Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1899-06-25 / 51. szám

!Megnyilt! az USZODA Csabán,a Kör05-csatornán. Fürdő-órák: Nők: Reggel 8—Vall-ig. Délután 2—5-ig. Férfiak: Reggel 5—8-ig Délelőtt Vall—2 ig. Délután 5—9-ig. Külön kosárfürdők a nap bármely szakában ugy nők, mint férfiak részére. Fürdő-dijak: Fürdés 1 eljff fürdőruhával . . 20 kr Füidő fürdőruha nélkül ... 10 „ Gyermekek tiz éven alól 5 „ Idényjegy felnőtteknek 6 frt, gyer­mekeknek 3 frt 50 kr. £jy üzleti helyise j Alegjobb fémtisztitó-szer a jelenkor elismert legjobb MT3\ fém- 3-1 GLÓBUS;^ „ PUTZ- A / t­ie,;i |9 er . SXTRAC'^mi^tM \Metjih-.AíAs> _ Wjndung Frit* Schulz Nur acht '•^A Firma u.Globu: in rothímStrtiliji/.j pl tisztító -szere és sokkal jobb, mint a tisztító-kenőcs' Minden kisérletet Valódi ezzel a védjegygyei: okvetlenül állandó Vörös esik glóbussal, használat vált föl Dobozok 5, 8 és 15 kr jóval mindenütt kaphatók. Fritz Sehulz jun., Leipzig a tísztitókivonat feltalálója. Egy jó lakás mely áll három egymásba nyiló udvari szobából, a eltg konyha, kettős éléskamra és pinczeből, a hozzátartozó padlás, fa­tartó és sertés dlla), a lakás előtt szép virágos és gyümölcsös kerttel, a város központján, sz újonnan épült főgymna­sium szomszédságában 1878. sz. alatt, átköltözés folytán a folyó ev Szt Mihály napjától, esetleg azonnal is haszonbérbe kiadó. Bővebbét a tulajdonos, BUJDOS ALAJOS kir lelekkönyvvezetőné fent megjelölt szám alatti lakásán. Hirdetmény. A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister ur az 1899. évi márczius hó 6 án kelt 2936 számú ren­deletével a Doboz községében tervezett állami elemi iskola felépítését 4969 frt 51 kr. összeg erejéig engedélyezte. A fentemiitett munka épités kivite­lének biztosítása czéljaból az 1899. évi julius hó 4-ik napjának d. e. 10 órájára a Doboz község tanács termében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkalat épités végre­hajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajanlataikat (az ajánlati költségvetéssé együtt) a kitűzött nap d. e. 8 órájáig Dob oá község elöljáróságához annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a ké­sőbben ézkezettek figyelembe nem fog­nak vétetni. Az ajánlathoz az általános feltéte­lekb en előirt, az engedélyezett költség­összeg (illetve az ajánlati költségvetés végösszege) 10% ának megfelelő bánat­pénz csatolandó. A szóban forgó munkálatra vonat­kozó műszaki müvelet és részletes feltó­telek Doboz község I-ső jegyzői hivata­lánál a rendes hivatalos órákban napon­kint megtekinthe'ők. Kelt Dobozon, 1899. junius hó 16-án. 306-3.3 Községi elöljáróság. B.-Csabán Ipar- éi Ii] 1899. évjulius hól-től kiadó. Erre vonaikoz5 bővebb értesítés a fioHintézetnel nyerhető. Teli nehéz Szalonna. vágású, száraz, felakasztott, szalonnát ajánlok 47 f Orintjával, közép­minőségűt 46 forintjával. K ipható Bán Jánosnál B Csabán, Sürgöny-utczít, 790 fZ •a hB -8 •8 Hg -8 -8 CjOO •8 •8 •8 -8 -8 -8 «8 -8 -8 -8 -8 •8 |J" ^ 1/ ^feUWU a Békés-Csabán elhunyt Weszelkáné öcscse, vállfüző-gyártó, TEMESVÁR, Lonovits-utcza I. Tisztelettel ludatom a nagyérdemű hölgykö?önséggel, bogy B.-Csabán, Yidovszky Károly úr főtéri háza udvari helyiségében Temesváiott 10 év óta fennálló VÁLLFtZÓ GliBAMBÓL FIÓKÜZLETET nyitottam. Gyáramban ép olyan tökéletes váll­füzőket készitek, mint boldogult nő-/ verem s erről számos kitüntetésem ( van legmagasabb személyektől; Na­tália Királyné ő felségenek udvari szállítója vagyok Szíves értesitósre tisztelt megrendelőim kívánatára gaz­dagon kiállított mintagyüjteményemet szövetmintákkal eg^ ütt a megrendelő helyre magammal viszem. Biztosítva "a nagyérdemű hölgy közönséget kiválóan jó és gondos szelgálásról, szives megrendeléseiket kéri, tisztelettel : PATELKA FERENCZ, vállfűző gyáros. ki­8­B' 8­» 8­8­8­8­8­OCS3 8­8­8­8­8­« 8­•8 -8 «8 -8 -8 Ct~)0 € -8 W € •6 •fc H* «6 •8 •81 Minták bárhová kívánatra bérmentve küldetnek. au a aj a> —«s a o N l/a cn ra Px a <u m Tisztelettel értesítjük a t. hölgyközönségit, hogy a lel" tarozás előtt vsgj unk, mini k folytán a közeledő nyári saieonra a még visszamaradt divatos rubt ke)m< ket és pedig: mosó* voilok, delain, battiszt, luie in és selyem CD CS tff « a>­trr » P? PT Oí különféle mértékben, bámulatos olcsó árakon minden nap kivétel nélkül, a meddig a készlet tart, eladjuk. A női confectió osztályunkban is előre haladott idő miatt esőköpenyegek . . 4 Írttól feljebb, tavaszi kabátok . ^ „ ,, gallérok 1 ,, „ nehéz angol gallérok 4 ,, „kaphatók. Ezen ritka alkalmat tehát re mullassza el senki II Aki szeret olcsc n venni, szerezzen magénak személyes meggyőződést a Békésmegye női divat és kész női és gyermek felöltők legnagyobb áruházában Kosenthal TesWíreH Ittódai ­b­8­Telefon : 28. B.-Csabán, Főtér. Telefon : 28. 8­8­8­8­8­m o 8­8­r 8­8­8­8­8­8­8­8­8­8­8­8­Békés-Csabai Takarékpénztár-Egyesület az Osztrák-Magyar bank melléklielye. Befizetett részvénytöke: 240.000 frt Elfogad Tartalékalap: 70.000 frt. Betéteket, takarékpénztári könyvecskékre és check számlár Váltókat leszámítol legelőnyösebb feltételek mellett és kölcsönöket nyújt biztosított folyószámlára. Jelzálog kölcsönöket engedélyez ház- és föld­birtokra. jelzálog kölcsönöket olcsón nyújt 10—50 évre. GSteget nyújt értékpapirakra é« éksi^r^kre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom