Békés, 1937. (69. évfolyam, 1-296. szám)

1937-10-10 / 229. szám

6 BÉKÉS 1937 október 10 fia gyomrát elrontotta, azonnal igyék egy poh ár természetes „Ferenc lózseí“ keserüvizet, mert ez az emésztőesatorna tartalmát gyorsan feloldja és biztosan levezeti, a bélmüködést elrendezi, az anyagcserét fokozza és friss kő* zérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. 1082. 8-* Kátai Ferenc ouíorrakíára Gyula, Árpád-utca 11. szám. Hajlított székek és fo­telok is minden számban és formában kap­hatók. Szabott árak. 3—7 v. A Mi“ fflftei üliíf É! Újabb beit lap Békéscsabán Vermes Ernő' szerkesztésében és kiadá­sában társadalmi, közgazdasági és kritikai riportlap jelenik meg hetekint egyszer Békés­csabán. Amint bevezető Tollhegy rovatában mondja, nem kivan résztvenni eggmás becoü- letének koriátnélkSli rúgásában, marásában és marcangolásában. A jogos kritikát illetően azt a követendő elvet szegezi le, hogy senki se mondhassa a kritikusról, hogy anyagi ha­szonért, vagy anyagi haszon elmaradásáért mártotta epébe a tollát. A lapot a gyulai Leopold-nyomda állította elő. BBH—MWíW>rMmriOT—-1IT mm »IflBlfl II 1 Anyakönyvi fairek Születtek: Japport András, atyja András, anyja Pocei Terézia, Pallóu. 13. Len­gyel Mária unna, atyja János, anyja Zsigmond Mária Benedek 46. Erdősi Gyula és Géza, ap­juk Imre, anyjuk Roncsek Erzsébet Endrőd, Sebestény István Jakab, atyja István, anyja Illich Erzsébet Józsefbenedek 112. Hídvégi László, atyja László, anyja Zatykó Zsófia Vá- sár-u. 2i. Demeter Ferenc, atyja József, anyja Maksa Terézia Gyep u. 6. Dóczi Ferenc, atyja István, anyja Kiss Terézia, Bárdos-u 29. Bagi Zsuzsanna, atyja György, anyja Farkas Zsu­zsanna Szarvas. Képiró István, atyja István, anyja Képiró Mária Békés. Németh Irén, atyja István, anyja Lénárd Erzsébet Erdélyi Sándor ut 12. Hoffmann József, atyja József, anyja Titz Katalin Kis u. 3. Elekes Erzsébet, anyja Sándorhegy 30. Zsombok Lajos, anyja Terézia, Dévaványa. Rácz Irén, atyja László, anyja Dávid Zsuzsánna Békéscsaba. Stadler Imre, atyja Imre, anyja Nagy Erzsébet Elek. Varga János, atyja dr. Varga Zsigmond, anyja Mol­nár Jusztina Vesztő. Zimmermann Károly, atyja György, anyja Kukla Mária Elek. Szőke Erzsébet, anyja Irma, Békés. Házasságkötés: Ifj. Galbács Pé­ter Szt. Benedek 45—Sztrein Zsófia Fövenye,-, városi gazdaság. Bella József Szt. i enedek 66 Szabó Róza Sándorhegy. Petneházi Károly Kapa u. 20—Horváth Margit Rákóczi u. 58. Harmat József - Répási Terézia (laknak) Szt. Imre tér 13. Elhaltak: özv. Hajdú Ferencné, Ráfi Mária 78 éves Vég-u. 5. Özv, Krasznai Ist­vánná, Felek Mária 89 éves Hajnal-u. 30. Gyula Viktória (elvált) 45 éves Tomcsányi-u. 20. Asztalos Imréné, Tóth Juliánná 84 éves Geszt. Szabó Gábor 46 éves Sarkadkeresztur. Szarka Sándorné, Nagy Mária 60 éves Kerék ii. A6 Stumpf József 44 éves Szt. Benedek 63. Özv. Kovács Mihályné Kalló Rozália 83 éves Szilva-u. 10. Cápos Veronika 4 hónapos Dö- mény u. 3. 17349/1937. ikt. sz. Pályázati Hirdetmény Békésvármegye Hivatalos Lapja f. évi szeptember 21-i, 41 számában megjelent pá­lyázati hirdetmény helyett, Gyula m. városnál lemondás folytán megüresedett, egy a IX. fi­zetési osztályba sorozott tiszti ügyészi állásra ezennel újabb pályázatot hirdetek. Minősítési kellék ezen állásra nézve az 1883: I. t. c. illetve az 1929: XXX. t. c.-ben előirt képesítés. A tiszti ügyészi állás illetménye a IX. fiz. osztálynak megfelelő fizetés és lakáspénz valamint családipótlék, amelynek összegei az ezidőszerint érvényben lévő kormányrendele­tek szerint csökkenés alá esnek. A megválasztott tiszti ügyész megbízatá­sa az 1929: XXX. Le. értelmében életfogytig­lan szól és állását azonnal tartozik elfoglalni. A pályázati kérelmek Gyula m. város kijelölő választmányához cimzendők és a vá­ros polgármesteri hivatalához nyújtandók be. A szabályszerűen felszerelt pályázati kérelmek benyújtásának határidejét 1937 évi október 30 napjának d, e. 12 órájában állapí­tom meg Az ezen határidő letelte -után bea­dott, vagy kellően fel nem szereit kérelmeket figyelembe nem veszem. A közszolgálatban állók kérvényeiket szolgálati utón terjesztik elő. Az állás betöltésének időpontja iránt ké­sőbb fogok határozni. Felhívom tehát mindazokat, akik «-zen állásra pályázni akarnak, hogy pályázati kér­vényüket születési és erkölcsi bizonyítvánnyal, állampolgárság és az u. n. forradalmi és ta­nácsköztársaság ideje alatti magatartásukat, testi és szellemi alkalmasságot igazoló ható­sági bizonyítvánnyal, eddigi alkalmazásukat igazoló működési okmánnyal, valamint a mi­nősítési kellékeket igazoló okmányokkal fel­szerelve, az adott határidőig nyújtsák be. Megjegyzem, hogy az említett előbbi pá­lyázati hirdetmény alapján benyújtott pályá­zati kérelmeket úgy veszem, mintha ezen utób­bi pályázati hirdetmény alapján nyujtattak volna be. Gyula, 1937 évi okt. 8. dr. vitéz BIsrki Barna 2115. 1—1 alispán. 4610-193 . sz. A gyulai kir. törvényszéktől. Hirdetmény A gyulai kir. törvényszék az írásbeli be­jelentés alapján az 1874. XXXV. t. c. 15. §-a értelmében tudtára adja a kerületében levő, békési, békéscsabai, gyomai, gyulai, orosházai, szarvasi és szeghalmi kir. járásbíróságoknak a gyulai és makói m. kir. pénzügyigazgató ságnak, a gyulai és mezőkovácsházai m. kir. adóbivalnak. Békés vármegye törvényhatósá­gának és a szegedi kir. közjegyzői kamarának, hogy dr. Kozányi Pál kir. közjegyző a köz­jegyzői irodáját Gyulán, 1937. évi október hó 5 napján megnyitotta. Gyula, 1937. október 7. dr. Garden LáSílÓ sk. Kiadmány hiteléül: tszéki ömkf. titkár. Kovács Albert 1126. 1—1. irodaigazgató. Eladó bútor 2 darab ágy-, 2 darab éjjeli szekrény-, 2 darab kétajtós ruhaszekrény-, 1 darab asztal és 1 darab márványiapos szekrény tükörrel, faragványos keményfa kivitel­ben. Városháza u. 16 szám alatt eladód Ugyanott ciadó egy darab kétrészes páncél pénztár s z e k r é n y.~° BABITS MIHÁLY összes VERSEI megjelentek ÁRA: 12 PEltGŐ KAPHATÓ: (RÉSZLETRE IS) D O B Á Y JÁNOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN. TELEFON 32 APRÓHIRDETÉSEK. Egy Maidinger rend­szerű használt kályha olcsón eladó. Novák- utca 1. 1110 3-3 Erkei-tér 1 számú házban emeleti lakás kiadó. 579-44* kcsv Bükk hasáb és aprí­tott tűzifa nagyban és kicsinyben kapható M o 1 d o v á n László kereskedőnél Gyula, Kertész-utca 2 sz. a. 3-4 475 □-öl szőlő el­adó, ö etleg kiadó a bánomkertben. Érte­kezni lehet Pécsi István­nál Erzsébetutca lősz. 2—3v. Oláhréten egy járan­dó eladó. Értekezni Cseke István Szegedi Kiss István-u. 36. 1089 2—3v. Dobay-utca 9 számú ház eladó. Értekezni lehet Soltész Géza asz­talos Komáromi-ut 13 . 1099 2—2v. 600 kéve leveles kó­ró eladó Kenyérsütő-u. 23 sz. a. Kiadó 2 szobás la­kás, fürdőszobával, mellékhelyiségekkel, elő- és veteményes kerttel a Gróf Károlyi Sándor-u. 13 sz. alatt Érdeklődők forduljanak. Gróf Károlyi Sándor-u. 12 sz. alá. 1127 Fél járandó ^ haszon­bérbe kiadó Értekezni Szent Pál falva Faisko­la u. 16. 1116 A Kerecsényi - utcá­ban lévő trafik megnyí­lott, s a tulajdonos kért a vásárlók szives párt­fogását. Modern lakás: 4 szo­ba, fürdőszoba, mellék- helyiségek, külön ud­varral, azonnal kiadó,. Városház-u. 9 sz. 1134 1—3 v k p. Az Alsó - fehérkörösi Armentesitő Társulat bérbeadja a Kossuth Lajos-u. 34 sz. alatt levő 6 szobás lakóházát. Érdeklődők forduljanak, a Társulat igazgatósá­gához. 1133 Eladó Zöldág utca 5 sz. ház és egy üzletajtó. Egy anyakocát feles malac ^ tartásáért kiad­nak. Ért. a fenti szám­nál. 1—2 Gyula városban az 1937 julius 1 én pusz­tító jégverés által szen­vedett károk folytán adóíörlésben részesül­tek jegyzéke f. év ok­tóber 11 - 25-ig a váro­si adóhivatalnál köz­szemlére ki van téve. 1—2 A szegedi kereskedel­mi és iparkamara 1937 évi választói névjegyzé­kei folyó hó 5-től 19-ig közszemlére vannak ki­téve a városházán az I. aljegyzői hivatalban, mely idő alatt ott meg­tekinthető és a felszó­lamlásokra nézve is fel­világosítás kapható. Teljesen különálló köröspartra nyíló utcai bútorozott szoba für- dő-és előszobával, eset­leg ellátással kiadó, ugyanott egy kis búto­rozott szoba is kiadó Városház-u. 21 sz.. 1124 Damjanich-u. 31 sz. ház eladó. 1120. Egy házvezetőnő ál­lást kaphat Szent Ist­ván-u. 47 szám alatt. Jogi könyvek olcsón eladók délután 3—4 óra között, Cim a kia dóhivatalban. 1121 .Farkashalmoa a föid­mivelésügyi minisztéri­um rendelkezése alatt: álló 12 holdas szántó és rét igényjogosult ré­szére hosszú törlesztés mellett megszerezhető.. Értekezni : Juhász in­gatlanforgalmi irodá­ban. 1131 S i ó r é t e n kövesut mellett 2 és fél hold föld eladó. Értekezni lehet Újváros, Novák-u. 6 szám alatt. 1132 1—3 vszlv. Ócska cserépkályha kapható Sittye-u. 13 szám alatt. 1130 1—3 Kiadó 2 szobás lakás mellékhelyiségget Új­város Virág-u. 7 Érdek­lődni Makray Sándorné Petőfi-u. 2. 1129 3, esetleg 4 szobás lakás és egy különbe- járatu bútorozott szoba­kiadó. Mágocsi u. 20. Eladó örökáron Sza­badkán 33 sz._ mellett 30 hold föld. Érdeklőd­ni lehet Régitemető-u. 18 sz. a. 1128 Özv. Ötvös Péterné Munkácsy Mihály utca 15 sz. háza eladó. Ér­tekezni lehet Csabai Ut: 80 szám alatt. 1115 1—4v.. Jókarban levő hasz­nált szénfütésü kályhák eladók Kiss bádogos­nál. BÉKÉS politikai napilap. Megjelenik minden hétköznap este. Felelős szerkesztő és kiadó Dobay Jenő Nyomatott: Dobay János könyvnyomdájában GYULA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom