Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-06-24 / 143. szám

4 B EKES 1936‘ jacius 24 lyngtázás. A máriaíalvai napközi otthonra :a iiKocsájtott'Lveken az alábbi adományok7 érkez­tek be: 1 ssámu gyűjtői ven-: Elek Lajosné és Görgényi Ferencné gyűjtése. Dr. Jung Gé. a 5 P, Mérey Gyuláné, Soltész Béláné 2—2 P. Postyál Kálmánné, dr. Burián József, Hoffmann Károlyné, Pálffy Könyvtár, dr. Sebestény Péter, Gróh Jó­zsef, Elek Lajosné, dr. Fekete Dezsöné 1 — 1 P. Lázár Jánosné, N.N. Halmai Gyuláné, Olvashatat­lan aláírás, Körmöcki Györgyné, Kardos Gyula, Vagen hoffe r József 50 - 50 fill. Névery Mária 10 fill. 2 •ssámu gyűjtőkén. Faulhaber Józseíné és Sál Józsefué gyűjtése. Petik Fererc 3 P. Vilii János, Wertner Jánosné, 2—2 P, Volent Mihályné, Veres Lajos, Scheiben László. Bogár Mártonná, dr. Zimmer Frigyesné, Garzó Bella, dr. Scherer Ferenc, Faulhaber Józsefné, 1 — 1 P, Schriffert Mártonná, 60 fill. Ruck Ferenc, Garai János. Beliczai József, Brill Bernátné, Grünfeld Izidor, Verner Magda, Róna Imréné, Verner Károly, Dobay, ifj. Mihalik Jánosné, Gyepes Erzsébet, Stéberl Mihályné, Draskovits Józsefné, Winkler Lajos, Schenk Andorné, Nagy József, Schloss Zol­tánná, Gróh Ferencné, Diósi József, Déziné, Barát Pál, Erdélyi Andorné, N.N. Endrész János Tiffert Györgyné, 50—50 fill. Néveriné 40 fill N.N. Bart Izsóné. NN. 30-30 fill. Junászka, Olvashatatlan ajáirás, N.N. Albert Játos, N.N. N.N, K’ácz, N.N, Győri Lajos, N.N, Olvashatatlan aláírás. Steiger­wald Mátyás, Schriffertné. 20—20 fill. N.N. N.N, N.N, N.N, 10—10 fill. 3. ssámu gyűjtőkén: dr. Felföldy Sándorné és Endrödy Emese gyűjtése. Újházi László 4 P. dr. Varga Gyuláné L50 dr. Novak Kamillné, Endrödy E, Jámbor István, dr. Kirchner Ferenc, Ákosffyné, Zöldy Jánosné, dr. Lovich Ödönné, Szentes Ilona, dr. Röthler Istvánná, Kukta István, Görgényi Ferencné, Huszár Lászlóné. Takács Elemérné, Verböczi Jánosné. dr. Implom Lajos, özv. Némedi I^ajosné 1—1 P. N.N, 60 fill, dr. Holtsuk Ödönné, Csermák Andor, 50—50 fill. Tóth Mihály, N.N, 20—20 fül. (Folyt, következik) Felhívás az édesanyákhoz! Anyák! Édes­anyák ! Olvassátok ! Nemzeti életünk nagy tragé­diája a nagy gyermekhalandóság, a sok sok kicsiny, ártatlan gyermek halála! Temetnek ! Ismét temet­nek 1 Világoskék ravatalon kicsiny gyermek fek­szik kiterítve, roskadozó lábakkal kicsiny csecsemőt kisért ki utolsó útjára a kétségbeesett anya, ki­csiny csecsemőt, az ö drága aranyos, édes kis gyermekét, aki oda van. aki nincs többé, aki örökre elveszett az ö számára! Anyák! Édes­anyák ! Óvjátok a gyermeket, vigyázzatok piciny csecsemőitekre! A nyári hónapokban minden ötö­dik, hatodik csecsemő meghal, nem megfelelő gon­dozás, a helytelen táplálás viszi sirba a kicsinye­ket, töri le egymás után életük tavaszán a gyenge kis emberpalántákat! Anyák ! Édesanyák ! Hall­gassátok meg a jó tanácsokat: 1. Soha-e válasz­szátok el nyáron csecsemőiteket. 2. A nem szop­tatott csecsemők étkének elkészítésére mindig megbízható tejet vegyetek. 3. A friss tejet tiszta, sűrű szűrön szűrjétek át és hideg helyen tartsá­tok. 4. A csecsemő táplálékát gondosan úgy ké­szítsétek el, ahogy azt az orvos elrendelte: 5. A táplálékot mindig pontos időben és az orvos által előirt mennyiségben adjátok. 6. Mielőtt a táplálé­kot a csecsemővel megetetnétek, kóstoljátok meg, Összement, savanyú, sárga vagy bűzös tejet ne adjatok neki 7. Nappal inkább hűvös szobában vagy árnyékos helyen tartsátok s estefelé, ha már kicsit lehűlt a levegő, vigyétek öt a szabad- b . 8 óvjátok csecsemőiteket a tűző napsugártól. 9. Minél melegebb az idő, annál lengébben öltöz­tessétek a csecsemőt és itassátok sacharinos orosz- teával. 10. Óvjátok, ugv öt, mint táplálékát a le­gyektől. Anyák! A ti számotokra szól, de kicsi­nyeitek élete felett őrködik a csecsemőápolás e tízparancsolata ! Tanuljátok megí tartsátok meg \ Hj. p-.dig a legkisebb baját., betegségét észre vé­sznek. csecsemőiteket mutassátok meg orvosnak s mindjárt kevesebb lesz a piciny koporsó, keveseb bek a szülői könnyek-! Az Országos Stefánia Szö­vetség Gyniai Fiókja. ___________ Ki shirek a megyéből. Békéscsaba. Az evang. leányégyesület julius 5-én rendezi meg hagyományos kerti ünnepélyét a Széchenyi-ligetben. — A városnál megüresedett számtiszti állásra hatan adták be pályázatukat. — A város nyári csereüdültetési akciója Gráccal nem sikerült. Jelentkezett azonban Salabnrgból 12 szülő, akik hajlandók a csereakciót lebonyolítani. — Megállapították a legkisebb mezőgazdasági munkabéreket. Júniusban férfi 2*50, nő 2. gyer­mek 1 pengő. Júniusban 3. 2*50, T25, augusztus­ban 2*60, 2, 1. szeptemberben 2, 1*60 0 80 októ­berben 1-60, T20 0 60, novemberben és decemberben T20, 80, 40. Ezek a napszámok az aratási mun­kákra nem vonatkoznak. — Felsőbb rendeletre az összes közkutak és az iskolák kutjainak vizét az Oki megvizsgálja. A vízmintákat lepecsételt üve­gekben felküldik Budapestre. — Szombaton dél­előtt adta át küldöttség élén Dévényi Lajos vm. tüzrend. felügyelő az alispán dicsérő elismerését vitéz Jánossy Gyula polgármesternek a város tűz­rendészete fejlesztése érdekében kifejtett kiváló és eredményes munkássága elismeréséül. — Zsigo- vics Piri 24 éves leány a Szt. 1st váci- téren, a piacon rosszul lett és összeesett. A mentők a kórházba vitték. — A felsövégi tehénlegelő knt- jában hullát találtak. A csendöri nyomozás meg­állapította, hogy a halott Pösze László 24 éves dobozi gazdasági cseléd, aki öngyilkos lett. — A búza aratása Soprony kivételével az egész határ­ban megkezdődött — Maczkó András bejelentette a rendőrségen, hogy Ilona nevű 13 éves leánya pénteken iskolába ment és azóta nem adott életjelt magáról. — Vasárnap megnyílt az iparosszékház­ban az iparos tanonciskola rajzkiállitása. — A Rudolf gimnázium kormányzóbizottsága hozzájárult, hogy Havasi Lajos rendes tanári minősítést kap­jon, dr. Tömör János és Brózik János megbízatá­sát pedig meghosszabbították. — Vasárnap dél­előtt ötven budapesti gyermek érkezett háromheti nyaralásra. Az egyik iskolában szállásolták el őket. Dobos. Az állami iskola a Vöröskereszttel együtt anyák napját rendezett. Tóth Árpád ünnepi beszédében altruisztikus tevékenységre buzdította a hallgatóságot. — Vasárnap délután a levente- ( egyesület évzáró ünnepélyt tartott, amelyen Ele­kes Sándor főjegyzővel az egész elöljáróság meg- „ jelent. Verseny is volt, amelyen a leventék szép eredményeket értek el. Tfroshása. A főszolgabíró elrendelte, hogy a járás óvodaépületeit julius 15-ig egészségügyileg felül kell vizsgálni: — A föszolgabíróság 22 oros­házi és 7 gerendási szülő ellen kihágási eljárást indított, mert gyermeküket nem oltatták bs dif- téria ellen. — A téli inségsegélyre 54.508 pen­gőt fizetett ki a község. — A bércséplösök most tartott közgyűlésükön megállapították, hogy a cséplési irányszázalék gőzgépek részére 9, motorok részére 10 százalék. — A Hangya szövetkezet szarvasmarhahizlalási akciót indít, hogy a kisgaz dák hízott állatokat exportálhassanak. — Enge­délyezte a miniszter a férfiszabóipari továbbképző tai folyamot. 31 hallgató 100 gyakorlati és 20 köz­ismereti órán kap uj szakmai ismereteket. Köröstarcsa. A község képviselőtestülete most tartotta rendkívüli közgyűlését, melyen dr. Marsall békési főszolgabíró elnökölt. Megállapította a közgyűlés, hogy a községi h. rendörbiztos és ellenőr, valamint az adópénztárnok sikkasztásának kivizsgálása befejezést nyert, s hogy a bűnösök oly körmönfontan követték el cselekményeiket, hogy azt a legnagyobb körültekintéssel sem lehe tett észrevenni s igy felelősség’ ezért a bűnösökön kívül senkit sem terhel. Törő József főjegyző megmaradt elhatározása mellett, hogy nyugdíjba megy s helyét Takács Ferenc komádii jegyző tölti be ideiglenesen. Ml 1 Jft r-m a c i c - m u > o tv Junius 24, szerda. BUDAPEST I. 6.45. Torna, Hanglemezek. 7.20. Étrendek. 10. Hírek. 11.10. Nemzetközi vizjelzőszolgálat.. 12. Déli harangsz). Időjárásjelentés. 12.30. Hirek. 13.20. Pontos időjelzés, idöjárásjelentés. 14.40., Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek, 16 45. Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 00.05- Hirek. 10.20. „Olasz szerzetesből magyar hős.“ (Kapisztrán János 550. születésnapja.) 10-45. „A lúdtalp-1. 12.05- Csóka .Jancsi és cigányzenekara. 13 30. Kelemen Klára zongorázik, H. Kiss Hajnalka énekel, kisér Kazacsay Tibor. 16.15. „A soproni önképzőkör“ 17. Közvetítés a posta bélyegmú­zeumából. 17.35. Dostaly Ignác tárogatózik, zongo­rán kiséri Kazacsay Tibor. 18- A „budapesti Liszt- kiállitás tanulságai“. 18.30 A rádió szalonzenekara. 19-30. Olimpiától Berlinig. 20. Hanglemezek. 21, A rádió külügyi negyedórája. 21.20. Richard Krotschak gordonkázik, zongorán kiséri Herz Ottó., 22. Hirek, időjárás jelentés. 22.20. A Magyar-Oszt­rák Társaság kerti ünnepélyének közvetítése a Gellért szálló terraszáról. 23.15. Farkas Jenő és cigányzenekara muzsikál. Mai budapesti árak: Terménytőzsde Késsárnptac. Irányzata gyengén tartott volt. Buzatiszavid. 79 kg-os 14*40 —14*65, 80kg-os 14‘60—14 85 Rozs 12*--------12*10 Takarmány­ár pa 10 75—11,25 Sörárpa—.—.——.— Zab 14*75 —14*85, Tengeri morzsolt 11*65—11 80, Buzakorpa 9*--------9*15, Tarka napraforgó — *-------*—. Lu­ce rna —*—*— Bíbor heremag —*-*— Határidöpiac. Irányzata tartott volt. Tengeri júliusra 11 45—11*47, augusztusra 11*65—11*67 szeptemberre —.------------.— Él őpiac Baromfivásár. (Nagykereskedelmi árak) Csirke 1 65—1*75, tisztított, sütnivaló .--------.— lú d 130—1 40, kacsa 1 30—1.45 pulyka .--------.— to jás ládázva 1,27—1.45, kosáráru 1.32—1.45. Borjuvásár. Fellnjtás 507 volt. I. borjú 74—78, II. 68—73, III. 60—66 Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 512!. előző vásárról maradt 95, összesen 5217, eladás 4874, eladatlan 343 drb. Angol hússertés 1400 drb. volt. • Árak: I. uradalmi nehéz 101—102, közép 98—100, szedett közép 95—100 kiv. —, könnyű 90-93, silány. 80—86, I. öreg nehéz 90—94 szedett öreg U. 80—86, angol sonkasüldö L 100—106 kiv. —, II 90—96, angol hússertés 98—102 kiv. —, export nehéz hátszalonna 28—30 kgos 135, könnyű 24 — 26 kgos 132. exportzsir (márkázott) 152—153, lehúzott félhus nagyban 126—136. kiv. 140, vágottsertés 130—134 fillér kgként. Pénz A nemzeti bank hivatalos jegyzései:. Angol font 16*95—17*15, Cseh korona 13*30—14*20, Dinár 7*80—7*95, USá-dollár 337.10—341*10, Francia frank 22*30—22*50, Leu 2*80—3.—, Lira 29*90—30*25, Schilling 80*—80*70, svájci frank 110*70—111*65. Hóromszobás összkomfortos lakás zo un a 1 i beköltözéssel. * K ossuth- íór 2 szám alatt. kiadó, fcvulán. 1936. n kiadólnlajdonos Oobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom