Békésmegyei közlöny, 1885 (12. évfolyam) január-december • 1-104. szám

1885-02-26 / 17. szám

, Békésmegy* i Közlöny17. szám lr-b5. osztály is volt képviselve. Most már az utolsó bál is el­múlván felsóhajthatunk a költővel a böjti szól szomorú ly< bugása kíséretében: Vége van, mindennek vége! óh lel- cz: kem gyönyörűsége! Pedig dehogy van vége mindennek! mi biszen hymenhirek ezután szoktak egész csapapatostul Sz rohanni a szerkesztőség ajtajára, tehát a valódi gyönyö- Sá rüség csak még aztán következik karöltve a papák ró- P. móvel, a prózai számlával. Az idei bálokról, melyeket a M> „Bárány" szállóba adtak — elmondhatjuk, hogy fényesen B< sikerültek; de a szokásos batyubálakból most egyet sem F. juttatót Karneval ö fensége; s ezért nem is érdemli meg K azt a szép virágbokrótát, melyet neki a Simkovits bálján Cs jelenvolt hölgyek neveiből kötöttem. E bokrétában van dc Siska Emma, Darida Judith, Kudlák Mariska, Lampert áj Linka, Polonyi Linka, Frankó Mariska, Frecska Terka stb. t'i (r, 1.) A szarvasi kaszinó egylet f. hó 22-én közgyü- 2< lést tartott saját helyiségében, melyen kaszinógondnokul fo Dózsa Andor, ügyészül pedig Jancsovics Péter lön meg­választva. át ££ B.-Gyulán Báródy Károly színtársulata folytatja l^i színi előadásait; vasárnap e hó 22-én adatott az „Arany h< ember" Jókai szinmüve. A tarsulat tagjai mint e nagyszerű j qj darab előadásából Ítélni lehetett, megfeleltek a várakozásnak. Sz Különösen kiemeljük a férfi tagok közül: Aranyossyt, sz Báródyt, Kovácsot, és Iványit; a nők közül; Szabónet, K g ( Molnár Vilmát, Czakónét, Kovacs>csnét ós Hammer Ber- k tát, kik szerepkörüket ügyesen töltik be, s a közönség ö­többször zajos tapsokkal is buzditá őket nemes feladatuk a: sikeresb megoldására. Ez előadáson a sziniterem zsufo- n lásig megtelt, s igy az „Arany ember" nem tévesztő el ti varázshatását a mi kis közönségünkre sem. Csak tovább n úgy. h U B.-Gyulán Nóveny Albert, a „korona vendéglő 1< melletti ház tulajdonosa házát a nagyutczára kiakarja épi- ^ teni, mi szópószet tekintetében anynyiban emelné az ut- 3 czát, a menynyiben most az illető tulajdonosnak ugyané- i zen a helyen ronda keritóse ós sertés ólja „díszíti" a fő- t utczát, a miért lapunk is nem egyszer szólalt fel. r — Gróf Apponyi György ós Albert nagybirtokosok- 4 nak vandháti uradalmán hosszú évek során működött f egyik legkedveltebb gazdatisztje Körös Gyula kasznár ur 1 f. hó 24-ón reggel 2 órakor hosszabb szenvedés után meg- i halt a férfikor legszebb óvóben, a kit nagyon sokan is- j 1 mertek, s a kik ismerték, igazán szerettek és beesültek is. 1 Több testvórjón ós nagyszámú rokonán kivül három ár­vát hagyott, maga után. I — A m. kir. honvédelmi miniszter urnák f. évi február 2-án 4262. szám alatt kelt körrendelete szerint a < fegyvergyakorlatokra behivott huzamosb időre szabad­ságolt ós tartalókoskatonák, valamint a szabadsá­golt állományú honvédek által a behívás elhalasztása vé­gett beadott folyamadványok ós mellékletei, tekintve hogy e folyamodványokkal nem törvényes jog, hanem kivételes kedvezmény igénybevétele czóloztatik, illetőleg kórelmezte­tik, bélyeg kötelezettség alá esnek; és pedig az e tárgy­ban benyújtandó folyamodványok az illetóki díjjegyzék 13. tétel III. pontjának rendeletei értelmében ivenként 50 Kros a mellékletek pedig, a menynyiben ezek nem oly eredeti okiratok melyek már kiállításkor az okirat minő­ségéhez képest, az illetóki díjjegyzék vonatkozatos hatá­ozatai szerint járó bélyeggel ellátattak? — az illetó i díjjegyzék 73. tótele értelmében íven kint tizenöt krajezá­ros bélyeggel látandók el. ff B.-Gyulán az 10000 forintos „népkert" készítéséhez már hozzáfognak, mely Gyulának valóban nagy kincse le­end, ha a nem messze eső hengergözmalom füstje az ott, sétálandó közönség orrát, tüdejét nem fogja gyötörni. Na de a füst is csak ugy jut oda, ha „szél ur- fújja le. fj; B.-Gyulán a „pecsét alatti" kiváltságos borm' ;­rökre egy kissé „szigorú idő jár, a mennyiben mndeniket meglepik, ha vájjon a kiváltságot nem lépik-e tul ? Eddig­elé mint halljuk 120 egyén van páczban. — Kinek dinnyeföld nem jut. B.-Gyulán a mult napokban osztatta ki az uradalom a kastélykert mellett el­terülő dinnyeföldet, melyen a nagy közönség — kivált az intelligens osztály — ugy kapkod, mintha csak ingyen adnák, s a kinek nem jut, vagy nem juthat, ugy megy haza, mintha csak temetésről jönne, ezért Gyulán már köz­mondássá vált: „nézd csak ugy néz ki, mint a kinek diny­nyeföld nem jutott" * Beküldetett: A b.-csabai keresk. ifjak által f hó 21-én, egy alakítandó önképző kör javára rendezett bálján a jótékonyczélra felülfizettek: Klein Jakab ur 5 frt, Sil­berstein Ignácz ur 2 frt, Rosenbaum S. ur 1 frt, Klein Henrik 1 frt, N. N. 50 kr. Winter Fülöp ur 50 kr. Rosen­thál Bernát ur 1 frt, Rosenthál Adolf ur 1 frt, Lustig lg. ur 1 frtj Pilis Gyula ur 1 frt, N. N. 1 frt, N. N- ! forint tiszta jövedelem 1 frt 24 kr. összesen 17 frt 24 kr., mely összeg az egylet megalakulásáig a b.-csabai népbankba el­helyeztetett. Fogadják az illetők ez uton is köszönetünket. B.-Csabán, 1885. február 24. /I rendezőség. — Békősmegye 1885. évben megtartandó lóosztá­DZÓ bizottság utazási ós működési tervezete: Csabán már; ius 3., 4., 5., 6. Újkígyóson márczius 7. Nagy-Szénáson írczius 9. Bánfaiván márcziös 19-én. Puszta- és Szabad, t-Tornyán márczius 11. Orosházán márczius 12. ós 13.­.msonban márczius 14-én, Tót-Komlóson márczius 16-án, -Földváron márczius 17-én, Csorváson márczius I9-ón, ozö-Berónyl en márczius 2l-ón. K.-Tarcsán márczius 23., ikésen márczius 24. és 25. Vésztőn márczius 27-ón, -Gyarmaton márczius 28-án, Szeghalmon márczius 30-án, örős-Ladányban márczius 31-ón, Kondoroson ápril 9-ón, saba-Csüdön ápril 10-ón, Szt-Andráson ápril 11 ón, Öcsö-i in ápril 13 án, Szarvason április 15., 16., 17-ón, Gyoinán ) ilis 20-án. Endrödön ápril 21-ón. Kétegyházán április >-án, B.-Gyulán ápril 24. ós 25-óu. Gyula-Váriban ápril '-ón. Gerlapósteleken ápril 28-án ós Dobozon ápril 29-ón g megtartatni. f Mclczer Kálmán, a b.-csabai algymnázium 20 éven ; kitűnő tanára, a kaszinónak évek hosszú sora óta kö­>s tisztje és könyvtárnoka, hosszabb szenvedés után f. 3 24 meghalt. Benne a haza kiváló hazafit, a közügyek •nyedetlenbuzgalmu bajnokot, az ifjúság igaz barátot ve­útett Az irodalom terén sikerrel működött, s nem e»y :ép költeménye, melyben mindig volt valami uj meglepő orsdolat, gyönyörködtető lapunk olvasóit is. Már hónapok­at ezelőtt élet és halál között forgott, de akkor sikerült t az él- tnek megmenteni. Alig üdült fel, isrnót folytatá z oktatást, mely kedvencz foglalkozását abban hagyni em akará. Pár hét előtt másodszor ágyhoz szegezte be­agsóge, melytől ezúttal a leggondosabb ápolás daczáre eni volt többé menekvése. A családja által kiadott gyász­ip következőleg hangzik: Özvegy Melczer Kálmánnó^zü­stetett Bohus Jul a, ugy maga, mint kiskorú gyermeke: ^ibor és Jen ke ; továbbá Melczer Gyula, Molczer Lajos lelczer Hermin Alexy Jánosnó; valamint számos rokona tevében: fájdalomtól megtört szívvel jelenti, forróu szere ett férje, a legjobb apa, testvér, rokon Melczer Kálmán iák a békés-csabai evang. algymnázium tanárának, élet 14-dik, boldog házassága 7-dik évében, f. hó 24-dikén reg reli 1 ós fél órakor hosszabb szenvedés után mellvizkó iövetkeztében történt gyászos elhunytát. A boldogultna :öldi maradványai f. hó 25-dikón délután 3 órakor fogna \z ág. ev. egyház szertartása szerint, a felíövógi temető oen, az örök nyugalomnak átadatni. Kelt Bókés-Csabár i885. február 24-dikón. Béke poraira!" — Pályatarsai, b.-csabai ág. hitv. ev. algymnázium tanári kara a köve) kezö gyászjelentést bocsátotta ki: A bókós-csabai ág. hit' ev. algymnázium tanárai fájdalmas r szvóttel tudatják tisz: társukuak Me ezer Kálmán bókós-csabai algymnáziumi tf nárnak, folyó évi február 24-dikón, életének 44-dik, ii tanárkodásának ^0-d.ik óvóben törtónt kimultát. A boldc gult teteme f. hó 25-dikén, d. u. 3 órakor tétetik örö nyugalomra. Békés-Csabán, 1885. február 25-dikón. Nyi godjék békességben!" — Tematóse Csaba város mindo rendű és rangú lakos-ágának tömeges részvétele mellett hó 25-dikén d. u. 3 órakor ment végbe. Tömérdek koszoi ékítette az érdemdús férfiú kopors íját, melyek közül taaá: társaié, az algymnázium négyosztalyának négy koszoruj a kaszinóé aat. tűnt fel leginkább. L>gyea áldott emlék közöttünk! * B.-Csabán f. hó 23-án jegyezte el a B.-Csabán sz kelő 101. gyalogezrednek hadnagya Soltz Zoltán ur U1 rin Páluak háziasai nevelt, kedvei ós szép leányát Uhr Emília kisasszonyt, a magyar vendégszerető szülei házní A jegyváltás megtörténte előtt Rimler Pál ur igen sz< beszédet tartott a leendő fiatal házaspárhoz, melyben k lönöseu kiemelte a jegyváltás fontosságát. A dus válás téka estebéd alkalmával a barma lik fogásnál ismét Rii ler Pál ur mondott a fiatal parnak szerencsekivánatoki Az estebéd bevégezte után a tánczolni szerető fiatalsi s az egybegyűlt vendégek táuczra kelvén, a kedélyes ü nepély reggel 2 órakor ért véget. A jeleulevö urak és h( gyek közül kővetkezőket láttuk o t: férfiak: Rimler P; M'dnár Soma, Kopcsák M., Uhrin Lajos, Adamik Jánc Bán L\jo- (Vésztőről.) - továbbá Molnár Soma, Uhr Lajosné, Uhrin Terka és Linka, Moinár Örzsi, Bán M riska (Vésztőről) Valeut Ö-zsike, Valent Mariska, özve< Cservenáknét és a családhoz tartozó számos rokont. A ! endö házaspárnak jókiváuatunkat nyilvánítjuk. f A Kőrös Gyula haláláról s'.óló családi gyászl következőleg hangzik: „Aiólirottak, ugy magok, mint ss mos rokonaik nevében mély fájdalommal tudatják forr , szeretett édes atyjok, . testvérök, veje ós sógoruk Köt Gyula gróf Apponyi György ö nagymóltósága uradal kasznárjának élte 4^-ik óvóben hosszas szenvedés ut |f. évi február 24-kón éjjeli 2 órakor VandhátQű töftó gyászos elhunytát. A boldogultn k h üt tetem i f- óvi f­ruár 26-án d. e. 10 órakor fognak B.-Csabán a r. k. p bánián beszenteltetni, s a Széchenyi-liget mellettt ten tőbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 'szentmise i dozat f. évi február 27-ón reggel 8 órakor fog a b.-csal r. kath. templombau az egek urának bemutattatní. fyyjid­háton, 1885. február 24-én. Áldás ós béko poraira! Kőrös Ella, Körös Kálmán, Körös Gyula, gyermekei. Körös La­jos, Körös János, Kőrös Kálmán, Kőrös Viktor, testvérek. Farkas Gábor ipa, Farkas László, Hajnal Farkas Gizella, sógora." M indeníéle. * A trón'drtJkös-pár utazása. Rudolf trónörökös és neje hétfőn este indultak külön vonaton a dalmáeziai és pireusi útra, mely egy havi időre van tervezve. A fenRÓges párt az indóházban nagyszámú közönség igen szivelyesen üdvözölte. * Tisza Kálmán jubilleuma. Szeged város törvényhatósága Tisza Kálmán 10 éves belflgyminisztersógének évfordulója al­kalmával küldöttséget meneszt Tisza Kálmánhoz. * Az igazságUgyminiszter rendeletet bocsátott ki, mely a fogházak ós börtönök igazgatásáról ós felügyeletéről intéz­kedik. * Reményi Ede hírneves hegedűművész hazánkfia no­vember óta Ausztráliában hangversenyez. Amerikából, hol az ntóbbi években állandóan lakott, még a nyár végen indult el, megállót tartott a Sandwich szigeteken, melynek főváro­sában szintén játszott. Ausztráliában első hangversenye Sid­neyben nov. 12-én volt és az általa előadott magyar népdalokat a közönség viharos tapsokkal fogadta. Sídnpyből Melbo­urneba ment és januárban Uj-Seeland szigetén hegedült. Törvénykezési terem. * Jegyzéke a b.-gyulai kir. tszéknél mint Il-od fokú bí­róságnál 1885. évi februárhó 28-ik napján előadandó fenyitő ügyeknek. Előadó Kirileszku. 500. Nagy Albert és társa ->ile­ni könnyű testisórtós vétsége. 573. Szabó József és társa elle­ni becsületsértés vétsége. 577. Sándor Ferencz és társa ellen könnyű testisértés vétsége. 576. Polereczki András elleni be csületsértés vétsége. * Jegyzéke a b.-gyulai kir. tszéknél 1885. évi februárhi 28. s következő napjain előadandó polgári ós bftö ügyeknek Február 28-án. Előadó Huszka. 398. Arnoczki Pal felperesne, Arnoezki András ós társai alperesek ellen örökség iránti pere 399. Gábor Iinre s társa felpereseknek özv: Gábor Sándorn* I s társai alperesek ellen egyezség érvénytelenítése, özvegyi jog I korlátozása, s örökség kiadása iránti pere. 411. Makra Jánoséi • I társai felpereseknek. Makra Mihály és társai alperesek ellen . ingatlanok tulajdonjoga iránti pere. Márczius 2-dikán. Előadó I Kirileszku 110. Nyemcsok Miiály hatóság elleni erőszak bün ' tette. 112. Varga Béni lopás büntette és vétsége. 119. H. Nag " Juliáuna lopás vétsége ós büntette 106. özv. Ladányi Albertn • és társai gondatlanságból súlyos testisértés vétsége. Márcziu i 5-én. 459. Bakió Erzsebet ós társa- lopás büntette. 465- Vletk< . Pál lopás büntette. 461 Ambrus Lajos hatóság elleui erőszil büntette. 462. Haluska Józsefnó rágalmazás vétsége. Irodalom ésművészet. _ * A „Képes Családi Lapok" 22. számának tartalma: uöi nevelés. (Elbeszélés folytatása.) Majthónyi Flórától. ­v Előhang a „Szeptember" czimü verses regényhez: (Költemény . Reviczky Gyulától. Éjjel. (Fővárosi kép.) Bródy Sándortól. ­x Követválasztás. (Elbeszélés folytatása.) Berenyi Lászlótól. ­? Ujabb iróink. (Vázlatos jellemrajzok: VII. Dóczy Lajos, VÍL • Arany László, IX. ifj Ábrányi Kornél.) — Tisztító tüz. (Rt I I g ny folytatása.) Szentiványi Emittől. — Fényben, árnybsu - (Dalok: XV—XXIV.) Divóki Gyulától. A sárga rózsa. (Elbt a szólés vé^e.) Várkonyi Dezsőtől. — A sérvesporczeliáu törti e netéhe?. Hainvazó szerda, (deti tárcza.) Bolygótól. — Köp magyarázatok. Mindefóle. * A „Vasárnapi Újság" febr. 22-iki száma a kovetkea " tartalommal jeleut meg: Szemera Pál. — Levél költő-bar - tomhoz, Bartók Lajoshoz. (Költeméiíy.) Lóvay Sándortól. ­11 Utazás ismeretlen állomás felé. 1849, ápril 23-tól május 5-i j 1. A budavári Jozsef-Uktanya. — Blaháné a népsziumüve ben. — Szudáui élmények. — Angol hősiesség. — Khartu P és környéke. — Egyveleg. — A trónörökös Gömörben. 1 Imre Lajostól. — Jókai hatvanadik születés napja. — Aran !- Jánosnó. — Irodalom ós művészet. — Közintózetek és egylt 1- tek. — Mi újság? Halálozások. — Sakkjáték. — Heti] na] t tár. — Képek: Szemere Pál. — Blaháné a népszínművekből 1. Árv;t Zsuzska. 2. Gzigany Pauna. 3. Czigány Panna a s ® tornál. 4. Milimári. 5. Turi Borcsa. 6. f>laháuó, Beödivel Szi ligeti „C4Ígáuy"-álau. Legújabb fényképe Streliskytől. ­1- Kuartum, egyptomi Szudán fővárosa és környéke. — Barti .Jj I Lajos „Kárpáti Emlékek" czimu költeméuyfüzetóből. (4 tké{ 8' Spányi Béla eredeti rajzai. — E'őfizetési ára negyedévre 2 f ' a .Politikai Ujdonságok"-kal együtt. 3 frt. — Ugyancsak • n I Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-uteza sz.) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a m yl gyar nép számára, félevre 1 frt. a. * Vörösmarty összes müveiből, melyet Móhner Vilm fővárosi könyvkiadó ad ki a 21-dik ós 24-ik füzet megjelel A munkáról már több.izben megemlékeztünk A leggondosal kP és legdíszesebb kiadások közé tartozik az s megérdemli, hoj í- a magyar közönség körében minél több megrendelője legye ) n * Vettük a „Gondűző" 23. számát, a kővetkező változat tartalommai: „Az uj főispán" regény Tolnai Lajostól" ; Mi . gyar költők szerelme", Szana Tamástól: „Oh! inért olv k.isi a i költemény kis József-tői: „Gond és mosoly u, költemény Rédi Istvántól; „A végzel" regény Margit'iy Dezsőtől; „Az arai ut pile" Bilázs Sándortól; „A megcsalt asszony" elbeszélés He tallir Lajostól, felolvastatott. Petőfi-társaság február 15-di ülésén; .Székely támad, szekeíy bj.nja" történeti regénye, Szathmáry Károly-tói; „A gránátköves asszonyt," Marlitt•• e" legújabb regénye, fordította Mártonffy Frigyes. Ezeket köv» a boríték érdekes tartalma u. m. A magyar gazdasszony, v ai gyesek, talányok, talányfejtők és szerkesztői posta. A mindi

Next

/
Oldalképek
Tartalom