Békési Élet, 1971 (6. évfolyam)

1971 / 3. szám - Elek László: Vajda Péter emlékezete

ELEK LÁSZLÓ: VAJDA PÉTER EMLÉKEZETE Fáklyát gyújtani jöttünk össze — kedves Hallgatóim — egy küzdelmes életű reformkori tudós, író, pedagógus és közéleti harcos nagyszerű emléke előtt. Felidézzük tiszteletre méltó alakját, lázas lobogását, szíve társadalmi egyenlőségét követelő lázongásait, élete nagy igazságait és fájdalmas kudar­cait, hogy általuk egy kicsit büszkébbek legyünk önmagunkra és minden olyan emberre, aki tántoríthatatlanul küzd, hittel harcol a jobbért, az iga­zabbért, embertársai sorsának megjavításáért. Vajda Péterre emlékezünk. Reá, aki 125 évvel ezelőtt itt, e városban távo­zott az élők sorából, hogy tovább éljen nemes eszméiben, irodalmi, tudomá­nyos műveiben, az általa is buzgón szolgált, életképesnek bizonyult intézmé­nyekben, lelkes tanítványai és hű tisztelői szívében. Reá emlékezünk, az üldözött és csalódott, a mindig megújulni tudó emberre, aki halála után kapta csak meg az igazi elismerést, azzal, hogy a nemzet lánglelkű költője, Petőfi tisztelgett előtte, könnyeket hullajtva a természet leghívebb gyerme­kéért „A függetlenség bajnok férfiéért," érte, ..Ki a hajlongó, görnyedő időkben Meg nem tanula térdet hajtani, Ki sokkal inkább hajtá le fejét a Szabad szegénység kőszikláira, Semmint a függés bársony pamlagára." Reá emlékezünk, akinél jobban senkire sem illett a reformkor Magyar­országában Kazinczy Gábor önmaga életének tanúlságait summázó gondo­lata: „Az én végzetem az, hogy életem töredék maradjon. Mindenütt a kü­szöbig érve állt elém a: Ne tovább! Nem volt oly merész álmom, mely érint­hetetlen távolban maradt volna, s mégis félben maradt minden. Torsó." Vajda egy-két lépéssel mindig előtte haladt korának, a magyar társa­dalmi fejlődésnek. Széchenyivel együtt azt vallotta: nem hátrafelé, hanem előre, a jövőbe kell néznünk. Nem a múlt, hanem a jövő izgatta és érdekelte. De érdekelhette-e más, hiszen mi után sóhajtozhatott ő a múltból? Csak csilláma volt annak az ő számára, mely „igazi fénnyé nem tudna kifejlődni". <447

Next

/
Oldalképek
Tartalom