Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1899-05-28 / 43. szám

czoltak. Ott voltak : urhölgyeK : DDHWJ Istvánné, Beliczey Gózáné, Beliczey Ti­borné, Stojanovics Gyulánó, Pfeifer An talnó. Szalay Józsefné, dr. Zsilinszky Endrénó, Áchim Gusztáváé, Korosi Lász­lóné, Ormai Gózáné, Vilim Istvánná, Zelenyánszky Mihályné.Gályik Andrásné, Gortko Máténé, Jánovszky Andrásné, Kucsera Jánosné, Áchim Jánosné, ifj. Kii ­ment Györgyné, ifj. Kiiment Z. Györgyné, Zsilák Andrásné, Áchim L. Andrásné, Patay Andrásné, Zahoran Jánosné, Ba­gyinka Jánosné, Lukoviczky Mátyásné, Lepény Pálné. Leányok: Beliczey Er­zsike, Sztojanovics Erzsike, Szalay nő vérek, Zelenyánszky Ilona, Lukoviczky Juczi, Lepény Juczi, Kucsera Jucii, Ba gyinka Mariska, Zsiros Mariska, Janov szky Zsófia, Gályik Dorottya, Hanko F Mariska, Gortko Erzsike. Ez alkalommal felülfizettek: Kocziszky Mihály 5 frt, Rosenthal lgnácz 4 frt, Hornyacsek Jó­zsef 2 frt, Kliment János, Belenta Mi­hály, dr. Urszinyi János, Ketter Ferencz, Corvina nyomda, Kovács L. Mihály, Ba­kos Mátyás 1—1 frt, Pollák Mór Áchim Lász'ó 50—50 kr. — A csabai földmives iskola vizsgái. A vármegyei földmives iskola évzáró vizs gái Csabán az iskola helyiségében május hó 29. ós 30. napjain tartatnak meg. A vizsgák kezdete reggel 8 órakor ós dél­után 2 órakor van s sorrendje e követ­kező: május 29-én 8-tól 10-ig növény­termelés, 10 tői 12-ig kertészet, 2-től 4-ig épitószet és baromfitenyésztés, 4-től 6-ig földmórtan ; május 30-án 8-tól 10-ig káros állatok, 10-től 12-ig számviteltan, 2-től 5-ig állatápolás, 4-től 6-ig gazda­sági géptan vizsgák tartatnak. A gaz dasági szakoktatás iránt érdeklődőket tisztelettel meghivja ós szivesen látja az iskola igazgatósága. — Majális Mező Berényben AZ iparos ifjúsági önképző egyesület majaliaa, mely pünkösd másodnapján volt megtartva, a váraközáson felül kitűnően sikerült. Be róny fő utczáját már a déli órákban el­lepte a nép, a kik a diszfelvonuiásra vá rakoztak. Ezen impozáns felvonulásban resztvettek a berónyi gazdák fiai, a kik diszbandóriumot képeztek, az iparos le­ányok virággal pazarul feldisntett ko­csikon s az egylet tagjai jelmezekben. A diszmenet a Nagy- és Nádor-utczán haladt át a népkert melletti mezőségre, az ünnepély színhelyére. Itt kezdetét vette a népünnepély, mely változatos prog rammjával az 5 ezer főből álló sokasá fiot az esti órákig szórakoztatta. Ezután hangverseny és műkedvelői előadas kö vetkezett, a mikor is a még csecsemő korát élő, de sokat ígérő férfi és vegyes kar bőven aratta a tapsokat s a müked velők preciz játéka a nagyszámú hall­gatóság élénk tetszésnyilvánítására talált. Ezután Madarász Pepi zenekara melleit egész a késő reggeli órákig tartott ki­tűnő kedv mellett a táncz. A tiszta jö­vedelem 134 frt 85 kr volt, a melyen az egyesület könyvtárt állit fel. Felülfizet­tek : dr. Mázor Elemér 2 fornit 50 krt., Belenczéressy József, Erdei Lajo>, dr. Marmorstein Károly 50—50 krt., Ivanics István 10 krt. Á felülfizetők fogadjak ez uton a rendezőség köszönetét. — A „Felhő Klári" Dobozon. A dobozi ifjúság az iparos kör könyvtára javara előadta Rátkay szép nep?zinmüvót, a Felhő Klárit. A közönség, mely színül­tig megtöltötte az előadás színhelyet, sokat tapsolt Kulik Juliskának, ki ritka színpadra termettsóggel játszotta a czimszerep drámai tónusu hősnőjót E 1 e f á n t Paula, Békési Juliska, S a r­Ui UOUUUU . ... 1 ut ü.m.övezese vetteti föl a legközelebbi föladatul. Az előmun­kálatok megtótettek. A Csaba ós Békés közötti ut augusztus hónapban átadatik a forgalomnak. — Meghívás ! A b-csabai polgári kör két jeles fórfia, tiszteletbeli tagja arcz képének ünnepélyes leleplezése alkal­mából ós tárgyéban folyó évi junius 4-én d. u. 4 órakor saját helyisegébeu disz közgyűlést tart, melyre a polgári kör tagjain kivül az érdeklődő férfi ós hölgy közönség is tisztelettel meghivatik. Este 8 órakór társas vacsora Az elnökség. — A kondorosi ártózi kutat május ho 27-ón vette át Orbán Sándor vállalkozó­tól egy bizottság. A kut 285 méter mély ségnel adta a szükséges jó vizet. — A csaba-m.-kovácsházi keskeny­vágányu vasút engedély okirata szente­sittetett — A megyei útadó alap állása. A me­gyei útalapba a folyó évben az útadó a szorgalmazások daczára rosszul folyt be, hátralékban van 68,168 frt 57 kr. Az ez évi közúti költségelőirányzat azzal nyert helybenhagyást, hogy az orosházi vámos utak fejlesztése csak az 1901-ik évben veheti kezdetét, minélfogva 6zeu munká­lat a jelzett két évről elmaiad s egyóbb épitési munka lesz felveendő. Az elő­irányzat 8% útadóval, 3 frt igás mini­mum ós 1 frt 50 kr. kéziminimummal lett helybenhagyva, s a mérleg a követ­kezőkben allapittatott mog: 1899 re be vétel 253832 frt 50 kr., kiadás 232986 frt. Egyenleg 20846 frt 50 kr. 1900-ra bevé­tel 258979 frt, kiadas 255346 frt. Egyen­leg 3633 frt. — Az angol telivér és a vésztői klima. A vésztői levegő ugy látszik, nem ked vező az angol telivór-lovaknak. Mert, mint Vésztőről tudatják, ott a mének között elhelyezett „Vatt" nevü állami angol telivér kiadta páráját. — A közbiztonság február óta. A vár­megye alispanja a holnap tartandó me gyei törvényhatósági közgyűlés eió be­számol azon esetekről, melylyel február óta, a mióta közgyűlés nem volt, a sze mély biztonság megzavartatott. Össze­foglaljuk a követke, őkben : B. C s a b á n Kliment Pál rendőr 2 gyanús e^yónt szó­szólitott fel igazolásra ós ezek egyike a rendőrre rá lőtt s lopott holmik hatra hagyásával az ö^meretlen tettesek elme nekültek ; a rendőr sérülést nem szenve­dett, a golyó köpjnyegót lyukasztotta át. Szarvason Sutyinszky Pál találtatott halva és testén a külerőszak nyomai inu tatkoztak, minélfogva az eset további el­járás végett a kir. jarásbirósághoz felje lentett. Gyulán Kóhn Kálmán sütemény kihordót támadta meg Felföldi Lajos pa­rasztlegény s bicskával karját átszúrta. Bucs János kubikus pedig összeszólal­kozván a vele egy házban lakó Varga Jánossal, ez a fólesóge.segitségével Bucs Jánost annyira elverte, hogy súlyosabb természetű sérülésekkel a kórbázbakelleti száilitani. Márczius havában B -C s a b á n Zsilák János és neje Zsilák Katalin, va lamint Lakaton Dezső rablási czólzaltal Pikó László nyomdászt meggyilkolták. Orosházán Radics Ferenczet Kis Jó­zsef hódmezővásárhelyi lakos bottal meg­verte s rajta súlyos testi sértést ejtett. Április havában Gyulán Molnár János 16 éves suhancz ö íszeszólalkozva K Sza­bó Imre 18 éves társával, azt késsel hasba szúrta a nevezett megbalt. Orosházán Pusztai János neje és anyósánakSnyakát sebezte meg késsel, a sérülések nem ve­szélyesek. Uram György ós Gajdács Mi­hály Boldis Katalin 89 é ves asszonyon alapja javát- juttatta, Igy lett a Góliát­malátasör nemcsak az egészség, hanem a jótékonyság forrása is. — Lopás. Ugyancsak megjárta Yol ti s Jakab dévaványai kereskedő. A fű zesgyarmati piaczon, mig bent volt az egyik korcsmában, a hol ebédelt, a ko­csiján levő árukból többféle vászo nne­müt elloptak ismeretlen tettesek. — A „Hangya" fogyasztási szövetkezet orosházi fiókja O n o d y Gézának má­sutt való elfoglaltsága miatt pünkösdkor nem alakult meg. Az alakulás most már bizonytalan időre elüalasztatott. Nyilatkozat. Alólirott kijelentem, hogy Timkő József ós neje 2291 sz. a. (üzletvezető Timkó Já­nos cserepes-mesternél) b.-csabai lakosok­nak bár mi néven nevezendő tartozásaikórt tovább szavatottságot nem vállalok és figyelmeztetem a hitelezőket, hogy ha ezek után mégis hiteleznének, követelé­seik elveszettnek tekinthetők. B.-Csaba, 1899., május 27-ón. Timkó János, csabai lakos. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — A ruhásboltnak tolvajai F e u e r Márk, orosházi ruhakereskedő azt ta­pasztalta, hogy jóllehet a csabai vájá­rokon nem igen gyarapodott a pénzkész­lete, az árui óriási aranyban fogynak. Hogy ne fogytak volna, mikor Erber Zsigmond, volt c»abai és Cukermann Izidor szentesi kereskedők rávették Kohn Adoifot, Körbe Jakabot és Weinberger Jó'.sefet, a Feuer üzleti alkalmajottait, hogy kobozzanak számukra árukat, ők azt megverik. I-jy 1897. október 4-én mintegy 200 frtot érő ruhanemüeket lopott az érdemes triun­virátus és azokat a kót társa?czég po om áron vette meg. A lopás ket izben történt s azokon Berliner Ignácé csabai lakos akként vett részt, hogy vigyázott, miként a műtétet rendőri szemek esetleg kellemet­lenül ne zavarják. Feuer az alkalma zottai irányában visszavonható panaszt érvényesítvén, Weinbergert ós társait nem is ítélte el a törvényszék ; ellenben C.ukermannt ós Berlinert hat-hat hó­napi börtönre ós politikai jogának hat hónapra való felfüggesztésére itélte a gyulai kir. törvényszék. Erber Ameriká­ban lévén,ő e z t a dolgát szárazon úszta meg. — Fölmentett békési gazda. Ismerte tűk már, mily fatális bajba keveredett M o r­v a i János békési gazda, a ki a lefoglalt tanyáján Uvő fakat, keritóst eladta. Ez ügyben volt már egy izben tárgyalás, de a tábla póttárgyalást rendelt. A királyi ügyész a jogtalan elsajátítás vétségeért kérte elitelni Morváit, de a törvényszék fölmentette. késmegvében a vetések állása általában kedvezőnek jeleztetik s ezideig aggoda­lomra ok ninc-", a mezei munkák álta­lába n megkezdődtek, usy hogy most már a munkások miudiukább keresethez jutnak. Az aratási és csépló-i sierződé­sek kötése zavartalanul folyik, azonban több földbirtokos munkasokat más vi dfkről szerződtetvén, egyes községekben a munkálok nagyobb számban maradtak aratási szerződ ÍS nélkül A varmegye alis­pánja a községek nevét és a munkások számát ugy a szomszédos törvényható­ságokká!, mint a földmive!é-ügyi m. kir. ministerium munkásügvi osztályai tudatta a munkásokat keresőkkel való közlés végett. Gabona árak. B. Csaba, május 27. Budapesti gabonapÍ8Czunk irányzata a folyton tartó esős időjárásra megszi­lárdult; a mai derült égbolt azonban már árbanyatlást okozott, ugy kószbu zában, mint a határidő ügyletekben, mert a napos idő az állítólagos rozsda terjedését megakadályozza. Csabai betipiaczunkon mérsékelt kí­nálat mellett a következő árakban vettek : Buza 8.00-8.70 Tengeri 4.10-4-20 Cinquantin 4.20-4 30 Budapest, május 27. (Sa]át tud. táv.) Készbuza 5 krril olcsóbb, őszi buza 8 46 tengeri 4'48. H ARG GYÓGYFORRÁS I T" I Ü.J k a d i Eszter, Elefánt Irma ia sok- követtek oly erőszakolt, hogy a szenve szor ragadta tetszésre a közönséget. A nagyobb férfi szerepeket Szabó Sán­dor, W e s z e 1 y Ferencz, Hajdú Já­nos, Szabó Kálmán, Pikó Lajos, N á n á s y József, W e s z e 1 y László töltötték be. Az előadás rendezőit D i ó s i Manót és E 1 e f á n t i Józíefet kitap­solták. A tetszésben különben nem fu karkodott a közöns g, mely teljes elis merést szavazotta dobozi műkedvelőknek. — Mérnöki állás. A Szarvason meg­ürült mérnöki állásra, melynek pályá­zati ideje e hó 31-én lejár, eddig kót pályázat érkezett. — Megnyíltak az ovodák. A csabai ovodák nehany hétig közegészségügyi tekintetek miatt be volt zárva. Most a bajok végképpen enyhülvén, — az ovo dák megnyíltak, — Melyik ut épül ki legközelebb ? A közúti pénztár terhére legközelebb az dett sérelmek miatt nevezettet kórházba kellett száilitani Végül a szeghalmi já­rásban negy verekedesi eset fordult elő. A vagyonbiztonság több betöréses és ap­róbb lopási esettel lett megtámadva, fel­tűnően nagy számban az orosházi járás területén. A tettesek az esetek legnagyobb részében kinyomoztattak s a birósagnak átadatlak — Egy adomány története. A kőbá­nyai kiralyserfőzde r. t. irodájában a na pókban egy ur jelent meg, s dicséretes szavakkal adta elő, hogy a Góliát-maiá látasör mily csodás hatással volt a rég óta gyengelkedő felesége egeszségének helyreállítására, s ezért valamely jótékony czélra való adománynyal óhajtaná hálá­ját kifejezni, mivógből 50 koronát adott át a király sörfőző igazgatójának, Pola kovits Zsigmondnak, aki ezen összeget a szeg 'ny sori?u üdőbetegek sanatoriuma Dr. BREHMER gyógyintézete tüdőbetegeknek. Görbersdorf, Szilézia. Igazgató orvos : 192.—3-14. Dr.SERVAES KÁROLY. Prospektusok az intézőségtől ingyen. li < « ÍA/1 W A.< á — Mennyi jószág van a megyé ben ? A vármegyén számba vettek a legelőre haj tolt állatokat. E szerint van a megyé­ben ló 48469 dro, azamir 147, szarvas marha 49666 drb tiszta magyar, bord>rc^ 722, tarka 5388, bivaly 301, serté* fel nőtt 43507. növendék 63970, juh 80825; kecske 73. Tenyószmén 153 drb, tenyész­bika 301 drb, idegen fajta bika 52 drb, bivalybika 11 drb, tenyészkan 694 drb, tenyészkos 1386 drb. — Hivatalos jelentós a termésről. A járási főszolyabirak jelentései szerint Be Itlargitforrág.telep (Beregu egye) A budapesti m. kir. egyetem vegyelem­zése sserint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartal* maz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású a légutak s tüdő hurutos állapo­tainál, különösen SZÍVÓS váladék esetén; tüdővészeseknél, ha vérzésre vaio haj­landóság van is jelen, a „Margit«viz" megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hálást látni tőle a gyomor és belek hurutos álla­potainál, tőleg azon esetekben, hol a fölös menynyisegben képződött sav oka a rossz emésztésnek. A húgysavas sók lerakodását akadályoz­ván, becses szolgálatot tesz továbbá a hó* lyag hurutos bántalmainál, a kö és ho» mokképzödés eseteiben, miért is a buda­pesti és bécsi egyetem orvostanárai, mint az orvosvilág egyéb előkelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „Margif'-forrásnak a hozzá hasonló össze­tételű gyógyvizek fölött. VI int ivó viz -Bhsj kiváló óvószernek bizonyult járványos betegségek idején, f'óley typhus ellen. Mist borvíz általános kedreltségnak örvend, Főraktár: 207—1.12 EDESKUTY L. cs. és kir. udvari szállító BUDAPESTEN. Kapható minden gyógyszertárba n, fűszer­kereskedésben és vendéglőben. l.illJSÍtJll. Otíll>ftlt. — Május 17-tól 25-ig. — Kun Miksa, fakereskedő, 62 éves, tüdőléleg, Özv. Obsuszt Jánosné, földműves neje, 39 éves, gerinczsorvadág. Erdélyi András, napszámos fia, 7 hetes, bélhurut. Özv. Vrczgula Györgyné, föld­műves neje, 74 éves, agyguta. Zelenyánszki György, raktári őr fia, 3 hetes, tüdőhurut. Ond. rejcsik Györgyné, napszámos neje, 40 éves, szervi szívbaj. Sipiczki György, csizmadia, 68 éves, agyszélhüdés- Ozv. Drejnyovszki Andrásné, föld­műves neje, 65 éves, tüdőgümőkór. Maczák Do­rottya, földműves leánya, 1 éves, hevenyaggócz­kór. Pollák Hermán, alkusz, 67 éves, gyomorrák. Gombkötő Mihály, béres fia, 9 hónapos, tüdőlob. Gáspár Zsuzsanna, cseléd, 19 éves, szivhüdés. Palatinusz János, dohány kertész, 54 éves, vég­bélrák. Pollák Arnoldné, italmérő neje, 35 éves. tüdőgümőkór. Blago János, kőműves fia, 6 hő. napos, ránggörcs. Ozv. Krnács Pálné, napszámos neje, 70 éves, végelgyengülés. Seben Pál, béres, fia, 2 éves, vörheny. Yinda Anna, napszámos leánya, 4 éves, veselob. Rocskár András, dohány kertész, 67 éves^hólyaglob. Vandlik János, nap­számos fia, 1 éves, ránggörcs. Felelős °7.erkeszt.fi : Verner László Seiyera-daiiitizfok 14 frt 65 krig méterenként és selyem-brocatok saját paifllM 75 krtól valamint fekete, fehér és szines „Henneberg-selyem" 45 krtol 14 frt 65 krigmóierenként— sima, csikós, koczkazott, mintázott damaszt stb. (mintegy 240 különböző fajta és 2000 különböző szin ós árnyalatban stb.) Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó Heniieberg €»r. selyemgyárai, Zürichben, (cs. és kir. udv. szállító

Next

/
Oldalképek
Tartalom