Békés, 1937. (69. évfolyam, 1-296. szám)

1937-12-23 / 290. szám

BÉKÉS 3 1937. december 23 BIBE K. Tárható időjárás a következő hnszonnégy- Órára: gyenge légáramlás, az ország nyugati felében esetleg talaj menti ködképződés. Kele­ten és a hegyeken még nagyrészben derült idő. A hideg tovább tart, sőt a keleti me­gyékben fokozódik. Szerdán reggel Gyulán a hőmérséklet —3,délben 0, délután —3 C. fok volt. Gyógyszertári inspekció December 15-től, 1933 január 1-ig a „Wieland„ gyógyszertár tart ügyeletes szolgálatot. Szentmisék. Karácsony estéjén éjféli mise 12 órakor. 25-én reggel 6, 8, 9, 10 és fél 12- kor. 10-kor szentbeszédet mond Farkas István. 26-án vasárnap ünnep másodnapján 6, 8, 9, 10, és fél 12-kor. 10-kor szentbeszédet mond Szve- tits Viktor s. lelkész. Mindkét nap van Mária- falván 9-kor mise Józsefváioion : 21-én éjféli mise. 25 én 6, 8, fél 10 kor prédikál Welebil Walter. 26 án 8 és fél 10 kor prédikál báró Apor Vilmos. Gyulaváriban 24-én éjféli mise. 25-én és 26 án 9-kor szentmise. A nmai katolikus egyházi énekkarok ka­rácsonya. A karácsonyi ünnepi hangulat eme­lésére az egyházi énekkarok az egyházi zene- irodalom gyöngyeit adják elő. A Cecilia ének­kar Deák-Bárdosnak a gyulai Cecilia énekkar részére irt magyar miséjét adja elő Karácsony első napján a féltizenkét órai misén. A Ceci­lia énekkar pedig az ünnep első napján a tiz órás misén evangéliumkor az 1617.-ből szár­mazó „Zengjétek“ c. karácsonyi éneket adja elő. O.T.B.A. orvosi hír. Br. Erdős Gyula O.T.B.A. körzeti orvos katonai szolgálatát letöltve haza­érkezett és a mai napon átvette az O.T.B.A. körzeti orvosi teendők ellátását. Körzetébe tartozik a Nagymsgyarváros, Krinolin, Gal- bácsker, Kisvárosban, valamint Farkashalom külterületen lakó O.T.B A. igényjogosultak orvosi teendőinek ellátása. Angol fonállal készült tiszta gyapjú férfi öltöny és átmeneti kabát-szövetek VERES-nél nagy-választékban. Törekvés bevásárlási kelve olcsó szabottár. 1306 44—* A Nópónekkar műkedvelő előadása. A gyu­laiak kedves emlékezetükben tartják még bi­zonyára a Népénekkar műkedvelő előadásait. 1938. január 9-én. vasárnap ismét megjelen­nek a Göndöcs-népkerlben a közönség előtt, amikor is Mikszáth örökbecsű müvét, a Szent Péter esernyőjét adják elő délutáni és esti előadásban. Őszi cipökülönlegességek Licbtmann, Dixi gyártmányokban Had gyermek gyógy cipő kü­lönlegességek kizárólag csak VÉRES-nél kap­hatók, szolid szabott árak, Törekvés bevásárlási helye. 1305 43-* Nyugtázás. A Szociális Missziótársulat a leghálásabb szívvel köszöni az alábbi ado­mányokat, melyek Karácsonyra érkeztek : gróf Ahnásy Dénes 200 pengő, dr. Regdon Sándorné 30 pengő, özv. Hegedűs Józsefbe, özv. Papp Gyuláné 10—10 pengő, vitéz dr. Márki Barnáné 5 pengő, H. F. ■> p.mgő, N. N. '50, dr. Cseresznyés Ödönné 2 pengő. Ttrmé- zetbeni adományok : gróf Almásy Alajos 2 rend öltöny, Veres Lajos divatáruháza 4 pár gyermekharisnya, 3 pár lábszárvédő, 2 pár női sárcipő, 4 drb. pullover. Tanai Lajos di­vatáruháza 1 kis gyermek cipő, 1 pár női hó­cipő, 4 meleg sapka, 1 pár keztyü, 2 drb. swetter, dr. Fábry Ferenené 1 kgr. porcukor, 2 kgr. nullás liszt, 2 és fél méter cordbarsory, özv. Brill Bernátné ruhaanyag, Columbia R. T. harisnyák, Garay Jánosné ruhanemüek és pár női cipő. Egyesült Malomipar R. T. 2 5 kgr. finom liszt. Az Isten fizesse meg a nagylelkű adakozók jóságát és adjon úgy ne­kik, mint a Missziótársulat minden munkatár­sának és jóakarójának békés, boldog Kará­csonyt és áldásteljes uj esztendőt. Karácsonyfa ünnepség a békéscsabai város­háza előtt. Csütörtökön délutáu 3 órai kezdet­tel nagy karácsonyfaünnepség lesz a békés­csabai városháza előtt. A szegényügyi hivatal a szeretetcsomag utalvánnyal rendelkező gyer­mekeknek nyilvános ünnepségen adja át a szereletcsomagot az utalványon megjelölt sá­torból. Utalvány nélkül nem lehet szeretet csomagért jelentkezni. Igazán jó házi kosztot az Egyesült Katoli­kus és Pclgiri Körben kaphat. Oravecz Jenő vendéglős. , 2—5 Megszűnt a sertéspestis Békéscsabán. Mint illetékes helyről értesülünk, a hónapok óta tartó sertéspestis megszűnt Békéscsabán. En­nek következménye, hogy ezentúl a szimul­tánolás engedélyezését kérvényezni kell. Az arcbőr célszerű ápolásához mindenek­előtt az szükséges, hogy bélmüködésünket reggelenként éhgyomorra egy pohár termé­szetes „Ferenc József* keserüvizzel elrendez­zük. Kérdezze meg orvosát. 1302 43* A rágalmazó iskolaszolga Már régóta sugdosódtak az elekiek, hogy Teinesváry Alajos iskolaszolga azt hirdeti, hogy Zsák Antal igazgatótanitó hamis nyug­tákat bocsátott ki, amelyeken kisebb-nagyobb összegek szerepelnek, melyeket Temesváry vett fel .annak idején. Akkor azt mondotta Temesváry, hogy nem ő irta alá a nyugtákat és semmiféle pénzt nem vett fel. Temesváryt behivatták az igazgatói irodába és felmutat­ták neki a nyugtákat. Temesváry ismételten kijelentette, hogy az ő neve van rajta, de nem ő irta alá és a feltüntetett pénzt sem vette át. így került Temesváry Alajos a gyű; lai kir. törvényszék dr. Vályi Nagy István büntetőtanácsa elé rágalmazás vétségével vá­dolva. A tárgyalás eredményeként Temesvá­ryt a gyulai törvényszék bűnösnek mondotta ki és tekintettel korlátolt beszámithatóságára 50 P. pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős. A japán repülök bombáztak Kantont Küszöbön a nagy offen ziva A távolkeleti esememények egyre na­gyobb izgalmat váltanak ki Londonban. Poli­tikai körökben meg vannak győződve arról, hogy az angol kormány elrendeli Honkong megerősítését és minden valószínűség szerint a csendesóceáui vizekre küldi flottájának 'eg- nagyobb részét, még abban az esetben is, ha ezzel európai helyzetét gyengítené. Hir szerint tanácskozások folynak az angol és a francia kormányok közöti arra nézve, hogy a francia flotta vegye át teljesen a földközitengeri el­lenőrzés végrehajtását, úgy hogy az itt felsza­badult angol hajóegységek a Távolkeletre me­hessenek. Parisban rokonszenvvel fogadják ezt a gondolatot, amely megerősíti a francia angol együttműködést és egyúttal alkalmas arra, hogy a Kínában lévő francia érdekek is hathatós védelemben részesüljenek. Amerikában még mindig ingadozó maga­tartást tanusitanak. Az amerikai jegyzékekre érkező előzetes és utólagos japán kij elentések és válaszok nem elégítik ki a közvéleményt, amely a kormánytól határozott cselekedeteket vár. A lapok értesülése szerint az amerikai flottát riadókészültségbe helyezték és több helyen próbariadót hajtottak végre. Közben a japán csapatok folytatják elő- j nyomulásukat dél felé. Kantont az idegenek J elhagyták és kedden hajnalban megtörtént az j első légitámadás a város ellen. Honkongban az angol katonaság készenlétben áll és láza­san dolgozik a város megerősítésén. Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak annak a hírnek, hogy a Szovjet igen nagy szárazföldi, légi és tengeri haderőt összpontosított a Távolkeleten. A lapok szerint a Szovjet fegyveres beavat­kozása közvetlenül küszöbön áll. Két és fél évi fegyh&zra fféltek egy visszaeső bűnöst Szomorúan, lehorgasztott fejje!, fegyőr kíséretében állt a gyulai kir. törvényszék dr. Vályi Nagy István büntető tanácsa elé Tarkó István büntetett előéletű gyulai lakos. Tarkó István 1937 augusztus 2-ra virradó reggel be­hatolt Sándor Ferenc kereskedő üzletébe, hol rumot, öngyújtót, zsákot és szemüveget lopott. A lopott holmi egy részét Békéscsabán eladta. Ezt megelőzően Tarkó júniusban, Szentesen, m ijd Budapesten egy-egy kerékpárt lopott. A vádlott beismerte bűnösségét és a biró kér­déseire folyton azt válaszolta, hogy soha töb­bé nem tesz ilyet. A gyulai törvényszék bű­nösnek mondta ki Tarkó Istvánt és kétésfélévi fegyházra ítélte. Az Ítélet jogerős. Fölboacolták egy vé>2toi gazdálkodó ö:igyil- koi íelesegaadk a holttestét. Oláh Zsigmond vészfői gazdálkodó felesége Hosszupályiban lugkővel inegmérgezte magát. \ gazdálkodó­nak maiombérlete volt Hosszupályiban és az asszony azért tartózkodott ottan. A gazdálko­dó feleségét végzetes telte után saját kíván­ságára autóval akarták hazaszállítani szülei­hez, azonban útközben meghalt. Az ügyész­ség nem adta meg az engedélyt a temetésre és elrendelte a hoiltest felboncolását. A bon­colás során megállapították, hogy az asszony saját kezével vetett véget életének. Angol oxford, popleiu és selyemingek pi- yamak gyapj háióingek valódi Joss.gyártmány kizárólag csak VERES nél szerezhetők be, szo­lid szabotíárak, Törekvés bevásárlási helye. 1308 44—* Sötétség borait Bajára a nagy kavazás Hiatt. A komló-bajai távvezetékvonalon az elmúlt éjszaka beállott nagy havazás áramzavart idé­zett elő, úgy, hogy Baja és Bács-Bodrog vármegye területére teljes sötétség borult. Az áramszünet oka az volt, hogy a leesett hő­mennyiség egy beállott időleges enyhülés folytán olvadni kezdett, majd az ezt követő esti fagy jégcsapokat képzett, melyek a táv­vezeték vonalait lehúzták, majd elszakították. Az éjszaka folyamán közel hetven szakmun kás dolgozott a vonal helyreállításán, melynek kijavítása csak a reggeli órákban sikerült. Szeged Katona József 24 éves hentes­mester egyik barátjával az ujszegedi gátnál verebekre vadászott. A vadásztárs, kinél pus­ka volt, lehajolt, hogy befűzze a cipőfűzőjét. A fegyver váratlanul elsült s a golyó Katona hasába fúródott. A szerencsétlen fiatalember hosszas szenvedés után belehalt sebeibe. Tizenliárommillió munkanélküli van a vilá­gán. Berlinből jelentik : A birodalmi statisztikai hivatal kimutatásában megjelent közlemény szerint a folyó év márciustól szeptemberig terjedő időszakban a munkanélküliség majd­nem az összes országokban jelentős mértékben csökkent, ami a gazdasági föllendülés folyta­tásának és megerősödésének következménye. Németországban ez év márciusától szeptem­berig a munkanélküliek száma 780.U00 rel csökkent. A jelentésben felsorolt államokban a munkanélküliek száma az említett időszak­ban kerek 3 és egynegyed millióval 12'5—13 millió főre csökkent. Mielőtt téli ruhaszükségletét beszerez­né, keresse fel KÁLLAYT, aki kedvezményes áron részletfizetésre is készít szakmába vá­gó mindennemű munkát. Törvényszék mel­lett : Zöldág-utca 9 sz. 1303. 69—* Ag - és szivérehneszcsedésban szenvedő fe­nek reggel felkeléskor egy fél pohár termé­szetes „Ferenc Józsei“ keserüviz — a legkis- sebb erőlködés nélkül — igen könnyű ürülést biztosit azonkívül a gyomor és a belek mű­ködését elősegít és kielégítő emésztést hoz létre Kérdezze meg orvosát. 1302 43* Ha a mai divatnak megfelelően akar öltözködni, azt legolcsóbban KÁLLAY-nál érheti el. Törvényszék mellett : Zöldág-utca 9. szám. 1304. 68—* Valódi Angora Hermelin és tiszta gyapjú uvatblnz, pulóver és kabátkiilönlegességek, Hazai kötött árugyár gyártmányai kizárólag csak VERES-nél kaphatók olcsó szabottárak. 1309. 44-* Zeiss és JRodenstock szemüveg- különlegességek Klein Erzsi látszerésznél Városház-u. 8. 1344 6—25

Next

/
Oldalképek
Tartalom