Békés, 1934. (66. évfolyam, 1-101. szám)

1934-02-11 / 11. szám

1934 február 1! Békés hi»s:k. Szentmisék. Ma, vasárnap a misék a rendes vasárnapi sorrend szerint lesznek Az anyatem* plombán báró Apor Vilmos dr apátplébános, a józsefvárosi templomban Farkas István s. lelkész prédikál. Vasárnapi istentiszteletek a református templomban. Délelőtt 9 órakor prédikál Harsányt Pál esperes Délután 6 órakor prédikál Horváth István s. lelkész. Ugyanekkor Szentpáifálván prédikál Nagy Sándor vallásíanUó lelkész. Az evangélikus istentisztelet vasárnap dél­előtt 10 órakor kezdőd k, prédikál Rohály Mi- nály lelkész. Este 6 órakor esti áhítat. Szer­dán, február 14 ón este ti órakor az irodában bibliai óra. Halálozások. Néhai id. Scheibert Jakab öz­vegye, Balog Juliánná asszony folyó hó 8 án, hosszas betegség után, 75 éves korában meghalt. A boldogult derék nő halálát két fia, egy leánya, ■unokái, dédunokák és kiterjedt előkelő polgári családok gyászolják. Temetése tegnap délután volt nagy részvéttel a Szentháromság temetőben. — Gergely Hermann füszerkereskedő hosszas súlyos betegség után folyó hó 7-én meghalt. Ma délelőtt temetik. — Silberstein Izidor békés csabai kereskedő, a Silberstein-testvérek előkelő cég tagja folyó hó 8-án éjjel 62 éves korában sziv- szélnüdés következtében hirtelen meghalt. A bol dogult gyulai születésű volt és váratlan halálát városunkban is több család fajlalja. Pénteken délelőtt temették el nagy részvét mellett. Béke hamvaikra ! Kormányzói elismerés. Dr. Matuska György iéserkésztisztet a Kormányzó Ő főméltósága az Országos Cserkészszövetség utján eljsmerő oklevéllel tüntette ki a világjamboree alkal­mával a szórakozási csoport Egyéni Számok vezetője minőségben végzett kiváló munká­jáért. A böjti Szelek — ha ugyan a pénteki na­pon beköszöntött orkánszerü légáramlatot böjti szélnek lehet tekinteni, — be sem várták farsang utolsó napjait. E mellett a Gyertyaszentelői nap­fényhez fűződő hagyomány is, legatább nyolc nap óta, megvalósult Nincs ugyan tulhideg, de az elmúlt hét folyamán is minden reggel fagyok Voltak, tegnap — szombaton — virradóra 5 fok hideget mutatott a hévmérő. A december elsején leesett hó, mely időnként különben újabb esésekkel felfrissült, még mindig boriija a földe­ket, ami nagy hasznára van a vetéseknek mert megóvja őket a fagyokozható károktól. A kor­csolyázás is, amelyre évek óta nem volt anóyi kedvező idő, mint most, szintén vígan folyamat­ban van. De a szegénységnek, sőt nemcsak a szegénységnek, hanem módosabbaknak is a tű­zifa folytonos beszerzáse okoz nagy a gondot és ezért ideje volna, ha rövidesen vége lenne a tél­nek és meleg napok köszöntenónek be. Meghívó. A Józsefvárosi Olvasókör 1934 február hó 18 án délután 2 órakor tartja a rendes évi közgyűlésé», amelyre a tagokat tisz­telettel meghívja az Elnökség. leimezes táncestély. A gyulai Általános Ipartestület kebelében működő Férfi és Nőiszabó Szakosztály folyó évi február hó 11 én este fél 9 órai kezdettel az Ipartestületi székház összes helyiségében Dr. Varga Gyula polgármester Fővédnöksége alatt szigorúan zártkörű jelmezes táncestétyt rendez. Belépődíj személyenként 1 P, családjegy (3 személyre) 2-50 P, A tiszta jöve­delem jótékonycélra fordittatik, miért is felülfi- zetéseket köszönettel fogadunk A három legöt letesebb jelmezes jutalomban részesül, leimezes felvonulás pontosan fél 10 órakor, Az Elitf-jazz és Bakró József cigányzenekara reggel 6 óráig felváltva játszik. A meghívók kibocsájtattak, aki meghívót nem kapott, s arra igényt tart, azt jelentse Skorka és Szabó úri szabók üzletében, Postaépület. Félhavi fogházra Ítélték lopásért, félára maivá ismét lopott — a rendőrségen. (A „Békés“ munkatársától.) Pénteken dél­előtt vdfgi Nagy István dr. egyesbíró egy kisebb szabású lopási ügyben hozott Íté­letet. Kovács Teréz volt csabai lakos volt a vádlott, aki vadházastársával Békéscsabán baromfit lopott. A karján pólyásbabával meg jelenő vádlott betegségével és szegénységével védekezett, szorult helyzete vitte rá a lopásra mondta. Tizenöt napi fogházat kapott jogerő sen. Kovács Teréz Szegedről jött be a tárgya­lásra. Visszafelé azonban már nem volt pétrZé s ezért bement a rendőrségre és kényszerűi- levelet kórt. Onnan a törvényszékre küldték vissza, hogy hozzon igazolást arra vonatkozó­lag, hogy valóban idézve volt- Az igazolványt meg is hozta és már éppen távozóban volt a hivatali helyiségből amikor a rendőrtiszt- viselő igen gyanuä dologra lett figyelmes. Az asszony az ajtó mellett álló ruhafogashoz egészen közel húzódott s a rendőrtiszt köpe­nye zsebébe tett valamit. A kérdésre, hogy mit csinál, az asszony azt a választ adta, hogy egy pénztárca volt a földön, azt tette be a fogason függő köpenybe. Erre a rendőrtiszt odalépett, a tárcát kivette s meglepetve látta, hogy a tárcát, amely a sajátja, valaki kifosztotta Ezüst pénzt és egy aranygyűrűt vettek ki belőle. Az asszonyt vallatóra fogták, aki eleinte egy másik asz szonyra próbálta kenni a dolgot, később azon­ban beismerte, hogy a tárcát ő lopta ki a köpenyből és pedig még akkor, amikor a törvényszékre visszaküldték. Mrkor elment a fogas mellett, emelte ki ügyesen a zsebből, majd a törvényszék lépcsőházában átkutatta s kivette belőle az ezüstpénzt és az arany gyűrűt. Mikor visszatért ismét a rendőrtiszt- viselő szobájába s onnan távozni készült, akkor akarta a tárcát visszacsempészni a kábáiba. A lopásért már többizben elitéit asszonyt azonnal letartóztatták s átkisértók az ügyész ség fogházába. íi ipMü összes A Szociális Misszió Társulat elnöksége ez­úton is leghálásabb köszönetét fejezi ki, mind­azoknak, akik a február 3-án rendezett Missziós tea alkalmával a buffethez, teához hozzájárultak, vagy felüifizettek. Bnffetre adakoztak: gróf Al- másy Dénesné, Sc Dry Lászlóné, Lindl Jolán, dr. Zólyomi Kálmánná, Sárossy Gyulánné, Márky Jecőné, Bogár Mártonné, Kotzó Emilné, dr. Ge­deon Jánosáé Kaczvinszky Andorné, dr. Varga Gyuláné, Reck Gézáné, dr. Novák Kamiilné, dr. Márky Bárnáné, Gallyasy Bé'áné, Korossy Györgyné, vitéz Rábay Ferencné, Sléberl And­rás, dr. Csermák Béláné, dr. Szentimrey Kál­mánná, Major R zíőné, báró Apor Vilmos, Sze- csey Sándorné, Honi Bé'áné Elok Lajosné, Kaufmann Ödönné, Szentes Károlyné, Novák Józseféé, Trenkó Józsefné, Szatmáry Péterné, dr. Froil r Jenőné, Nizsalovszky Józsefné, Lin- denberger cukrászda, Takács Elemérné, Fáry Is’.vánné, özv. dr. Ürmössy Károlyné, Dundler Ferencné, Soltész Béla, Tarpai Oitóné, Némedy Mária, Laczkó Dénesné, N. N, N N. Teához hozzájárultak: dr. Márky Barnáné, dr Eeiföldy Sándorné, Tóth Károlyné, Zsögön Rácz Miháiyné, Scheibert Józsefné, Szentes Károlyné, Viszt Jó­zsefné özv. Papp Endréné és Fauiháber Jó­zsefné. Felülfizetések: Németi József 10 P, dr. Márky Barna, dr. Z Mdy Jánosné 5 - 5 P, dr. Purejsz Béláné 4 P, Korossy Györgyné, dr Tar­ján Béla 3—3 P, br. Apor Vilmos dr. 2 50 P, Pánczéi Imre dr. Hoffmann Páiné, dr. vályi Nagy Istvánná, dr. Varga Gyula, dr. Lovich Ödönné, özv. vályi Nagy Arthurné, dr. Novák Kamilné, dr. Schröder Gábor, Najman János, Kienitz Vilmosr.é, Csusz Károlyné 2—2 P, özv. Lindl Istvánná Major Rezső, dr. Fekete Dezsőné, Jr. Gabányi Bertalanná, LuJvig Jnna 1 — 1 P. Az Ipartestület, az Erkel Dalkör és az 554. „Gyula“ cserkészcsapat a szokásos minden vasárnap tarlando ismeretteijesztő előadását az Ipartestület nagytermében folyó hó 11 ón délután nem tartják meg, az akkor este tar­tandó férfi- és nőiszabó iparosok jelmez bál­jára való tekintettel. A legközelebbi előadás folyó hó 18-án délután lesz. Állástalan diplomások! Az Á'iástalan Diplo­mások Országos Bizottsága megkezdte az össze­írás munkáját. Felhívjuk az érdekeiteket, hogy nevüket és pontos lakcímüket levelező lapon közöljék az ÁDOB bal. O«csobb iett a Tatai brikett es a darabos szén 33 1­100 kg Tatai (ojásbrikeit 5 50 P. 100 kg. jó darabos szén 3 20 és 3 80 P Minden mennyiséget hazaszállítok. Ismeretterjesztő előadás a Józsefvároson, a józsefvárosi Földművelők Oivasó körében feb­ruár 11 én, vasárnap délután 4 órai kezdettel Steigerwald János oki. tanító tárt vetitettképes előadást: „Miből készül a rúna“ cimmel. Szávai­nak az V. leányosztály következő növendékei : Nagy Mariska: A hét törpe, Hoffmann Rózsika : Virágoskertben élni szép, Kertes Erzsébet: A leghübb baráti szív és Haász Magda: Hamvasz- kodás c. költeményeket. A kör tagjait és az érdeklődőket szeretettel hivja és várja a vezetőség. Vidám farsangi délután a polgári leány­iskolában. A gyulai áll polgári leányiskola ön képzőkőre folyó hó 13-án délután 5 órakor farsangi délutánt rendez, melyre a szülőket és érdeklődőket ez utón is meghívja az igazgatóság, Mősor: 1. Egy cjodagyermek változatai a gé húron. 2. Tisztességtelen konkurrencia Cső dagyerek II. részéről, avagy részünkről a gyász­keret. 3. Sisters Pöttöm nek, az önképzőkör csak tiszteletbeli tagjainak, de valóságos diszdoktorai- nak étheri lebegése 4 Hamlet. De nem az avoni hattyútól, hanem két idei libától, (salátával). 5. Káprázatos revü, görlicékkel. — Vagy boyok- kal ? Egy social-poíitikai tétel győzelme. 6. Séta a világűrben, vagy: forog vagy nem forog? El j dönti a négy szaktekintély. Happy end ! Sztár : gyulai D^jbuhát Ilona 7. Kongóparti jelenet (em- j bér evészet mellőzve) Aicim : Eleven Jack Hylton j lemezek. Grand guignol Szeilemffy Móka Mókuci békésmegyei esprit nogyb rtokos Utána Operabál, jelmezversennyel és versenyevéssel. 10 órakor motorverseny hazafelé. Műsor ára 50 fillér. 1—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom