Békésmegyei közlöny, 1885 (12. évfolyam) január-december • 1-104. szám

1885-01-08 / 3. szám

a Békésmegyei Közlöny" 5. szám. 1885. mot adni. hacsak duplát nem akartunk volna fölé irni mi szokatlan volna . . . * Endrődfln f. hó 6-án, vagyis három királyok nap­ján Schiefner Ede prép. öngánál nagy lakoma tartatott, Hivei dicséretreméltó ragaszkodását, szeretetét gyöngéd figyelemmel viszonozni akarván, meghívta asztalához az érdemes községi elöljáróság összes tagjait, továbbá több iskolászóki tagot, a tanítói kart stb, mindössze hustonnyol­czan voltak. Az ebéd végével nemcsak a kedély volt ró­zsás, hanem az arczok is A kiállítást ugy az étkeket, mint az italt tekintve igazi prépostinak mondhatjuk. Hallottunk több szellemes, talpra esett toasztot is. A kedves házi ur — a prép. önga — szerencséltetett evvel bennünket. Él­tette az elöljáróságot s a község minden lakosát. Kitörő lelkesedéssel fogadtatott azon beszédje, melyben a hivek megsokasodása miatt a templom nagyobbitását óhajtja, s az ovodának haladéktalanul való felállitásáti sürgeti. — Leg­szebb, s prép ur őngánakjhivei iránt tanúsított kifogyhat­lan bőkezűségét igen jellemző nyilatkozata volt az, hogy mindkettőnek létesítéséhez bármely pillanatban tetemes ösz­szeggel hajlandó hozzá járulni. Fogadja ezért forró köszö­netünket. — Elmés köszöntöt mondott még (ft. Sohiefuer Ede öpgára) tíalacz Imre főjegyző ur, — „Múra-Üzouibat és Vidéke 4 aiagyar ós vend nyelvű vegyes tartalmú hetilap indult meg Mura-Szom­baton (Vasmegye) folyó óvi jauuar elsejével. E laknak — mint az előfizetési felhívásból olvasható — kitűzött czólja, megértetni a néppel, hogy b a saját anyanyelve mellé a magyart is megtanulja, ez egy oly szellemi tökét képez, mely kamatok gyanánt számara a könnyebb megélhetést fogja eredményezni; czólja továbbá a magyar szellemű közművelődést a vidéken, Magyaromig határszélén, olykó­fejleszteai tovább, hogy közleményei egyszersmind a he­lyi viszonyoknak, — földmivelós, ipar, kereskedelem s ezek létfeltételét képező forgalmi ós közlekedési állapota­iknak is teljesen megbízható hü tükrét Alkossák. Tudjuk, hogy a szláv nyelvnek több f\ja van. A szláv nyelv egyik faja a vend nyelv is. A „Mura-Szombat ós Vuiíke" par huzamos hasábokban magyar ós vend nyelven jelenik meg, minden vasárnap. A ki tehát a szláv nyelv ezen fajával & szép, siója hangzású vend nyelvvel, egyszersmind a vi­dék viszonyaival, s a veud nép szokásaival meg wmerked ­ni óhajtana, — annak melegen ajánljuk ezen változatos ós hazafias szellemben irt lapot. Kik e lapot megösmer­ni s arra előfizetni akarnának, szíveskedjenek B.-Csabán Petroeszky József kir, aljárásbirohoz fordulni, a ki kész­séggel megmutatja a lapot, s esetleg az előfizetést is esz­közli. Előfizetési ár: egész évre 3 frt, félévre 1 frt 50 kr. negyedévre 75 kr. — Jlezey János első magyar daltársulata, B.-Gyu­lán a „Korona" ós „Komló" vendéglőkben aratott babó­rait (?) szaporítandó, f. hó 3-án ugyancsak B.-ü-yulán a „Messmger" -féle kávéházban is tartott előadást. * Orosházán Báródi Károly ott működő színtársu­latát a közönség melegen feika-olta, s egyremásra zsúfolt házak előtt kerülnek szinre a darabok. A képviselőválasz­tás által pártokra szaggatott közönség most a színészet érdekében egyesült, s ugy az igazgatóval, mint a színé­szekkel meg van elégedve. Az orosházi publikum, mely azelőtt inkább az operett felé hajlott, most a drámát ked­veli. Műsoron vannak „Ember tragédi ijV, „Arany ember", „Árendás zsidó." Előkészületre kitüzettek „Magdolu" Ká­kosi Jenötöl ós „Olga" Ábrányi Korúéitól. — Az öcsödi hármas gyilkosság tettesót még ez ideig nem sikerült kinyomozni. A véres tett elkövetésé­vel gyanúsított férj még mindig fogva van a szarvasi já­rásbíróság fogházában, de az ellene felmerült gyanús kö­rülmények lassankint tisztázóduak, ugy, hogy rövid idö múlva szabadon kell öt bocsátani. Legerősebben terhelte őt, hogy elfogatásakor körmei alatt aludt vért találtak, s véres foltok voltak bekecsén is, de a vizsgálat kiderítette hogy az birkavórtöl származott. Nagyon megnehezíti a vizsgálatot, hogy a meggyilkolt nő, férjével ós gyermekei­vel, a viiágtól teljesen elzárkózva ólt, s még a szomszé­dok sem tudnak családi életükről semmi felvilágosító ada­tot mondani. — A békósmegyei okszerű méhész-egylet saját pénz­(tá,ra javára, a korona vendéglő nagytermében B.-Gyulán I889. januárhó 17-ón nyereményekkel egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij személyenként 1 frt, családjegy 2 frt. Minden belépti jegy egyszersmind sorsjegyül szolgál az 50 nyereményre. Felülfizetósek kö­szönettel vétetnek ós hirlapilag nyugtáztatnak. — A meg­hívókat aláirtak : Göndöcs Benedek méhész egyl. elnök ; Pazsitszky István bilbizottsági elnök; Bak József, Bekker Endre, Billitcz Sándor, Diósy Béla, Gsicsintzky Sándor, Fábri Sándor, Fóhn István, Foittin János kir. h. hadnagy Haviár Lajos, Joncz Ferencz, Kóhu Dávid, Lázár Sándor, Machek Gusztáv, kir. h. hadnagy, Nagy Tamás, Steger Gyula kir. h. hadnagy, Szénásy János, Szikula Ferencz, Sztarill Lajos, Wentilla György ós Winkler R«zsö kir. h hadnagy rendezők. * A b.-csabai kaszinó kedden f. hó 6-án este tar totta rendes óvi közgyűlését. Az elnöki megnyitó beszéd ben Fejér Béla elnök ur megemlékezett arról, hogy a le folyt 1884-diki évben hat rendes tagot ragadott el a halál A társulat egyhangúlag elhatározta, hogy e fölötti részvé­tét jegyzőkönyvileg fejezi ki. A közöstiszt Melczer Kál­mán ur felolvasott óvi jelentésből a következőket emeljük ki: a mult óvi bevétel volt 3J2d9 frt 43 kr., kiadás '2772 frt 6 kr., maradvány tehát frt 38 kr; az óv végén volt 118 rendes, ÓZ vidéki ós 34 foglalkozó tag. A jövö évi költségelőirányzat 3067 frt 37 kr. bevétellel 2667 frt 37 kr. kiadassa! elfogadtatott, hozzácsatolván még Simkó ur inditványara a csabai leáuyuövelde részére 10 évig éven­ként fizetendő üO frtot, mi aital a leánykópzötársulat ren­des tagjai közé lépett a kaszinó. Tétetett indítvány egy bál ós kaszinói esteiyek iránt, azon czóibói, hogy a nők­nek is legyen tarsaiiaimi szórakozásuk. Mindkét inditványt elfogadta a közgyűlés. A kaszinói helyiségek jobb venti­latiója a valasztmauy figyelmébe lett ajaniva. A tisztújítás eredménye az lett, hogy a regi tisztikar megmaradt, ki­véve, hogy az alelnöki tisztet elfogadni nem akaró dr. Molnár Antal ur helyett alelnöknek Kubek Sándor ur, s nelyette választmányi tagnak Kocziszky Jauos ur lett megválasztva. * A I).-csabai has, bor és CZULKOL- fogyasztásiadét három évre ismét a régi bóriók vették ki. Elnyerték Qsaba városa ellen, mert 500 írttal többet Ígértek. Ez nem volna hiba. De nem hallgathatjuk el, mikóp nyeretett el. Kevesebbet a ígértek varosnál, s mí­dóu a varos mar zárt ajánlatit beadta volt, akkor a vaiialkozó pótajanlatot tett, melyben a városnál 5ÜÜ írttal többet igór. TeUat okvetlenül valahonnét meg kellett tudnia menny t ígért a varos. Hoi ? Azt a titok nomálya fedi eddig, de erdokes volna megtudni, ki árulta ei üitváuy modon a zarc ajaniat titiat, mi által Csaba varos poiga­rait alig tűrneto zaiiiatasoknak ós szekaturaknak tette ki 3 esztendőre, mert küiöuösen a czuiíoradóra nézve már is többen meg lettek birsagolva, s a fogyasztasi adó „bérió­sóg" közegei maris ott is szimatolna^ ado ala kerülő hust, meg bort, hol ilyen niucsea, barnol és bárhogy, de be kell jönni az összegűek, sőt még nyerni is kell. — Bizon az izr. vállalkozok joi tennék, na a nép zaklatasával járó ily geseftekhez, legalább a zart ajánlatos titkának megvásár­lása altal ne iparkodnanaa jutui, mert ez által,, ök maguk is élesztik azt a gyűlöletet, melyet az antiszemiták úgyis elég nagy lánggá gyulasztottak ! — BekestóU f. nó 3-ik napján huuyt ei Szabados Sándor a békési tanítók nesztora, ki ezen a rögös pályán 53 éven at működött teljes odaadassal ós buzgósaggai. Temetése másnap délután ment végbe nagyszáma közön­ség jdleniéteben. A sírkertben palyatarsa Bányai Im­re mondott figyelemreinéfto búcsúbeszédet öreg barátja felett, kinek békés nyugodalmat óhajt a békési nagyközön­ség. — A b.-csabai pénzügyőri bizottság f. hó 5-ón hét­főn a délelőtti órákban, B.-Csabán a megyei —., törvény­széki, — s általában a közhivatalos helyiségekben, tiltott magyar dohány (szűz dohány; csempészeti ügyben, biz­tos alapú bejelentés folytán motozást jtartott. — A be­jelentés biztos alapúnak jelezhető annyiban, jhogy a vizs­gáló pénzügyőrség az illető nevét s a dohány rejtekhe­lyét is megnevezte, de mintáz eredmény mutatta a feljelen­tés — mégis — alaptalan volt, mert dohány sehol sem ta­l iltatott. — Hivatalos helyiségekben dohánycsempószt ke­resni, illetve azt fel tételezni, hogy azok a kik nagyon ismerik a kihágások e nemének ugy anyagi, mint, külö­nösen erkqlgsileg sújtó büntetését, bizonyára, legalább is tulbuzgó eljárás, mig ellenben a tulajdonkópeni dohány­czempószeket, kik e szemtelen foglalkozással helylyel közzel jüzerkednek is a pénzügyőrség illető községeinek sem sok fáradságába kerülne ' tetten kapni, — ha épen akarja. Na de tudni való dolog, hogy akkor a midőn a csabai pénz­ügyőrség — feljelentés folytán — a fent emiitett eredmény­telen motozást „tartotta, hivatalos kötelességet teljesített, * A b.-gyulai róm. katholikus egyház tanács f. hó 4-ón tartott gyűlésében iskolászóki elnökké Zöldi János b.-gyu­lai ügyvéd urat választotta meg. — Bókósine^ye közigazgatási bizottsága f. óv. ja­nuár havában rendes ülését 12-én a szokott helyen fogja mégtartani, melyre szóló meghívók a tagoknak e hó 5-ón szótküldettek. Megyei rövid hírek Dr. Szemián Kilmán megyei első aljegyzőnek már jelzett lemondása folytán az első al­jegyzői állásra a főispán Fábry Sándor eddigi 2-ik aljegy­zőt, a 2-ik aljegyzői állásra pedig Popovics Sylvius békési szolgabírói közigazgatási joggy ikornokot helyettesitette. E hivatalok véglegesen a májusi rendes megyei közgyűlésen fognak betöltetni. — Volentér Ferencz szarvasi lakos veze­téknevét belügyminiszteri engedólylyel „Várhalmi"-ra vál­toztatta. — Gyomán egy jóhirü zenekar szándékozik meg­telepedni. — Orosházán már eddigelé is két mulatságra küldettek szót a meghívók, f. hó 10-én Kilián Gyula pick­niket rendez, ós f. hó 17-dikón a magyar szabadság szo­bor javára tánczvigalom lesz, mindkettő az .Alföld" szá­loda nagy termében. — Öngyilkos. Orosházán Kis József napszámos újév első napján a temetőben felakasztotta ma­gát. — P. Földváron dr. Lubi választatott meg községi orvosnak. * Hibaigazítás. Mult számunkban az „Endródi hirek* közé bosszantó sajtóhibák csúsztak be. Igy G. Mihály fő­bíró helyett Hunya Mihály főbíró ur olvasandó ; továbbá a szegények sz. nem 168 férfi, hanem 8 férfi ós 8 nő ; össz. 16. Mindenféle. * Az országos kiállításra, a mely a fővárosban tartatik neg, eddig 5844 kiállító jelentkezett, ide nem értve az állat és több más időleges kiáíiitísok résztvevőit. Az országos ki­állítások között a kiállítói lótsíám tekintetében Budapestet e szerint csupán az 1880. dik óvi milanói (7846 kiállító) ós az idei turini kiállítás (12,776 k.) haladja felül, mig e szám tekin­tetében az 1880. óvi brüsszeli (5300 k.J 1882. évi moszkvai (5218 k.), a zürichi (4864 k.), még inkább pedig a nürnbergi Kiállítás ('2818 kiallitóval) mögöttünk maradnak. * József ftfherczeg és az irodalom. József főberczeg hét­főn délelőtt külön kinallgatason fogadta Fekete ós Hevesi Jó­zsef, a Magyar Szalon szerkesztőit, kik lápjuk ama példányait nyújtották at, mely Klotild fóherczegnő rajzait tartalmazza. A t'őherczeg igen élénken érdeklődött a magyar irodalmi viszo­nyok iránt, melyekbe Különben teljesen be van avatva; örömét tejezte ki, hogy irodalmunk oly szép lendületet nyert, a mi­hoz hozzá járulni a maga részéről is hazafias kötelességnek tartja. * A senki országa emberevői. A Kon^ó föld felett tudva­evőleg Európa most tanácskozik, hogy ki legyen ott az ur. Érdekes tudni, ho^y Kongóban emberevök is laknak, kik nem csupán azért vadásznak a fehérekre, hogy istennek kedvesked­lessenek, de azért is, merc ízlik nekik embertársaiknak husa. Egy tiszt azt írja Kongó vidékről: „Bukumni falu férfiai ju­níus 16-án felfegyverkezve' 25—30 deregjén útnak indultak s 1 következő nap delén tértek vissza. Az egyik deregje az őr­állomástól tizenöt lépésnyi távolban kötött ki s belőle egy fej­nélküli holttestet vittek ki a partra, hol feldarabolták. Minden harczos kapott egy darabot, melylyel elégedetten hazasietett, hogy megfőzze. Később megtudtam, hogy a? áldozatot élve fogták el Mohungában. A pecsenyét este fogyasztották el, s ez alkalommal kölcsönös dalt énekeltek, minőt eddig még nem hallottam. * A német birodalomban élénk mozgalom indult meg iz iránt, hogy az 1885. ápr. 1-én, midőn Bismarck herczeg 70-dik születés napjat és a közpályán való működésének 50 ik évfordulóját ünnepli., a kanczellarnaK egy nagy nemzeti aján­dék nyújtassák át. Azt tervezik, hogy minden városban bizott­ságok alakulnak, melyek gyűjtést indítván, az egész országban begyülendő összuget Bismarck herczeg szabad rendelkezésére bocsájtják, hogy azt saját tetszése szerint az állami költség­vetésben nem foglalt kiadásokra, esetleg a német gyarmatosí­tás előmozdítására fordítsa. — Az épülő Szeged. A lefolyt évben Szegeden 3 két emeletes, 10 egy emeletes, 184 földszintes, 56 udvari mellék­épület és egy gyár épült. Szegeden jelenleg 3138 lakház ós 50 L melléképület van. * A trónörököspár ápril vége felé Budapestre jő huzamosabb tartózkodásra és rövidebb felszakitasokat le­számítva, egész nyáron át fognak időzni, mert trónörö­.'jsneic, mint az kiállítás protektorának szándéka, hogy ne csak a kiállítás megnyitásánál, hanem minden egyes kiállítás megnyitásánál is ott legyen. * Andrássy Gyula gróf ós a főrendi ellenzék. A N Fr. Presse irji, hogy Andrássy Gyula gróf épen nem hajlandó a fő­rendiház ujjászervezese kórdósében ellenzéket csinálni a jTisza >ormánynak, ós hogy ezt bebizonyítsa, a tárgyalástól távol fogja magát tartani. Törvénykezési terem. * Jegyzéke a b.-gyulaí kir. törvényszéknél mind inisod­foku bíróságnál 1885. evi január 10. napján előadandó büa ­fenyítő ügyednek, előadó Kirileszku. 1885 január 10. 3308 Verisztó Mihály elleni becsületsértés vétsége. 3319. Feuer Márk elleni becsületsértés vétsége. Bo/.sauszky Józsefuó el­leni becsületsértés vétsége. 8339. Szilágyi Jánosnó elleni be­csületsértés vétsége. Gyar-ki Mihály ós t. elleni becsületsér­tés vétsége, előadó lluszka 6374. Özv. Zilahy Jánosne felpe­resnek, Békés városa ós Nagy Gábor alperesek ellen 553 frt 79 kr. és jár. iiánti pere. 6519. Kohán Moj<za felhivónak, Szverle Mitru és János felhívottak elleni szám idási pere. 6896. OÍV. Dobrovejevics Síndorné s társa felpereseknek, Péter And­rás alperes elleu 4500 frt4 iránti pere. * Jegyzéke a b.-gyuiai kir. törvényszéknél 1885. ÓTÍ ja­nuárhó f5. ós következő napjain előadandó bünfenyitő ügyek­nek. Előadó Kirileszku. 1885. évi január 15)3089. Sikkasztás vétségébeni részesség Bosgulya Márton és társai. 3166. Csa­lás, vétsége Andó Hrcska András. 3285 Lopás 'és zsarolás vétsége ós büntette Juhász István ós' társai. 5289. Lopás bün­tette Lehoczky Mihály és társa. 1885. január 18. 3168 Ha­tóság elleni erőszak büntette Djtár András ós társai. 3J71 Vétkes bukás vétsége özv. Kohn Lipotnó. 2995. Oíiral na­inisitás büntette B'iez^ó Ezaiás és társa. 3200. Lopás büntet­te Morotyi Mihály es társai. 1885. jauuár 22. 3002. Gyújto­gatás bűntettének kiserlése Szilágyi János. 3246. Lopás bün­tette Szujó József ós társai. 3282. Súlyos testisértes vets^ge Bogdán Gusztáv es társai. 3341 Lopás büntette Petroj Lász­ló ós társa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom