Békés, 1935. (67. évfolyam, 1-118. szám)

1935-01-03 / 1. szám

4 BÉKÉS 1935 január 3 Szt. József Gyermekkonyha nyugtázása, a gyulai róm. kát elemi iskolával kapcsolatos Gyermekkonyha vezetősége hálásan köszöni az alábbi adományokat és támogatást. Első Gyula városi Takarék 20 P* N. Szabados Józsefné 10 P, Strifler Edóné 5 P, Elek Csöpi, Pammer Álária és Török Klári 1—1 P, Gróf Almásy Dénesné 100 kg. burgonya, 20 kg. borsó. Lisztet, zsírt, kolbászt, hurkát, cukrot, rizst, mákot, zöldséget, hagymát, krumplit, tarhonyát, tojást, lekvárt, tejet adományoztak: Fáry Istvánné, Emándity Lili, Körmendy István és Pancika, Frailer Jenő, és Gizi, Soltész András és Nelli, Tury Judit, Bazsó Kató, Fekete Kató, Gallyasi Béla, Kora Juliska, Tóth Béla, Cp. Kovács István, Csobán Róza, Pusztai Irén, Novák Lili, Bogár Erzsébet, Ficere Mária, Pammer Mária, Danszky Jenő, Bakó Ferenc, Csomós István, Krisák István, Varga Kálmán, Guth Dezső, Metier Erzsébet, Géci Julianna, Bujdosó Mária, Sebestyén Teréz, Farkas Mária, Ga2só Irén, Ráfi Ica, Gazsó Béla, Mosonyi Emma, Géczi Anna, Csáki Anna, Csomény Lajos, Török János, Endrész Imre, Fábián János, Ferenczy Lóránd, Sebestyén József, Radnai Mária, Merza Gábriella, Sál Mária, Mogyoróssy István, Laczkó János, Bakró Ferencz, Dávid József, Csomós Katalin, Kocsis Béla, László Róza, Komlósi Julia, Erkel Lajos, Góg Mária, Krész Béla, Orovecz József és Wéber Józsefné, aki egyéb adományain kívül heten- kint 4 liter tejet adományoz. Ugyancsak e helyen mond köszönetét a vezetőség Paulik István Urnák egy sertés díjtalan levágásáért és feldol­gozásáért. A református Egyház Elnöksége bálás szív­vel köszöni és nyugtázza a református gyermek konyha részére befolyt következő adományokat: Pénzbeli adományok: Papp Gyula, dr. Jantso vits Emil, Pénzes Ferike 10—10 pengő, Morvay Zoltán 6 pengő, özv. Kovács Mihályné, Hagy- mási Pál, Kiskéry Mária, Vidits Mária, Seress Lajos 5—5 pengő, dr. Nagy Dezső 4 pengő, dr. Lovich Ödön, É Nagy György, Hajdú Mihály, Jesztl Nándorné, Bánffy Sándor, dr. Széli Imre, H. Á. 3—3 pengő, Kapussy János, Török József, H. Papp János, Portörő Lajos, Nagy András, Bánffy Sándorné, özv. Nagy Andrásáé, Bay Géza dr., özv. Berényi Gézáné, özv. Makay Jánosné, 2—2 pengő, özv. Borsi Istvánné, Nóránt Róza, Erdődy János, Gyarmathy Domokos, Szőllőssy Lajos, vitéz É Nagy Mihály 1—1 pengő, Juhász Károly 50 fillér. Természetbeni adományok : Tar József 10 kg bab, Csüry András 10 kg. liszt* 5 kg. só, özv. Csolnaky Lajosné 18 kg. liszt, 10 kg. burgonya, 10 drb tojás, Szakszón Mihály 3 kg. liszt, 2 kg. bab, 9 és fél kg. burgonya, 10 tojás vitéz Pusztay Rezső 6 kg bab, özv Ötvös Jánosné 25 kg. liszt, Fülöp Mihály 40 kg. liszt. Bujdosó Lajos (Lenkei u.) 5 kg. liszt, Ros­tás Lajos 6 kg. liszt. 8 kg. burgonya. Nyitray Mihály 6 kg. liszt, 6 kg. bab. 10 kg. burgonya, Szilágyi Gábor (Zsinór u.) 30 kg liszt. TABUÉIIG egy vagon rak­tárra erkezett KONYHAKERTÉbZEKNEK a legjobb minő­ségű kertészüveget bármilyen mennyiségben raktárról azonnal szállítom a legolcsóbb áron, bevágva is. ÁLLANDÓ RAKTÁR: szolin, kirakat és autó üvegben, homályos, mintázott színes üveg. Ornament, zsinór és drótbetétes tetöüveg. A legjobb minőségű kitt és üvegvágó gyé­mántok legolcsóbb beszerzési helye. WERNER «OES és MELLÉ« Kossuth-tér. tlaiilU HM Magyar Lányok. Jegygyűrűk cimen irt mély és megszívlelni való sorokat hetven londoni mátkapárról Szederkényi Anna a Magyar Lányok újévi számában. Az ünnepi szám vitéz dr. József Ferenc főherceg versét, Herczeg Ferenc történe­ti elbeszélését, S. Bokor Malvin és Székely Tibor novelláját, Z Tábori Piroska versét hozza. Két uj regény kezdődik az uj számban. Kosáryné Réz Lola : A naspolyafa titka cimü ifjúsági el­beszélése és Vándor Iván Indiáról szóló értékes Írása, A kincskereső. fEDruár 9-én Missziós tea! A Szociális Missziótársulat hálás köszönet­tel nyugtázza az alábbi adományokat: gróf Almássy Alajos 50 P. Vendéglősök és Korcsmá- rosok szakosztálya 8 P. N. N. 6.80 N. N. 6 50, dr. Tompa Gyuláné, özv. Tóth Imréné, Papp Gyuláné adakoztak ruhanemüeket : Tar Antalné, dr. Kun Pálné, Elek Lajosné, dr Felföldy Sán dómé, Bengery Zita. L'ndl Jolán, özv Tóth Irén, Némedy Mária, Márki Jenőné, dr Baranyi Béláné, Fazekas Szűcs Józsefné, Schneider Má- tyásné, Wallner Erzsébet, Ujházy Lajosné, Koncsek Istvánné, Wiszt Józsefné, Faulhaber Józsefné, Baudermann Jánosné, özv. Hegedűs Józsefné, Kaufmann Ödönné, Laczkó Dénesné, Szentes Károlyné, Ugrin Lászlóné, dr. Máray Ágostonné, Szarvasy Mária, Csomány Lajosné, Dávid Mária, Tarpay Ottóné, Frank Géza, Hatbázy Ferenc, Tábor Józsefné stb, stb. Knapp né, 1 P. Köpösdy Jolán 50 fillér, Scheiben Józsefné szappan. Fizesse meg a jó Isten a jóságukat ! A Szép JuháSZnÓ a címe Csatho Kálmán uj regényének. „A Szép Juhásznéban Csathó Kálmán a múlt század középső harmadának magyar életét tárja az olvasó elé, mégpedig oly módon, hogy kiderül belőle: az élet, az ember lényegében akkor sem volt más, mint ma. Csak a szokások, az életformák változtak, de a szere­lemben, a szenvedésben a boldogtalanságban és boldogságában egyformák vagyunk valamennyien, mi: a világháború kortársai és ők: a tábla bíróvilág, a szabadságharc, a Bach-korszak férfi- ai és asszonyai. A regény hőse hires magyar festő Borsos József, akinek hangulatos képeit Úgyszólván mindenki ismeri. Borsos egykor Bács és Pest legkedveltebb, legdivatosabb művésze volt az országoshirü festőművészből később fotográfus a fotográfusból kocsmaros, A Szép Juhászné kocsmárosa lett. Regényes éle­tének különös vonala, megkapó színei, Csathó Kálmán előadásában azoknak a f gyeimét is lebilincselik majd akik a művészet­történet lapjairól talán nem ismerik Borsos József tündöklésének és elmúlásának romantikus történetét. A Szép Juhászné közlését az Uj Idők uiévi száma kezdte meg. GRAND HOTEL IMPERIAL MlSZlfla 4,o 122-* BUDAPEST. Egy perc a Keleti pályaudvartól. UJ IDÉNYARAK Teljes pensió: szoba, napi 3 szőri cUapszermtt étkezéssel, fűtéssel és borravalóval heti ..........................P 1 á gyas szoba fűtéssel és borra- P valóval heti...................................... 2 ágyas szoba fűtéssel és borra­valóval heti................................P Átutazóknak is rendkívül mérsékelt árak! Köszönetnyilvánítás. Az állami elemi iskola kebelében működő „Napközi Otthon“ vezetősége hálásan köszöni az alábbi kegyes adományokat: Stéberl András 15 kg. füstölt hús, Démusz Fe­renc, Vlagyovits József, Szilágyi János hetenként 1 kg. hús, Orovetz József, id. Schriffert Mihály, Furka István, Lelik Gyula, Baráth Pál hetenként fél kg. hús és Puczkó József hetenként fél kg. zsir. Megjelent a Színházi Élet njévi albnma. A Színházi Élet újévi számában ismét szenzációs darabmellékletet közöl: Hatvány Lili bárónő darabját b LÁNC-ot. A kottamelléklet hasonlóan érdekes: G«ál Franciska nagy slágere a Tavaszi parádéból. Rengeteg érdekes cikket és ragyogó illusztrációt közöl ezenkivül az újévi szám. A Színházi Elet újévi számának ára 60 fillér Elő­fizetési díj negyedévre 6 P. 50 fillér. Kiadóhiva­tal : Erzsébet körút 7. Köszönetnyilvánítás. A Lorántffy Zsuzsánna Egyesület vezetősége a leghálásabb köszönetét fejezi ki mindazoknak a nemeslelkü adakozóknak, kik nagylelkű adományaikkal lehetővé tették Egyesületének, hogy a mai súlyos viszonyok között is nagyon sok didergő kis iskolás gyerme­ket meleg ruhácskával, jó cipővel és szeretet csomaggal láthatott el a karácsonyi kiosztás alkalmával. A nemeslelkü adakozókra Isten bő­séges áldását kérve, mindnyájuknak boldog újévet kíván az Elnökség. A Pesti Tőzsde érdekes részleteket közöl Weisz Fülöp, Scitovszky Tibor, dr. Halmi Mik lós külföldi tárgyalásairól. Lamotte Károly a fő­városi kötvények konverziójáról nyilatkozik a lap­ban, amely fontos és nélkülözhetetlen információ­kat közöl a részvénypiacról, a kötvényhosszról, a gabonatőzsdéről és az uj kiviteli és kompén zációs lehetőségekről. ER jüimi M früHltii! M Köröspart-utca 44. üveg, porcellán, aluminium és zománc- edényeket, háztartási cikkeket, alpacca, chinai ezüst, kobald és eredeti japán árukat, herendi porcellánt, fehér és szí­nes ólomkristályokat, szent szobrokat, 3H 5—6 üveg kávéfőző készüléket. AJÁNDÉKTÁRGYAKBÓL OLCSÓ ujDonsVagok Érkeztek WERNER ÜVEG- ÉS PORCELLÁBIÁRUHÁZÁBA FÚÍZLET ALAPÍTVA FIÓKflZLET Kossnth-lér. 1872. Városház-o. I. TELEFON 82 KIRÁLY** TELEFON 82 iangos mm Gyula, Ráró Wenckheim Béla-utca 6. sz. 1935. évi jár uar no 3 an, Csütörtökön * é után 3, 5, 7 és este 9 órakor ÁMOK A szenvedélyes szerelem filmje '0 felvonásban. A négy főszereplő : Marcella Chanthal, Jean Yonelel, Jean Ser- vais, V. Inkisinoff. FILLÉRES HELYÁUAK! FILLÉRES IIELYARAK ! ZÓNAELŐADÁSOK az első előadásokban a teljes műsor mérsékelt helvárral Gyulán, 1924, a kiadútulajdtius Líobay Jáius nyenidája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom