Békési Élet, 1980 (15. évfolyam)

1980 / 2. szám - TÉNYEK, DOKUMENTUMOK, EMLÉKEK - Dömötör Sándor: Jókai és a kígyósi "magyar nábob" életregénye

galmazott tényeket az ókígyósi temetésről. Azt is megjegyzi, hogy a gróf hat (!) éves kisleánya nevel­tetését „egy közeli rokonára hagyta." Az örökösnő anyja „tudomás szerint szegény családból való." E hírek arra mutatnak, hogy a Budapesti Hírlap utalása elég sovány a temetéssel kapcsolatos körülmé­nyekre, de elegendő volt ahhoz, hogy Jókai érdeklődését felkeltse és tovább érdeklődjék utánuk. E lapban jelent meg ebben az időben Jókainak Carinus című folytatásos históriai novellája. Nem a Wenckheim család iránti diszkréció tartotta őt vissza a regény közreadásától, hanem fordítva: az idős Wenckheim József Antal nagyszerű temetése, a temetéssel egyidőben feltámadt mendemondák hatot­tak elsősorban regényírói képzeletére, amikor a kései házasságból származó utód várható örökösödési pereire gondolt. Jogi gyakorlata során ténylegesen ismerhetett hasonló jellegű, szennyes örökösödési pereket. De nézzük a tényeket! Az újkígyósi katolikus plébánia anyakönyvében levő bejegyzés szerint 1847. november 25-én „házasságra összeadattak Méltóságos Wenckheim gróf József Antal, csász. kir. kamarás, a kígyósi egyházak kegyura, Feicht Anna özvegye, ókígyósi lakos és Scherz, igazabban Müller Krisztina polgári állású hajadon, gyulai származású ókígyósi lakos." Tanúk voltak Vieland János uradalmi pénztárnok és Keller Jószef székudvari tiszttartó urak. A szertartás Vieland Ferenc szent­mártoni, Richter Mihály békési, Léhner Mihály kígyósi plébános és Göndöcs Benedek kígyósi káplán szolgálatával történt meg. Az esküvőn előkelőségek nem vettek részt, de az uradalom személyzete és a környék népe tanúskodott a nem mindennapi eseményről. Az esküvő nem titokban történt. 1 8 Másfél év múlva jelentős eseményt könyveltek el az anyakönyv lapjai. „Gróf Wenckheim Jósef országnagynak és Scherz Krisztinának 1849. április 21-én Krisztina-Anna-Mária-Regina nevű törvé­nyes leánya született, akit Göndöcs Benedek kígyósi káplán keresztelt meg." A keresztapa Keller János volt, aki a házasságkötésnél is tanúskodott, keresztanya pedig felesége, Fröhlich Rozália. Pár hónappal előbb, 1849. január 4-én Hrabovszky András ároktői származású, kígyósi pór lakosnak és Müller Rozá­liának született Teréz nevű leánya. Keresztszülei voltak gróf Wenkheim Josef és Scherz Krisztina. A gyulai katolikus plébánia anyakönyvében levő bejegyzés szerint özvegy Scherz Józsefnek és Mül­ler Katalinnak 1825. augusztus 8-án született Krisztina nevű törvénytelen (spuria) leánya. Müller Kata­lin ekkor 3 5 éves, nem egészen fiatal nő volt, Scherz József pedig özvegyember, aki Wenckheim József alkalmazottjaként fiával együtt Pozsonyból került Kígyósra. Scherz József apja, Scherz Fülöp módos pozsonyi polgár 1825-ban egy évvel Scherz Krisztina születése után vette át a kincstártól az Arad me­gyei Vaszoja nevű birtokot, s 1831-ben vaszojai előnévvel nemességet kapott. 1 9 Scherz Krisztina szü­letése idején id. Scherz József már nem élt, csupán hasonnevű fia, akit nyilván nem tartottak Krisztina apjának. Ifjú Scherz József ekkor már mint uradalmi tisztviselő működött Kígyóson. Később ő is Scherz Krisztina gyámszékének tagjaként vett részt a vagyon gondozásában. (Scherz Krisztina leánya tk. unokahúga volt.) Az adalékok bizonysága szerint Scherz Krisztina apja bizonytalan volt, ennek ellenére köztiszteletben álló főúri hölgy lett belőle. Ez a regényes és rejtélyes mozzanat bizonyára nem történt szóbeszédek nélkül, ezeket azonban nem ismerjük. Az újkígyósi katolikus plébánia anyakönyve szerint 1849. augusztus 31-én meghalt „Méltóságos gróf Venkheim Jósef Antal cs. kir. kamarás és kegyúr 24 éves neje, Scherz Krisztina, akit az ókígyósi sírboltba Rázel Jósef prépost, gyulai plébános nagy segédszolgálattal temettetett el." Három évvel ké­sőbb, 1852. december 28-án halt meg Wenckheim József Antal gróf 72 éves korában Pesten, akit ünne­pélyesen helyeztek fiatalon elhalt felesége mellé örök nyugalomra. Az újkígyósi plébánia halotti anya­könyve szerint Müller Katalin, id. Scherz József özvegye 1872. október 9-én 82 éves korában végel­gyengülés következtében halt meg. Az egykori kulcsárnőt teljes papi segédlettel Göndöcs Benedek te­mette el az ókígyósi Wenckheim sírboltba. Unokája, Wenckheim Krisztina grófnő előtte egész télen át önfeláldozó módon ápolta újkígyósi lakásán. 2 0 Tekintsük át a szóhagyományokat: Takácsy Dénes, az egykori újkígyósi plébános sokszor említette, hogy Wenckheim József-Antal szerette magát nábobnak mondani, mert valóban úgy élt hatalmas bir­tokain, mint egy indiai fejedelem. 2 1 Pendzsab indiai tartomány területén régebben számos hűbéres feje­delemség volt. Ezek fejedelmeit nevezték náboboknak, s az Indiáról elterjedt mesés hírek nyomán rend­kívül gazdagoknak tartották őket. 2 2 Az irodalomtudomány számontartja, hogy a regény címének ki­kialakításához az a kis hír járult hozzá, amely a Délibáb című lapban jelent meg Halévy-Scribe Le 232

Next

/
Oldalképek
Tartalom