Békésmegyei közlöny, 1884 (11. évfolyam) október-december • 82-100. szám

1884-12-11 / 98. szám

„Békésiriegyei Közlöny" 83. szám. 1884. magának azt, hogy az egész Kongó vidék semlegesítése iránt indítványt terjesszen az értekezlet elé. * Jécs, decz. 8. Az idevaló munkások ma rendkívül zajos gyűlést tartottak. A jelen volt rendőrtisztviselő nem engedte, hogy szavazás alá bocsássák a kormányellenes rezolucziót, de a munkások lármája elnyomta tiltakozását s a gyűlés egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, mely kikel a demokrata párt ellen is * Az osztrák-magyar vámkonferenczía szerdán foly­tatta legközelebb félbeszakított tanácskozásait a Görögor­szággal való szerződési tárgyalásokra vonatkozó utasítások ós a Francziaországgal szemben azon esetre követendő lépések tekintetében, ha ott a gabona-, liszt- ós marhavám fölemelteinek. * Bukarest, decz. 8. A király értekezvén a szenátus ós a kamara elnökeivel, kijelentette, hogy nem fogadja el a kormány lemondását. A miniszterek erre vonatkozólag nyilatkozatokat tettek, a melyek mind a két házban nagy tetszéssel fogadtattak. MEGYEI KÖZÜGYEK. Öekésmegye aiiapota novembernóüan. — Alispáni jelentés. — I. Közegészségügy. A közegészség! állapot a mult hóban megyeszerte ked­vező volt. Gyoina kózsegben a roncsoló torokloo egy esete elő­fordult ugyan, mely üalallal végződött, de a rögtöu foganato­sított rendórorvosi intézkedésekkel a ragály tovább terjedésé­nek eleje vétetett. A hasznos házi állatokközött Szeghalom község kis gulyájá­bau októberho folyamán felmerült vertályog (antrax) becegseg­ben 39 daraü borjú hullott el, melyből novemberüora 15 da­rab esik. Novemberhó 15 ike ota ujabb betegedósi és elhul­lást eset eio nem lordulvan a járvány megszűntnek tekinthető. B.-Gsabin egy takonykor eset merült fel, továbbá ugyanott a sertesek között az üszögös orbáncz szórványosán jelentkezett. II. Közbiztonság. A személybiztonság a mult hóban egy ízben sem lett megzavarva. A vagyonbiztonság elten elkövetett egyes esetek következők. A szőlősi pusztai birtokon lévő majorból ismeretlen tet­tes által 72 kötél dohány tolvajoltatott el. Novemberhó 13-án Körmendi Ferencz sámsoni lakustól ismeretlen tettesek 3 db sertést loptak el; novemberüó 16-an Grog Páter csorvási lakos üázfalanak kibomasaval 75 irt ertekü agy- és ruhanemű, dr. Haasz Soma orosuazai lakostol 8 db pulyka, — november iG-ón Perei üauiel gyomai lakos kárára 1 drb ürü es 1 darab hí­zóit liba tolvajüitatott el. A 1. óv október havábaa Bogár Dáuiel csabai lakosnál elkövetett betöréses lopás tettesei kiderittetvóa : az ügy a csa­bai kir. jarásbirosagüoz áttétetett. Az elotordult tüzesetek ezek: Novemberaó 1-en Osorváson Tar Perencznó háza ki^yu­ladt; de idejekorán ószrevetetveu a tűz eloltatott. A gyujto­gatas gyanujaval terhelt Kátai György a királyi járásbíróság ele allittatott. Novemberhó 18-án Takács Mihály 150 Írtra biztosított sziuje elégett. Nofemberhó 20-án Fraucsek József csabai lakos gőz­malma a Jamina-szőlőkben teljesen leégett. A kár mintegy 10,000. írtra tenető. Öngyilkossággal vetettek véget életöknek perjámosi ille­tőségű YVoimaun Anna Kétegyházan ós Keller Bálint oroshá­zai lakos. Valószínű, hogy pajkosság áldozata lett ifja Arany Mi­liay 10 eves gyermek, ki egy lónyügre akasztotta tel magát. 111. Közutak. Védtöltések. A közutak a kedvező időjárás folytáu megyeszerte jó kar­ban vannak. A b.-csabai vasúti kőut a közforgalomnak átadatván, azon az engedelyezett vamdijak f. hó 1-től kezdve szedetnek. Felötlő, hogy a mező-berényi kőut után vámjövedék mind ez ideig sem szállíttatott a közmunka alapba, holott a vám­szedés még f. évi augusztus hóban megkezdetett. A megyei közmunka alapot érintő kamat veszteség elhárítása érdekéből kívánatos lenne, hogy a m. kir. államvasutak igazgatósági a várajövedelem gyorsabb leszámolása iránt intézkednék. A jövő 1885. évi megyei közmunka megye-zerte öss/.e­iratván, az erről szóló kimutatások adatai, az elnökletem alatt álló szukebbkörü bizottság által a napokbau vizsgáltattak meg. A/, összesítés szerint összeiratott 35,958 igás és 102,411 kézi napszám, vagyis az idei, eredmeny: az igás napszámoknál 200 napszám szaporodást, ellenben kézi napszámoknál 325 napszám fogyást tüntet fel. — A bejelentett váltság összeg 120,391 frt 90 kit tévén ki, ezen eredmény az ideit 19,433 írt 25 krral felülhaladja. — Mind zen kedvezőbb eredmények daczara, B.-Gyula varos, Gyula-Vári, Kétegyhaza, Uj-Kigyós, Békés, Mező-Bíróny, Szt-András, Szeghalom, F.-Gyarmat, T.-KoinlÓ8 P. Földvár község összeírása, adatainak helyessé­géhez kétely férvén : ezen községek kimutatásai a való tenyek­nek megfelelő kiigazítás végett visszaadattak. A békési nagycsatorna felső, úgynevezett szanazugi tor­kolatánál a jobb part belebbezési munkálatai a mult hó folya­mán jelentékeny erővel megindittattak. A Sebes-Körös védgátjainak Bihnrmegyében lévő szalcu­szai erősítésén is kellő számú munkás foglalkozott mindaddig, mig a bekövetkezett kedvezőtlen időjárás miatt a munka foly­tatása felfüggesztendő volt. A hosszufoki öblözet a Sebes-Körös ó medrének alsó tor­kolatán a zsilip építését a legjobb sikerrel befejezte. IV. Vegyesek. 1. A folyó évi novemberhó 24-én megtartott vizsgálat eredménye szeriut a megyei pénztarakban ós alapokban kész­pénzben és takarékpénztári könyvecskében 208,157 frt 60 kr., kötvényekben 50,174 írt, összesen 258,331 frt 60 kr., — a me­gyei központi gyámp mztárban késipánzben és takarékpénztári könyvecskében 11,960 frt 67'/, kr. kötvényekben 82,188 frt 15 1/, kr., összesen 94,148 frt 83 kr. s igy főösszegben 352,480 írt 43 kr. találtatott. 2. Tisztelettel bejelentem végül a tekintetes bizottságnak, hogy a gyulai járás szolgabirája, Nagy Ferencz dobozi segéd­jegyzőt, az adóügyek kezelése körül tauusi'tott hanyag eljárás miatt, a csabai járás szolgabirája pedig Olah János uj-kigyósi bírót ós Salacz Géza ugyan ottani jegyzőt a legtöbb adót fi­zető m-'gyebizottsági tagok nóvjeg, zékenek közszemlén volt ki­tételéről szóló hirdetési bizonyítvány késedelmes beterjesztése miatt az 1876. évi V. f. ci. 23 §. a) pmtja értelmiben fi­gyelmi uton dorgalasra ítélte, mely két rendbeli ítélet jogerőre emelkedett. B.-Gyulán, 1884. deczember 8. Tárgysorozata,: Békésvármegye törvényhatósági bizottsága folyó 188Í. éyi deczem­berhó 16-ik s kővetkező napjám ' dé:előtt 9 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének. 1. A megyei közigazgatási bizottságból ez óv végén kilépő következő öt tag, u. m. Dr. Hajnal István, Ormos János, Fejér Béla, Güudöcs Benedek ós Varságh Béla he­lyének titkos szavazás utján leendő betöltése ós a megyei tiszti ügyészi helyettes megválasztása. 2. A megyei igazolasi választmánynak az 1885. évre leendő megújítása. 3. A megyei közsógjegyzői szigorlati bizottságba há­rom évre terjedő megbúassal két vizsgáló bizottsági tag választása. 4. Az igazolási választmány jelentése a bizottsági ta­gok sorában megürült helyek potválasztás utján történt betöltéséről s a bizottsági tagok 1885. évi névjegyzékének végleges megállapítása tárgyaban. 5. Miniszteri rendeletek; jelesül: a) Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter urnák kineveztetése alkalmából kibocsátott körlevele; b) a m. k. belügyminiszter ur rendelete, melylyel a megye 1885. évi költségvetési elöiráuyzatát jóváhagyva felküldi; c) ugyanannak rendelete a megyei árvaügyi szabály­zat megerősítő-e iránt; d) ugyanannak rendelete a megyei tiszti nyugdíjin­tézet megszüntetése ós végkielégítési alap alkotasa iránt hozott közgyűlési határozat feloldása tárgyában; e) ugyanannak rendelete, a kihágási szabályrendeletek al ipjáu kiszabott pénzbüntetésnek hovaforditása iránt; f) ugyanannak rendelete, a hus kimérésről alkotott szabályrendelet módosítása tárgyában ; g) ugyanannak rendelete a csabai ós uj-kigyósi do­hány beváltási állomásokhoz politikai biztosok kirendeló e iránt; h) a közmunka- ós közlekedési miniszter ur rende­lete, a b.-csabai kóuton szedendő vámdija líra nezve 1 i) ugyanannak rendelete, az ártózi kutak létesítésére kitűzött 1000 Irt ösztöndíj tárgyában. ö. Törvényhatósági levelek; még pedig a) Nógrádmegye átirata aa anyakönyvek vezetése, ós kezelése érdekéből szükséges törvényhozási intézkedé­sek megtétele iránt; b) ugyanannak átirata, a közig, hatóságok jogkörébe utalt kihágások folytán befolyó büntetés pénzeknek a ki­hágási bíráskodás költségeire való fordithatasa tárgyában c) Sárosmegye átirata a közgazdasági váltság elhá­rítása ügyében. 7. Küldöttsógi jelentós a csabai katonai hadszerkész­letraktár ügyének rendezése tárgyában. 8. Alispáni jelentós, a gyomai szolgabírói lak iránt. 9. Pénztári ügyek. 10. az ailando valasztmány előterjesztései; úgymint: a) az 1879. évi 37. t. cz. alapján az 1885. évre kive­tendő katona elszállásolási pótadó s az arra vonatkozó sza­bályrendelet megállapítása iránt; b) Kapriorai Wodiáner Albert nagybirtokosnak a gyomai árvaház javára tett 65.000 frt alapitvanya keze­lesóröl; c) B.-Gyulaváros szervezeti szabályzatának megerő­sítése tárgyában; d) B.-Gsaba városnak a jegyzői segédszemélyzet mun­kaköré öl szóló szabályrendelete iránt; e) a b.-csabai katonai lőszerraktár épület terének át­engedéséről ; t) az endrödi gyámpénztári tartalékalap terhére 24ö frt 30 kr. utalványozása. tárgyában ; g) B.-Csaba városban a törendörbiztosi és a rendőr biztosi fizetések megváltoztatása iránt; h) Szarvas varos két rendbeli ingatlan átruházási ügyében; 1) B.-Gyuia város ós Csorvás község 1885. évi álta­lános s B.-Csaba ós Orosháza kozsóge-t lö85. évi pót költségvetésének megállapítása, valamint több község, 1883. évi zárszámadásauak felülve palása tárgyában. k) A gyula városi népkert létesítése ügyében. 11. A megyei főjegyző jelentése a levél ári rendezési munkálatok dijazása tárgyában. 12. A közkórházi bizottság jelentése a közkórházi alapszabályok módosítása tárgyában. B.-Gyulán, lb84. deczemberhó 6-án. Jaiicsovics Pál. alispán. MEGYEI ElfiEK. ' * A Ozégónyi Gróza mérnők ós Csapó Sámuel ellen folyó hó 4-én és 5-ón lefolyt bűnügy részleteit lapunk te­réhez mérten, röviden a következőkben közöljük: Czógónyí Géza arról volt vádolva Csonka János volt kékesi bíró ál­tal törtónt feladás következtében, hogy 1882-ben, mint Békés városánál a gátmunkák elkészítésére ideiglenesen al­kalmazott mérnök, egy Nagy János nevü kubikus részére nem teljesített munkaért 47 frtot hamisan utalványozott és abból 31 frtot magának megtartott; Csapó Sámuel pe­dig, hogy ezen 47 frtot a hamis utalványozás alapján a pénztárnál fe.vette ós 16 frtot a mérnöktől átvett. Csapó Sámuel azonkívül ugyaucsak Csonka János volt bíró által különféle alakokkai lőnek ellátva. A nyakra függesztve hord­ták a ruhák tölött, azt hiven, hogy ezek megvédnek minden szerencsetlensógtől. Ágoston Határozottan ördögi jelvényeknek nevezi azokat. Az első püspökök elrendelték, hogy a keresz­tények az ördögi függelékek helyett kereszteket függesszenek nyakukba; innét van, hogy ezek néhány 8 és 9. szazadbeli iróual phylacteria név alatt jönnek eló. A ligaturákat vagyis szalagokat cserjékből, füvekből és más tárgyakból kötöttek össze és a karra vagy a nyakra füg­gesztették, vagy a test köré kötötték bizonyos imának kisóretó­ben. Azt hitték, hogy ezáltal elűzik a betegségeket ós minden ­féle csodadolgokat művelhetnek. III. Gergely azokat, kik ily gyalazatos szokásokat terjesztettek, canoni büntetésekkel fenyí­tette. Láttuk már/önnebb, hogya német nemzeti zsinat 742-ben eltiltotta az „Istenkáromló tüzeket, melyeket Nedfratresnek neveznek". Ugyanezen szokásra vonatkozik az emiitett jegyzék 15-dik czikkelye. Két szaraz fanak összedörzsölése által tüz keletkezett, mélynél egy rakás fat vagy szalmát gyújtottak mvg ugy, hogy belőle lobogó és erősen világító láng csapott fül. Ez az év bizonyos napján történt; pl. sz. János (Jobannes feuer) vagy a sz. Márton ünnepe táján. A német zsinatok „istentkáromló tüzeknek" nevezik, mi­vel rendkívüli hatások tulajdoníttattak nekik. Némelyek keresz­tül ugráltak rajta, és azt hitték, hoejv ez által az egész éven át uieutek lesznek ínindon hajtó', mások rulúiákal fogtak fól a füstöt, mint óvszert a láz ellen; mások ismét a hamuval be­hintették földeiket és kertjeiket, hogy a hernyók és rovaroktól megmentsék azokat. Midőn e láng legerősebb vol', egy lófejet dobtak bele, miáltal a szomszédban lakó boszorkány kénytelen volt a szt. tűzhöz sietni és igy magát elárulni. Végül megemlítem a 26-dik czikkelyt a tésztából készí­tett bálványképekröl. Ezen czikkoly szerint tésztából bálvány képeket készítettek, melyeket az isteneknek szentelt vizzeljgyur­tak, ezek az istenek képmásai és alakjai voltak, melyeket a házakban fölállítottak ós imádtak, sőt nyilvánosan is árultak bizonyos napokon. A keresztényeknek eltiltatott ezen tészta­alakok vásárlása és élvezése. Az alakokat Heidenweckenek nevez­ték ; alsó Németország vidékein azon fenér kenyereket értik alatta, melyet farsang harmadnapján szokás bizonyos alakban sütni. Ezen pogányszokásból erednek az úgynevezett Weck­mánner Christweckek, melyeket a pékek némely vidékeken sz. Miklós ünnepén, másutt karácsony napján vagy a cselédeknek kiosztás végett Mindenszentek ünnepén sütnek és árulnak; hasonlóan a pereczek (Brátzelu), melyek elnevezésüket az el­routott latin szótól bracliile nyerték, mely annyit jelent, mint karperecz, mivel a karra vok kapcsolva. — Akeréknek foutos jelentése a babonában Wodaura az égisteure utal; a kerék a nap jelvénye; és a keréknek, tehát a napnak k-pmása az egész Némethonban bizonyos időszakok alkalmával (uiév. hús­hagyó kedd) szokásos tünemény: a porecz. (Kriogel vagy Bretz-jíu.} Qávid Kornél. A p r* ó t> a é v. — Csevegés. — A szép Margit abban hagyta a zongorázást. Várakozva tekinget ki az ablakon, s meglátszik elborult arczáu, hogy kedély világára mély benyomással van a természet kihatása. — Még sem jő! kiáltott fel. Pedig ma Irmán vau a sor a látogatást illetőleg. Hej, ha tudná az én kis barátnőm, hogy nem annyira az ő látogatását óhajtom, hanem kedves, szép, sugár termetű, pörge bajuszu, csókolni való fivérének barátsá­gát. Nem is értem, mórt nem léptetik mar elő azt az Aladárt. Pedig megérdemelné, mert szorgalmas, pontos ember, csak az bökkenő, hogy saját érdemein, s a jó égen kívül nincs, ki tolja szekerét. Hahaha! Kaczagott felébredve ábrándozásából. Milyen balga is vagyok, bizony talán még szerelmes is tudnék lenni. Vigyázz Margit! Nem jó a tűzzel játszani. Na! Nézzük meg ezeket a divatlapokat. Igazán oly érdekes ez a franczia idegfagyasztó regény. Ezt nem is tudom, miért nem követik a magyar írók a francziák példáját. S mig Margit a pamlagon bájolón elterülve olvasgat, halk kopogtatás hallatszik az ajtón. Feltekiut. Szabad! Kiáltá csengő hangon. S a minden napos, de azért mindig kedves vendég, a levélhordó lépett be, B egy nagy csomó levelet ós lapot átadva távozott. Egyszerre gyors léptek zaja hallatsisott, s Irma lépett bo iniudeu kopogtatás nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom