Békési Élet, 1974 (9. évfolyam)

1974 / 2. szám - HÍREK

sága és a Fővárosi Irodalmi Színpad közösen Majakovszkij-emlékműsort rendezett a költő születésének 80. évfordulója alkalmából. A Teli torokból című irodalmi összeállításban a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követő napok hangulata, eseményei, az új társadalom kialakulásának első mozzanatai elevenedtek fel nyolc fiatal művész tolmácsolásában. *** A TIT Békés megyei Szervezete járási-városi szervezeteivel közösen 1973. október i-11-ig rendezte meg a Csillagászati Hetet. A rendez­vénysorozat keretében október i-én 15 órakor Mezökovácsházán a művelődési központban és 19 órakor Békéscsabán a TIT Értelmiségi Klubjában dr. Balázs Béla tanszékvezető egye­temi docens A csillagászat és természetkutatás címmel 17.30 órakor Gyulán a TIT Termé­szettudományi Előadótermében Bérezi Sza­niszló csillagász A Hold geológiai arculata (A holdkőzetvizsgálatok eredményei) címmel tar­tott előadást. Dr. Kulin György, az Uránia Csillagvizsgáló Intézet igazgatója október 3-án 15.30 órakor Békéscsabán a MEZŐGÉP Vál­lalat kultúrtermében A csillagos égbolt eszté­tikája címmel, október 10-én 19 órakor Bé­késcsabán a TIT Értelmiségi Klubjában Az űrkutatás az ember szolgálatában címmel hall­gathatták meg az érdeklődők dr. Kőháti Attila geológus előadását. A Csillagászati Hét kereté­ben megyei és járási előadók tartottak előadást; Békéscsabán, Gyulán, Békésen, Orosházán, Szarvason, Csorváson, Dobozon, Gábortelepen, Gerendáson, Gyomán, Körösladányban, Med­gyesbodzáson, Szabadkígyóson, Szeghalmon és Újkígyóson, valamint 15 alkalommal volt kü­lönböző helyeken csillagászati távcsöves bemu­tató. Békéscsabán, Gyulán és Mezőkovácshá­zán a csillagászat iránt érdeklődők színes szov­jet és amerikai űrkutatási filmeket is láthattak. *** 1973. október 2-án 10 órakor került sor Vésztőn az új községi könyvtár átadására. Ava­tóbeszédet Sándor József országgyűlési képvi­selő, a Szeghalmi Járási Hivatal elnöke mondott és átadta rendeltetésének a 14411 kötettel ren­delkező modern objektumot. *** 1973. október 6-án Békéscsabán adta át Nagy János, a Békés megyei Tanács elnökhe­lyettese dr. Szabó Ferencnek, a megyei levél­tár igazgatójának, folyóiratunk felelős szerkesz­tőjének a Márki Sándor Emlékplakettet. A ki­tüntetést minden év október 6-án, megyénk felszabadulásának évfordulója alkalmából ítéli oda a Békés megyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága a Hazafias Népfront Békés megyei Bizott­sága javaslata alapján a honismereti helytörté­neti munkában legkiemelkedőbb tevékenységet folytató kutatónak. *** 1973. október 8-án immár hagyományosan rendezte meg Békéscsabán a Megyei Művelő­dési Központban az MSZMP Békéscsaba városi Bizottsága és a Megyei Művelődési Központ a Politikai Fórum sorozatának őszi első össze­jövetelét. A nagyszámú hallgatóság előtt Cse­rei Pál, a Békés megyei Népújság főszerkesz­tője és Deák Gyula főszerkesztő-helyettes is­mertette a szerkesztőség munkáját, célkitűzé­seit. *** 1973. október 10-én 10 órakor Békéscsabán a TIT Értelmiségi Klubjában a Műszaki könyv­napok megnyitójaként a TIT Békés megyei Szervezete és a MTESZ békéscsabai szervezete műszaki előadói konferenciát rendezett. A kor­szerű városépítés aktuális kérdései címmel dr. Kórodi József, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tartott előadást, a hallgatóság egyben 60 kötetből álló alkalmi könyvkiállítást is megtekinthetett. *** Az Öszi megyei könyvhetek ünnepélyes meg­nyitóját 1973. október 11-én 18.30 órakor tar­tották Mezőkovácsházán a művelődési központ­ban. Megnyitó beszédet Sarkadi István, a Fo­gyasztási Szövetkezetek Békés megyei Szövet­ségének elnökhelyettese mondott, majd a meg­nyitó résztvevői Csák Gyula íróval, Jobbágy Károly József Attila-díjas költővel és a békés­csabai származású Dér Endre József Attila-dí­jas íróval találkozhattak. *** 1973. október 11-én Nagyszénáson a Cza­bán Samu Művelődési Házban rendezték meg Tóth Lajos Vajúdó világ című, a nagyszénási Lenin Termelőszövetkezet történetét bemutató tanulmányának szakmai vitáját. A konferencián előadást tartott Az első nagy viharsarki arató­sztrájkról, az 1853-as és 1872-es nagyszénási események címmel dr. Szabó Ferenc, a Békés megyei Levéltár igazgatója, majd dr. Orbán Sándor kandidátus, az MTA Törénettudományi Intézetének főmunkatársa A termelőszövetkeze­tek történetének kutatási elveiről. Tóth Lajos művét dr. Oltvai Ferenc, a Csongrád megyei Le­véltár igazgatója és Hári József, a nagyszénási Czabán Samu általános iskola igazgatója érté­kelte. *** 23 353

Next

/
Oldalképek
Tartalom