Békés, 1937. (69. évfolyam, 1-296. szám)

1937-11-07 / 251. szám

1937 november 7 BÉKÉS 5 If I E 1 K. Tárható időjárás a következő haszonnégy Órára: Délkeleti légáramlás, sok helyen eső. A hőmérséklet nem változik. Holnap az eső gyöngülése, a felhőzet csökkenése, némi nap. sütés. Szombaton Gyulán a hőmérséklet reggel 13, délben 15, délután 14 C. fok volt. Syógyszertári inspekció. November l-től, november 15-ig a „Winkler“ gyógyszertár tart ügyeletes szolgálatot. Király ISIozgósziaház. előadások kezdete Vasár- és ünnepnap: 2, negyed 5, háromne­gyed 7 és 9 órakor. Hétköznap negyed 5, há­romnegyed 7 és 9 órakor, November 7-én és 8-án, „Torockói menyasszony.“ Szentmisék az anyaiemplomka : 8, 9, 10 és fél tizenkettőkor, nagy misén szt. beszédet mond Farkas István. 6-kor Szentségimádás, beszél Szvetics Viktor. 9-kor Máriafalván. Fél 10-kor Józsefvároson, 9-kor Váriban szentmise. Az evangéiikns ísmp: ómban vasárnap, no­vember 7-én délelőtt 9 órakor katonai isten- tisztelet, 10 órakor istentisztelet, prédikál Ro- hály Mihály lelkész. Féltizenkettőkor a József- szanatóriuHiban, 2 órakor a fogházban, 3 óra­kor a kórházban, este 6 órakor a templomhan lesz istentisztelet. Isteni tiszteletek a rsí. templomban, vasár­nap d. e. 9-kor prédikál: Rácz István s. lel­kész, este 6-kor prédikál: Rácz István s. lel­kész. November 8-án, hétfőn reggel 8 órakor szentmisét mondat a Nőegylet az elhunyt tag­jaiért. Ha a mai divatnak megfelelően akar öltözködni, azt legolcsóbban KÁLLAY-nál érheti el. Törvényszék mellett : Zöldág-utca 9. szám. 1205. 31—* B8késsnegvai falvak a?, nszósporíért. Békés- szentandrás, Öcsöd és Kondoros községek sportuszodát szeretnének építeni. Kérelemmel fordultak az Országos Testnevelési Tanácshoz, kérve, hogy az építési költségekhez segélyt nyújtson számukra. Remélhető, hogy kérelmük sikerrel -fog járni és rövidesen módjukban lesz nevezett községek lakóinak megfelelő uszodában hódolni az uszósportnak. Tört aranyért, fogaranyért, régi ezüst koronákért magas árat fizetek. Grünfeld Izi­dor órás, ékszerész és szemüvegkereskedő. 1215. 20—* v.sz.p A Loráatffy Nőegylet szegény gyermekek karácsonyi felsegitésére november 7-én va­sárnap este 8 órakor az Újvárosi Körben vi- j dámestet rendez néhány kedves tnüsorszám- mai és tombolával. A tombolajegy ára 30 fill, s ezenkívül semmi egyéb költség nincsen. Mindenkit szeretettel hiv, kér és vár az Egye sülét elnöksége. Mielőtt őszi ruhaszükségleiét beszerez­né, keresse fel K.ÁLLAYT, aki kedvezményes áron részletfizetésre is készít szakmábavá- gó mindennemű munkát. Törvényszék mel­lett : Zöldág-utca. 9 sz. 1204. 30—* fiyermekkonylia nyugtázása. A gyulai róm. kát elemi iskola Szt. József gyermekkonyhája hálásan köszöni az alábbi szives adományokat. Józsefvárosi Földmivelők Olvasóköre, özv. Wieland Dénesné 5—5 P. Egyesült Magyar Malomipari Rt. 30 kg. kettes liszt, dr. Felföldy Sándorné 18 kg. bab, 5 kg. hagyma. Csedő Erzsébet sárgarépa. Imre Klára zöldség. Iga Erzsébet sárgarépa. Angol fonállal készült tiszta gyapjn férfi öltöny és átmeneti kabát-szövetek YÉREvnél nagvválasztékban. Törekvés bevásárlási helye olcsó szabotál-. 1026 6—* Az október 31 iki számunkban megjelent Filléres Divatház kirdetéséből sajnálatos téve­dés folytán a pontos cim kimaradt. Bár min­denki tudja, lent megismételjük és felkérjük olvasóinkat, hogy a cég által hirdetett 100 ol­dalas képes nagy árjegyzéket saját érdekük­ben sürgősen szerezzék be, amelyet teljesen ingyen és bérmentve küld meg mindenkinek a Filléres Divatház, Budapest, Baross-tér 23. Valódi Angora Hermelin és tiszta gyapjú divat blúz, pulóver és kabátkülönlegességek, Hazai kötött árugyár gyártmányai kizárólag •csak VERES-nél kaphatók olcsó szabotárak. 1207 6-* Hirdessen a „Békés“-ben Kátai Ferenc uutorraktára Gyula, Árpád-utca 11. szám. Hajlított székek és fo­telok is minden számban és formában kap­hatók. Szabott árak. 7—7 v. Ha jól és olcsón akar ruházkodni, akkor cipőt, kalapot, szövetet Wernerné! vegyen. Szabott árak! Merkur bevásáriási hely. Magas vérnyomásnál és vérkeringési zava­roknál reggel éhgyomorra egy kis pohár ter­mészetes „Ferenc József“ keserüviz nagyon jót tesz, mert a beleket minden megerőltetés nél­kül kiüríti, az emésztést előmozditja, az anyag­cserét felfrissíti és igen kellemes közérzetet ! teremt. Kérdezze meg orvosát. 1211. 5—* Saép eredményt hozott a Szegénygondozé Hivatal Felhagyni lése A közbejött ünnepek miatt csak most ké­szült el a Szegénygondozó Hivatal az október 24-én rendezett ruhagyűjtés alkalmával begyült ruhadarabok megszámlálásával s igy csak most tudjuk olvasóinkat az eredményről tájé­koztatni. A gyűjtés — hála Gyula város meg­értő közönségének — az idén valamivel job­ban sikerült, mint tavaly. Nemcsak mennyisé­gileg jobb az eredmény a tavalyinál, hanem a begyült ruhadarabok minősége is jóval felette áll a múlt éviekének. Helyszűke miatt nem tudjuk a begyült ruhadarabok kimutatását kö­zölni, a Szegénygondozó Hivatal azonban min­den érdeklődőnek szívesen szolgál felvilágo­sítással. A siker főrészesei a gyulai cserkészfiuk, akik jókedvvel, becsületes kötességteljesités- sel végezték a gyűjtés fáradságos munkáját. A szegények háláját érdemelték ki ezzel ' az igazi cserkészmunkával. A gyűjtéshez szüksé­ges kocsikat az Ármentesi'tő Társulat, Góg János (Kulcs u. 4. sz.) és a város bocsátotta a gyűjtés napjára rendelkezésre teljesen ingyen. A ruhagyűjtés alkalmával sok helyen pénzt is adtak a cserkészeknek. Ily módon 32 P .89 fillér gyűlt össze. Gyula város nemes szivü közönségé ezalkalommal is teljesítette kötelességét. ilovemher 7 „-ásttemették si dr. Hawiár Gyulát Legutóbbin számunkban már megemlé­keztünk dr. Haviár Gyula szarvasi kír. köz­jegyző, m. kir. kormányfőtanácsos, stb. várat- íán elhuny tárói, mely halálozás a Haviár-, Zliaszky, Bakay-, Péczely-, Márki-. Zay-, Dá­vid és Kovács családokat bontotta gyászba a tisztelők és barátok nagy seregén kívül. Amint most értesülünk, a megboldogult földi marad­ványait szombaton délután 3 órakor helyez­ték a gyászháznál tartott gyászszertartás után az ág. iiitv. ev. ótemetőbeu a családi sírbolt­ban örök nyugalomra. A temetésen dtszruhás hajdú kíséretében megjelent dr. vitéz Kicsóy-Uhlarik Béla fő­ispán és dr. vitéz s-irkadi Márki Barna alispán is és a vármegyei törvényhatóság és tisztvi­selői kar több tagja. Szaporodik a gyulai hentesáruipar konkurenciája Synrnruráccnl nlvaoonl/ a frxxrc»unci !orvnlr_ A r, 1- ~ — • í Szorongással olvassuk a fővárosi lapok­ban, hogy a szegedi Pick szalámigyár után a Herz és Vidoni szalámigyárak is berendezked­nek hentesáruk gyártására. Sőt a dunántulon a Poels pápai bacongyár, és legújabban a kapuvári husárugyár is átállítja üzemét hentes­áruk gyártására. Tudomásunk szerint semmi olyan körül­mény nem játszott közre az 'utóbbi időben, amely ezt a hatalmas törtetést indokolttá ten­né, mert az ország fogyasztóképessége semmi­vel sem lett jobb. Ilyen körülmények között igen nagy a valószínűsége annak, hogy a fen­tebb említett tőkeerős gyárak kíméletlen ver­senyt fognak indítani a piacon eddig úgyszól­ván komoly konkurrencia nélkül álló gyulai, békéscsabai és debreceni hentesáruk ellen Az csak természetes, hogy az ilyen nagy harcnak lesznek elesettjei is és nem kétséges, hogy elsősorban is azok a régebi cégek, melyek nagyobb tőke hiányában nem fogják bírni az iramot. Bennünket, gyulaiakaL igen közelről érint ez a verseny, hiszen a városnak éveken keresztül igen jelentős bevétele volt fogyasz­tási adó és vágóhididij címén, mert éveken keresztül úgyszólván egyedül uralta hentes­áruiparunk a belföldi piacokat. Tőke tekinte­tében a mi kisiparunk hátrányban van a nagy szalámi- és egyéb húsfeldolgozó gyárakkal szemben. A harc a kis Dávid harca lesz Gó­liáttal s nem lehetetlen, hogy parittyájában a minőségi fölénnyel harcképtelenné teszi a tőkeóriásokat. Egy amerikai magyar orvos felfedezte a dementia precox gyógyszerét. A bécsi estilapok az International News Service csikágói jelen­tése alapján közük, hogy odavaló orvosi kö­rökben nagy feltűnést keltett Metuna magyar orvos és pszichiáter felfedezése, aki a demen­tia precox-ot egy általa felfedezett uj szerrel nagy sikerrel gyógyítja. A szer neve : Metra- zol és különösen fiatal embereknél hat. Kavi fiz pengőért elsőrangú író­gépet bérelhet ujrendszerü propaganda-ak­ciónk keretén belül. Visszatérül a bérletösszeg teljesen, ha a bérelt, kipróbált. írógépet meg­vásárolja. Ha nem, a dijak egyrészét készpénz­ben téritjük vissza. Kérje tájékoztatónkat, Continental Írógépek helyi képviselete és mintaraktára: Sebei berí László könyv- irógépíizüef. Telefon: 199. 12i4.16-*pv Asztmában szenvedőknek gyakra megbe­csülhetetlen szolgálatot tesz a természetes „Ferenc József“ keserüviz azáltal, hogy a táp­csatorna tartalmát gyorsan feloldja és kíméle­tesen levezeti s az emésztőszervek további működését hathatósan elősegíti. Kérdezze meg orvosát. 1211. 5—* Mielőtt télikabát szükségletét beszerezné, okvetlen látogassa meg a TANAI divatházát, hol előnyösen, olcsón és jól vásárolhat óriási választék mellett. TANAI divatháza Merkur bevásárlási helye. 1213. 6—* k. p. v. Őszi cipökülöulegességek Lickhinann, Dixi gyártmányokban Had gyermek gyógycipöj kü­lönlegességek kizárólag csak VESES-nél kap- • hatók, szolid szabót árak. Törekvés bevásárlási hely«. 1209 6-*

Next

/
Oldalképek
Tartalom