Békésmegyei közlöny, 1902 (29. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1902-06-22 / 50. szám

való tekintet nélkül azokat a lakott helye­ket, amelyek közismeretüek, a melyek a múltban történelmi nevezetességgel birtak, vagy amelyek a jelenben forgalmi, vagy egyéb szempontból kiválnak, állapitsa meg, s a melyeknek nevök még eddig nem volna, vagy a puszták neve a Községével egyezne, a vármegye területén több nevü puszta találtatnék, a hangzásnak megfelelő ma­gyaros Írásmóddal kifejezhető nem volna, azoknak uj és magyar elnevezéséről gon­doskodjék. A Csabán közismeretü puszták és egyóbb önálló határrószek : fényes (fényesi szőlők), nagyrét, kisrót, kismegyer, nagymegyer, szentmiklós, felsőnyomás, alsó­nyomás, fövenyes, kerek, kerekegyháza, gerendási legelő, felsőtelek, kisgerendás, telekgerendás , gerendás, soprony, fürjes, vandhát. A községi képviselőtestületek ha­tározatai, a törvényhatósági bizottság nyi­latkozatával ós az országos községi törzs­könyvbizottság véleményével kerülnek a belügyminiszter döntése alá. — Az ügyvédi kamarából. Az aradi ügyvédi kamara az ügyvédjelöltek közé felvette Tarján Tibor és Stojanovits Zoltán csabai joghallgatókat. Előbbi dr. Igaz Pál békési, utóbbi Haán Béla csabai ügyvédnél van gyakorlaton. — Elveszett váltók. Komoly dolog a váltó és ez bántia Weiszbrunn Her­mann köröstarcsai lakost, ki elvesztett egy általa aláirt váltót. Mezőberénybe ment Tárcsáról s útközben veszett el egy pesti cégnek szóló levele, melyben egy 600 koronáról szóló kitöltetlen váltó volt. Ha­sonléképpen járt Moravszki Mátyás tótkomlósi lakos, akinek bőrtárcában egy biztosítási kötvény, iparigazolvány ós ke­resztlevéllel együtt elvesztett egy 337 ko­ronás aláirt váltót. Mindkét esetben meg­indították a nyomozást. — Tudoravatás. Dr. Lázár Nándor ügyvédjelölt, tegnap a kolozsvári tudo­mányegyetemen sikerrel letette az állam­tudományokból is a doktorátust s ezzel kapcsolatban megszerezte az egyetemi magántanári képesítést. — Hálálkodó öngyilkosjelölt. A csabai Petőfi-ligetbe mult csütörtök délelőttjén játszani ment E einer Feri nevü fiúcska. Amint rendes játszóhelyére, a bokrok közé ért, a közeli fa egyik ágán egy „bácsit" látott csüngeni, aki még rúgott is a lábá­val. Rémülten szaladt ki a kertből és el­mondta egy rendőrnek a dolgot, ki az ön­gyilkosjelöltet, kioldva a nyakán levő kö-l tólhurkot, leemelte a fáról s az alélt em­beren élesztési kísérletet tett, mi sikerült is. Beszállították a községi kórházba, ahol a legnagyobb fokú -- részegséget konsta­tálták rajta és megállapították kilétét : W a 1 t n e r József, 48 éves nagyváradi illetőségű helynólküli pincér, aki örök hálát fogadott a rendőrnek, hogy megmentette a haláltól, melyet ittas állapotban akart elérni, — Oalestély. Békéscsabai iparos dalos­kör, mint irtuk, ma este a Széchenyi-liget­ben saját pénztára javára, teritett asztalok mellett dalestólyt rendez, személyenkint 60 fillér belépő dijjal. Az estély kezdete 8 órakor, melynek műsora a következő : 1. Édeslánykám . . . Huber K 2. Fehér galamb. Szentgály Qyula. (uj) 3. Étlap. Zöllner Károly, (uj) 4. Eredeti népdal egyveleg. Dr. Angyal Ar­mánd. (uj) 5. Kuruc dalok. Atirta : Káldy Qyula. 6. Dalünnepen. Thern Károly, (uj) AZ estóiyt, melynek érdekessége a túl­nyomó részben uj műsor folytán bizonyo­san nagy közönséget fog a ligetbe vonzani táncvigalom követi. Kedvezőtlen idő ese­tén az estély jövő vasárnap tartatik meg. — Öngyilkos gazda, AZ öngyilkosságok között számtalan van olyan, melynek okát kimagyarázni lehetetlen. Ilyen öngyilkosság történt Gyomán; egy fiatal, jómódú gazda­ember vetette el magától az életet, nem törődve feleségével ós gyermekeivel. Zöld Károly 25 éves földművelő felakasztotta magát lakóházában. A hatósági vizsgálat megindult s nem lehetett megtudni ós ki­magyarázni az öngyilkosság okát. — Az intézői állás ós a Zöldfavendéglö pályázói. A megválasztottt Wi lim István főrendőrbiztoson kivül még hatan pályáz­tak a csabai intézői állásra. Szekeres István veszprémmegyei lakos érettségi bizo­nyítvánnyal, gazdasági oklevéllel.Tomsic s Mátyás gazdasági vizsgával, Ruzsins z k y Pál üllői segédjegyző, Szüli mán Akos Dóvaványáról, Plusenszky János okleveles jegyző ós végül Karácsonyi Gyula szepesmegyei alszámvevő. — A Zöldfa vendéglőre pedig Woczet Adolf csabai ligeti vendéglősön kivül, kinek aján­latát elfogadták, K etter Ferenc, Pollák Arnold és Blaskó Béla (Gyula) adta be ajánlatát. — Halálba a betegség elöl. Szabados István békési lakos felesége Veres Sára, rég idő óta betegeskedett s nem igen volt remény hamaros felgyógyulására. A hosszas betegség elvette a 67 éves asszony élet­kedvét és öngyilkos lett. Amig magára ma­radt betegszobájában, felakasztotta magát. — Eltűnt fiu. B o 1 1 a Péter sárréti lakosnál szolgált Sajti Mátyás 13 éves fiu. E hónap elején eltűnt gazdája házából s nem lehetett nyomára akadni. Bolla fel­jelentésére a megyei hatóság elrendelte a körözést ; feltalálás esetén a gyulai főszol­gabírót kell értesíteni. Sajti Mátyás hosszas arcu, sárga szemű; haja gesztenyeszínű, arcán négy lencse van. — Lemondás ós választás. Köröstarcsa község tiszti orvosa, dr. T i m á r Miksa állásáról lemondott. Az üresedósben jött orvosi állásra julius 10-ón lesz a választás. — Szép, tiszta, üde arcbőr a legköny nyebben és legbiztosabban a Földesféle Margit-crém használata által érhető el. A közkedvelt ós világhírű Földes féle törvé­nyesen védett arckenőcs seoami ártalmas anyagot nem tartalmaz ; szeplőt, májfoltot, pattanást és az arc mindennemű tisztátlan­ságát pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat redőket kisimítja és az arcnak finom, fiai tal, rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kics­1 korona. Szappan 70 fillér (3-tóle szín­ben) l.'.'O k. Kapható a készítőnél: Földes Ke'emen gyógyszerésznél Aradon ós min­gyógyszertárban. — A csabai közraktár kövezetvámja. Békésvármegye törvényhatósági bizottsága, tekintettel arra, hogy a csabai termény ós áruraktár a termelő gazdaközönsóg érdeké­ben fontos közgazdasági szolgálatot telj esi c ós mert hasonló hivatásu intézmények ré­szére a múltban is mérsékeltebb díjszabást engedélyezett, végül, miután a közraktári forgalom tárgyát képező áruk után a kö­vezetvámok pontos kirovása ós beszedése a tapasztalat szerint nagy nehézségekbe ütközik, a nevezett részvénytársaság kö­vezetvám dijváltság összegét a f. óv julius 1-től kezdődőleg 1904. óvi november hó 14-ig 1000 koronában állapította meg. — A Pesti Hirlap a ránk"következő uj fél­évre uj jeles tárcaírók bemutatását helyezi kilá tásba; uj eredeti regényt igér és Mikszáth Kál­mántól nagyobb elbeszélést. A Pesti Hirlap nap­tára pedig — melyet a lap előfizetői teljesen dij talanul kapnak, - 10—12 legelső hölgyirónk dolgozatát fogja bemutatni, a szerzők arcképével együtt. Rég elismert dolog, hogy a Pesti Hirlap napilapjaink közt a leggazdagabb tartalommal jelenik meg s vannak oly speciális rovatai, me­lyeket egy más lapban sem lel meg az olvasó. Minden nap egy eredeti és eg'y fordított tárcát közöl: legbővebb sport és vegyes-rovata van s Szerkesztői üzenetei közkedvelt olvasmánya a kö­zönségnek. Előfizetőit, külön kedvezményekbeu is részesíti, melyeket azonban csak az biztosíthat magának, aki — habár csak havonkint ujitja meg az előfizetést—a lap állandó előfizetői közé tar­tozik. Azért ajánljuk a félévi forduló alkalmiból olvasóközönségünk szives figyelmébe a P«sti Hír­lapot, melynek előfizetési dija egy hóra 2 korona 40 fillér, negyedévre 7 korona s a Divat Szalon című leggazdagabb és legdíszesebb divatlappal együtt, melyet Szabóné-Nogáll Janka oly kitűnően szerkeszt, negyedévre 9 korona. Az előfizetési ösz­szegekaPesti Hirlap kiadóhivatalához (Budapest, V., Váci-körut 78) cimezendők­— Talált lovak A gyomai községi elöljáróságnál két talált ló van, melyeket szerdán árvereznek el, ha addig nem jelent­kezik a gazdájuk. Az egyik lo á éves vi­lágospej kanca, csillagos, 2 hl. kesely, B. P. bélyeggel; a másik koros, sötétpej herélt, csillagos, bólyegtelen. — Szerencsés szerencsétlenség. Tur­kevéből egy igen kedélyes társaság, — urak és katonatisztek, nem említve a höl­gyeket, akik e kalandban csupán a nézők szerepót játszották, — átrándultak Gyo­mára egy jó kedvű napot tölteni egyik előkelő családhoz Gyoma különlegessége a kugli ós a csolnakázás: nos ők mind­kettőt átólveztók A kugli fölviditván a kedélyt, csolnakázni tértek s ez várakozá­sukat fölülmulta. Hárman ültek a csolnak­ban s a kormányos, aki minden igyekeze­tével s jóakaratával irányította a csolnakot, egy őrizetlen pillanatban ruhástul bele­fordult a Kőrös vizébe. Alámerült, fölve­tette a fejét, fujt ós trüszszentett s oly hatalmasakat rúgott lábaival, mintha közel volna a avógpillanathoz Társai, szerencsére nem vesztették el lólekjelenlótüket, gyor­san hozzáeveztek, a mentő kísérlet sikerült, azonban nem teljesen; mert a csolnak a buzgó életmentők igyekezetében fölfordut s a csolnakosok — urak ós katonatisztek — katona sapkával, szalmakalappal úsztak a viz tetején. Az áldozat nem volt más, csupán három öltözet ruha s egy szalma­kalap. A vendégek hála Istennek tökéletes egészségben s kitűnő kedélyben hagyták el a város határait — hajnalban Tündérujjak. - A csabai polgári leányiskolái kézimunkakiállitás. ­Sohasem gondoltam arra, hogy valaha hasznát veszem újságírói hivatásomban három kedves leány­pajtásom tanításának, akik többet elméletileg és ke­vesebbet gyakorlatilag: beavattak a női kézimunka titkaiba. Most hálás vagyok érte. A női kézimunka ismeretlen világ a férfinek, aki csak az eredményt, a kész munkát tudja meg­bámulni, de nem - megérteni. Innen van aztán, hogy méltányolni jem tudják s százszor inkább el­ragadja a férfit egy egyszerű hímzett virág, mint egy semmit sem mutató bonyolult horgolás. Mindez pedig azért Íródott le, mivel a csabai közönség gyönyörködhetett az állami polgári leány­iskola kézimunka kiállításában. Nagy volt a női és a férfiközönség ; az utóbbiak azonban csak végig szaladtak a teremben és — meg voltak máris elé­gedve. Pedig el lehetett ott időzni és gyönyörködni a csabai bájos lányok ügyességében. Mert én szerin­tem a női kézimunkában benne van a női lélek, a női ügyesség és szorgalom. Semmi más munkából nem Ítélhetjük meg a lányokat annyira, mint a kézi­munkából. Ebben láthatjuk a szorgalmát, az ügyes­ségét és ami fő : az Ízlését. És a csabai lányokban mindez benne van ; nem tagadhatja el senki, aki egyszer végignézte a tündérujjak kiállítását. A mostani kiállításon is győzött a gyakor­latiasság a pompa felett. Kevesebb volt a díszmunka s több a praktikus tárgy, mely a köznapi haszná­latra való. Mégis a fehérneműk mellett ott voltak a csillogó, drága spanyol hímzések és a munkás, gyö­nyörű tűfestések és a szmirna munkák mellett, a pointelace sem maradt egészen háttérben. Ezt az irányt csak dicsérni lehet, amely gyakorlati és amellett a díszmunkákat sem hanyagolja el. Mert hát bizony nem árt a fehérnemű-varrás tudása sem s nem min­dig csinálhatunk spanyol hímzéssel divánpárnákat. S hogy a leányok ilyen ügyesek és van Ízlésük és szinérzékük, az tisztán Haan Emma kézimunka tanítónő érdeme, kinek sokat, igen sokat köszönhet­nek a lányok is és a mamák is. Aki igazi lelkes buz galommal foglalkozik gyönyörű szép tantárgyával s mégis ráér arra, hogy művészi, megkapó Madonná­ját talentummal megfesse. Végig gyönyörködtem a kézimunkákban s újra csak csodálni tanultam a lányokat. S ha nem tudnám előre, hogy hány sor lehet ezen Írásom, hát leirnám az egész kiállítást, de igy csak az alábbia­kat Írhatom. Az első osztálybeliek munkái közül igen szép Csáki Emilia pirossárga virágos és gyümölcsös fu­tója, Ludrovszky Róza gyümölcsös futója; Zsilák Mari meggyes abrosza. Nemkülönben Sailer Gizi, Qál Mari, Kiiment Erzri, Qruber Erzsi, Zelenyánszky Erzsi, Matolai Judit, Farkas Elza, Kovácsik Jolán, Qrűnhut Ilona és Mecs Balog Mari munkái. A második osztályban kiválik Szalay Emma, Révész Erzsi és Back Margit csipkemunkája, Taub Erzsi és Ketter Aranka katolaszegije; Klein Erzsi igen szép szmirna hintaszéktakarója és Pataj Zsófi szmirnamunkája. A harmadik osztályban különösen ügyes és szorgalmas Szeberényi Matild. Sok munkája van; legszebb egy tüfestéses divánpárnája, fehérvarrása is szép. Feltűnt még Tyehlár Mari, Biró Mari, Südy Erzsi, Volf Irén csipke munkája, Fáy Irén diván­párnája, Kohn Blanka remek és ízléses bordó bár­sony point-Iace asztalterítője, Filippinyi Eszter spa­nyol hímzése, Zlehovszky Mari arcképtartója tüfes­téssel, Orosz Ilona kalotaszegije, Zsilinszky Margit szmirnapárnája, Kiiment Ilona bordó teritője, Flóra Mari fehér hímzése A fehérvarrásban igen ügyesek : Wolf Irén, Szihelszky Emma, Kiiment Ilona, Zsi­linszky Margit, Némedi Anna, Zlehovszky Mari. Negyedik osztályban feltűnik Bauer Felice al' mavirágos tüfestése, Csepregi Olga munkás kalota­szegi abrossza, Kiiment Ilona és Bervald Fantiy spanyol himzése, Galli Ilona, Erdélyi Erzsi, Orosz Margit és Schwarcz Etel kalotaszegije, Petrovszky Hermin pointe-lace munkája, Teván Flóra tüfestése, Pollák Jolán szarvasbőr munkája ; Zátnecsnik Judit, Kliment Ilona, Zsilinszky Mari, Michnay Ida rojt­kötése. A kézimunkatanfolyam hallgatói rendkivül sokat dolgoztak. A fehérvarrásban ügyesek : Huszka Józsa, Kreiner Ida, Hajós Etel, Bálás fuci, Salamon Erzsi. Vegyes munkákban : Kiszely Mari, Woczet Emma, Kámán Zsófi, Lepény Ilona és Milyó Mari. Ez utóbbi rendkivül ügyes a horgolásban. Nagyon szépek Kiszely Mari és Huszka Józsa festett virágos arcképtartói. Megragadta még a nézők figyelmét D o n n e r Lajosné művészi fafaragású könyvtartója. Ezekben rövidesen beszámolva a kiállításról, azzal a szerény kérdéssel járulok az iskola vezetői elé, hogy nem lehetne-e ily kiállításokat évközben is rendezni, pl. karácsony előtt. Én azt hiszem, hogy szívesen venné a közönség és a szorgalmas csabai lányok buzgalma is fokozódna a kiállításokkal, ha ugyan még - fokozható ! Barangó. — Foulá,rdselyam 60 krajcartól egész 3 frt 65 krajcárig méterenkint, blouzokra és öltözé­kekre, továbbá „Henneberg-selyem" fekete, fehér és szines 60 krajcáról 14 forint 65 krajcárig méteren­kint. Mindenkinek franco és vámmentesen házhoz küldve. Minták azonnal. Schweiczba levélviteldij kétszeres. Q Henneberg, selyemgyár )s, cs. és kir. udvari szállító) Zürich. abban a tárcát nem találta. Rémülten kiál­tott fel: — Jaj Istenem, megloptak. Elvitték a pénzemet. Sírásra fakadt, s ugy kérdezősködött a jövő-menő emberektől, nem látták-e, ki lopta el a pénzét. Mészár Erzsébet kö­zelében állott akkor is, de a szegény nő nem mert rá gyanakodni, a mint a tör­vényszéken hangoztatta: — Jaj kérem szívesen, olyan takarosan volt öltözködve, hogy nem mertem kivetni rá a gyanúmat. A nézése azonban nem tetszett neki, s hátrább maradva, követte lépteit. A leány Szűcs István portájára tért be. Itt ku­koricát szórt az apró józságnak, s hangos szóval hívogatta őket. A tyúkok hirtelen ott teremtek, mire kettőt közülök megfo­gott s az udvarból kifelé indult. Szűcs kis fia azonban észrevette, hogy idegen nő jár az udvaron, kiszaladt a házból és rákiáltott: — Néni, hová viszi a mi tyukunkat ? Szőlősinó futva sietett egy rendőrhöz jelenteni, megtalálta azt a tolvajt, ki a pénzét ellopta, jöjjön gyorsan és motozza meg. A rendőr engedett a felhivásnak, s a motozás alkalmával Mészár Erzsébet zse­bében tényleg megtalálták az ellopott tár­cát, a benne levő 20 koronával együtt. A lopást beismerte s a törvényszék 6 havi börtönt szabott rá, melyben megnyugodott. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. Zsebtojvaj leány. A folyó óvi május hóban megtartott mezőberényi vásáron törtónt, hogy M ó­s z á r Erzsébet dóvaványai hajadon a nála már nem szokatlan módon, zsebtolvajlás­sal akart vásárfiához jutni. Hogy gyanút ne keltsen maga ellen, csinosan kiöltöz­ködött ós fürkésző szemmel nézett szót a sokadalomban, hol talál valakire, a kit meg­lophasson. S z ő 1 ő s i Sándorné köröstarcsai me­nyecske megtakarított pénzecskéjével szin­tén ott járt-kelt a vásárban, s elővigyá­zatból kezét folyton a zsebén tartotta. Ez felköltötte a leány figyelmét. Óvatosan a háta mögé került s leste az alkalmat, mi­dőn egy őrizetlen pillanatban tárcáját ki­csenheti. Nem sokáig kellett várnia. Sző­lősinó egy kotával alkudozott, s midőn megegyeztek, átnyújtotta neki a pénzt: — Itt van lelkem a 30 krajcárja. A,pénztárcáját a ruhája zsebébe csúsz­tatta. Érezte ugyan, hogy valaki megérin- j tett, de mert a kezében a kofától vásárolt árucikk volt, nem tudta ellenőrizni, hogy az érintés szándékos vagy véletlen müve volt-e ? Csak akkor rettent meg, midőn néhány perc múlva a zsebét megtapogatva, GYOGYFORRAS. Margitíorrás'telep (Bereg egye) A budapesti m. kir. egyetem vegyelem­zése sserint kevés szabad szénsavat, eílenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartal» maz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású a légutak s tüdő hurutos áapo­tainál, különösen ha a köpet nehezen sza­kad fel; tüdővészesekné még akkor is ha vérköpésük van, a ,,M a r g i t'V i z" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hurutos álla­potainál, főleg azon es- tekben, hol a fölös menyuyisegben képződött sav oka a rossz emésztésnek A húgysavas sók lerakodását akadályoz­ván, becS' S szolgálatot tesz továbbá a hÓ s iyag hurutos bánta Imáinál, a kő és ho­mokképzödés eseteiben, miért is a buda­pesti és bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „MargÍt"-forrá=mak a hozzá hasonló össze­tételű gyógyvizek fölött. 3£INT ÍVÓ-m® kiváló óvótxernele bizonyult járvAnyntt betevaét/ek idejtn, f 'Aleu tyPhut ellen. Mist borvíz általános kedveltségnek örvend, Főraktár ÉDESKUTY L-BudapíM cs. és kir. udvari szállító j ásványvíz nagykereskedő. Kapható minden gyógyszertárban, fűszer­kereskedésbon és vendéglőben. Pályázati hirdetmény. Köröstarcsa (Békésvármegye) községé­ben üresedésbe jött évi 1200 kor. fizetés, 400 kor. lakbér és szabályrendeletileg meg­állapított látogatási dijakkal javadalmazott U-od orvosi állásra ezeneel pályázatot hirdetek. Felhívom pályázókat, hogy képesíté­süket s eddigi szolgálatukat igazoló okmá­nyokkal felszerelt kérvényeiket hozzám f. évi julius 8-h beterjesszék. A választás Köröstarcsa községházá­nál f. évi julius 10-én d. e. 10 órakor fog megtartatni. Békés, 1902. junius 19. Popovics Szilveszter, főszolgabíró. Pályázati hirdetmény, A Yésztö községnél lemondás folytán megüresedett il-od jegyzői s az annak betöltése következtében esetleg megürülendő lll-ad jegyzői állasra pályázatot hirdetek. Mindkét jegyzői állas javadalma egyen­lően 1200 korona készpénz fizetés, a mar­halevélből befolyó jövedelem féle része, 500 (D-öl veteményföld adómentes haszná­lata s az érvényben levő vármegyei szabály­rendelet által megengedett magánmunká­latokból befolyó jövedelem. Felhívom a pályázni kívánókat, hogy jegyzői oklevéllel, születési anyakönyvi ki­vonattal ós szolgálati bizonyitványnyal fel­szerelt pályázati kérvényeiket hozzám be­zárólag július hó 10-ig adják be, mert a később érkezett kórvényeket figyelembe nem veszem. A választás idejét később fogom ki­tüzn i" Csanki Jenő, Szeghalom, l902,jun. 20. főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom