Békésmegyei közlöny, 1901 (28. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1901-03-17 / 22. szám

Kálmán és Szabó László törvényszéki aljegyzők a XI. fizetési osztály első, Fazekas András békési ósHutschen­reiter Aurél békés-csabai járásbirósági Írnokok , pedig a XI. fizetési osztály 2-ik fokozatába. — Uj takarékpénztár Csabán. A csabai iparosok segély és hitelszövetkezetének át­alakulása takarékpénztárra, mint előre látható volt, fényesen sikerül. A hitelszö­vetkezet igazgatóságának felhivása a rósz­jegy-tulajdonosokhoz, hogy eddig befi­zetett tőkéjükkel hajlandók e (az álta­lunk már ismertetett módon) egy ta­karékpénztári részvénytársaság alapításá­hoz hozzájárulni, rövid pár nap alatt azt eredményezte, hogy eddig már 170 ezer koronán felüli alaptőke kötelező aláírással biztosítva van s ez az összeg még mintegy 30—40 ezer koronával emelkedni fog Eddig az 5141 üzletrósz közül bejelentettek 2500 darabot, összesen 843 (200 kor.) uj részvény jegyzésére, bejelentette kilópósót 391 üzletrész, még nem nyilatkozott 2250 üzletrész. Az igazgatóság kéri mind­azokat, kik részjegyeik felett még nem rendelkeztek, hogy azt rövidesen eszközöl­jék, mert ezzel elősegítik az átalakulás munkálatát — Eljegyzés. Neumann Benő szász­régeni bőrkereskedő eljegyezte B.-Csabán Gruber Teréz kisasszonyt, G r u b e r Jakab kereskedő kedves és szép leányát. — Halálozások. Kondoroson március 15-ón nagy részvét mellett temettek egy fiatal asszonyt, ifj. Nagy Sándor kereske­dőnek nejét, Nagy Magdolnát, ki másfél évi boldog házasság után hagyta itt bána­tos férjét. Az elhunyt még csak 24 éves volt. Ugyancsak Kondoroson március 11-ón Demcsák János köztiszteletben álló pol­gárnak, a „kondorosi csárda" derék tulaj­donosának neje, Lauko Julianna hunyt el 40 éves korában, férjén kivül 4 árvát hagyva maga után. — Szeghalmon nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a község egyik öreg és köztiszteit polgárát: Grosz Adolf kereskedőt, ki élte 74-ik évében hunyt el. ^ gyászbeszédet dr. Rubinstein orosházi főrabbi mondotta. — Békés község képviselőtestülete szer­dán délelőtt tartott ülésében több igen fontos határozatot hozott. Igy az igazság­ügyi kormánynak, hogy a járásbíróság mikénti elhelyezése kérdését végleg meg­oldhassa, a képviselőtestület a vásártéren, az ártézi kúttal szemben igen szép két házhelyet ajánlott fel. A bólmegyeri fel­parcellázott birtok eladási feltételeit, hogy a vevők helyzetén könnyítsenek, megvál­toztatták olyképen, hogy a vevő nem kö teles a vételárnak tíz százalókját lefizetni, hanem csak a vótelári összeg kamatját, a mi tiz holdnál 60 korona. Örvendetes tudomásul szolgált, hogy az országos vá­sárok helypónzszedés jogáért a község az eddigi évi bérösszegnél 1200 koronával többet kap G rü n v a 1 d Vilmos bérlőtől. A község pénzeit a Népbank, a Takarék­pénztár és a Földmivelő Munkások Hitel­szövetkezeténél egyenlő részben határoz­ták elhelyezni. Az Alsó-Fehér-Körösi ár­mentetitő társulatnak a szivattyútelepnél még 460 négyszögölet adtak el 80 fillér­jével, mely telken a társulat lakházat épített. — Gyula-barakonyi vasút. Ismét kisért egy nehezen lótesithető vicinális vasút reali­zálása. A gyulai-barakcnyi vasút engedmé­nyesei : dr. BeneOdön ós Környei Lajos mindent elkövetnek, hogy a megfeneklett tárgyalások fonala újból felvétessék. Tudva­levőleg az ügy azon ak;.dt meg, mert Gyula városa az eredetileg megajánlott 100 ezer forint hozzájárulást vonakodik megadni. A képviselőtestület ugy találja, hogy a város financiális körülményei nem olyanok, me­lyek egy ilyen nagyösszegü hozzájárulást megbírnának. A pénzre a nélkül is nagy szükség van, miután a gymnázium csak ugy ós akkor lesz létesíthető, ha az épitós költségeit a város fedezi. A polgári leány­iskola felállítása is alig lesz kikerülhető, bármenynyire fáznak is a kiadásoktól a város atyái. Ily körülmények között ért­hető az a tartózkodás, melylyel az enged­ményesekkei szemben viseltetnek. Dr. Bene Ödön a mult héten Gyulán járt, hogy végre valahára megegyezésre jusson a hozzájá­rulási összeg nagyságára nézve. JA. tárgya­lás alkalmával ugy Dutkay Béla polgár mester, mint Keller Imre képviseleti tag elismerték, hogy a tervezett vasútvonal létesítése Gyulára nézve jó ós hasznos volna, de annak az aggodalomuknak adtak kifejezést, hogy ha újból megszavazz.i is a város a hozzájárulási összeget, az enged­ményesek még sem fognak vasutat épiteni, han> m a jogot eladják valami konzorcium­nak, s vége hossza nem lesz annak a meddő igyekezetnek, hogy a konzorciuminál elő­nyös egyezséget kösséneK. Végül dr. Be­ró nyi Ármin indítványára abban történt megállapodás, hogy miután a kormány a vicinális vasutak kérdését ugy is törvóny­hozásilag akarja szabályozni, halaszszák el a végleges döntést arra az időre, mikor az újonnan létesítendő törvény szentesítve lesz, s a képviselőtestület is tudni fogja, hogy minő összeget adhat a vasút céljaira. — I0S éves asszony. E ritka magas kort érte el Öcsödön özv. Fis oh er Mártonné, szül. K o h n Malvin, AZ el­hunyt 1795-ben született, igy három szá­zadban ólt s életében négyszer változott Ausztria és Magyarország trónján az ural­kodó. Az elhunytnak gyermekei közül a legidősebb ma már 78 eves. Fisoher Antal csabai alkusz édes anyját gyászolja az elhunytban. — Házhelyek a szegény népnek. A sze­gényebb, de dolgozni szerető munkásnépre üdvös határozatot hozott legutóbbi közgyű­lésén Békés község képviselőtestülete. El­határozta ugyanis, hogy a ponyvaháti ré­szen levő fő dterületet százharminchat ház­helyre felparcelláztatja s azt 240—300 koronáért, tiz éves törlesztéssel eladja. Egyben pedig megkeresi Darányi Ignác föidmivelésügyi minisztert, hogy folyosit­son e házhelyek tulajdonosának olcsó tör­lesztóses kölcsönt A feliratban hivatkozni fognak tárcája tárgyalásánál a képviselő­házban mondott beszédjére, melyben kilá­tásba helyezte, hogy községi garancia mel­lett a földmives munkásoknak házak épí­tésére hosszabb törlesztéses kölcsönt kész nyújtani, ha az iránt hozzá folyamodnak. — Vasúti szakértők kirendelése. A föid­mivelésügyi miniszter a Békósvármegye területén létező marharakodó állomásoknál felmerülő szakértői teendők végzésére a következő állatorvosokat rendelt ki: Csákó," Nagy-Szénás, Orosháza, Oros­háza őrház, Pálmatér államosokhoz K u­n o s József járási m. kir. állatorvos oros­házai lakost állandó szakértőül, helyette­séül Kunos István községi állatorvos, orosházai lakost; Füzes Gyarmat, Füzes-Gyarmat felső­állomás, Körös-Ladány, Szeghalom, Vésztő, állomásokhoz Erkel Ferenc járási m. kir. állatorvos szeghalmi lakost állandó szakértőül, helyetteséül Szabó László községi állatorvos, vésztői lakost; Gyulamező-Tótkomlós állomásokhoz Kunos József j árási m. kir. állatorvost állandó szakértőül, helyetteséül S u c h Alajos községi állatorvos tótkomlósi lakost; Kis-Szénás, Kondoros állomásokhoz Horváth Gyula járási m. kir. állatorvos szarvasi lakost állandó, helyetteséül I 1 g­n e r Frigyes községi állatorvos kondorosi lakost; (Máv.) Kótegyháza (Acsev) Kétegy­háza állomásokhoz H e k s Miksa törvény­hatósági m. kir. állatorvos gyulai lakost állandó szakértőül, helyetteséül P e t y o­ván Endre járási m. kir. állatorvos gyu­lai lakost ; Csabacsüd, Szarvas állomásokhoz Horváth Gyula járási m. kir. állatorvos szarvasi lakost állandó szakértőül, helyet­teséül K r i s t ó ffy János községi állat­orvos szarvasi lakost ; Békés vasúti marharakodóhoz V. T ótn Antal járási m. kir. állatorvos, békési la­kost állandó szakértőül ; Békés-Csaba vasúti marharakodóhoz S a 1 Gyula járási m. kir. állatorvos, csabai lakost pállandó szakértőül, helyetteséül P á­p a y Ödön községi állatorvos b.-csabai la­kost ; Csorvás állomáshoz Kunos József járási m. kir. állatorvost állandó szakértőül, .helyetteséül M a 11 c s István községi állat­orvos, csorvási lakost; GyOiaa állomáshoz Kardos Ármin járási m. kir. állatorvos gyónni lakost ál­landó szakértőül, helyetteséül K r u c h i ó Dávid községi állatorvos gyomai lakost; Gyula állomáshoz H e k s Miksa tör­vényhatósági ésPetyován Endre já­rási m. kir. állatorvost állandó szakértőül; azon megjegyzéssel, hogy a gyulai rako­donál nevezettek szakértői szolgálatot ha­vonként felváltva teljesítik. Mezöberóny állomáshoz V. Tóth hin­tál jasási m. kir. állatorvost állandó szak­értőül, helyetteséül P á p a y Ödön községi állatorvost. — Lemondás. Medvegy György, Szarvas község főpénztári ellenőre állásáról lemondott. Az állás rövid keletű szerve­zése óta Medvegy, ki vagyonos földmives, már az ötödik, ki otthagyja a főpénztári ellenürséget. A legtöbo azzal az indoko­lással mondott le, hogy bár felelősségtel­jes az állás, szabílyrendeletileg még sincs biztosítva se a tanácsban, se a képviselő­testületben az ellenőr hozzászólási vagy szavazati joga, mint az az esküdti állással kapcsolatos. — Menyecskék piknikje. A Mezőbe­rónyben mult szombaton megtartott pik­nikről volt ugyan már említés téve e la­pok hasábjain, de megérdemli, hogy rész­leteiben s ismertebb legyen. H i valamely mulatságnak a jól sikerülósét abból akar­juk megítélni, hogy az meddig tartott, ugy ez a mulatság nagyon sikerült. Meg volt ehhez minden kellók. A háziasszonyok sze­retetreméltó egyénisége és a rendezésben kiváló ügyessége, jó zene — liícz Pepi szarvasi zenekara — szép tágas heljdség, díszes társaság, jó kedv, pompás ételek, mindezek oly kellékek, amelyek a sikert kétségtelenné tették Mindazonáltal a fő­érdem a kedves háziasszonyoké : B i h á 1 y Józsefnó, Kollár Jánosnó, dr. S t r a s­s e r Mórné ós dr. Z s i f k o v i c s Aladárnó úrnőké, akik lebilincselő szeretetreméltó, finom modorukkal oly vonzerőt gyakorol­tak a megjelentekre, hogy a szó szoros ér­telmében kivilágos kivirradtig a teremből senki sem akart eltávozni. A nap teljes fényében ragyogott már 7 óra után, mi­dőn még mindég 14 pár táncolta az utolsó négyest Az első négyest 28 pír lejtette A lukullusi módon teritett asztalokon az ételek és italok kiváló minősége felülmúlta a mindennapi piknikeket, ugy a tálalásban kifejtett páratlan izlós, mint az ételek íz­letes volta által. A virág magában véve is szép, de a csokorba foglalt virág min­dig jobban érvényesül. Az a sok szép leány, fiatal asszony, a ki a mulatságon jelen volt, külön-külön is szembe ötlik ; ezen a pik­niken azonban valóban gyönyörködtette a szemet az a szép összhang s az arcokon látható boldogság, mely őket még bajo­sabbá tette. A jelen volt hölgyek névsora: Bihály Józsefné, Feuer Adárané, Kemény Ká­rolyné, Kerekes Gyuláné, Kolozsi Endréné, Kollár Jánosné, Kovács Lászlóné, Koncz Lászlóné (P.-Lapos­ról), Klein Mórné, Lusztig Józsefné, Piltz Mártonné, Strasser Mórné, Weiszbrun Zsigmondné, Zsivkovics Aladárné úrasszonyok. - Bach Margit és Gizella, Bagó Aranka, Dus Erzsike, .Dusák Jenny, Koray Mariska (Budapestről), Kemény Mici, Klein Flóra, Klein Margit, Kovács Ágnes (Békésről), Kollár Klára, Szép Matild (Hevesről), Lusztig nővérek, Piltz Emma, Pilcz Ida és Mariska, Rest Boriska, Weiszbrun Sárika, Kolozsi Margitka és Strasser Mariska kis­asszonyok. — Bánfaival csendélet. Lapunk leg­utóbbi számában ily cím alatt megjelent hírünkre vonatkozólag Papp Károly bán­falvai községi elsőjegyzőtől levelet kap­tunk, melyben kijelenti, hogy T a r n a y Károly községi irnok, oklevelei jegyző, vele mint főnökével egy irodában dolgo­zik s miután ő adókezelóssel nem foglal­kozik, Tarnay az adófizetőkkel nem is érintkezhetik. Ha a cikkíró az adófizető­ket, mint adófizetői polgárokat értette, vagyis kik Bánfalván adófizetők, erre meg­jegyzi, hogy Tarnay hivatalos működésé­ben és jelenlétében a közönséggel gorom­bán soha sem bánt. Cáfolja azután, hogy Guggenbergert Tarnay a községhá­zához felidéztette, mert ehez nem csak hogy joga nincs, de ha megtörtént volna, a megtorló lépéseket ellene nyomban meg­tette volna. — Pályázatok. Az orosházi járás fő­szolgabirája a Bánfalva községben meg­üresedett s évi 800 kor. fizetéssel javadal­mazott községi írnoki állásra pályázatot hirdet. A kérvények március 28-ig nyúj­tandók be. — Kondoroson betöltendő a községi állatorvosi állás, melynek javadal­mazása 1200 kor. s azonkívül a szokásos dijak. A pályázatok április 2-ig nyújtan­dók be a szarvasi főszolgabíróhoz. — Békés-Csabai közraktár. Március 16-án raktáron levő gabona, termény- ós iparcikkek állandóka 23,100 métermázsa. Ezekre kiadott kölcsönök összege 169,000 korona; árúforgalom ez évben 59,100 métermása. — Uj ovoda. Szarvas község elöljáró­sága a legutóbb tartott közgyűlésen be­mutatta az első kerületben építendő uj ovoda terveit. Az építési költségek meg­haladták a tiz ezer koronát s igy a köz­gyűlés visszaadta • a terveket a községi mérnöknek, hogy azt akként dolgozza át, miszerint az ópitkezósi költsógelós ne ha­ladja tul a 10,000 koronát. — Vörhony-já vány. A gyermekek réme: a vörheny jár vány szerüleg terjed egy idő óta Orosházán ós pedig oly arányokban, hogy tegnapelőtt Szabó Márton-fóJe iskolát bezáratta a hatóság. — Nyugtázás és köszönet. A csabai izr. szegényiskolások javára a Kossuth kávéházban ren­dezett Purimbál alkalmával felülfizettek: Rosenthal­Kerényi Antónia, Schreyer József, Fuchs Jakabné, Schwartz Jónás, Lévy Sámuel 2—2 kor., Plesch M. J,, Weisz Mórné, ifj. Csillag Ignác, Tevan Adolfné, Gráb Ede, Fischer Salamon, Hannesz József, Reisz Hermann, Márkusz Miksa, Nádai József, Deutsch Mór, Krauser József, Germán György, Rechnitzer Ignác l-l kor., Richtczeit Péter, Kohn Ignác, Ben­jámin Jakab, Pollák Mór, N. N., Freiberger Már­tonné, Guttmann Ferenc, özv. Spitzer Eliásné 60-60 fii., Grosz Miksa, Lerner János, Kulpin Sándnr50-50 fii., N. N., N. N. 40-40 fii. Összesen 31 kor. 10 fii., mely összeg az egyesületnek átadatott. A felül­fizetők fogadják ez uton is a szegény tanulók kö­szönetét. — Lopás. Pénteken, 15-ikón, a szabad­ságnak éjjelén tolvajok törtek be Kovács Melánia uj-kigyósi I "ónő lakásába. Sár­ral benyomták a ka, i ablakát ós min­den élelmi szert kilo. tak ; többek közt 4 sonkát, két oldal szalonnát, egy nagy bö­dön zsírt stb. Csendőrség nyomoz. — A szegények szerencséje. A B izilika sorsjegyek 4000 koronás főnyereménye a március hó 1-én tartott húzáson egy sze­gény varrónőnek jutott, ki sorsjegyét, melyre csak néhány részlet törlesztve volt Fuchs H. váltóházában, Budapest, IV. kecskeméti utca 1. részletfizetésre vásárolta. A nyereményt a váltóház azonnal kifizette. — A magyar lucerna diadala. Végre valahára az uj század kezdetén akadt egy magkeres­kedő, a ki a magyar lucernamagot árjegyzékében a legelső helyre tette, mig ellenben azt is kijelenté, hogy francia lucernamagot egyáltalán nem tart, mi­vel Magyarországnak, mint lucernamagot termelő államnak nincs szüksége francia importra. No hát ez nagyon helyes és örvendetes jelenség, bár a többi magkereskedő cégek is igy gondolkoznának s a gazdaközönség is belátná azt, hogy nem feltétlenül szükséges mindent Francziaországból importálni. Azt hiszem, a t. gazdaközönség teljesen meggyőződhet ebből, hogy H a 1 d e k Ignác fővárosi magkereskedő nagyon hasznos dolgot végzett akkor, mikor első helyre a magyar lucernamagot tette, a francia ma­got pedig teljesen mellőzte a fönt emiitett hazafias indokolás mellett. De hát tekintetbe véve azt, hogy mily borzasztó sok pénzt adunk ki külföldi mag­vakért, melyeket itt helyben is termelhetnénk, sőt e tekintetben kivitelünk is föllendülne, nagyon helye­sen cselekednének a többi magkereskedő cégek is, ha Haldek Ignác nyomdokain járnának. — Csodaszámba megv azon rendkivül jó hatás, melyet a csuz és közvónyes bán­talmakban szenvedők érnek el a híres Zol­tán-féle kenőcs használatával. Oly beteg­nek, kik már 15- '0 óv óta szenvednek és fürdőket s különféle szereket eredmény­telenül használtak, e szer néhányszori hasz­nálata által meggyógyultak. Üvegje 2 kor. Zoltán Bgyógyszertárában Bpest, V. Sétatér utca. Nyilatkozat. Elmulaszthatlan kötelességünknek tartjuk, hogy a gyártelepünkön történt tűzkár rendezésének — annak nagy­sága és rendkivül bonyodalmas volta dacára — a legcoulansabbul és a lehető leggyorsabban történt el­intézéséért a Trieszti Általános Biztosító Társaságnak (Assicura­cioni Generáli) és békésmegyei fő­ügynökségének Reisz Simon és Her­mán uraknak legó'szintébb köszöne­tünket kifejezzük. Nevezett intézetet tehát bárkinek is a legmelegebben ajánlhatjuk. Békés-Csaba, 1901. március 12. "Reisz és Porjesz, butorgyárosok. KÖZGAZDASiAU. Gabona árak. B.-Csaba, márc. 16. Budapesti gabonapiacunk irányzata malmaink további élénk vótelkedvóre szi­lárd, ma ismét 5 filteres áremelkedést je­lezve. Csabai hetipiacunkon mérsékelt kínálat mellett a következő árakban vettek : Buza ......... 6.50—7.— Morzsolt tengeri 4 8J—4"90 Csinquantin „ .... 5 20- 5 30 Budapest, március 16. (Saját tud. táv.) Kószbuza 5 fillérrel magasabb, tavaszbuza 7-65—66,őszi buza 7.72—73, tengeri 5-24-25, }íú ruhaszövetei; nagy választékban, finom minőségben megérkeztek, úgyszintén vászonnemiiekben 125-1-12 nagy raktár. Lerner I. G. és Társa B.-Csabán, Vasut-utca, a posta mellett. Elhaltak Csabán. Március 9-től 16-ig. Özv. Korcsok Jánosné, napszámos özvegye, 72 éves, tüdőtágulat. Özv. Kovács Pálné, földműves özvegye, 76 éves, aggkori végelgyengülés. Krizsán György, napszámos, 73 éves, idült veselob. Özv. Makovinyi Jánosné, kőműves özvegye, 59 éves, tüdő­gümőkór, Gurzó Moisza, volt urad. kocsis, 82 éves, agyguta. Varga Koritár Györgyné, napszámos neje, 31 évzs, tüdőgümőkór, Özv. Frisnicz Péternén, nap­számos özvegye, 65 éves, tüdőgümőkór. Özv. Blago Jánosné, kőműves özvegye, 72 éves, idült veselob. Varga Orvos Adámné, napszámos neje, 32 éves, tüdőgümőkór. Plesko János, földműves, 44 éves, tüdőgümőkór. Fele'cs szerkesztő: Kintzig Kopár Ferenc. ífn—• \ Hftrnn A Richter-fóle ro^ Horgony-Pain-Expeller Liniment. Capsici comp. egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 év óta megbízható bedörzsölésűl alkal­maztatik köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Süányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig figyelemmel legyünk a „Hor­gony" védjegyre és a „Richter" ezé^jegyzésre. 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Buda­pesten. « Richter F. Ad. és társa, • osási. és kir. udvari saállltók, Rudolstadt. rm

Next

/
Oldalképek
Tartalom