Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-11-19 / 265. szám

LXV1II. évfolyam 265. szám, Csütörtök Gyula, 1636 november 19 Klőn^tési árak : ííesyedévre: 4 P 50 fillér P.gy hóra : . 1 P 50 fillér Vidékre : . 1 P 80 fillér *’ír4ete»í díj előre ßset^rdö. POLITIKAI, ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Városház-utca 7. sz Dobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellem', részét illető közlemények hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Efiy szám ára 8 fillér Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Szerkesztő: NAGY GUSZTÁV Megjelenik mindennap Megérkezett a fedezet, rövidesen megindul a digózás a vármegyében AZ ÖSSZEFOGÁS szükségét hirdeti ma minden olyan magyar, aki eljutott az egyetemes szempontok sze­rint való megítélés magaslatára. Hirdeti, mert ha túl teszi magát a kicsinyes párt­szempontokon, azt kell látni, hogy ma nem az a nemzeti létérdek, hogy apró pártigaz­ságok felöl meggyőzzék egymást a politi­kusok, hanem az, hogy a nemzet konstruktiv erőit összefogják s megszervezzék a polgári társadalmat a nemzet létét veszélyeztető bolsevizmus ellen. Ez a felismerés vezeti a független kisgazdapárt országos és arra hivatott megyei pártvezetőségét is abban, hogy az áldatlan pártharcot mérsékelve bizalmával támogassa a kormányt s minden igyekezetével azon legyen, hogy a teljes megbékélés légköre mielőbb kialakuljon. Nem szerencsés dolog tehát, ha némely cikkírók nem azonosítják magukat a pártve­zetőség törekvéseivel s olyan ténykedést fejtenek ki, amely ténykedés a legkevésbbé sem alkalmas arra, hogy az összefogás gon­dolatát szolgálja s annak lehetőségét mun­kálja. Mert hiszen az olyan megállapítások, amelyek a Nemzeti Egység bomlását akar­ják elhitetni, továbbá, hogy a nemzeti egy­ség gondolatának képviselőit nem a zavarta­lan véleménynyilvánítás juttatta mandátum­hoz, jóllehet éppen a titkos kerületekben mutatkozott meg legkiválóbban a nemzeti egység gondolatának fölénye, éppenséggel nem a közeledést és a közös polgári front kialakítását szolgálják. Eredményük csak a további szembenállás, a széthúzás lehet s aligha tévedünk, ha azt állítjuk, sőt az arra hivatott pártvezetőség magatartását látva bizonyosra is vehetjük, hogy az ilyen tény­kedésekkel a vezető tényezők közül nem igen azonosítja magát senki sem. Ilyen eredményekért kár kiruccanásokat tenni bárkinek is, akár Írásban, akár élőszóban a politika világába s főként ebbe a már kü­lönben is túlpolitizált vármegyébe és városba. Aki ideiön, vagy írásban szól a néphez, csak a közeledés és megbékélés szószólója legyen, az összefogást propagálja, ne pedig az egymás ellen ingerlő gáncsoskodást. Aki szólani akar akár Békésben, akár másutt, bár­mely szegletén ennek a küszködő magyar főid­nek, az kétszer is tegye mérlegre a szavait még akkor is, ha a mandátumnyerés reménye kecsegtetiés inkábba hallgatást válassza, mint­sem olyat mondjon, ami ellentétben áll a korszerű politika egyetemes célú törvényei­vel. A nemzeti polgárság összefogása vitáz- hatatlan és sürgős szükség, már pedig ez csak akkor történhetik meg, ha egyik fél sem terjeszt a másikról valótlant és bántó híreket, nem tünteti fel olyannak, olyan gyen­gének és bomladozónak a másikat, hogy vele összefogni nem érdemes. A Nemzeti Egység szervezetei igenis erősek és meg­maradnak, mert a történelmi szükség hiyta életre őket, s ha meghalt is Gömbös Gyula, aki mintegy megszemélyesitője volt a nem­zeti egység gondolatának, a párt és a szer­vezetek, mint programjában hátramaradt politi­kai végrendeletének végrehajtói, tovább végzik feladatukat a nemzeti újjáépítés munkájában. (A „Békés“- munkatársától.) A magyar és egyben a békésmegyei mezőgazdaságnak egyik legsulyosabb kérdése a szikes talaj Több kísérlet is történt már ennek a kérdés­nek a megoldására, a kívánt eredményre azonban ezideig, legalább is békésmegyei vonatkozásban egyik sem vezetett. Vitéz Ricsóy Ublarik Béla dr. főispán az első, aki a kérdés nemzetgazdasági jelentőségét felis­merve, sikeres akciót tudott indítani a szikes földek megjavítására. Bevitte a kérdést a törvényhatósági bizottság elé is, amely nagy lelkesedéssel fogadta az akciót s a főispáni javaslatot magáévá téve feliratban fordult a kormányhoz, s kérte megértő támogatását. A kormány az akciót nagy jóindulattal (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Mad­ridban tovább folyik a harc. A madridi kor­mány jelentése is beismeri, hogy a nemze­tiek erős nyomást gyakoroltak a milíciára. Megrongálták a tizenhét emeletes távbeszélő központot s gránát érte azt az épületet is, ahol az újságírók tartózkodtak, hogy táv­beszélőn tudósítást adjanak a külföld szá­(A „Békés“ tudósítója jelenti.) A képvi­selőház kedd délutáni ülésén Korniss Gyula elnök bemutatta a közigazgatási bíróság okiratát, amely szerint, mint már közöltük, a Lányi Márton tótkomlósi mandátuma ellen beadott petíciót a panaszosok visszavonták s igv Lányi Márton véglegesen igazolt képvi­selője lett a kerületnek. Az ülésen Bornemissza Géza kereske­delmi miniszter nagyszabású beszédet mondott, [A„Békés“ tudósítója jelenti.) Szovjet- Oroszországban egy idő óta nagyarányú ka­tonai előkészületek folynak. Az Exchange Telegraph rigai tudósítója azt táviratozta, hogy a Szovjetunió nyugati határvidékén mindenütt lázasan folynak a katonai készü­lődések. Az összes nyugatoroszországi hely őrségek létszámát megerősítették s ötvenezer munkást rendeltek ki a kényszermunkatábor­fogadta s olyan összeget utalt ki a folyó esztendőre, amely mintegy 500 kát. hold szik megjavítását teszi lehetővé. A digózás- hoz jelentkezett gazdák 10 évi visszafizetésre, kölcsönbe kapják a költségeket, Az összeget azonban teljes egészében nem kell visszafi­zetniük, mert annak jelentékeny százalékát a vármegye főispánja, a rendelkezésére álló alap terhére magára vállalta. A digózás három járásban, a szeghalmi, gyomai és szarvasi járásban fog megindulni. A talajvizsgálatot már megkezdte s nemsokára már be is fejezi a békéscsabai vegykisérleti állomás. Ha a vizsgálatok befejeződnek, a digózás azonnal megindul, ami igen sok mun­kásnak biztosit majd kereseti lehetőséget. mára. Igen sok épület lángokban áll és a tűzoltók megfeszített munkával sem tudják a tüzet eloltani. A halottak és sebesültek egyre szaporodnak. Madrid ostromának meg­kezdése óta 9000 katona sebesült meg, vagy lett harcképtelen. A madridi harcoló katonaosztagok között 3000 belga és 4000 szovjet katona küzd. amelyben a posta különféle kérdésével fog­lalkozott. Visszautasította azt a vádat, hogy a postánál az alkalmazottakat kényszerrel terelik be a pártba. Beszélt a rádióról s bejelentette, hogy a detektoros készülékek haszná­lati diját mérsékelni fogják, hogy a rádiózást a szegényebb néposztály ré­szére is lehetővé tegyék. ból utak és vasútvonalak építésére. Kétség­telen, hogy stratégiai útépítésekről van szó. mert az összes megépítendő utak és vasútvo­nalak a lengyel és a cseh határ felé vezetnek. A szovjet légiflottájának jelentős részét is a nyugati határvidékre vezényelték. Vorosilov hadügyi népbiztos egyik kijelentése szerint leg­később december 1-ig ezer katonai repülőgé­pet Összpontosítanak a nyugati határ mentén. Kilencezer halottja és sebesültje van Madrid ostromának A Házban is felolvasták már a közigazgatási bíróság döntését Lányi Márton tótkomlósi mandátuma ügyében Ezer repülőgép a Szovjet nyugati határvidékén

Next

/
Oldalképek
Tartalom