Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) január-június • 1-63. szám

1879-05-11 / 43. szám

„BFKÉSMBGYBI KÖZLÖNY" IA79. 43. SZÁM. ban kegyes ájtatosságra elkészülve, i templomokba menne, korcsmákba gyülekezik és ott a/, erkölcsiség és vallás hátrányára és botrányára féktelen tánczmulatságot, gya­korol — sietek hatóságilag kimondani, miszerint azon kárhozatos szokás jövendőre nézve a legszigorúbban betű tátik s pedig oly formán, hogy mely Korcsmárosok ezen tilalom ellen vétenének, azaz, a kik korcsmahelyisógeik­ben ünnepeken vagy vasárnapokon délután 3 óra előtt zenét és tánczmulatságot engedélyeznének, azok első esetben 20, másodszor 50, harmadszor pedig 100 frt pénzbírságban vagy ezeknek megfelelő fogság-fenyítékben fognának elmarasztaltatni mnlhatatlanul. Mi végből oda utasítom az érdemes elöljárókat, miszerint ezen tilalmat s illetőleg rendeletemet is a legnyilvánosabban közzétenni azontúl pedig a rendelkezésük alatti rendőri közegeik által a legerélyesebben felvigyáztatni el ne mulasszák, hogy kiadott ezen rendeleti tilalmam az illető korcsmá­rosok részéről feltótlenül megtartassák és ha mégis meg nem tartatnék, szíveskedjenek az érdemes elöljárók aként intézkedni, hogy a makacsságba esett korcsmárosok ne­vei közvetlenül azonnal tudomásomra hozattassanak. Kelt B.-Csabán, 1879. májushó 6-án Eördögh Frigyes járási szolgabiró." — A b.-csabai algymnasium ifjúsága májusi mulatságát f. hó 14-én tartja a „Széchenyi liget"-ben, melyre a t. szülőket, valamint a tanoda minden rendű barátját tisztelettel meghívja a rendezőség. A mulatság délután 2 órakor veszi kezdetét s tart esteli 10 óráig. * Békésmegye székházáról Gyulán gyászlobogó leng. Szulimán István, Bókésmegyének hosszú éven át fáradhatlan tevékenységű, ritka órtelmessógü, prototyp magyar jellemű főszámvevője nincs többé. A családi gyászlap következőkép hangzik: „Özvegy Szulimán Ist­vánná szül. Szabó Terézia maga ugy gyermekei : Ödön, Jolán, ennek férje Bartóky István, és gyermekeik József, Maria, Gábor, — Ákos, ennek neje Sváby Izabella ós gyermekeik István, Gabriella, — Karolina, Teréz, Ida, ennek férje Késmárky István, gyermekök Izabella, — testvérei : Járdek Jánosné, özv. Gajzágó Izsáknó, Bozóky Sándorné, özv. Taubner Jánosné és Sváby Viktoruó, va­lamint. több számos rokonai nevében is, szomorodott sziv­vel tudatja szeretett férje, illetve atya, após, nagyatya, testvér és rokonuk Szulimán István Békésmegye főszám­vevőjének f. hó 8-án éjjel fél 11 órakor élte 72-ik, bol­dog házassága 41-ik évében, rövid szenvedés ós a halotti szentség felvétele után bekövetkezett gyászos kiinultát. A boldogult földi maradványai f. hó 10-én délután fél 5 ólakor tótettek róm. kath. szertartás szerint a gyulai szélmalom melletti sírkertben örök nyugalomra. Az en­gesztelő szent mise-áldozat Gyulán f. hó 10-én reggeli 9 órakor mutattatott be az ég Urának. Áldás és béke Ipngjen hamvai felett!" — Eulpin Dániel B.-Csaba városi orvos ur anyósa halt el f. hó 7-ón. A családi gyászlap következőkép hang­zik: „Alólirottak m iypn szomorodott szivvel jelentik, forrón szeretett édes anyjuk, illetőleg anyósuk, testvérük és nagy­anyjuk özv. Freifeld Fani assz. szül. Feuer, f. hó 7-én éjjel, tevékeny életének 63-ik évében történt gyászos ki­multát. A drága elhunyt üfilt tetemei f. hó 9-én, Kulpin Dániel orvos házától a b.-csabai izr. sírkertbe tétettek örök nyugalomra. Nyugodjék békében! Kulpin Dánielné, szül. Freifeld, Freifeld Ignácz, Böhm Adolf, Böhm Be­nedek, gyermekei. Kulpin Dániel, veje. Kulpin Fany, Kulpin Matild, Kulpin Ede, Kulpin Jeni, Kulpin Ferencz, unokái. Feuer Mór, Feuer Salamon, Feuer Adám, Schwar­zenberg Júlia, Wodianer Rozália, Fuchs Róza. Füchsel Katalin, testvérei. — Helyreigazítás. A „Békósmegyei Közlöny" május 1-én megjelent számának a „megyei hirek" rova­tában röviden említés tétetik, miként az alsó Fehér Körfis szabályozási társulat, ápril 27-ón a mérnöki választást megtartván: a választás Erkel Jánosra esett; mely alka­lommal B.-Csaba és Bésés nem szavazott, mert ez állo­más nyilvános pályázat utján kívántatik betöltetni. Az olvasó közönség bővebb tájékozhatása végett hivatva érzem magam a tényállás valódiságára nézve, a kellő felvilágo­sítást megadni. A jelzett napon megtartott társulati rend­kívüli közgyűlésen, a mérnöki választás szintén a meg­hívóban napi rendre lóvén kitűzve; annál fogva három szakértő folyamodó által beterjesztett kórvények is, a ta­nácskozás tárgyát képezték. Mielőtt azonban azok felol­vastattak volna, az elnökhöz kérdés intéztetett, ha vájjon ez állomás betöltése iránt van-e pályázat hirdftve? Mi­után az elnök kijelentette, hogy nincsen, és pedig azért, mert 1873-ik évben történt hasonló választáskor, ez eszmét mint költségest, és egyúttal czélhoz nem vezetőt elejtette. Az ily értelemben lett elnöki nyilatkozat után, minthogy az érdekeltség egy része a választást elhaiasztatni, ennek ellenében pedig a másik rész e közgyűlésen ezt megej­tetni indítványozta, e kérdés feletti elhatározás szavazat alá bocsáttatván, a többség a választás mellett nyilatko­zott. A választás eredménye, a már hitelesített jegyző­könyv tanúsága szerint is Erkel János urat mint átalános többséggel megválasztott társulati mérnököt tünteti elő,'a kinek megválasztásához B.-Csaba és Békés is szavazatával hozzájárult. Az igazság érdekében tehát, ugy az olvasó közönség iránti figyelemből, valamint a társulati küzgyülés által követett eljárás igazolása szempontjából, a körülmé­nyeket részleteiben megismertetni kötelességemnek tar­tottam. — Farkas Béla. — Papp Gáspár békési pénzügyőri telügyelő, la­punk azon közleményére, hogy az utóbbi békési tüzeset alkalmából a zsidókat állandó gyujtogatási kedvről vádol­ta, hosszabb nyilatkozatot küldött be, melynek veleje az, hogy egy pár izraeliita kezdett a tűznél azzal viczelni, hogy Pick József most jó geseftet csinál, s csak ezen szavakra mondá ő, hogy a zsidók igy szokták. — Ha azt hiszi ez a felügyelő, hogy ezzel védte magát; akkor saj­náljuk észjárását. A zsidókat a roszakarat és ostobaság ilyennel ép oly alaptalanul vádolja, rniut azzal, hogy bas­vótkor keresztény vérre van szükségük. Igazságos és elő­ítéletek fölé emelkudett ember semmi esetre som szokott egyes egyének romlottsága miatt egész vallásfelekezetet vagy nemzetiséget gyanúsítani, mert gonosz ember van keresztény, zsidó, török, pogány és — fináncz között, de uem azért mert keresztény, zsidó, török, pogány vagy fináncz hanem mert egyszerűen — rosz ember! * A Kun Miksa-fele csabai faraktárral szemközt van egy bolt, mely egyszersmind pálinkaház, korcsma és szállóhely. A vendégeket e/en fekete tentával, nagy betűkkel irt, vonzó meghívással csalogatja hogy: ..Ide hejcsbe! * Az orosházi megyei epres-kert 800 • öl nyilvános árverésen eladatott Horváth György boguár­mesternek 315 írtért. * Mult héten Uj-Kígyóson Prágai István tulajdo­nát képező kukoricza szárral fedett háza leégett. Az oko­zott kárnak értéke a hivatalos becsű jkv szerint — 30 frt (!!). A ház biztosítva nem volt. * Liuba György b.-csabai távirdai főnök ur saját kérelmére Bánya Bogsánra, Mantia László távirdai tiszt ur pedig Uj-Vidékre tétetett által hason minőségben. Őszintén sajnáljuk a két pontos ós előzékeny tisztviselő távoztát. Helyettük Miavetz László, ur Budapestről jő ide feleségével, ki sziute távirdászné. Ép ez okból tétetett el Mantia László ur. Miavetz ur eddig a földművelés- ipar­ós keresk. ministeriumnál volt beosztva. * Csabán mától fogva a piacztéren a nagy templom előtt egy állatsereglet látható. A főetetes és idomítás d. u. 4, és este 7 órakor szokott végbe menni. A belépti­dijak elég mérsékeltek: 30 ós 20 kr., gyermekek felit fizetik. * A b.-gyulai törvényszék általánosan tisztelt elnökének, Nóvák Kamill urnák sógora Gorove Jakab nagy­váradi tekintélyes polgár és földbirtokos f. hó 8-án reggel hirtelen halállal kimúlt. Béke hamvaira! * A budapesti állatkertben felállítandó min­ta-méhészet ügyében Göndöcs Benedek apát és b.-gyu­lai lelkész meleghangú levelet intézett a méhész-egylet elnökéhez Kriesch Jánoshoz. A levél minden áron keresz­tül viendőnek veli az eszmét, hogy Budapesten minta­méhészeti egylet alakittassék s hiszi, hogy erre minden méhészgazdája az országnak, áldozni f(>g' móhlakjaiból egyet, ha arra fölkóretik. Ez által az országban levő minden méhlak képviselve lenne a budapesti anya-egy­letnél. * A „b.-gyulai kör" 1879. évi május hó 11-éu, vasárnap a „Korona" vendéglői színkörben a szegedi viz­károsultafc javára műkedvelői előadást rendez. Előadatik : „ AngolosanVígjáték 2 felvonásban. Ezt megelő/i: „ A közügyekEredeti vígjáték 1 felvonásban. * A viz állása Békesmegyében, május 5-én Szeghalmon 3.80, 7-én Gyomán 5.73, Remeténél 2.43, Gyulán 2,10, 8-án Gyomán 5.70, Gyulán 1.80, Remeté­nél 2.26. — A szegedi és vidékbeii árvíz által károsul­tak leisegélyezésére, a m.-berényi lelkes „Leánykoszorú" által, a berónyi lakosoknál, gyűjtő iveikkel járva gyűjtött adományokhoz járultak névsora: (Folytatás.) Adakozók: Zahoráu György 10 kr., Fillári Endre 2 frt, Urbánszky András 1 frt, Herpai János 10 kr., Adamik György 40 kr., Urbánszky György 40 kr., Huszaiik Pál 40 kr., Puskel Márton 10 kr., Golian János 20 kr., Járosi Pál 25 kr., Járosi János 10 kr., Csierni Pál 10 kr., Hudák György 4 kr., Makho Pál 50 kr., Brózik Gusztáv 1 frt., Kovács Márton 40 kr.. Barna János 50 > (Hr., Minich Fe­rencz 50 kr., Molnár András 1 frt, Kolimár Sámuel 20 i»r., Zolnai János 40 kr., Buday József 1 frt. (Folyt, köv.) * Heti naptár. Vasárnap, május 11-én Cantate; hétfő 12-én Pongrácz; kedd 13-áu Szervácz; szerda 14-én Bonifácz; csütörtök ló-én Zsófia; péntek 16-án Nep. János; szombat 17-én Ubald; vasárnap 18 áu Rogat. Törvénykezési terem. * Jegyzéke a b.-gyulai kir. tszéknek 1879. május 12-ik s következő napjain előadandó bünfenyitő ügyeknek. Előadó : Márki május 12. (116.79. Hvozdovits István és társai hamis okirat készí­tése által elkövetett csalás. 1095.79. Pap Károly és társai rablással párosult szándékos emberölés, lopás és kuruzsolás. * Hatósági közeg szóbeli bántalmazása. D. D. gyulai la­kos városi képviselő, veje Kácz Kornél ingóságaira bűnügyi zárlat lett elrendelve, melynek foganatosításával Miskovics Száva tszéki vizsgáló biró ur lett megbízva, fiz ugy hallván, hogy Kácz Kornél ingóságai D. D.-nál vannak, megjelent nála két polgári becsüssel, (miért nem hatósági egyénneí?j és a házi ur távollétében, a már évek óta ágyában fekvő nejének megmagyarázta jövetelének okát Ez alatt D. D. hazajött és a történtekről értesülve, ajtót mutatott a hivatalos küldöttségben eljáró vizsgálóbírónak és azt a kifejezést használta, hogy az ő házában isten. i£ miatt vizsgálat alá vonatván, a végtárgyaláson azzal védekezik, hogy ő az illető urat soha sem látta, s minthogy a hivatalos végzést sem ki uem szegezte, sem előtte tel sem mutatta vagy olvasta, sem helyhatósági közegekkel nem jött, nem is tartozott hinni, hogy csakugyan tszéki kiküldött, de egyébként is nem ellene, ki bünperben és vád alatt sem állott, hanem veje ellen volt elrendelve á zárlat és igy lakásán nem volt az foganatosítható; minthogy továbbá felesége betegsége miatt iz­gatott kedélyái'apotban volt, kéri magat felmenteni. A törvényszék a fenti czim alatt elkövetett vétség miatt 48 órai fogságra ítélte. A kir. tábla kihágásnak minősítve az ügyet, egyebekben helyben­hagyta az ftó bírósági Ítéletet. A kir. Curia (rendkívüli enyhítő körülmények figyelembevételével) a 48 órai fogságot 10 frt pénz­birságra változtatta. Gazdászat, Ipar és kereskedelem. Felhívás. A „Bánfalvavidéki méhész-egylet" folyó évi jú­nius hó 2—4 napjain Orosházán méhészeti kiállítást rendez. — Felhívjuk az ország méhészet-kedvelő ba­rátait, boyy úgy személyes megjelenésükkel, mint bár­mily jelentéktelenne k is látszó méheszeti eszközeiknek a kiállításra beküldésével egyletünket megörvendez­tetni szíveskedjenek. Felhívjuk mindenek felett egyletünk tagjait, szí­veskedjenek májas hó 2(1-ig az egyleti titkárnál Bánfal­ván bejelenteni most lévő s benépesített mű és kúpkaptá­raik számát, hogy méhészetünk jelenlegi állapotát fel­mutathassuk. A magyarországi vasutak igazgatóságai, neveze­tesen: az alföld-fiúmei, a magyar állam vasutak, ma­gyar éjszakkeleti, tiszavidéki és az osztrák állam vas­utak igazgatósága, vonalaikon május '26-tól június 6-ig a teher szállításra azon kedvezményt nyújtották, hogy a teher árukként feladott, s kiállításra küldendő tár­gyak, ha azok a kiállításon el nem keltek, s a kiállítási bizottság által igazoltattak, hogy kiállítva voltak, de el nem keltek, s ugyan azon irányban szál­líttatnak vissza, melyen szállíttattak: visszafelé díjmen­tesen szállíttatnak. Ezen kedvezményben azonban a gyorsárúk nem részesülnek. Továbbá személyszállítási kedvezményt nyújtanak a kiállításra utazóknak az alföld-fiúinei és magyar ál­lam vasutak igazgatóságai úgy, hogy III. osztálya jegy­gyei a 2-ik, fél Il-od osztályú jegygyei a 3-dik kelyen utazhatni. A kik az előirt kedvezményekben, valamint elszál­lásolásban is részesülni óhajtanak, május hó 20-ig je­lentkezzenek levél által Orosházán, a helyi bizottság elnö­kénél Ritter János úrnál, ki a szükséges igazolványokat azonnal megküldendi. A kiállítandó tárgyak május 30. és 31. napjain mulhatlanúl beszállítandók „a kiállítás rendező bizott­sághoz" címmel. Sorrend : Június 2-án délután 2 órakor a kiállítás meg­nyittatik az „Alföld" szállodában, az nap ismerkedési­estély a kaszinó helyiségében. Június 3 án 9 órakor a gyűlés megnyitása, dél­után 2 órakor közebéd 1 frt 20 krért bor nélkül, ebéd után gyakorlati előadás gr. Pongrácz János ő méltó­sága udvarán felállított élő méhek között, előadás után a gyűlés folytattatik, a jutalmak kiosztatnak. Junius 4-ón reggel kiráudulás a bánfalvi és szó­nási méhtelepekre. Meg vagyunk győződve, hogy valamint mi óhajt­juk minél élvezetesebbé tenni a gyűlést: úgy a nagy­érdemű közönség sem tagadandja meg tőlünk azon re­ményünk valósulását, hogy minél több férfi és nő ven­déget lehet szerencsénk üdvözölni, s gyönyörködhetünk egyúttal minél nagyobb mennyiségben küldendő kiállí­tási tárgyaikban is. Mély tisztelettel vagyunk Bánfalván, máj. 2. 1879 2^a.g-;y ISsig-morid., Kovács Xra.ro, titkár-jegyzö. elnök. Hivatalosan jegyzett placzi árak. (B.-Csabán, május 10.) 1. rendű | 11. rendi ÍOO kilogramm 9.30 7.20 Árpa 4 80 — 4.15 3.90 5.20 87.­35.50 —.— —.— Belanka Pál, v. esküdt. * A székesfehérvári kiállítás megnyitási ünne­pélye május hó 17-re halasztatott el. Szerkesztőségi posta. — Papp Gáspár pénzügyőri felügyelő urnák Békés. A helyreigazításé, t dij nem járván a beküldött 1 frtot, 5 kr. saját portóköltségünk levonásával vissz:;utalványoztuk. — Gyulavárira. Az érdekes czikksorozatot már megkezd­tük volna, ha a teljes kézirat birtokában lennénk. — Vésztőinek. Minihogy e név nyilvánvalóan álnév és a beküldő valódi nevét a szerkesztőséggel seai közölte : a némi meg­rovást tartalmazó közleményt ki nem adhatjuk. Legújabb hireli. * London, máj. 9. A Daly News jelenti, hogy az angol kormány 500 embert szándékozik a natali csapa­tok szaporítására küldeni. * Szeged, máj. 9. A Tisza tegnap óta 24 láb és fél hüvelyken all, a belviz tegnap este óta ma este 6 óráig 2 hüvelyket apadt. * Athén, máj. 9. Itt arról beszélnek, hogy a ki­rály parancsot adott ki, az egész görög sereget hadi­lábra tenni. Felelős szerkesztő: dr. Báttaszéki Lajos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom