Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1899-06-25 / 51. szám

•ások közt sok veszekedés történik a koronák és tiz krajczárosok miatt. Sokan azt állítják, hogy ha fizetés alkalmával koronát is adnak, az illető kereskedő rögtön igy szól: „Korona helyett csak tiz krt adott" s azonnal meg is mutatja a tiz krost s kész a veszekedés és lárma. — Szavahihető egyének ait állítják, hogy a csalást egynémely kereskedő valóság gal üzletszerűen űzi. — Uj zenenüvek. Már régen tul vagyunk a zeneidényen, de azért a Rózsavölgyi czég még mindig szorgalmasan küldözgeti be nekünk a kiadásában megjelent uj zenemüveket. Most je­lent meg három szép^szerzemény. A legbecsesebb ezek közt a „Soirées de famille" gyüjtS név alatt megjelent 3 csinos kis darab, melyeknek a»erzö­je Jules Egghard, a szalon zenének régtől fogva ismert jeles művelője. Mindegyike nem csak melodikus, hanem könnyen játszható voltánál fogva ia hálás zongora»piecé-nek ajánlható. A kik egy két év óta játszanak, minden nehézség nél­kül megtanulhatják, ezeket a bájos nippes-eket. A füzet ára 81 kr. Radics Bélától, az ismert czi­gányprimástól csinos keringő jelent meg. „Blon­din Valse" cimmel. Az ebben előforduló három kis théma olyan nagyszerű, hogy azokat első hallás után ia megtartjuk emlékezetünkben.. Ra­dica ezt a kia keringőt élvezhető harmóniákkal látta el, a kiadók pedig l kor. 50 fillérrel árusit. ják azt. — A harmadik zenemű, a mely megje­lent, gyöngéd kezek müve. Baka-Baitz Irma, ör» vendeztetve meg azzal tisztelőit, a kik bizonyára nagyon aokan vannak. De a fiatal szerzőnő meg is érdemli azt a köztiszteletet, a [melyre zenei tehetségével rászolgált. Uj komposiciója a „Havasi rózsa" czimü polka mazur ia kedves, fülbemászó szerzemény, a milyent tőle mi sokat kívánunk. Ára 1 kor. 60 fillér. A vésztói gabonauzsora. — Felmentő itélet. — Mint előre volt látható, a vésztői gabonakereskedőket a gyulai kir. tör­vényszék felmentet teáz uzsora vétség vádj a alól. Az itélet indo kait alantabb kivonatosan ismertetjük. A tárgyalás három teljes napot vett igénybe és az Ítéletet a negyedik napon hirdették meg. A vádlottakkal egyen­kint lefolyt tárgyalást, tekintettel a bün­anyag ügyazonosságáia alig kell ismé­telnünk. Az első napot csupán Rosen­berg Márton vette igénybe, a ki ellen húszan támasztottak keresetet. A máso­dik nap javarészét Grosz Lajos foglalta le, majd sorra jöttek Kohn lgnácz, Ro seth Jónás, Weinfeld Bernát, Schwarcz Fülöp, Lipót és Izráel, Spitzer lgnácz, Grosz Sámuel, Steiner Károly, Molnár István, Ullmann Sándor és a zsarolás bűntettével vádolt Benjámin Dávid és Kohn lgnácz. Egyezőleg azzal védekez­tek, hogy ők formaszerü kereskedelmi ügyleteket kötöttek és a hozzáfordulók­kal jóhiszemüleg jártak el. A hetvenkét panaszos, mint tanú nem hozott változatosságot a bünpörbe. Egyik,kívánta megbüntetését, a másik nem. Érdekes, hogy egy panaszos azért gyakorolt oly zordon könyörtelenséget, mert — ez idén nem adott Grosz Lajos, a kinek az étel égetni kezdte száját — a termésére előleget. Tóth Ferercz dr. alügyósz, mint a vád kópyiselője hosszabb ós érdekes be­szédet mondott. j&z a következő : Jelen ügy elütő — kezdte a kir. ügyész — az e teremben tárgyaltatni szokott bünperektől, elütő annak nagy Bzabásu voltánál, ós különlegességénél fogva, de elütő azért is, mert mig a többi perek leginkább helyi érdekes séggel birnak csak, addig ezen per végeredményére az egész ország figye­I lemmel tekint, mert míg egyfelől a gaz F da, a termelő osztályt vitális érdeke forog kérdésben, addig más felől szabályozási nyert birói ítélet leend arra nézve, hogy az áru szerzési kötések oly genesis mel­lett, mint a hogy a jelen per alapjául szolgálók létre jöttek a polgári avagy az uzsorára vonatkozó, tehát a bünügyi lör vónyezék szerint biráltassanak e). Az itélet fogja eldönteni, hogy a terheltek mint jogos hitelezők távoznsk e teremből, a károtok, a panasiosok mint adósok kötelesek megfizetni a> kötések ben kilüntetett összegeket. Az egyezeiü tényállás az, hogy a ter­heltek a peraszosoktól, kik közül leg­többen, a mint az erkölcs vagyoni bizo­nyítványaik igatolják, napszámos em berek, kiknek egy kis há?uk van, de csak már volt — a terheltek 1897 év ta­vaszán, mondjam a terheltek szavait, meg­vették a napszám által keresendő buza ós rozs mennyiséget, avagy mondjam az egyszerű miveletlen panaszossal, áruszer­zósi kötést kötnek olyan formán, hogy a mikor a buza ára 7—8 frt volt, mázsá­jáért 5 frtot, a rozsnál hasonlóan 4 frtot adtak, kötelezvén a panaszlót, hogy azon óv ŐSZÓB szállítsa be a kikötött mennyi­ségű gabonát, mit ha nem tud, fizesse a külömbözetet, ámde az 1897-ik óv igen emlékezetes marad, mert még a tulajdo­nos is anyagi zavarral küzdött, hát még a panaszosok. Igy nem tudtán szállítani a kikötött mennyiségű gabonát, a külöm­bözetet követelték, pedig akkor az álta­luk ,kö csönzött öszszsg kétszeresét is meghaladta a követelés. Ez a tényállási A terheltek beismerik az általam elő­adott tényállás válódiságá f, c-ak azt hoz­zák fel, hogy ők a polgári törvények szerint is megítélhető diff-irentiális ü.'*y letet kötöttek és kinek kinek a kötne az ő törvénye. Azt mondom én i j, csak hogy a terheltek kötése színlelt börzei diffrfrentiális üzlet alakjában használta fel a panaszosok szorultságát, egy pil­lanatot vessüuk H panaszlókra, meggyő­ződünk akkor azonnal arról, hogy men­nyit érthetnek ők a tőzsdéhez. Dd tovább megyek, a terheltek nem pereltek legtöbb esetben az áruszerzósi kötés alspján, hanem váltó alakjába ültették át a köve teléseiket ós azt perelték, már pedig a panaszosok hiába éltek kifogásokkal, mi­után az a törvény szerint csak akkor jő figyelembe, ha magából a váltó jogból ered Lábf>uk tkts. kir. törvényszék mennyi­ben képea uzsorát most avidlottak tóny­kódese. Eltekintve attól, tkts kir. törvény­szék, hogy egyes egyének a panaszosok közül a pillanatnyi élelem szükség kor­látozása mások a véletlenül bekopogtatott halál alkalmával felmerült azonnali költ­ségük fedezésére kértek kölcsön, ez a va­lódi kifejezés, mit tehettek tehát, ha csak olyan feltótelek mehett kaplak kölcsön, ha lekötik a két kezők munkájával kere­sendő öszszeget, az már csak bizonyos, hogy a paraszt, ki a még megkeresendő buza termését is eladj J, az szorultságban van, az és bizonyos, hogy differentialis ügyiéinek nem tekinthető a terheltek kötése, mikor már a szerződós megköté sónól árfolyamon alól vásároltak és an­nak teljesítése idejée az árfolyam sze­rind árat követeitek ós a mint a vád­határozatban is ki van tüntetve, 1981 frt 25 krral adtak kevesebbet már a szerző­dés megkötésekor a napi árfolyamban kitüntetett értéknél, vegyük ho?zá, hogy a teljesítés idejekori érték az adóit ösz­szeg kétszeresét is meghaladta, akkor igazolva van a szolgáltatás és ellenszol­gáltatás közölti külömbség I Azt pedig már emiitettem, hogy színlelt ügylet váltó alakjába lett burkolvs, igy meg van te­kintetes kir. törvényszék az 1883. évi törvónyczikk 2. §-ának kelléke is. Meg van a végeredmény is, mert a panaszo­sok mindegyike ezen ügylet folytán ment tönkre, Végül jogelv, hogy senki más ká­rával nem gazdagodhatik., általános elv. hogy a birói itélet irányítja az összes jogviszonyokat, de egyben azonban a megsértett közrend békéjét is helyroál­litja és a felizgatott kedélyeknek nyu­galmat biztosit és ezen itélet leend biz­tos pont, mint a világító torony fáklyája reá nézve megtalálja az ember azt, hogy cselekedete bünöt-e vagy nem, miután terheltekkel szemben bizonyítva van az uzsora vétsége : kérem őket bűnösöknek kimondani. Ezután Beró n y i Ármin dr. mon­dott nagyszabású vódbeszédet. Védbe­széde keretébe vonta annak bizonyítását, hogy ez nem kölcsönügy; hogy a pana­szosok nem voltak megszorulva, mert mindannyia potitiv ós nélkülözhető szük­séglétéért bocsáto'ták időnként áruba bu iájukat, kuptak volna a panaszosok vala­mennyien a takarékp ntárban is kölcsön', de nem fordultak oda, mert a vésztői nép restelli a nyilvános hitelt igénybe venni és kezetek után nézni. Arról a vádlottak nem tehetnek, hogy föllegek borullak a vésztői határra és a legszeb­ben mutatkozó áldást megrontottak. Is merteti a különböző bírósagoknak ebben a dologban való elvi fölfogását. Még leginkább megérthető a szegedi tábla egy Ítélete, mely polgári pörben hozatott, kimondván az ilyen föidmivelőkke: szem­ben kötött hataridő ügyletre, hogy a termelő nem buzat, hanem a saját ter mesét adja el, ha tehát neki nem terem, akkor a vis major esete forog fönn és az ügyletből a fél a kapott előleg és ka­matai visszafizetésével visszaléphet; de megfoghatatlan a kúria két végletbe menő és homlokegyenest különböző vé­leménye. Ugyanis a kúria polgári bíró­sága a kereskedelmi törvény álláspont­ján állva, megítélte a termelőkkel szem ben fennforgó dififerencziális ügyleteket, a büntető tanácsa pedig uzsora vétséget állapított meg. A jelen esetben 1 frt 60 kros differencziák is voltak. Hogy lehet ebben uzsorát látni? A bizonyítási elja rás igazolta, hogy panaszosok föl van nak lovalva, a ki őket panaszra ingerelte, vogyonos ember. Hogy a véíztői keres­kedők nem uzsorasok, kitűnik a íjból, hogy nagyon keveset pöröltek s kitűnik a bizonyítás révén, hogy abban az idő­ben másutt sem érhettek el jobb árat. Rátér azonban arra, hogy vájjon mi lett volna akkor, ha a kereskedők 10 írtért vették volna a buíát ós egy jó termés esetina buza négy forintra szállott volna alá. Váljon akkor a kereskedőknek le hetett volna-e uzsoravótsógért pört kez deni. Pedig haas ut előre egyenes, vi z­szafelé is az. Vedenczeit fölmenteni kéri. Az itélet. A törvényszók másnap hirdette ki az Ítéletet, mely mint föntebb iruk, vala­mennyi vádlottra fölmentő. Az itélet indokai a következők : Nem nyerhetett a tárgyalás során beignzolast, hogy a n>p oly mertekben lett volna megszorulva, hogy f-ltétlenü pénzt kelletett szereznie; a v .dlottak nem bírtak tudomassal arról, hog> egy pinasíoa is hozzájuk a végső s.ükség hajtott volna; hogy Vésztőn régi gya korlat a gabona elővetel, hogy másutt sem érhettek abban az időben nagyobb arakat ; egy panaszos sem tartotia a ka­pott pénzt kö.csönnek, hanem buzai adott el ; hogy ez tiszta kereskedelmi ügylet volt volt, nempidig színlelt ügy­let az uzsora elpalastoláíara. Ugyó-z felebbeíést jelentett be. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Czukrász affér. Szarvason Htpszky János vásott rossz czukrászgyafeornok, társat, Gurcsik Jánost ugy vágta főbe egy vizes kannával, hogy az súlyos testi sérülést szenvedett. A gyulai kir. tör­vényszék öt napi foghazra itelte. — A gerendási ügctő-verseny. Csabá­ról, a pompás transversaiis uton, megin duit kitűnő lovaival Tóth Sáudornó a tanyájára. Kocsisa szépen hajtott ós lovai repültek, mint a sárkány. Az utánna hajtó Varga Mátyást pedig bántotta egy gondolat: elérni és e.hagyni a lo­vaira büszke menyecskét Nekieresztette hát kót lovát és megindult egy szép ügető verseny. Varga többször elhagyó gatta Tóthnót, a ki meg is sokaita a versenyt és odaszoit a kocdsának: — Hagyd, ha olyan nagyon elől akar menni. Varga azonban amiatt, hogy Tóthné kocsisa ismételten elibe került, felbosz­szankodott es szándékosan neki hajtott a Tóthné kocsijanak. Erre a kocn )e fordult az árokba ós Tóthné súlyosabb sérülést szenvedett. A i ügatŐ- verseny azzal végződött, hogy Tóthaik 40 fo i.it fő- es 10 forint mellékbüntetést kell fizetnie. — Akolbolitás. K ö c z e Sándor OIOÍ­házi lakos az orosházi koicsmában D e u t s c h Linánál mu atott, de garáz dálkodni kezdett ós a nóta végo ez lett hogy kiakolbolitották. Erre visszament a korcsmaba ós ott egyre-másra törte a székeket, üveget is vágott a szatócs fe leségéhez. Nyolcz napig fog ülni. — A kéményseprő pedig ne lopjon. Az eset. kondorod. Nagy Sándor ü .letebe behatoltak és 8 forint készpénzt szivart, betegeket elemeltek. A falon kézujaktó! származott kormos foltok iátfzottak. A gyanú Janka Páterre hárult, de nem volt ellene egyéb bizonyíték, bát szárazon megússza. kisüt a nap, visszatér a bizalom és el­lanyhul az üzlet. — Csabai hetipiaczunkon mérsékelt ki nálat mellett a következő árakban vettek. Buza 9.-9 50 Tengeri 4.10-4 20 Cinquantin 4.20-4 30 KOZGAZDASAG Gabona árak. B.-Csaba, junius 24. Budapesti gabonapiaczunk irányzata olyanképan alakul, a hogyan a szél fu — Ha borul, akkor felszáll a kurzus, ha Budapest, junius 24 (Saját tud. Készbuza változatlan, őszi buza tengeri 4 58. táv.) 9 43, Felelős szerkesztő : Vemer Lászlrt 39 ARGIT" GYÓGYFORRÁS J Margitforrá s-telep (Beregmegye) A budapesti m. kir. egyetem vegyelem­zése sserint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tártul­maz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású a légutak s tüdő hurutos állapo­tainál, különösen SZÍVÓS váladék esetén; tüdövészeseknél, ha vérzésre vaio haj­landóság van is jelen, a „Margit-viz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hurutos álla­potainál, tőieg azon esetekben, hol a fölös menynyiségben képződött sav oka a rossz emésztésnek A húgysavas sók lerakodását akadályoz­ván, becses szolgálatot tesz továbbá a hó* lyag hurutos bántalmainál, a kő és ho« mokképződés eseteiben, miért is a buda­pesti es bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „Margit"-forrásnak a hozzá hasonló össze­tételű gyógyvizek fölött. flHjT Mint ivóvíz kiváló óvószernek bizonyult járványos betegségek idején, főleg typhus ellen. Kint borvíz általános kéltségnek örvend, Főraktár: 207—i.12 ED ES KUT Y L. ásfáDyviznagjkereskeilés cs. és kir. udvari szállító BUDAPESTEN. Kapható minden gyógyszertárban , fűszer­kereskedésben és vendéglőben. JfcO I tl11 11H I* 0»ll»>í1lt. — Junius 18-től 24-ig. — Sztraczinszki János, tanyás fia, 2 éves, vör­heny. Hrabovszki Eizeébet, tanjás leánya, 11 éves, veselob. Kiss Mályásné, csizmadia neje, 49 éves, tüdőgümőkór. Koncaek János, házaló, 76 éves, végelgyengülés. Drjenyovszki János, földműves, 64 éveg, bélcsavarodás. KroDberger István, kerékgyártó, 40 éves, tüdőlob. Flender Erzsébet, földműves leánya, 2 éves, vörheny. Darida György, földműves, 55 éves, májsorvadás, özv. Maczák Pálné, földműves neje, 7o éves, vé­gelgyengülés. Rácz György, zenész, 70 éves, tű­dőlégeny; Knyihár János, kovács mester, 6 5 éves, haehárt yalob. Ando János, napszámos, 66 éves, gyomorrák. Mrávik Pál, csősz, 80 éves, vé­gelgyengülés. Lipták András, földműves, 45 éves, hasvizkór. Zsernyai Józsefné, napszámos neje,, 22 éves, tüdőgümőkór. Filyo Mihály, napszámos 28 éves, agyhártyalob. A Weszcllía-féte kitűnő mell-fűzőket árverés utján megvéve, ludatom a n. <\ hölgyközönsóggel. hogy a kitűnő ki­vitelű MELL-FŰZŐKET megiepő olcsó áron vásárolhatja üzletemben. Tiszteieltel WasserVogel F«tciicz, B.-Csabán, a Nádor szállodával szemben. •JMMfeV Kereskedelmi értesítő iroda Aradon. Feltétlenül megbízható értesítéseket ad! Egy kereskedelmi értesítés 75 kr. -^-Előnyös fizetési feltételek.-*­Tavirati czim : Hiteltudósitó. Selyem dainazloK 14 frt 65 krig méterenként és selyem-brocatok saját ipáim! 75 krtól fekete, fehér és szines 45 krtól 14 t'rt 65 krig méterenként — sima, csikós, koczkázott, mintázott damaszt stb. (mintegy 240 különböző fajta és 2000 különböző szin és árnyalatban stb ) Ruhák s blousokra a gyárból ! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó H<eiiiieberg €r. (cs. és kir. udv. szállító

Next

/
Oldalképek
Tartalom