Békésmegyei közlöny, 1898 (25. évfolyam) július-december • 53-96. szám

1898-10-30 / 87. szám

mind a négy kerületbeliek a városházán szavaznak. — Halálozás. Csabán nagy és igaz részvétet keltett egy kedves úrnőnek vá ratlan elhunyta. A csabai algimnázium jó emlékben levő tanárának, M e 1 c e r Kálmánnak özvegye, született R o h u s Júlia 26-án Budapesten tífuszban meg­halt, élete 40 ik évében. Gyermekei Ti bor ós Jenke, a kiket imádásig szeretett, a legjobb édes anyát vesztették benne, az önfeláldozó édes anyát, kinek min den gondja gyermekeinek neveltetése volt. Gyermekei édes anyjok önfeláldozó szeretetét nagy igyekezettel és szorga­lommal viszonozták s azt lehetett sej­teni, hogy gyermekei boldog jövőjében az édes anyának annyi boldogsága nyi latkozik. A kegyetlen sors azonban más­ként akarta. Sokaknak igaz, mély gyászt hozva. Nagynénje és nevelő anyja, özv. Gécs Jánosné, nemkülönben testvére Bohus Károly gyászolja. Temetése pénteken délután törtónt B.-Csabán, a midőn sok résztvevő köny siratta meg az élte legszebb idején elhunyt úrnőt. — Gyoma földvásárlása. Gyoma köz­nég — mint nekünk jelentik — a héten küldöttséget inditott Budapestre, hogy a Gyoma község határához tartozó 1000 holdas Salgó-féle birtok megvétele iránt a tulajdonossal tárgyaljanak. A küldött­ség Biró Albert biró, Kató Gábor al­biró. Erdei János esküdt és Korai Alajos, Pikó Béla, Eisler Mihály községi képviselőkből állott. A tulajdo nos föntartotta eredeti ajánlatát, hogy kész a birtokot 200 000 írtért a község­nek átengedni. A küldöttség az árat el­fogadhatlannak tartja s azt az előter jesztést teszi, hogy ne reflektáljanak az ajánlatra. — Kinevezés. A vármegye főispánja D u b á n y i Imre joghallgatót, ki ügyes tárczaczikkeivel olvasóinknak is a leg­jobb emlékében van, a megüresedett főpónztárnoki számgyakornoki állásra kinevezte. — Szabadság és helyettesítés. K r c s márik János dr, szarvasi főszolgabíró hat heti szabadságideje tartamára, mi után a közigazg. gyakornoki állás is üresedésben van ós a személyzet a mun ­kát meg nem birja, a vármegye főispánja W ie 1 a n d Sándor központi szolgabírót szolgálattételre Szarvasra helyezte át. — Megszavazták az állami iskolát. Orosháza község képviselőtestülete, mint telefonon jelentik, tegnapi ülésén meg­szavazta, hogy az államnak adják is­koláikat s fölszereléseiket. — Putifárné esete Jaminában. A bib­liából tudjuk, hogy Józsefnek, a kit test­vérei eladlak Putifárnak, az egyptomi király egyik főtisztjének, a legkellemet­lenebb napjai valának azok, melyekben Putifárné jámborságát, hogy a félhivata­losak ismert műkifejezését használjuk, „légből kapott aljas koholmánynyal" Putifárné ő nagysága beszenynyezni ipar­kodott. A modern élet is megtermi a maga Putifárnóit és erényes Józsefjeit. G. A csabai gazda a tanyájáról jött be haza s a rossz ördöge becsalta egyik ja­minai vendéglőbe. Egy pár deczit be is kebelezett s aztán fekete kávét rendelt. — Fekete kávét az ilyen „fain" ven­dégnek — szólt a népszerű csaplárosnő — nem kint adok. Jöjjön a másik szo­bába. Szóval, elhagyva az elhagyandó kat, az extra szeparóba vitte vendégét, a szeparó pedig, jaminai értelemben, je lentve a szintén földes szobát ós diskrét félhomályt, ugyanazt, a mely a Bajza Lenke novelláiban annyiszor le van irva. A gazda kivette erszényét, hogy fi­zet. És a gyorskezü — Putifárné kirán­tott belőle egy százast. Vad hajsza indult a százas után ; de Putifárné azzal érvelt, hogy ő a százast a diskréciójáért — úgymond — megakarja magának tar tani. Viszont az erélyes G. A. éppen ugy tagad minden putifárnéi vonatkozást, ,a mely czimen a százast Putifárné meg­tartani véli, mint annak idején József. A bibliából tudjuk, hogy az aszszonyi rágalom következtében távoznia kelletett az egyptomi királyi udvarból, kegyvesz­tetten ós leszavazva, a mig a jaminai DUtifári történetnek hihetőleg más meg­oldása lesz. Mert a Putifárné által elsü­lyesztett százasnak jogos tulajdonosához való visszajuttatása érdekében a rendőr­ség interveniál, a hova a jaminai ven­déglőben ejtett rablás esetét bejelen tették. — Az aradi ügyvédi kamara Vra ta­ri ts István ügyvédjelöltet, a ki Fábry Károly csabai ügyvédnél és Szepessy Károlyt, a ki Herczeg Géza orosházi ügy védnól van joggyakorlaton, az ügyvédi kamarába fölvette. — Eljegyzés. S z t a n k ó Mátyás csa­bai iparos szép ós kedves leányát Jucikát, eljegyezte B i e 1 i k Pál csabai szabó­iparos. — A kinyomozott szerző. V a n g y e 1 Szilárd orosházi első jegyző ellen a szo­cialista lapban erős tamadás jelent meg. A támadásért sajtópört inditottak. A szerzőt már kinyomozták ; de a vizsgálat érdekében nevét nem közölhetjük, AZ bizonyos, hogy nagy melepetést fog kel­teni a szerző kiléte, a kit senki sem gya­nitott a nemtelen támadás cikk Írójául. — A legújabb szélhámosság Csabán Kugel Sámuel csabai vaskereskedő cí­mére a napokban tiz láda áru érkezett. A ládák tetején az volt fölírva, hogy aczól és vasáruk. Egyenként felbontat­ván, kitűnt, hogy olyan értéktelen tégla­darabok vannak benne, melyekkel még Üzbök-falva sem flasztereznó az u'csáit. A legújabb „svindli" elkövetője a feladó állomáson előleget vett „értékes" árujára, igy ez idő szerint a m. kir. államvasutak­nak ál), leginkább érdekében kinyomozni, ki volt a tettes? A jeles férfiú Boros­jenőről Aradra, Aradról Csabára, Csabá­ról Szegedre adott föl hasonló küldemé­nyeket. A csabai rendőrség tehát az irányban nyomoz, ki vett itt a kereske­désekben tiz l^dát, ki töltötte meg a tiz ládát téglával ós végül ki adta föl a tiz láda szállítmányt Kugel Sámuelnek és társainak, a kit a vakmerő szélhámos becsapott. Eddig még a reményre jogo­sító uj Somoskeői kilótét homály borítja. — Uj miiut. A gerla-veszei törvény­hatósági müut hétfőtől kezdve a forga­lomnak át lesz adva. — Szegényalapnak. L ő vin g e r Lipót csabai kereskedő, a bíróság által megál­lapított 3 frt szakértői diját, a szegény­alapnak adományozta. — Háromszor lőtt a hitestársára. Fü­zesgyarmatról jelentik : Véres dráma ját szódott itt le. Csikós Nagy Sándor kissé kikapós ember volt s mikor nagy duhaj­kodva ment baza a felesége pörgő nyelv­vel fogadta. Igy a gazda sokszor figyel meztette a feleségét: — Lelőlek, hanem maradsz nyugton ! De az asszony sem gondolta, hogy ezt a fenyegetést még beváltsa az ura. A napokban ismét bekapott állapotban ment haza, Csikós Nagy Sándor Az asszony pörölóssel fogadta. Erre a férj revolvert ragadva s háromszor lőtt a fe leségére, a kinek egyik vállát összevissza törte a gyilkos eszköz. A szerencsétlen .asszony állapota vigasztalan, A gyilkost letartóztatták. Nem akarja elmondani, miért vetemedett a gyilkos tettre. — Megakart halni a bátyja után Oros­házán megható drama játszodott le. Ne­hány .hónapja történt, hogy Kovács Géza a menyasszonya előtt agyonlőtte magát, most az öcscse, Kovács Sán­dor kereskedősegéd, bátyja utáni bána­tában elmetszette a torkát. Hihetőleg visszaadják az életnek­— Kapós a szarvasi színház. Még csak a napokban vonult ki Halmay Imre a szarvasi színkörből s már is két pá­lyázó van a színházra. Az egyik Kun­hegyi Miklós szabadkai színigazgató, a másik M i c s e y F. György, a jövő szezonban a kecskeméti színház igaz gatója. — Lopás fényesnappal. Kellemetlen meglepetésre ébredt P o 1 1 á k Zs. csabai vasut-utczai órás. Mig ebédelt tegnapelőtt, álkulcsesal az ügyes betörő kinyitotta üzletét és négy ezüst óráját elemelte. A tettest a rendőrség nyomozza. — A tagosítás Szeghalmon Szeghalmon a tagosítás nagy erővel halad. A nép mindjobban átlátjá a tagosítás áldását ós örömmel nézi a munkálatokat. — Müut átvétel. A héten, csütörtökön végleg átveszik az allami transversalis műutat Csabától Kunszentmártonig. Az átvételnél a minisztériumot Hartig Sándor műszaki tanácsos togja képviselni. — Honvéd zenekar Szarvason. Ma az Árpádban a szegedi 4-ik honvódgyalog ezred zenekara nagy hangversenyt ad. — írnok választás. Orosházán írnokká M i t r o v i c z György tornyai jegyzői írnokot s Hering János orosházi la­kost választották. — Magyar név. K o h n Zsigmond, csabai lakos nevét belügyminiszteri en­gedélylyel „Kertészére átváltoztatta. Nyilvános köszönet. Mindazoknak, a kik bennünket ért borzasztó csapás, édes anyánk halála alkalmából őszinte reszvé­tökkel halmoztak el, ez uton mon­dunk forró köszönetet. Melczer Tibor és lenke. Budapest, okt. 29. (Saját tud. táv.) Készbuza változatlan, tavaszi buza 9 41 Felelős szerkesztő : Verner László. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Titokzatos lopás Még harmadik éve történt hogy R ó t h y Sándor szarvasi kereskedő üzletihelyiségébe ismeretlen tettesek behatoltak s a Wertheim szek­rényt felnyitva, onnan 1925 frt 35 krt elloptak. — A gyanú csakhamar a szobalányra, Boka Pap Zsuzsira irányult, ki bár egy ideig tagadta, hogy része lenne a dologban, de később beismerő vallomást tett. Ö esek bünszerző volt, a lopást a főnök segédje követte volna el. A lány által vádolt kereskedősegéd ellen a vizs­gálat után mindjártmegszüntető határozat hozatott s igy lopással vádolva egyedül a lány állott törvényszék előtt, ki itt H megmaradtállitásaimellett A kir. törvény szík a lányt IV2 évi börtönre ítélte. Ma?a a gyanúsított kereskedősegédis avádlottak padjára került rágalmazás miatt. Az eset után ugyanis azzal gyanúsította Ríthy nejét ós vejét, hogy ezek követték el a lopást. A kir. törvényszék ezért 14 napi fogházra Ítélte. A kir. tábla a napokban ezen ítéletével az első bírósági ítéletet m?gszüntette. Da az ügyiratok felmennek a táblához, mert az ügyé«z s terheltek s felebbeztek. — A csorvási javasasszony. R oc s k ai Pálné c :orvá-i javasa-w.o \y a köznép előtt megyeszerte oly hírnévnek örvendett, ki gyógymódjával mindenféle nyavalyát ki tud füstölni az emberből, mig nem a szegény Katona Mária 16 éves leányon végzett balkímenetelü kuruzslása leron­totta minden népszerűségét, sőt ráadásul a büntető igazságszolgáltatás kezébe jut­tatta. Katona Máriában a korabeli fiatal lányok minden jó tulajdonsága meg volt, ámde mit ért ez, ha egy legény szemét se kerülte el az a gümőkor s daganat, melyet a természet feltűnő helyre, a nya kára odaillesztett. Ennek eltűnését vál lalta magára Roc?kainó, azzal biztatván Katona Máriát, hogy „olyan leányt csinál belüle, mint a virág". Termászates do­log, hogy Katona Mária kapva kapott ezen ígéreten s készséggel vetette alá magát a szépítő kúrának. A 16 napig tartó kura, mely a mérges hatá.'U czinóber­rel való füstölésből, ugyanannak nagyobb adagokban pálinkában itatásából álloLt, azt eredményezte, hogy a szerencsétlen leány gyógyulás helyett heveny elme zavarba esett s ezen baji miatt ma is a közkórházban van. De elérte a nemezies a Katona Mária megrontóját, a csorvási javasasszonyt is, kit a törvényszék 14 napi fogházra és 10 frt pénzbüntetésre ítélt. A leány szüleit Katona Mihályt és nejét nem találta a biróság vétkesnek s a vád alól felmentette. lít> / GAZ1 )ASA <i. — A sertés vész megszűnése. Hetek óta graeszált a sertés vész Vésztőn. Az utóbbi napokban oly annyira enyhült, hogy a záralól feloldották. Gabona árak. B.-Csaba, okt. 29. Budapesti gabanapiaezunk irányzata néhány nap óta ellanyhult. Csabai hetipiaezunkon mérsékelt kí­nálat mellett a következő árban vettek : Keszbuza változatlan. Tavaszi buza 9 frt 41 kr. Buza 9.00-9.80 Cinquantin 3.20—3.30 Morzsolt tengeri .... 400—4.20 Központi Szálloda Gjomán. Tisztelettel tudatom a.n. érd közön­séggel, hogy központi szállodám udvarán DÍSZTERMET építettem s azt fővárosi mintára csinosan rendeztem be. A diszterem ünnepélyes megnyitása november 5-én történik, mely alkalommal műkedvelői színielőadás egybekötve tánczvigalommal tartatik. — Az alkalmi prológot Ür­ményi Lajos ur irta. A megye n. érd. közönségét kérem, hogy ez alkalommal látogatásukkal meg­tisztelni szíveskedjenek ; magam részéről mindent el fogok követni, hogy a párt­fogást kiérdemeljem. 511—1 Tisztelettel Szabó Imre, Központi Szálloda tulajdonosa. Koczizky tanyai Eladó föld. lános ügyvédnek sopronyi 50 hold földje, nagy tanyával, gyürrölcsős kerttel és vetessel együtt, vasúti állomáshoz közel, szabad kézből eladó. Ugyanott eladó egy Cla3ton és Schuttíeworth-fóle 8 lóerejü, jó karban lévő cséplőgép-garnitúra, here magfejtővel ós teljes kovács­műhely berendezéssel és eey alig használt elegáns kutsir-kocsi. IS.-Csabán a Jaminában Nagy Bálint-féle házban levő jó forgalmú melyben olvasókör helyisége is van, billiárd az egész berendezéssel más vállalat folytán azonnal bérbe kiadó, esetleg eladó előnyös feltételek mellett. Bővebbet ugyanott. Bérbeadó föld. Csabán a gerendás-tanyákon, el­sőrendű 70 hold szántóföld egy tagban, 35 hold buzavetés, 5 hold herével, gazdasági épületekkel, lakással, gazdasági eszközökkel együtt több évre haszonbérbe kiadó. Bővebbet: Lepényi Mihály tulajdonossal B-Csabán 294. házsz. alatt. Eladó vagy kiadó ház. B.-Csabán a Vasut-utczán szám alatt egy r 755. mely áll 6 szép szoba és több méilék­helyiségekbó'l, kerttel, azonnal eladó vagy bérbe kiadó. Bővebbet B.-Csabán Föutcza, 1848/49. szám alatt. 465-2.2 Selyem Báliszövetek45krtól 14 frt 65 kiig méterenként — saját gyáraimból ­valamint fekete, fehér és színes Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, csíkos, koczkazott, mintázott és damaszt stb. (mintegy 2-10 különböző fajta és 2000 különböző szin és árnyalatban stb ) Ruhák s blousokra a gyárból ! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. Heiiiieberg <*. (cs. és kir. udvari szállító. selyemgyárai, Zürichben

Next

/
Oldalképek
Tartalom