Békési Élet, 1971 (6. évfolyam)

1971 / 2. szám - KÖZMŰVELŐDÉS - Pálmai János: Az ismeretterjesztés korszerűbbé tétele az orosházi járásban

PÁLMAI JÁNOS: AZ ISMERETTERJESZTÉS KORSZERŰBBÉ TÉTELE AZ OROSHÁZI JÁRÁSBAN A szocialista társadalom fejlődése a közművelődési munka sikeresebb teljesí­tését sürgeti napjainkban. A hagyományos „népművelés" tágabb, korszerűbb ér­telmezést kapott. A közművelődés a sokféle ismeretközlő formát és eszközt tük­röző fogalomként jelent meg a köztudatban. Térhódítása nyomán a munka ered­ménye, a műveltség, a tudás és a közéleti gondolkodás fejlődése mindenekelőtt attól függ, hogy az ismeretek hatalmas és sokrétű anyagából mennyi jut el az emberekhez, vajon minden társadalmi réteg megkapja-e azt, amire leginkább szüksége van. A közművelődés mai feladata az ismeretek terjesztésének, korszerűbb közvetí­tésének útját követeli. Ez a közművelődés egyik legexponáltabb gondja. A kultu­rális forradalom e szakaszában előbbre kell jutni — kiemelten a nagy és kis­községekben — a közművelődési munka hatósugarának minden társadalmi ré­tegre történő kiterjesztésében. Olyan módszereket célszerű alkalmazni, amelyek egyfelől tovább serkentik az emberek érdeklődési igényét, _másfelől minden ré­teghez eljutnak és csökkentik az érdektelen emberek körét. A kultúra csak ön­magától nem terjed, az ismereteket minden társadalmi réteghez — megfelelő módon — érdekközeibe kell hozni. Mindez nem megy magától, a kultúra terjesz­tése sok és áldozatos munkát követel. Érdemes önelemzést végezni és azt vizsgálni, hogy az ismeretek terjesztésének eddigi módszerei mennyire hatékonyak, a közre­adott ismeretanyag és az anyagi erők egyenes arányban állnak-e az elvárt ered­ménnyel. Tévedés volna arra gondolni, miszerint az ismeretterjesztés hagyományos és korszerű formáinak bármelyike is lebecsülhető vagy mellőzhető. Az ismeret­terjesztés része a közművelődésnek, az egész társadalmat átfogó művelődés­politikának. Eredménye elősegíti a közművelődés gyorsabb fejlődését, a szoci­alista eszmeiség megerősödését. Anyagi erők — össztársadalmi ügy Az ismeretek terjesztése áldozatos munkával jár együtt. A tudati erőfeszítések mellett az anyagi erők igénye is fennáll s a közművelődés korszerűsítésével egy­időben ez még fokozottabban jelentkezik. Napjaink egyik legfontosabb tenni­valója abban áll, hogy az anyagi erők biztosítását szolgáló „össztársadalmi ügy" mindenütt érvényesüljön. Legyen a közművelődés, az ismeretterjesztés nemcsak az állami, hanem a gazdasági szervek ügye is. Az ismeretterjesztés eredményeire fordított anyagi erők az utóbbi évtizedben fokozatosan emelkedő tendenciát tükröznek. Ezt bizonyítja az orosházi járás egésze és annak — az ismeretterjesztés fejlődése szempontjából kedvező feltéte­leket produkáló — három kiemelt községe Tekintsük át az alapvető mutatók felhasználásával a fejlődés néhány fázisát. <269

Next

/
Oldalképek
Tartalom