Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) július-december • 64-142. szám

1879-07-31 / 77. szám

„BéKÉSMEGYEI KÖZLÖNY" 187Q. 17- SZÁM. Irodalom és művészet. * A „Vasárnapi Újság" julius 27-diki száma kővetkező tartalommal jelent meg : A ki mindent vesztett. Törs Kálmántól. Hymnus a leányról. Költemény. Bartók Lajostól. Kisasszony pa­rasztruhában. Puskin elbeszélése ; oroszból forditotta Csopey László. Napoieon lierczeg temetése, A bégum ötszáz milliója. Verne Gyula regénye. Egyveleg. A jelen meteorologiája. Hoitsy Páltól. A panamai vasúton. Egy király könyve Irodalom és mű­vészet. Közintézetek, egyletek, stb. rendes hetirovatok. * Az országos szinész-egyesiilet központi igazgatótanácsa már megkapta a belügyminisztérium leiratát, mely a legutóbbi színész-kongresszus határozatait megerősíti. E határozatok közt szinügyiinkre nézve tudvalevőleg legfontosabb az, mely szerint az ország szini kerületekre fog oszlani s minden kerület egy-egy társulat működési körét fogja képezni. A belügyminiszter e hatá­rozatot nemcsak megerősítette, hanem hangsúlyozta, hogy az ilye­tén szini kerületek alakítását a magyar színművészet érdekében előnyös azonban Kolozsvár nem fog a vidéki kerületek közt sze­repelni, mert az ottani nemzeti színház a kormány külön felü­gyelete alá kerül. * Megjelent és hozzánk beküldetett: A Somogyi Ede Ma­gyar lexiconjának 32 és 33-ik füzete. Czimképek „népviseletek," és „néhány ismeretesebb tengeri nyulfaj." Ltolsó szó melynek fejtegetése kezdetét vette „Bolívia." Egy füzet ára 30 kr. — Meg­említjük hogy a „Magyar Lexicon" érdemes szerkesztője lakást cserélt és jul. 15-e óta Budapesten váczi-utcza 7. sz. a. lakik. * Megjelent és beküldetett hozzánk: Előfizetési felhívás „Kabdebó Ferencz költeményeire.." Egy fűzött példány ára 1 frt Az előfizetési pénzek Nagy-Szebenbe küldendők. — Kabdebo Fe­rencz ur költeményei közül mi is közöltünk néhányat é» fogunk még közölni azokból mutatványul, melyek e kiadandó kötetben meg fognak jelenni. A t. olvasó ezekből ítéletet, képezhet magának szerző szellemirányáról, mely nézetünk szerint, a mindennapiassa­got jóval felülmúlja. Gazdászat, ipar és kereskedelem. * Légenykönenyhalvag — mint tűzoltó. Nan­tes városában egy gyógyszerész mindenféle gyúlékony vegyészeti szerekkel telt pinczéjében űz támadt mennyi­ségű benzin meggyulása folytán ; a bőség rendkívüli volt nemcsak az emeleten, de jó nagy téren a pincze szom­szédságában is kiállbatlan volt; a tűz eloltását az által kísérletek meg, hogy a pincze lyukakat nedves ruhaval tömték be, vizet öntöttek be, de ez a benzinre hatást épen nem gyakorolt, végre egy szomszéd gyógyszerész eszébe jutott mintegy egy akó légenyköneghalvag (s/.al­miak) oldatot beönteni a pinczébe, mire a tűz rögrön megszűnt. — Ezen első izbeni kísérlet mindenesetre fé* nyes eredményűnek mondható, s annál is inkább méltó a követésre, mert jelenleg a benzin és kőolaj nem egy esetben szoktak tűzvészt okozni ; ha a tűz zárt helyiságj ben van, elméleti okoknál fogva is könnyen látható, mi­szerint a szalraiak oldat üdvös hatást gyakorolhat. * A kutyák tulszaporodását mikép gátolják — Parisban? Parisban a közönség gyakran ki van téve az ebektől való megtámad tatásnak; Páris város egészség ségügyi rendőrsége azért szükségesnek látta, az ebekre nézve a következő rendeletet hozni. Tilos bármely ház-j ban annyit nevelni és tartani, hogy azok nagyszáma miatt a szomszéd lakók nyugalma és biztossága zavar­tatnék. Tilos kutyákat, habár járszalaggal és szájkosár nélkül az utczára ereszteni. Minden kutyán nyaköv le-l gyen, melyen egy kis érczlap van a gazda nevével. Min­den olyan helyen, bolt vagy raktárban, hova a közönség! ki- s bejár, az ebekre szájkosarat kell tenni, legyenek azok bár megkötve. A buldog fajta ebeknek pedig egy­általán nem szabad a nyilván helyeken megjelenni. Ke­rített vagy zárt helyeken is szájkosárral kell ellátva lenniök. * Meghívás. A szeghalmi önségélyző-^gylet, mint szövetkezet 1879. évi augusztus 10-én délelőtt II órakor Szeghalmon a kaszinó uagy termében tartandja 11. évi rendes közgyűlését, melyre a t. tagok ezennel tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai : 1. Igazgatósági je­lentés. 2. Felügyelő bizottsági jelentés. 3. A mérleg és tiszta jövedelem iránti intézkedés. 4. Öt igazgatósági rendes, — valamint két póttag, és a felügyelő bizottság három tagjának megválasztása. 5. Az alapszabályok 12. és 26. §§-ainak módosítása, s az üzleti évnek a naptári évhezi alkalmazása iránti igazgatósági tnditvány. Az egyleti tagok száma 1879. junius 30-án 127 tag, — 561 üzlet résszel. Az évfolyamán belépett 3 tag ; kilé­pett 14 tag ; az évfolyamán visszafizetett üzletrészek száma : 6, — felmondott üzletrészek száma : 33. Szeg­halom, 1879. julius 15-én. Az igazgató tanács : Witt­man Ignácz, elnök. Mérleg. Tartozik: Váltók 11932 frt 36 kr. Törzsbetéti aátralókok 155 frt 20 kr. Felszerel­vények 262 fit 90 kr. Előre teljesített lakbér 25 frt Pénzkészlet 730 frt 1 Va kr. Összesen 13105 frt 47 */„ kr. Követel: Törzsbetétek 11668 frt 80 kr. Szervezési töke maradványa 49 frt 17 kr. Be- és átiratási dijak 17 frt Tőkósitett nyereség 298 frt 79 kr. Előre teljesített törzs­betétek 40 frt 80 kr. Átviteli kamat 159 frt 16 kr. Egyenleg, mint haszon 871 frt 75'/ a kr. Összesen 13105 frt 47 l/ a kr. Kelt Szeghalmon, 1879. junius 30-án Grosz Márton, m. k. igazgató. Seress József, m. k. pénztárnok. Bleier Izidor, m. k. ig. tan. és titkár. * Seprő-ipar. A házi ipar terén ismét egy ör­vendetes haladást jelezhetünk. Melczer Gyula, a borsód­megyei gazdasági egyesület elnöke, a mult évben saját birtokán több holdat czirokkal vettetett be a keresk. mi­nisztérium által szolgáltatott nemesitett olasz czirokmag­gal. A jó, sikerült termést saját emberei által a télen teldolgoztatván, ezen egy évi termés után mintegy 4000 drb seprőt nyert, melyeknek a főváros piaczán leendő terjesztése ós imertetése czéljából megfelelő számú pél­dányokat a kereskedelmi minisztériumnak is beküldött. Ezen iparág fejlesztése nálunk nagyon elismerésre mól­tó Felhívjak e körülményre s a beküldött seprőmin­ták megtekintésére az illető kereskedők figyelmét. * Eperkereskedés Londonban igen nagy mér­veket mutat fel. London számára az eper Kent, Surrey, Hertfordshire és Bedíordshireben termeltetik, melyek elég közel vannak, miután az eper, hogy frissen érkezzék, csak közel piaczra szállítható. Az angol epermivelők 30—100 acies teriiletet mivelnek, ugy hogy vannak, kik egy idény alatt 1400 mázsa epret küldenek Londonba. Az eper szedése reggel 3-tól 7-ig történik, hogy a reg­geli vonatra készen álljon. A legszebbjét 1 font tartalmú kosárkákba rakják, ós 48 ily kosarat egy ládába téve, a reggeli vonattal, vagy külön ruganyos kocsival a lon­doni piaczra viszik. Az ilyennek fontja 1—2 markkal fizettetik, a csekélyebb minőségű átlag-ára 60—70 pf. (30 35 kr.) némely epermivelö vállalkozónak adja át földjót, mely esetben 400 markot fizetnek egy acreért (200 frtot egy kis holdnál kisebb területért.) A nappali szedés a czukrászok és beföttkészitőkhöz vándorol hor­dókban. 100 fontja 20—30 mark. * Terménytőzsde. Terménye 1 ben mérsékelt volt a forgalom. Szilva ára szilárd, szerbiai áru hordóban október—novemb'rre 33.05, azonnali szállításra 23.13. Z-iradék nem változott, szesz szilárdabb. * Szezüzlet. Arad, jul. 29. Az üzlet a mult hé­ten igen szilárd volt, az árak emelkedtek. Ugy kivitelre, mint belfogyasztásra élénk volt a kereslet s tekintélyes tételekre köttetett üzlet részint ezen, részint a jövő 'ló­ban eszkö/lendő szállítással. A heti üzlet szilárd irány­zattal záródik. Kész áru nagyban 27 frt 75. 28 frt hordó nélkül; részletben 28 Irt 50 hordó nélkül. 31 frt 25 hordóstól pr. 100 liter. , * lioltidcny a tőzsdén. Az üzérkedés most mái­hetek óta szünetel. A tőzsdén ki vés a közönség, pedig ez uem csekély impulsust szokott adni az üzletnek. Az első raugn bankárok ós üzérek nagyobb része fürdőn időzik, vagy utazik. Hivatalosan jegyzett piaczi árak. (B.-Csabán, julius 30.) Buza . . Árpa . Kukoricza Zab Szalonna , Kepcze 1. rendű | 11. rendű ÍOO kilogramm 11.— 8.20 4.10 3.80 4.20 4.— 4.60 88._ 37.­10.40 9.— Belanka Pál, v. esküdt. Nyilt-tó r.*) IMeier Amália, Feldenblüb Samu, (Békés) (Szolnok) jeg-yeselsL *) Az e rovatban közlöttekért beküldőt terheli a felelősség. Szerk. Felelős szerkesztő: Br. 8ATTASZEKI LAJOS. HIRDETÉSEK. ValdUtib Egy 4—6 gymnas. osztályt * * •K végzett ifjút tt ^ ^ u ^ fölveszek. Föltételeket levél által g! TNÍ tudatom. ^ Szijjáríó Sándor, körős-ladányi gyógyszerész. Umratli és társa, Prágában gyára szigorúan szolid kivitel, könyü járás, nagy tettképesség és tiszta cséplés által kitűnő különlegességeiket ajánlják e (61)32 24 ^s, CB: 1—8 ló vagy ökörerejéig kocsikázható s állandó gépek. Ezenkívül gyárunkban készülnek különféle nagyságú, kipróbált: tisztitómalmok, szecskavágók, magdarálók, síi). BB M Képes árjegyzékek az illető országok nyelvén ingyen és bérmentve. IDOOOOOOOOCXX)IOOOOÜO OOOOOOO oooooooooooS Gfi D B.-Csabán, 1879. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom