Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-02-06 / 30. szám

LXVIII. évfolyam 30. szám. Csütörtök Gyula, 1936 február 6 Előfizetési árak : Negyedévre : 4 P 5© fillér Egy hóra: . 1 P 50 fillér Vidékre : . 1 P 80 fillér Hirdetési díj előre fizetendő. BÉKÉS POLITIKAI, TÁRMBALHI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Seeikesztöség, kiadóhivatal ©.ynléh, VároSház-utca 7. se. Őobay Ián os könyvkereske­dése, hova a lap szellemi r^s^ét illető közlemények hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 8 fillér. Felelős szerkesztő: Szerkesztő : DOBAY FERENC NAGY GUSZTÁV Megjelenik mindennap. Tizenöten vannak szervezkedők a kommunista (A,,Békés“ tudósítója jelenti.) Lapunk tegnapi számában hírül adtuk, hogy a buda­pesti rendőrség kommunista szervezkedést leplezett le. A nagystílű szervezkedés közép­pontjában Weil Emil dr. az egyik budapesti szanatórium röntgen-főorvosa, Pickier György cégvezető, Kiss Zsigmond magántisztviselő és Sebes István kárpitossegéd állottak. Vala­mennyinket letartóztatták, de letartóztatásba kerültek még Domonkos Lajos vasesztergá­lyos, Virág Károly szobafestősegéd, Nöhrer Árpád sütősegéd, Lukács László magán- tisztviselő, Balogh János cipészsegéd, Unger- leider Magda varrónő, Bartos György mű­egyetemi hallgató, Józsa Sándor festőművész, Fieszl Ilona varrónő, Jambrich József állvá­nyozó és Verő Mihály né háztartásbeli is. Áz elfogott emberek, számszerint 15-en, a legkülönfélébb társadalmi osztályból kerültek ki és közöttük nem egy olyan van, aki a magyarországi titkos kommunista-szervez­kedésben a legfőbb szerepet játszotta. A le­tartóztatottak lakásán, szekrények háta mögött a falban, fölszedett parkettkockák alatt és más titkos helyeken rengeteg iratot, röp- iratot találtak, azonkívül több hamis útleve­let és jelentős összegű magyar- és külföldi bankjegyet. A főkapitányság a leleplezett kommu­(A „Békés“ munkatársától.) A félévi bizonyitványosztás után kérdést intéztünk a gimnázium és a két polgári iskola igazgató­ságához, hogy milyen volt a diákok előme­netele, kielégítő volt-e szorgalmuk és maga­viseletük ? Németi József pápai kamarás, a róm. kát. reálgimnázium igazgatója a következő­ket volt szives mondani: — Első félévünk tanulmányi eredmé­nye, amint azt felsőbb helyen hivatalosan is megállapították, jó. A tanulók magaviseleté ellen sem emelhető semmi komolyabb kifo­gás, fegyelmi eset egyetlenegy sem történt. — Bizonyítványt 298 növendék kapott. Közöttük jelesrendü 22, jórendü 85, elégsé- gesrendü 125 és elégtelenrendü 66 tanuló. A polgári leányiskolától felsőbb ren­(A „Békés“ tudósítója jelenti.) A párisi diplomáciai tárgyalásokkal a lengyel sajtó is részletesen foglalkozik. Ha azok a hírek, amelyek a párisi tárgyalásokról ala­pokban megjelentek, igazak, úgy azt kellene föltenni, Írja, hogy naponta uj szövetségek jönnek létre. Mindez azonban csakszemfényv ves&tós és azt. a célt szolgálja, hogy a nagy- hatalmak a kishatalmakat megfélemlítsék. nista szervezkedésről hivatalos jelentést is adott ki. Ez a jelentés megállapítja, hogy ennek az egyetlen szervezkedésnek kinyo­mozásával leleplezték : 1. a Kommunisták Magyarországi Párt­jának a csonkaország területén belül székelő legmagasabb szervét, a vezető titkárt titkár- társaival egyetemben. 2. Egy újabb kom­munista nyomdát. 3. A Vörös Segély kb. ezer kötetet kitevő könyvtárát. 4. A K. M. P.-nak több, mint nyolcezer pengőt kitevő készpénzét. 5. A titkárságnak a Hattyu- ntca 10 szám alatt volt, titkos összejöve­telekre szolgáló és a kommunistapárt által berendezett lakását, bútorzattal együtt. 6. A Kommunisták Magyarországi Pártjának ugyanerre a célra szolgáló egysZoba beren­dezését, amely ezidőszerint egy beraktározó cégnél van elhelyezve. 7. A pártbizottság­nak a Nap-utca 18 szám alatt volt illegális összejöveteli helyét, az ott megfordult egyé­nekkel együtt. 8. Az előbb hi­vatkozott és a múlt év október havában jelentett nyomdánál talált linoleummetsze- tek készítőjét, 9. s végül azt a szervet, amely puhatolásunk tanúsága szerint a K. M. P. kebelében katonai titkok kikémlelé­sével és azoknak a kíilállamok tudomására hozásával az ország ártalmára tört. delkezés értelmében nem tudtunk szerezni részletes információt, ügy tudjuk azonban, hogy az eredmény nagyon szép s van olyan osztály, amelyben mind­össze egy növendék bukóit meg, s az is csak egyetlen tantárgyból, mint ahogy legtöbb elégtelenrendü növendék csak egy tantárgyból bukott. A polgári fiúiskolában is kielégítő az iskolai félév eredménye. Az iskola 241 ta­nulójának szorgalmáról a következő adatok tanúskodnak: Jelesrendü 5, jórendü 65, elégséges- rendü 122, elégtelenrendü 49. A polgáriiskola tanulói az elmúlt fél­évben kifogástalan, példás magaviseletét tanúsítottak. De bizonyítéka annak is, hogy Európában még mindig a legteljesebb bizonytalanság uralkodik. Lengyelország ebben a |káoszban is szilárdan áll a helyén és semmiféle hirek hatása alatt nem hajlandó változtatni külpo­litikai álláspontján. Hir szerint Göring miniszter Varsóba utazik, hogy ott egy nagyobb vadászaton résztvegyen. Meggyilkolták a svájci nemzeti szociáiisia párt elnökét {A ,, Békés“ tudósítója jelenti.) A svájci nemzeti szocialista párt elnökét davosí villájában meg­gyilkolták. Az elfogott gyilkos azt vallotta, bogy tettét politikai okból követte el. A meggyilkolt özvegyéhez Hitler kancellár részvéttáviratot in­tézett. A rablógyilkosság elkövetője, Frankfurter Dávid, jugoszláv állampolgár, egy rabbi fia. Azt vallotta, azért ölté meg Gustloffot, mert hazájá­ban a zsidók helyzetét a horog keresztes mozgaloin rendkívül megnehezítette. „Az olasz reakció irányvonala44 (A „Békés“ tudósítója jelenti.) A kedd éjszakai fasiszta nagytanács üléséről kikerült hirek szerint a nagytanács megújította elhatáro­zását, hogy kitűzött keletafrikai céljait mindé« körülmények között eléri. Megállapították az olasz reakció irányvonalát is, arra az esetre, ha az olaj-szankciót életbe léptetnék. Sizanytalsoséi üz MúM Hl (A „Békés“ tudósítója jelenti.) A félhivata­los Havas iroda római értesülése szerint Róma az olajtilalom elrendelése esetén kilép a Népszövetség­ből és állami ellenőrzés alá helyezi egész külkerés. kedelmét. Az olajzárlat kérdése körül egyébként a leg­teljesebb bizonytalanság uralkodik, s a népszövet­ségi tagállamok közül többen hevesen ellenzik a szar kciót. Olaszország Törökországból és Német­országból fedezi szénszükségletét. A középeurópai megegyezéssel kapcsolatosan a francia sajtó azon véleményének ad kifejezést, hogy Olaszország nélkül a Duna-med :cn problé­máját nem lehet megoldani. Kivána toscak t rt; hogy az olasz-abesszin viszály olyan megoldást kapjon, amely lehetővé teszi Olaszország további részvételét a középeurópai kérdések rendezésében. Hánya Kálmán Mécsben (A ,,Bókés‘l tudósítója jelenti.) Kánya Kálmán külügyminiszter, aki mint ismeretes, Keresztes Fischer Lajos tábornokkal és gr. Csáky István kövefségi tanácsossal az angol király temetésére Londonba utazott, visszatérőben Páris után most Becsben is megszakította útját. Mig azonban Parisban kizárólag csak mir t magánember tartóz­kodott. Becsben megérkezése után hivatalában rövidesen felkereste Berger Waldenegg báró külügy­minisztert és vele megbeszélést folytatott. Fagybullám, vihar, földrengés (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Amerikából újabb fagyhullámot jelentenek, mig Délamerikából nagy áradást. Úgy a fagy, mint az árviz követ­keztében több ember életét vesztette. Zágrábban kedden este hatalmas vihar dühöngött, a szél több ház tetejét lesodorta, s megrongálta a villamos-vezetékeket is. Egy asszonyt az áram halálra sújtott. Laibachban és környékén földrengést észleltei?. A házak fala több helyen megrepedezett és a kémények ledőltek. Kielégítő a diákság előmenetele A párisi tárgyalások viszhangja a lengyel sajtóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom