Békésmegyei közlöny, 1886 (13. évfolyam) január-december • 3-103. szám

1886-01-24 / 7. szám

,'Békésmegyei Közlöny14 4. szám. 1886. MEGYEI HÍREK. Egy kis mulasztást követett el Mitykó János csabai parasztgazda, midőn a kigyósi uton nagy szálfákat (y.) A b.-csabai „Polgári kör" könyvtára ismét 40 vágott ki. Munkájába annyira belemerült, hogy nem ma­igen erdekes, ritka becse; müvei gyarapodott, a könyvek jutányos megrendelését a kör buzgó ügyésze: Fábry Ká­roly ur eszközölte, s egyszersmind a kör iránti figyelmét azzal nyilvánította, hogy a „N ép zá s zló ja" czimü heti lapot a kör részére saját költségén rendelte meg. (y.) Hynien. F. hó 18-án vezette oltárhoz Rákóczy János kir. járásbirósági irnok, Koloszár Józseí pozsonyi gazda tisztnek kedves és szép leányát Laura k. a.-t. Felhőtlen boldogságot kivánunk az uj házaspárnak, * Orosházán f. hó 13-án reggel a községi szólmal­mak mellett egy 20—25 éves intelligensebb osztályhoz tartozónak lenui látszó ifjú hullája találtatott. Az orvosi rendőri vizsgálat ós bonczolás nyomán öngyilkosság álla­pitható meg, mert azilletönek agyában egy golyó találta­tott, mely a homlokon közelről belőve jutott oda. * A b.-csabai postahivatalnál a mult óvi jövedéki bevétel 21734 frt 13 kr. jövedéki kiadás 72Ö4 frt 81 kr. tehát a tiszta jövedelem 14467 frt 32 kr. volt. — Kész­pénz-forgalmi bevétel 6664-12 frt 71 kr., kiadás 343224 frt 62 k. Az előző évhez képest 190075 frt 10 vo t a készpénzforgalom ós pedig a bevétel 70891 írt 8 kr. a kifizetés Il9l84 frt 11 krral volt tóbb. * Tüzeset. Szarvason f. hó 20-ikán délután 5 óratáj ­ban i üz ütöttjki, melyLestyán János gazdának Il-ik tizedben 940. sz. alatt ievo házánuk nádtedeíét egészen elhamvasz­tá. A.z épület nem volt biztositvaj a tü'- okául pedig a padlásra szalmáért felmenő szolgáló vigyázatlanság it hoz­zák fel. — Vadászat. A. szarvasi határban fekvő nagy kákái pusztán mult szerdán nagy vadászatot rendeztek az otta­radt ideje az arramenöket óvatosságra inteni. Éppen ak­kor midőn a derékon elvágott nagy szálfa ledülöben volt arra hajtott Such János medgyes-bodzási bérlő kocsisa, a kit Mitykó a fa eldülósóből származó veszélyre nem figyel­meztetett. A földre nagy erővel elterülő szálfa agyon zúzta a kocsis lovait és csak a véletlennek tulajdonitható, hogy a kocsis és dolgozó napszámosok életben maradtak. Nem ártana egy kissé nagyobb óvatosságra szorítani a fák ki­vágására vállalkozókat és egyáltalán nem elég, ha ezek a kárt szenvedőknek csupán az anyagi kárt térítik meg, ha-, nem miután ily esetben fontos közérdekek forognak fenn az ide vonatkozó szabályrendeleteket egész szigorral kel­lene alkalmazni azok ellenében, kik magán érdekeik mel­lett polgártársaik élete ós vagyonával oly keveset törőd­nek ós kiknek ezen kötelezettségük iránt semmi ér­zékeik sincsen. Baleset. Nyakát szegte Kolarovszky János b.-csabai lakos dohánykertósz. F. hó 20-án a dohánypónztkikapván kertésztársaival kiment a tanyákra, hogy vig napot csinál * Pór Zola ellen. A főügyészség indítványára a párisi bi­róság Zola ellen pört iudit a Germnal czimü regényben el­követett erkölcssórtő kifejezésekért. A könyv fele inkriminálva van. * Bex páter, a jezsuiták volt generálisa, Rómában veszé­lyesen megbetegedett. Bex 92 esztendős. Törvénykezési terem. Ír. nagyobb |jon magának. A kapott pénz örömére sokat talált felönteni a jóból ós vigan ugrándozott a szobában, de mivei szóles jókedvének szük volt a kis szaba, felugrott az asztalra ós ott tánczolgatott mig mámoros fejével onnan le nem esett oly szerencsétlenül, hogy kitörte a nyakát ós eszmóiet­lenüi terült el a földön. Rögtön behozták a városba, a kórházba vitték, hol két napig mozdulatlanul, bénultan teljes öntu­dat mellett feküdt ós nagy kiuok közt mult ki a különben nagyon etöteljes ember. A megyei tisztviselők báljára egyre folynak az elökó-zületek s a buzgóságból ós igyekezetből, melyet a ni birtokosok, hol 21 vadász 151 nyulat ejtett ti. Este rendezőség kifejt, következtetve: e minden tekintetben ór­vadász muri következett a helyszínén, zeneszóval. * JLezöberény ifjúsága 188ó-ik óv február hó 3-ikán a casinó könyvtára jarára Mezöberónyben a nagy vendéglő tánctermében zártkörű tánczvigalmat rendez. A reLdezösóg tagjai: Urszinyi László, bál bizott. elnök Rigó Gyula, bál bizott alelnök. Pilcz Ádám, pénztárnok, Tóth Lajos, jegyző. Barauyi János, Fúchsl Sámuel, Feuer Sámuel, Hegedűs Dániel, Megele Géza, Petrics Dániel, Truppl Béla, Túbúlka János, bál bizottsági tagok. Belép­ti díj: Szemólyjegy 1 frt 50 kr. Családjegy 3 frt. * A vésztői kaszinó február hó 13-án saját pénz­tára javára tánczvigalmat rendez." * liékésy (íyuia, a debreczeni tankerület főigazgatója f. hó 19-ikén Szarvasra érkezett az itteni fögymnasiu­mot meglátogatandó s itt 3 napi idözóse alatt személyes tapasztalatokat szerzett az egyes osztályokban a tanítás menetéről A tanári karra valamint a tanuló ifjúságra igen jő benyomást tett az ö szerény feltűnésre nem vágyó egyénisége. Renka Gyula igazgató tanár pedig buosulako­mát rendezett a tisztelt vendég eltávozása előtti estén, melyen a tanári kar s Áchim esperes vettek részt az ün­nepelten kívül. Itt a házi gazda ki az ékesen szólásnak elismert nagy mestere szép pohárköszöntőben éltette Bókóssy Gyulát, mint a magyar államnak hivatalos közegót. felugrani s csak ott maradtam karjaimat kitárva mint egy só­bálvány ée vártam, hogy a megcsalatott férj most mindjárt nyakon ragad és megfojt mint egy csirkét, de azért nem mertem hátra tekinteni. Málvin közel volt az ájuláshoz. Ez a kínos helyzet csak egy pillantásig tartott, mialatt azt is volt időm elgondolni, hogy végünk van, ha most ki nem tudom magam rögtön vágni, a mi nem volt könnyű do­log aet gondolhatjátok; a látszat határozottan ellenem volt. .Szerencsére lólekjelenlétem most sem hagyott cserben. Egy pompás eszme villant meg agyamban, egy mese bizonyos házi majomról, a mit nem tudom melyik lapban olvastam a napokban, ezt megpróbálom, ha sikerül jó, ha nem sikerül, akkor sem leszek jobban benne a páczban. Első sorban i Málvinnak súgtam, szinte paraccsolólag, hogy: „Nevessen az Isten szerelméért!" és ö majdnem öntu­datlanul elkaczagta magát, erre én a legtermészetesebb arcz­ezal hátra fordultam a férj felé a ki esak ott állt haragjában ée féltékenységében reszketve szörnyű csudálkozástól megkö­vültem és megszólitám: „Servus Tónikám, servus! Várj csak még egy pillanatig mindjárt bevégzemV „Azután karjaimat Malvin felé tárva igy végeztem be a meg sem kezdett mesét: „ a majom egy ideig még ölelésre tartá karjait, a?után két első lábát összetette mintha könyörü­tetért esdekelnék, végre fejét búsan lecsügesztvén felállott térdelő helyzetéből — (ezzei ón is ^lelállottam:) és felvevén egy kalapot az asztalról az ajtó felé támolygott; (ezt is sike­rei utánozván egy hatalmas münevetésre erőltettem magam.) (Vége követk.) dekes vigalomuak sikerülni kell. A rendezőség azon van, hogy valami ujjal lepje meg a közönséget. Egy békósmegyei zeneszerzőt alkalmi csárdás írására kórt fel, a ki munkáj «val már elkészült ós a gyulai zenészek már be is tanultak. A c árdás szövegét egy megyei tisztviselő irta. A zeneszerző ós a „librettó" Írójának neVót csak a bál alkalmával fogia a közönség megtudni. Most csak annyit írhatunk, hogy mindakettö — tánezos. füzekben különben nem lesz hiány, miután a 101. sz. gyalogezred nagyváradi és csabai tisztikara is kiiátásba helyezte a mulatságban való részvételét. Sok vendége lesz tehát febr. 1-ón Gyulának. Ez okból a rendezőség az idegenek ma­gáneiszállásáról fog gondoskodni s a kinek lakásra leend szükségök, ez iránt bármelyik rendezőhöz fordulhatnak Buzdításul ós bátorításul az örökké aggodalmoskod ó ma­máknak még meg kell jegyeznünk, hogy a szogabirákhoz árusítás végett beküldött jegyek nagy részben elfogytak s a vevők többnyire fiatal emberek: j ó tá no zo sok voltak Malmaink. Dr. Jekelfalussy József, jeles statisz­tikusunk Magyarország malomipara czimü munkájában érdekes adatokat közölt a magyar malomipar területi el terjedésére nézve. Ez adatok annyiban is érdekesek, mert azokból az illető vidék általános gazdasági fejlettségére is lehetne következtetni. Jekelfalussy adatai szerint Békés megyóoen nagyobb berendezésű gőzmalom 1, egyszerű 46, másnemű maimokkal együtt összesen llö. A nagyobb berendezésű malom az első b.-csabai gőzmalom. A Tisza balpartján levő megyék közüi Ugocsa megye után Békés­megyében van a legkevesebb malom, miután a megye te­rületi kiterjedése is kisebb a többi megyékhez képest. — Eljegyzés. Klein Henrik ur a „Bienerós Laszky" b -csabai nagykereskedő ozeg könyvelője ma tartja eljegy­zését Egerben Berger Irma kisasszonynyal, Berger Henrik egri 8zaiiodatulajdonos kedves leányával. Tüzeset. B.-C-abáu Kulpin Jakab, csabai kereske­dő házában f. hó 22-én d. e. 11 órakor tűz ütött ki. A hátulsó épületek nádfedele gyuladt ki, de a csakhamar megjelent tüzoltok lokalizálták a tüzet, miután az égő nádfedélt sz-jjelszedték. A ház mint halljuk biztosítva volt. * Időjárásunkat szeszélyes hölgyhöz hasonlítják az újdondászok. Változó, mint ama inak kedélye. Mást borús felhős az ég azt hinné az ember hogy sohasem derül ki, a kővetkező pillanatban a napsugarai elárasztják mele­gükkel a vidéket s mire a szedő kezébe kerülnek e sorok csipös északi szél fogja megfagyasztani a leheletet. Hát ez egyszer igaza volt a meteorologiai „jelentésnek" hogy az időjárás változó 'esz Most bizony az. * Jegyzéke, a b.-gyulai kir. t.-szóknél mint 2-od fokú biróságna k 1886 évi januárhó 23-ik napján előadott biitifenyitö ügyeknek. Előadó : Urbán. Január 23. 30. Becsületsértés vétsége miatt vádolt Kovács Er­zsébet elleni pere. 31 Könnyű testisértés vétsége miatt vádolt Török István elleni pere. 32. Hasonló vétséggel terhelt Weigert József elleni pere. 33. Becsületsértés vétségével vádolt Misái Jánosné elleni pere. 80. Hasonló vétség miatt vádolt ifj. Török Jánosné elleni pere. 81. Könnyű testi sértés miatt vádolt Brekup János és társa elleni pere. A kir. tszéknél 1886. e. januárhó 25. és következő napjain előadandó bftó.ügyek­nek Előadó; Urbán. Január 25. 332a. Gyökér János lopás vétsége. 117. Szi. lágyi János gyújtogatás bűntett kisérlete. Januar 28. 3044. Brokop Ist­ván súlyos, testisértés büntette 3047. Varga Jánosné lopás vétsége­3097. Györfi András súlyos testisértés bűntette. * A békés.-gyulai királyi törvényszék abftő osztályánál e hó 18-án targyaltattak — Balla Gergely ós társa lopási .bűnügye. — lialla Gergely gyulai lakos, 54 éves, reform, nős, megrögzött go­nosz ember, ki már hasonnemű, s egyéb bűntényekért 4 izben volt ed­dig eliiélve, melyek közül az utóbbit 1885. óv mározius 30-án töltötte ki. Balla (iergelyt nem csak a gyulai rendőrség, de a közeli megyék „zsandárjai-* is nagyon jól ismerik, s mint veszedelmes embert, mindig szemmel tartották. Most Ballát 4 lónak ellopás* miatt 2 rendbeli, a btk. 333 §-ba ütköző, s a 334. és 338. §§-oh szerint minősülő bűntettekben bűnösnek mondták ki, s ezért a 86. 99. 340. és 341. §§-ok alapján, a mai naptól számítandó öt. (5) óvi fegyházra, 5 évi hív. veszt, és polit. jog. gyakorlatától, ugyanannyi időre lenndő felfüggesztésére Ítéltetett. Vizsgálati fogsaga fejében 2 hó, Kitöltöttnek vétetett. — Tarsa Gulyás Gábor gy.-varsáni lakos (s szabad lábon levő), Zsadányi Gergely és Szőke Péter karára elkövetett 2 ló ellopásából kifolyólag a btkönyv 370. §-ába ütköző orgazdaság bűntettében bűnös, s ezért az ítélet joge­rőre emelkedésétől számítandó 6 havi börtönre, s 3 évi hivatalveszt, és polit. jog. gyakorlatától ugyanannyi időre leendő felfüggesztésre Ítél­tetett. Az ügyész Ballára vonatkozó Ítéletben megnyugodott, a Gulyásra vo­natkozóban íelebbezett. Vádlottak felebbeztek. Midőn Baliának az ítélfct kilett hirdetve, heves zokogásban tört ki, s mintegy az ártatlant játszá; pe­dig hát az erény szabályait eddig sem respsotálta s a börtöni lég­körben eddig is volt része elég. * A polgári osztálynál pedig e hó 19-én az alábbi perek követke ­zőleg intés tettek el; Előadó: Dobosffy 6667 özv. Néveri Ferenozué s társai felpereseknek Mondák György elleni rendes perben alperes a gyu­lai 4836 sz. tjkvbeni 1 4"/i«o« 3/i holdnyi terület felpereseknek átengedni tartozik s 1884-től május 8-ától elvont haszon czimen az átadásig évi 10 frt 62'/ } kr. s 82 frt perköltség lefizetésében marasztal tátott el. Előadó : Herbert 7368. Jordán Rozáliának Rónyay Lajos elleni válóperben a vég­elválás kim ndatott. felperes egyéb keresetével elutasittatott. Házasság védő munkadijja 20 írtban állapított meg. 7457. Bankó Zsuzsánnának Bankó György ellenében a végeiválás kimondatott. Felperes egyéb köve­telésével elutasittatott. Házasságvédő dijja 20 frtbau állapíttatott meg. 7520. özv. Pankotay Miűályné és társai felpereseknek üabi András s tarsai elleni ingatlan tulajdonjoga s egyebek iránti rendes perben alpe­resek pervesztesek. * A b.-gyulai kir. törvényszék bf. osztályánál e hó 21-én tárgyal­tatott gyújtogatás bűntettének kísérletével vádolt Bogár Hugyecz György bűnügye. Vádlott 60 éves evang. nős, családos, 3 gyermek atvja, tót­komlósi lakos. Nevezett 1884. év nov. 24. napján komája Kárász János t -komlósi lakos liázánál tartott lakadalom alkalmával a feletti ingerült­jében, hogy őt a házi gazda (egy másik vendéggel együtt) vádlott szegeskedése, garázdálkodásai miatt az istálóba bevitette és ott lefek­tette . s midőn 4 urai alvás után kissé maguboz tért, az istálóban Jevő kukoricza csutkából egy csomót összerakott, s azt meggyújtotta s ott hagyta, s onnan kijővén, e szavakat kiáltotta „nem tesztek engem csuftá ott ég az isUlótok-'. Vádlott elakart menni, de annyira mármaros volt, hogy csak mások segélyével tudott haza váuszorogni. Vádlott nevezett bűntény alól bizonyítékok hiányából felmentetett ; mely felmentő ítélet­hez dr Folman J»noa védő ügyvéd magvas s hathatós védbeszédje nagyban járult. Ügyész íelebbezett. Mindenféle. * A gazdakör igazgatósági ülésén Fiáth Gyula báró múltkor tartott fölolvasása alapján indítványt terjesztett elő, melyszerint eíélszerü volna, ha az eladósodásból maguk ere­jéből kibontakozni nem tudó délmagyarországi kisbirtokosok­tól valamely bank vagy pónzkonzorczium megvásárolná a bir­tokokat. Az indítványhoz többen szólottak s a kérdés vélemé nyes jelentéstétel végett egy bizottságnak adatott ki. Irodalom és művészet. * Méhner Vilmos életrevaló irodalmi vállalatairól általánosan is­mert budapesti kön^kiadó kiadasában megjelent Tompa Mihály összes költeményeinek 19—22-ik füzete. A kiváló költő nép regéit tartalmazzák melyek örökké a magyar irodalom gyöngyeit fogják képezni. A 22-:k füzet fölvilágosító jegyzeteket foglal magábau, Ezek többnyire Lévay József tollából erednek, ki a teljest kiadást sajtó alá rendezte. L«guJ«bb»k. * A Károlyiak pöre. Károlyi Gábor gróf­nak a testvérei ellen inditott pőrében 22-én hozott itéletett a királyi tábla s e szerint az első biróság Ítélete helyben hagyatott, s felperes 2500 forint perköltségben elma­rasztaltatott s mindegyik fél ügyvédjének munkadija 2000 írtban állapittatott meg. A fel­res Károlyi Gábor gr. * A Balkánűgy Hirlik, hogy a porta ujabban is kifejezést adott volna abbeli óhajának, hogy a koníerencziát ismét össze­hívják. E kivánság azonban a hatalmaknál gyenge visszhangra talál. * A pálinka monopolium Németországban. Lajos, Bajorország elöresejthető trónutóda a bajor nemzetgazdászati egylet közgyűlésén nemzetgazdászati szempontból a pálinka-mo­nopolum ellen nyilatkozott. Főmunkatárs: Dr. Fáy Ignácz. Felelős szerkesztő: Dr. Fky Samu,

Next

/
Oldalképek
Tartalom