteletét és szeretetét jókivánataival nyilvánítsa. A tanítói kar­ral együtt részt vett a tisztelgésnél két lelkésztársa és a gondnoki hivatal sze­mélyzete. A tisztelgők jókivánataitPlacskó István lelkész tolmácsolta, az Isten áldá­sainak kívánása mellett arra kérve őt, hogy a lelkésztársai, a tanítói kar és az egyháza iránt eddig tanúsított apostoli szeretetét továbbra is gyakorolja. Az üd­vözlőit e nem várt ós nem remélt kitün­tető figyelmet melegen megköszönve, biz­tosította tisztelőit, hogy a mig a gondvi­selés őt ez életben megtartja, szeretete változatlan marad s tőle telhető legjobb igyekezettel fog fáradni, hogy a közjónak szolgálatot téve, egyháza ós szeretet ma­gyar hazája érdekeit munkásságával elő­mozdítsa. A tisztelgőket ezután a házi asszony lekötelező előzékenységgel fogadva, magyaros sziveslátással megvendégelte. — Felfüggesztett presbiterek. Megírtuk, hogy a békési presbiterek ós egyházi kép­viselők közül, a gyimnázium ügyében ta­núsított makacskodásórt 64-et felfüggesz­tettek. A nevek között azonban igen sok hasonló van, s igy a kézbesítés nehézsé­gekbe ütközik. Kecskeméti elnökhe­lyettes visszaküldte a napokban leérkezett végzéseket, pontosabb megjelölés végett. Igy hát nemsokára megkapják a felfüg­gesztő végzéseket azok az egyházi „vezető" emberek, kik, — a felvilágosodás : az iskola ellen harcolnak. — A vasárnapi hangversenyről. Bár nem volt olyan nagy közönség a vasárnapi hangversenyen, mint amilyet Pataki csabai működése után méltán megérdemelt volna, mégis igen számosan hallgatták végig az e'őadást. Elsőnek Pataki lépett a deszkára egy Gabányi monológgal. Harsogó taps fogadta ós a gimnázium ifjúsága gyönyörű babérkoszorút nyújtott fel a szín­padra. Pataki még három monológot mondott el, sokszor tapasztalt művészeté­vel, mindegyiket hatalmas tapsvihar előzte meg és követte. Előadásainak fénypontja a törvényszéki jelenet volt. Rudnyánszky mély érzésű, sötét sorait, megrázó erővel ós realitással mondta el. Nem volt ez ál pátosz, hanem az igazi tragikai tehetség ragyogó művészete B e 1 e n c érési Dezső egy hangulatos, kis költői beszólyót olvasta fél, melyet a közönség szívesen hallgatott. Felolvasó szerzőt taps fogadta ; a felolva­sás végével újra kitapsolták a deszkákra. A névtelen felolvasó, Németh Pista szel­lemes szavait derültség kísérte s őt is hason­lóképpen méltányolta a közönség. Bohns Ferenc, ki a hangverseny előtti napon „ugrott be", szépen ós tisztán énekelt el egy operaáriát ós több magyar nótát. A hallgatóság erősen meglap-iolta ós meg kellett ismételnie az éneket. Szépen sike­rült tehát a hangverseny s a csabai kö­zönség ez estén, hosszabb időre elbúcsú­zott Pataki Józseftől, ki virágvasárnap­kor megy a budapesti Várszínházba Jano­vics direktorhoz. Bucsuzóul nem kívánha­tunk mást, minthogy a fővárosban is a megérdemelt méltánylásban részesüljön mű­vészete. — A magyar nyelv terjesztéséért. A közoktatásügyi miniszter két megyebeli ta­nítót megjutalmazott a magyar nyelv si­keres tanításáért ós terjesztéséért. K o v a­c s i c s Pál csabai ós Nyemetz János mezőberényi népiskolai tanítók kapták a jutalmat: száz-száz koronát. — A csabai Zöldfa vendéglő újraépítése. Szinte jóleső öröm fogott el sokakat, ami­kor másfél évvel ezelőtt a szarvasi ós fő­utca sarkán éktelenkedő Zöldfa vendéglőt egy éjjelen lángok között elhamvadni lát­ták. Az épület ódon, kopott falával, a nedvesség folj'tán porladozó tégláival, nem csak építészeti szempontból hivta ki a jo­gos kritikát, de azáltal, hogy a nagyfor­galmu szarvasi ut torkában a szabályozási ronalon több öllel kivül esett, az úttest elszükitósével valóságos forgalmi akadályt képezett, n. községi képviselőtestület, a felsővégi gazdaérdeke]tsóg sokat hangoz­tatott kívánságára a leégett épület lebon­tását s a szabályozási vonalban egy uj, modern vendéglői helyiség építését hatá­rozta el. A mérnöki hivatal a tervezetekkel elkészülvén, az elöljáróság a valóban csi­nos s építkezésében ugyancsak hátrama­radt felső városrész diszóre szolgáló s minden kívánalmaknak megfelelő épület munkáira versenytárgyalást hirdetett. A pályázat február hó 28-án járt le, mely ideig nem kevesebb, mint tizenhat zárt ajánlat érkezett az ikt itó hivatalba. A mult szombati tanácsgyülés a zárt ajánlatokat felbontván, a következő eredmény tünt ki: az általános munkára pályáz­tak Botyánszki János ós társa 10%) Borsodi Sándor, budapesti építészeti vállalkozó 16'1%, L i p t á k János ós társai 14-3°/ 0 ) Molnár János és L i p­t á k János 11)-3°/ 0, Ki s z e 1 y János 10'75%i Okos György és társai 13'5°/o, F i 1 i p i n y i János ó-s társa 14°/ 0, Sz t r a­c z i n s z k i György és Kókegyi Já­nos 14°/ 0, G y u r k ó János és társai 12°/ 0, Ki sz e 1 y Pál és társai 15'8% árenged­ménynyel, — részletmunkára be­adták ajánlataikat: T o m a n Sámuel, asz­talos munkára egységár szerint, Ada­rn i k Mihály ós M i c h n a y Sándor asz­talos, lakatos ós mázoló munkára 10°/ 0, Matyaskó Pál mázoló munkára, K o­v á c s Pál szobafestő munkára 40%, C z i r k á 1 Géza és Juhász István, aradi vállalkozók asztalos, lakatos és má­zoló munkára 18'4°/ 0, Úrban E., aradi üvegkereskedő üveges munkára. A.Z építő­ipar általános pangását igazolja azon kö­rülmény, hogy ezen aránylag nem nagy, mintegy 40,000 kor értékű építkezési mun­kára a vidéki, sőt fővárosi vállalkozók is igényt tartottak. A pályázat sorsa felett a legközelebb egybehívandó községi képvise­lőtestületi közgyűlés fog dönteni, amelyen elfogadás végett az elöljárói tanács, mint legelőnyösebbet, a Molnár János és L i p t ák János közös ajánlatát fogja előterjeszteni. Az épitós munkájához már a közel hetekben hozzáfognak, s ez óv őszén már díszelegni fog az uj „Zöldfa" vendéglő a régi téglahalmaz helyén. — Kegyelet- Bókós községében dr. Hajnal István, Konkoly Jenő és Z o 1 n a y Béla kegyeletes célra indítot­tak gyüj test. Néhai D a p s y Géza kisded­ovónak ós nejének óhajtanak közadakozás utján síremléket állítani. — A herényi piknik. Ha a mulatsá­goknál is lehetne típusokról beszólni, a berónyi mulatságot a jókedvű, kedves ós sikerült vigalmak típusának lehetne mondani. Mert hát nem sokat érnek a mai modern mulatságok, ahol mindenki külön-külön mulat. A berónyi piknik egy nagy család volt; a háziasszonyok elragadó figyelmes sége nem feledkezett meg senkiről. Esti nyolc óra felé gyülekzett a közönség a Magyar király szálló dísztermében.- Vacsora előtt még kipróbálták a terem parkettjét ós a szarvasi Pepi mázsikáját, majd kilenc ós tiz óra között az egész társaság a te­ritett asztalok mellé ült, melyek görnyed­tek az ízes falatok alatt. Minden volt, amit csak szem és száj megkívánhatott. Pepi húzta és a beszéd árjába csengő női kacagás vegyült; a levegő megtelt a lány­szemek mosolyával ós észrevétlenül lopód­zott a lelkekbe a jókedv derűs sugara. Azután megkezdődött a tánc; nem ült senki sem, mert a mulatságon nem lehetett koravén ifjú öregeket látni, hanem táncos jókedvű fiatalságot. Derengő reggeli szür­kületben ért véget a piknik egy hosszan­tartó csárdással. Számos vidéki vendégen kivül Hentaller Lajos ós kísérete is megjelent a vigalmon. Jelen voltak: Asszonyok: Kollár Jánosné, Kolozsi Endréné, Urszinyi Károlyné, Strasser Mórné, Zsif­kovics Aladárné háziasszonyok ; Bárányi Jánosné, Belencéresi Józsefné, Bach Nándorné, Feuer Adáinné, Jeszenszki Károlyné, Klein Mórné, Klein Farkasné, Kovács Lászlóné, Lusztig Józsefné, Piltz Mártonné, Piltz Mihályné, Weiszbrunn Faskasné. Lányok : Bach Margit, Bach Oiza, Ballay Iza (Nyíregyháza)" Benka Jolán iSzarvas), Buchwald Gizi, Qrosz Gizella, Kemény Mici, Klein Nelly, Kollár Klári, Klein Margit, Klein Flóra, Lusztig Bella, Lőwinger Gizi, Lusztig Irén, Piltz Ida, Piltz Mara, Piltz Emma, Weiszbrunn Sári. — Zeneestély-elhalasztva. A csabai Zenekör szombatra tervezett estólyót e hó 22-re halasztotta el s az akkor igen vál­tozatos műsorral a Vigadó nagytermében fog megtartatni. — Uj lap. A megye hírlapirodalma újból fejlődik. Szeghalmon Tóth József ev. ref. lelkész szerkesztésében „Ébresztő" címmel legközelebb református néplap in­dul meg. Munkatársak lesznek Szabolcs­k a Mihály, E r ő s s Lajos, Illyés End­re, L ó v a y Mihály ós mások. — Mezőberényi sorsjegyek. A posta­mesterek ós kiadók sorsjátékának húzása 1 kedden volt Mezőberóuyben a városháza dísztermében, A politikai hatóságot Kra­j tochvill Gyula békési közjegyző mellett Popovics Szilveszter főszolgabíró, a lottó­igazgatóságot Reinholz Adám képviselte. Megjelentek még Kovács Lajos, Mikola Ká­roly, Horváth János postamesterek. Előtte való napon elhelyezték a számokat s hár mas pecséttel lezárták a szerencsekereket. A húzás [eredményét nemsokára közzéteszik. — Tanítói értekezlet. A szarvasi helyi tanitó egyesület a mu't héten tartotta ez évi első órtekeztetót, melyen Huba János ó szőlői tanitó gyakorlati előadást tartott a magyar nyelvtan köréből, Jánovszki György, siratói tanitó értekezett a tani;ó önképzéséről. xJZ értekezést P i 1 i n s z k i János bírálta szellemes modorban. Majd vigalmi bizottságot választottak, mely hang versenyt fog rendezui ós a kartársakat s vendégeket fogadja, midőn a Bókósvár­megyei általános tanító-egyesület Szarvason tartja rendes évi közgyűlését A bizottság tagjai: Brózik Károly, Brózik Lajos, Trnovszky Márton, Ridegh János, Pilinszkí János. Privler Pál, Rohoska Jenő, Kóczy Mihály, Szlovák Pál ós Paulenda János. — Dalestély. A szarvasi férfi dalkai' L é v i u s Ernő karvezető dirigálása mel­lett március 2-án az Arpád-szálló kávéházi termében 40 filléres belépti-dij mellett dal­estólyt tartott. Mint értesülünk, a dalestély­nek számos látogatója volt. — A békéscsabai iparosifjak művelő­dési eqylete vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését, melyen beszámoltak a lefolyt óv mozgalmáról. Az egylet vagyona 2042 korona 23 fillér, melyből készpénz 433 korona 97 fillér, A. tagok száma : 52 ren­des, 58 pártoló ós 6 alapító. A tisztújítás alkalmával elnöknek egyhangúlag isimét ifj. dr. Urszinyi Jánost, alelnöknek ifj. H o r v á t h Mihályt, ügyésznek dr. Margócsy Miklóst, jegyzőnek F i s e r Gézát, pénztárnoknak U h r i n Lászlót, igazgatónak Kován M. Endrét, könyv­tárnoknak U h r i n Györgyöt ós S á­v o 1 t .Jánost, számvizsgálóknak T o­r á n y i Lászlót, Kopacsek Ferencet és P a v e 1 k a Rudolfot választották meg. Választmányi tagok lettek : Áchim János, ipartest, jegyző, Boskó György, Csanády János, Fischer Mihály, Györgyevits János, Jeszenszky Lajos, Kertész Lajos, Melczer János, Nagy Zsigmond, Povázsay Károly, Scherfer M. Vilmos, Tímár Sándor, Zsi­linszky András, Uhrin Gyula, Kiiment .János, Szűcs Sándor, Fiam János, Kelemen János, Bacsjánszky János, Resetár Károly. — Kis levélke, drága kis levélke . . Ha jól emlékszünk Bocaccióban énekli valaki, de [ pár nap óta Cs bán is énekelhetné Kovácsi k i István csabai polgár, a ki elég drága levélkét Íratott | meg a Tévan-féle korcsmában. A derék adófizető nem tudott irni, s mivel irni okvetlen kellett volna egy gyöngéd levelet, betért a fenti üzletbe, magán titkárt keresendő. Egy asztal mellett néhány jó cim­borája idogált, kik közé letelepedett s hamarosan a j levél kérdésre terelte a szót. C h u 1 y a v a János í ajánlkozott az imok szerepére. K o v á c s i k ki­vette munkás igazolványát, melyben boríték, levél­papír s ugy 90 korona volt papir pénzben. A köny­vet maga elé tette s tollba mondta a levelet. Ékes nyelvezettel megirt levél volt, illendő módon meg is köszönte. Hanem mikor a munkakönyvvel együtt eltenni akarta, megütközve vette észre, hogy a 90 koronának lába kelt. Hiába kereste, kutatta a barát­ságos tréfa szerzőjét, az megőrizte inkognitóját . . . a levéliró ellen, a kire gyanakszik s Gubára mint tanura hivatkozva, panaszt tett a dologról. Mig az ügy dűlőre jut az atyafi busán dúdolgatja : kis levélke, drága kis levélke. — Táncmulatság. A csabai vasúti ál­lomáson alkalmazott málházok táncmulat­ságot rendeztek szombat este a Baross­vendéglőben A mulatság igen szépen si­került, jókedvvel folyt a tánc s a jótékony célra, a csabai szegónyalap javára szép összeg gyűlt össze. Felülfizettek: Caucig Nándor 2 kor., Havas László 3 kor., Ju­hász Bálint, Krancz Ödön 150—1 50 kor, Kirsbaum Manó, Visnyák Lajos, Rekónyi Imre, Sánta János 1—1 kor., Török János, Pap Endre, Pap György, Zratureszki J Eduárd 50—50 fillért. Összesen 14 korona. — Képesítő vizsgálatok A kazánfűtők és gőzgépkezelők vizsgáló-bizottsága márc. hó 16-án, Csabán képesítő vizsgálatot tart. A kik vizsgázni akarnak, kellően felszerelt kérvényeiket a m. kir. iparfel­ügyelösóghez — Arad, Rákóczy-utca 20 sz., I. emelet — nyújtsák be. — Tüz az istállóban A csabai orszá­gos vásárra ellátogatott Gulyás Ferenc füzesabonyi ember is. Vásár után öt ló­val tartott hazafelé s Mezőberónyben Szé­kely Istvánnál, ismerősénél talált lovai­val együtt szállásra. Éjjel az istállóban tüz ütött ki ; meggyulladt a takarmány. A lovak nyeritósére észrevették a vesze­delmet. A tüzet szerencsésen elfojtották, de mind az öt ló égési sebeket szenvedett, közülök egy reggelre kiadta páráj át. — Lókötók Békés községében lótol­vajok jártak a mult héten. B. Nagy Imre békési esküdttől két hatszáz korona értékű lovat elloptak. A csendőrség kutatja az ügyes lókötöket. — Öngyilkos leány. Orosháza községé­ben öngyilkosságot követett el egy 25 éves leány, Daubner Teréz. Édes anyja özv. Daubner Andrásnó hentesüzletet foly­tat s a leány az üzlethez tartozó kama­rában forgópisztolylyal szivén lőtta magát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom