Békés, 1935. (67. évfolyam, 1-118. szám)

1935-11-24 / 94. szám

Horemler 24. BÉKÉS 5 A közlekedési szabályok ismertetése, különös figyelemmel a gyalog közlekedésre. A technika folytonos fejlődésével mindig gyorsabb és gyorsabb járatú géperejű járó­müvek lepik el a közutakat és nem kis fela­dat a gyors járómüvek mellett a lassabban közlekedő állati, vagy emberi erővel hajtott járómüvek forgalmát egymással sszhangba hozni és a járó-közlekedésre fontossággal biró gyalogközlekedést a forgalom sima, gyors lebonyolítása, a balesetek elhárítása érdekében megoldani, A forgalom gyors, zök­kenésmentes lebonyolítása érdekében nem közömbös az, hogy a járómüvek hol haladnak, hogyan előznek, miként térnek ki, mikor és hol állhatnak meg, mert hiszen, ha a közle­kedés rendje nem volna megállapítva, vagyis, ha a járómüvek vezetőjének tetszésére volna bízva a haladás irányának megválasztása, a kitéré , az előzés, a menetsebesség, úgy­szintén, ha a gyalogosok szabadon választ­hatják meg az általuk igénybe vehető utakat, az úttest egyik oldaláról másik oldalára az átmenetei irányát, milyen zavaros lenne az utca képe, mennyi félelmet és aggodalmat kellene kiállaniok a járómüvezetőknek és a gyalogosoknak egyaránt és milyen nagyszámú baleset előidézője lenne ez a mozgási szabad­ság. A közlekedő járómii veszélyt jelent a másik közlekedő járómüre. de veszélyt jelent a gyalogolásra is. A gyalogos szabálytalan haladása, vigyázatlansága veszélyt hozhat a saját, az embertársai életére és testi épsé­gére, úgyszintén a járómüvekre is. Az em­beri élet és testi épség megvédése nemzeti érdek és emberbaráti kötelesség. A géperejű és egyéb járómüvek, az azokat vontató lovak, az emberek által igen kedvelt kerékpár: vagyon. Az emberi élet és testi épség, valamint a vagyon megóvása úgy az egyén, mint az állam szempontjából elsőrendű feladat. Ennek érdekében szabályozta a közlekedést a belügy­miniszter a 250.000/1929 BM. sz. rendele­tével. Ez a rendelet csakis abban az esetben érheti el a célját: a gyors, sima és baleset- mentes közlekedést, ha az abban foglalt sza­bályokat. kivétel nélkül mindenki megismeri és azokat minden vonatkozásában mindenki szigorúan betartja. A közlekedés szabályozása óta is napról napra olvashatunk a napilapok tudósításaiból különféle közlekedési balesetekről és mi lenne akkor, ha a közlekedési szabályok nem .vol­nának. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a közlekedési balesetek okozói nem mindenkor a járómüvek vezetői, hanem igen gyakran maguknak a gyalogosoknak a közlekedési szabályokban való tájékozatlansága, elővi­gyázatlansága és figyelmetlensége. A saját, az embertársaink életének, testi épségének és vagyonának megóvása ér­dekében nagy szükség van a közlekedési szabályok megismerésére és arra is, hogy a szabályokat valamennyien be is tartsuk. Ezt a célt kívánom szolgálni akkor, amikor a közlekedés szabályait az alábbiak­ban ismertetem. Hangsúlyozom, hogy a ren­delet értelmében mindenki, aki az utcát és közutakat igénybe veszi, köteles a közleke­désrendészeti szabályokhoz és hatósági intéz­kedésekhez alkalmazkodni s a közlekedés rend­jének fentartására és ellenőrzésére hivatott közbiztonsági szervek akár szóval, akár jelzés , utján tett intézkedéseinek minden késedelem, és vonatKozás nélkül eleget tenni. A közlekedés szempontjából általános irányelvül szolgáljon mindenki számára az, hogy az úttest a járómüveké, a gyalogjáró pedig a gyalogosoké, továbbá az is, hogy baloldalon kell haladni, illetőleg hajtani, a szembejövő gyalogosok, úgyszintén a járómü­vek egymásnak balra kötelesek kitérni és úgy a gyalogosok, mint a járómüvek az előttük haladókat jobbra kötelesek megelőzni. A gyalogosok általában csak a részükre fenntartott gyalogjárdán közlekedhetnek, ahol pedig járda bármi oknál fogva nincsen, ott az ut széle mellett az útnak legfeljebb egy méternyi sávján fokozott gondossággal kell járniok. Abból a célból, hogy a gyalogközleke­dés sima, fennakadásmentes legyen, tilos a gyalogjárón csoportokban haladni, vagy ott csoportosan álldogálni, vagy a gyalogjárót teljes szélességében elfoglalni. Hogy meny­nyire fontos az. hogy ezt a tilalmat senki meg ne szegje, igen gyakran tapasztalhatjuk akkor, amikor valamilyen fontos ügyben siet­nünk kell és lépten-nyomon kénytelenek vagyunk az előttünk haladó, vagy álldogáló csoportok előtt lépésünket meglassítani, sok­szor a gyalogjáróról lelépni és e miatt nem kis bosszúságunkra megkésünk halaszthatat­lan fontos ügyeink elintézése és nem ritkán életbevágó dolgaink, mint például az orvosi segítség idejében való megszerzésétől. A gyalogjáróról telepesünkkel megtörténhetik, hogy az akkor épen arra haladó, járómii elé kerülünk és kész a szerencsétlenség. Többször előfordul, hogy a gyalogjárón haladó gyalogosok a vállukon, vagy a kezük­ben festékes, piszkos és nagyterjedelmü tár­gyakat visznek. A festékes, szennyes tár gyakkal a többi gyalogos ruháit bepiszkíthat­juk. Nagyobb tárgyak kézben, vagy vállon szállítása közben pedig, amikor egy kissé oldalt fordulunk, a fordulat következtében az általunk vitt tárgy oldalt billen és azzal az arra haladókat megüthetjük, a házak ablakait igen könnyen beverhetjük. Az idevonatkozó szabályok be nem tartásával hányszor ve­szélyeztetjük ekként embertársaink életét, testi épségét és vagyonát és az igy elköve­tett cselekményünkkel magunknak is okoz­hatunk gyakran kellemetlenségeket, sokszor kihágást, bűnvádi eljárásokat és kártérítési pereket. A közlekedési rendelet a festékes, szeny- nyes, nagyobb terjedelmű tárgyak szállítására kimondja, hogy tilos a gyalogjárón nagyobb terjedelmű, továbbá a gyalogosok ruhájának beszennyezésére, a közlekedés zavarására, a személy-és a vagyonbiztonság veszélyezteté­sére alkalmas tárgyakat vinni. Mennyi bajtól, kellemetlenségtől óvjuk meg magunkat, ha a rendelkezést betartjuk és a nagy terjedelmű, vagy festékes, szennyes tárgyakkal nem a gyalogjárón, hanem a ha­ladás irányában a bal oldalon, a kocsi ut szélén megyünk. (Folytatjuk.) EÍYILT-TÉE. E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a szerkesztőség. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen jó uram, illetve édesapám halála alkalmával részvétüket fejezték ki, vagy temetésén megjelentek és ezzel is nagy fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni, fogadják ezúton hálás köszönetünket. G-yula, 1935 november 21. özv. Lorber Lajosné 377 í—i és leánya. KÖLCSÖNÖKET FOLYÓSÍT házra és földre BETÉTEKET előnyösen gyümölcsöztet a Naze! Hitelintézet ll. gyulai fiókja. E It A D Ó 325 8-20 BÉKÉSCSABÁN: Kistabán utca 25 számú ház, Kastély-utca 3 számú ház. GYULÁN: Kossuth-tér 25 számú ház, Szt. László-utca 1 sz. ház. JÓ TŰZIFA KAPHATÓ! ANYAKÖNYVI HÍREK. 1935. november 15—november 22-ig. Születtek: Madarász Erzsébet Éva atyja Antal, anyja Fábián Juliánná Galamb u. 54. Sánta Irén atyja Sándor, anyja Almási Mária Körösladány. Borbély József István atyja Károly, anyja Kovács Mária Kapa u. 14. Kecskés Sán­dor anyja Rebeka Békés, Földesi Zsuzsánna atyja Lajos, anyja Gu'yás Mária Mezőberény. Boldis György atyja János, anyja Zivoda Zsuzsánna Mezőberény. Jámbor Gyula anyja Irén Füzes­gyarmat. Junászka Mihály Dezső atyja Dezső, anyja Pomucz Flórina Kertész u. 5 Szabados Rozália atyja József, anyja Sebestény Rozália Kolozsvári u. 27, Schriffert Mihály atyja Mihály, anyja Hack Erzsébet Szt. József u. 9. Pikó Kata­lin atyja Ferenc, anyja Elekes Katalin Szabadka 25. Menyhárt Géza atyja Géza, anyja Balog Ilona Oláhrét 43. Zelen Ilona atyja János, anyja Liska Katalin Mezőberény. Lukács István atyja Sán­dor, anyja Pusztai Juliánná Oláhrét 44. Hanusz József Béla atyja József, anyja Fábry Róza Kes­keny u- 9. Vincze Margit atyja Mihály, anyja Kalló Terézia Szélső u. 6. Anka György atyja György, anyja Krizsán Katalin Pap u. 1. Házasságot kötöttek: ifj, Kovács Mihály Kolozsvári u 38.—Pomucz Flórina Csabai ut 66. Kovács Dezső Tomcsányi u. 48.—Metzner Anna Szt. István ut 39. Kökény István Siórét 57—Sza­bados Erzsébet Siórét 92. Ifj. Arató Sándor Aranyági ut 3.—Gara Erzsébet Sarkadkeresztur, Ifj. Metz Antal Kneifel u. 3 —Ste gerval'd Anna Part u. 31. Bandur István II Rékoczi F. u. 8 — Szaiai Erzsébet Hunyadi u. 29. Szeredi László Vég u. 16—N=ustadtl Erzsébet Kossuth-tér 32. Ifj. Pusztai István gr. Almásy tér 7—Tarkó Zsu­zsánna Kisfaludy u. 36. Elhaltak: Tóth Piroska 27 éves Sarkad, Paróczai Palné Szabó Rozália 39 éves Nagyka­marás, Major Katalin 22 hónapos Dömény u 3. Horváth Mária 9 hónapos Dömény u 3. Kecskés Sándor 3 napos Békés, Körösi Péter 65 éves Bardos u. 7. Lengyel Lajos 26 éves Kétegyháza, Hídvégi Irén 3 honspos Dömény u. 3. Fehér Imre 32 napos Dömény u. 3. Lorber Lajos 75 éves Huszka u. 4. Túri Józsefné Kávási Zsuzsánna 47 éves Gyulavári, Kardos Mózes 47 éves Két- malom u. 15 Tóth Lajos 67 éves Békés. II. kir állami kórház, (iyula 1240—,935. ikt. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1 drb aranynak látszó köves gyűrű, 1 „ ,, „ rövid, vékony karlánc a gyulai m. kir. állami kórház gazdasági hivatala 4. sz. helyiségében, 1935. évi november hó 29-én déh lőtt 11 órakor NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfizetés ellenében el fog adatni. Gyula, 1935 november hó 23. Dr. Szórády s. k. 381 k 1 i kórházi igazgató h. teiiit fmnuHi ksih BARANYAI és JENE), 387 l l Munkácsy Mihály-utca 9. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom