Békés, 1935. (67. évfolyam, 1-118. szám)

1935-11-24 / 94. szám

4 BE KÉS 1935 november 24 II I It Fi K. AZ IFJÚSÁGOM KERESEM. Az iljúságom keresem: óh jaj! — egy reggel elrepült, mint nyitott kalitból a madár. Mondjátok, hová-merre tűnt ? »Amott fut... Látod, te bohó ?« — szólt a tükröm és kacagott, — »mint nótás, virágos vonat, ott szalad, nézd, a kert alatt sok szép nyarad és tavaszod... Rajtam hiába keresed, moslmár hiába siratod, te lemaradtál róla rég s lábad hiába futna még, ha szíved már alig dobog és nem bírja az iramot...« Így a tükör — s én búsan állok, könnyes keszkenőm lengetem : az eliramlott ifjúságot utol már úgysem érhetem. Akosfyné Eötvös Irén. Szentmisék Az anyatemplomban a szent­misék 8, 9, 10 és fél 12 órakor lesznek. A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál. A sz. József templomban a szentmisék 8 és fél 10 órakor lesznek. Az iskolások sz. miséjén Szabados Antal hittanár, a nagymisén dr. Szsbó János prédiká1, A gyulavári kápolnában 9 órakor ünnepi sz. mise lesz sz. Erzsébet tiszteletére Prédikál báró Apor Vilmos c. apát plébános. Istentiszteletek a református templomban Vasárnap délelőtt 9 órakor prédikál hLr^anyi Pál esperes, délután 6 órakor Rácz István s. lelkész. Az evangélikus templomban vasárnap r^vem bér 24-én délelőtt 9 órakor katonai istentisztelet, prédikál Rohály Mihály lelkész, 11 órakor a Józsefszanatóriumban, délután 3 órakor a sar­kad! fiókegyházban lesz istentisztele*. Az iskolánkivöli Népművelési Bizottság köz- gyülése. Bekésvármegye Törvényhatosét’ tsko- lankivüli Népművelési Bizottsága folyó ho 27 én délelőtt fél tiz órakor a vármegyeháza k,s tanács termében közgyűlést tart. Tasnádi Nagy András áiiamtiikár betegsége miatt nem vehet részt a Betnlen Gábor Szövet­ség ünepségén. Értesítés. Folyó hó 24-én, vasárnap reggel 7 órától délután 1 óráig Gyulán úgy mint Békés­csabán, áramsziinetelés lesz a békéscsabai telepen végzendő keménycsatornák tisztítása miatt. Bé­késmegyei Villamossági Részvénytársaság gyulai üzemvezetősége. Fűszer és élelmiszer árut vásároljon TARKO- nál, mert olcsón jó áruval kiszolgál. 388 l -3 November ntolsó előtti hetében az utó, ha nem is hidegre, de erősen ősziesre fordu t Ennél lényegesebb és fontosabb azonban, hogy — amit nagyon régen, mondhatnánk hogy az egész esztendő folyamán nem mondhattunk — ha nem is tulbőséges de elég esőben volt részünk. Hétfőn és kedden ugyanis a város belterületén tizenhét milliméter csapadék hullott le; ugyan ennyi, sőt valamivel bőségesebb a vármegye egész területén. De nagy szükség is volt rá, mert a gazdaközt őség méltán aggódott a nagy szárazság miatt, amely egyrészről megnehezítette sőt aka­dályozta is a réti földeken való szántást, más­részről pedig a már elvetett búzára nagyon káros hatással volt. Különösen arra a buzavetésre, mely kevés esőt kapott és emiatt csírázásnak indult, anélkül hogy kikelhetett volna. Ennél kedvezőbb volt, ami mélyebb szántásokon mint ép mag stagnált és amely a mostani eső hatása alatt kelt ki. Eső után újra megindult a tavaszi alá ugaro­lás, ami most már a legkeményebb talajokon is lehetségessé válik. Az élelmi szerek fokozatos drágulása a pénteki hetipiacon is észlelhető volt. Csak a sertés — amelynek most van legnagyobb értékesítési szezonja, nem drágult. A hízott ser tés legmagasabb ára 100 kilón felüli súlyban 62 fillér, a százon aluli pedig 40—50 filléren keit. A felhajtás egyébként mérsékelt számú volt. Tiszíujitás a gyulai izraelita nőegyletben. (A „Békés“ munkatársától.) A gyulai izr. nőegylet f. hó 17-én tartotta meg tiszt­újító közgyűlését. Elnökké 3 évre újból Schillinge!' Lipótnét választották meg, aki megköszönve az iránta ismét megnyilvánult osztatlan bizalmat, magasszárnyalásu beszéd­ben buzdította az egyleti tagokat a jóté­konyság minél szélesebbkörii gyakorlására, hiszen a szegények istápolására, a nyomor enyhítésére ma fokozottan nagy szükség van. Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné, vigalmi elnök Klein Vilmosné és pénztárnok Barna Sándorné lett. A választ­mány tagjaiul dr. Adler Ignácznét, Diósi Jó- zsefnét, Erdélyi Andornét, Faragó Andornét, Klein Vilmosnét, dr. Keppich Frigyesnél, dr. Lusztig Istvánnét, özv. Lebovits Móniét, Neumann Simonnál, Neumann Mártonnét, Reisner Edénét, Reisner Istvánnét, Révész Pálnét, Réti Lipótnét, Silberstein Izidornét, dr. Szóbél Dávidnét, Szécsi Mártonnét, Schwimmer Arnoldnét, Weisz Salamonnét és dr. Wertheim Ivánnét választották: mig a számvizsgáló bizottságba özv. Király Lajosné, Scheer Izsóné és Goldrr;ann Mibályné került. A mindvégig emelkedett hangulatban lefolyt közgyűlés az elnöknek meleghangú, lelkes zárószavaival ért véget. Kabos Endre a kardvívás Europa- es magyar bajnoka bejelentette, hogy részt vesz a december 14 i gyulai vivő akadémián. Kabos a fiatal v vó nemzedékhez tartozik és egyik legjogosabb jelöltje a jövő évi berlini olympia kardvivó bajnokságá­nak. Az ő szereplése biztosítja az est sportbeli sikerét. A Gyac vivó-akadémiája már is az ér­deklődés középpontjában áll és a fenti hir az érdeklődést bizonyára még jobban fokozni fogja. Szülői értekezlet. Az állami elemi iskola tar tétestül,’te november hó 26 án délután 4 órakor az iskola egyik termében szülői-értekezle- t t tart, melyen Köpösdy Jolán osztálytanitónfí „Szülői kötelesség a gyermekekkel szemben“ címen értekezik A szülőket és a tanügy barátait meghívja a tantestület. A Városi Könyvtár (Erdély i Sándor u 15) minden szeroán és szombaton 3—7 >g van nyitva. A könyvtár használata dijtalar. Nagymagyarvárosi olvasókör bálja novem­ber 24 é >, n a lesz a Göndöcsktrli pavillonban. Az olvasókör saját pénztára javára rendezi a bálát, am lyre a rru’atni vágyókat ezúton is megh.vja a rendezőség. A bál kezdete este 8 órakor, vége reggel 4 órakor és azon Kovács Berci zenekara muzs ká'. A belépődíj személyenként 80 fillér. KÉRJEN ön is bevásárlási könyvecskét a TANAI divatházában, ahol minden hitelképes egyén 6 havi hitelt élvezhet. 354 6-1 Ismeretterjesztő előadás a lózsefvároson. A józsefvárosi Foídmiveiők O vasókörében tolyó hó 24-én (vasárnap) délután 4 órai kezdettel dr. Implom Lajos orvos tart előadást „ X család testi egészsége“ c mtrel. Szavalnak : Schriften Magda és Schi ffert Katalin V osztályú tanulok. A kör tagjait és az érdeklődőket szeretettel hívja és várja a vezetőség. Párna-kiállitás december 7-én és 8-án. Saját érdekében okvetlenül nézze meg! Divat, selyem, szövet, bársony- és mosóáru cikkekben legnagyobb választék, legolcsóbb árak Neumann Márton cégnél. 885 í-io Mielőtt, rádiót vásárol győződjön meg az 1935-36 évi uj typnsok meglepő teljesítményé­ről. Gyári föelárusitó HEKKER ANTAL. 283 v'9-" W HP U f| ÍV“ Naponta frissen csapolt se jj V A m. IlVil Zóna reggeli. Menürenc ütni# is sirizo, (pl sze,r ;“‘n t telefo.v #7 meleg ételek. — Fajborol A vidéki közönség kedvelt találkozó helye. 336 8-1 Jótékonycélu karácsonyi vásár. A szegény- sorsú iskolás gyermekek meleg ruhával és cipő vei való ellátására jótékonycélu karácsonyi vásárt rendez a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület. A vásár november 30 án, december I-én és 2-án lesz a XJöndöcskerti pavillonban. Midőn ezt kedves ol­vasóink tudomására hozzuk, eláruljuk, hogy a ÍO filléres belépő jegyek egyben értékes nyere­mények sorsjegyei lesznek, s mivel minden má­sodik sorsjegy nyer, senkit sem fog elkerülni a várva várt szerencse. Ezt a kedvező alkalmat, — mint már eddig is tapasztaltuk — mindenki fel fogja használni, annyival is inkább, mert a saját öröme mellett nagyobb öröme és nyeresége lesz minden látogatónak az az érzése, hogy szegény- ember-testvérei gyermekein segített egy-egy köny- nyet letörölt. Ilyen főnyereményért minden áldó zatot meg kell hozni. 7—8 Kérjen „Törekvés“ könyvecskét, azzal min­den szükségletét 6 havi részletre szerezheti be! Központi iroda: Városház-utca 9. 384 í-io r EUEREM megnyitás II 379 1 2 november hó 30-án, szombaton özv. ULELAY JÓZSEFNÉ vendéglőjében. Főigazgatói látogatás a gimnáziumban. D-% Kisparti János, a szegedi tankerület uj főigazga­tója folyó hó 14, 15 és 16. napján látogatta meg elsőizben a reálgimnáziumot. Az ezt követő értekezleten közölte tapasztalatait és észrevételeit a tanári karral, melynek eredményes munkájáért megelégedésének adott kifejezést. Egy vak hegedűművész hangversenye Buda­pesten. Vitéz Szerényi Károly főhadnagy, vak negedümüvész, a III osztályú Vaskorona Rend tulajdonosa a Székesfővárosi Vigadóban novem­ber 26 án este 8 órakor Orosz Julia, a m. kir. Operaház művésznője, Zsámboki Miklós, a m kir Zeneművészeti Főiskola tanára, valamint Mikus Csák István zeneszerző közreműködésével hegedű-hangversenyt rendez, amelynek védnök­ségét József főherceg, vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter, vitéz Soós Károly, báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el NŐI KABÁTOK, gyermek, holy kabátok óriási választékban a TANAI divatházában. 3536-* Az államilag eng. zeneiskola megnyílt. A hegedű tanszakot Pfeiffer Ede igazgató, hegedű­művész, az éneket Szakolczay Erzsébet oki. ének- tanárnő, a zongorát dr. Erüélyiné Molnár Boriska oki. zongoratanárnő tanitja. Tandíj havi 14 pengő. Beiratkozás egész éven át Megyeház-u 14 I. ént. Figyelem ! Villamos berendezést, csillárokat, villamos vasalót, főzőlapokat rész'etre is a leg­olcsóbban készít BEKKER ANTAL. 282 v9 -• MEGINT KITŰNŐ és OLCSÓ BOROK vannak a HANGYm SZÖVETKEZETBEN. 374 vt-iu Szegedvidéki rizling literje 60 fillér. Kovács Sándor zongora hangoló újból Gyulára érkezik. Előjegyzéseket elfogad Dobay János könyvkereskedése. iszi és lÉLi )«, cipő, MER talap és fehérnemüek megérkezte KÉR MMÍZfl k la Szolid árak! "wur Szolid árak! Hitelképes egyéneknek kedvező részletfizetés ! 332 v4 - 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom