Békés, 1934. (66. évfolyam, 1-101. szám)

1934-11-11 / 88. szám

1934 november 11 BÉKÉS 3 Vitéz Márky Barna dr. alispán 25 éves szolgálati jnbilengm. (A „Békés“ munkatársától.) Az idén van 25 esztendeje annak, hogy vitéz Márky Barna dr. a vármegye szolgálatába lépett, A népszerű és általános mebecsülésben álló alispán tiszteletére a vármegye tisztviselői kara folyó hó 9-én este a Békésmegyei Kaszinóban bankettet adott. A banketten mintegy hatvanan vettek részt s a jubiláns alispánt Moldoványi János békési főszolga­bíró köszöntötte meleg szavakban. A felkö­szöntőre vitéz Márky Barna dr. meghatottan válaszolt s köszönte meg az iránta meg­nyilvánuló szeretetet és ragaszkodást. A banketten a város részéről Varga Gyula dr. polgármester vett részt. S^iHKSESnSSSSaaíBraaKfiHS aBHgBMMBMBMHBBBBBBOMMHBMBBMMBaBMB SzáSE Domokos postafőnök előadása a Bethlen Bábos* Szövetség műsoros délutánján. (A »Békés« munkatársától.) A Beth­len Gábor Szövetség idei első ismeretterjesztő előadását ma, vasárnap délután 4 órai kez­dettel tartja a népkerti pavilion nagytermé­ben. Műsora a következő: 1. Az Elite-jazz zenekarának játéka. 2. Gyöngyösi/ Károly gyulavárii tanító szavalata. 3. Énekel: Engedi Andrásné, zongorán kiséri Kertész Lajos. 4. Szász Domokosnak, a Szövetség elnökének előadása. 5. Énekel: Madas László tanárjelölt. 6. Vidám bohózat, játsszák: Nagy Lajos, Szigeti Gábor, Madas László, Pintér István. Nagy Andrásné, Némedi Annus, Némedi Lenke. A terem jól fütve, a tanulságos és szép délutánra mindenkit szeretettel meghív a rendezőség. Felülvizsgálták a városi esemetekertet. (A »Békést munkatársától.) Fáy Ist­ván dr. főispán és Pongrácz Jenő gróf országgy. képviselő* közbenjárására a minisz­ter elrendelte, hogy a vármegye községi faiskoláit vizsgálják felül. A miniszteri meg­bízott, Kapitány Géza berettyóújfalui növény- védelmi igazgató szombaton reggel Szentes Károly főjegyző kíséretében már meg is vizs­gálta a városi faiskolát s korlátozás nélkül fenntartandónak nyilvánította, ami I. osztályú minősítés. Ezek után remélhető, hogy a város faiskolája teljes egészében megmarad. az értéke, mint az ára. Elsősor» ban ilyen a Kathreiner malátakávé és -a Franck kávépóíiék, amelyek kiváló tulajdonságait (iz és táp-» érték) • azzal a néhány fillérrel nem is lehet egészen megfizetni. Tin rUTlO l FII TI Cl l Tisztelettel értesítem a t. Közönséget, hogy az őszi idény MlhMl rjo! Már»Rádió újdonságai méiyea leszállítóit árakon, feltételek mellett árusítok. Villamos és vízvezeték berendezést megérkeztek, amelyeket kedvező fizetési r©S3El©tfÍZ©tésr© Is* a iegoksóhbban készítek. Villany, vízvezeték és rádió szerelési anyagok, továbbá gramofonok és lemezek méltányos áron beszerezhetők. 269 3—20 A világhírű Tungsram égők, Pertrix elemek { A STANDARD, PHILIPS tern négy évtizedes szolidságáról. Tisztelettel j 0 RI 0 M és E. K. A. BEKKÉR ANTAL 11 ft B E K. Szentmisék. Ma vasárnap a rendes időben lesznek a szentmisék .éz anyatemplomban Farkas István prédikál. áz evangélikus templomban vasárnap no­vember 11 én délelőtt 9 orakor ifjúsági istentisz teiet lesz. 10 órakor á rendes vasárnapi isten tisztelet, prédikál Rohály Mihály leikész Ugyan­csak délelőtt fél 10 órakor istentisztelet a sar- kadi fiókegyházban. Délután 2 órakor a fogház bari, 3 órakor a kórházban, este 6 órakor a templomban istentisztelet. Szerdán, november 14-én este 6 órakor biblia óra iesz a tanács­teremben. A Gyulai Szépmives Céh nj tagjai a Gyulai Szépmives Céh legutóbbi ülésén Kiss Béla dr.-t és Tantó Józsefet a rendes tagok sorába választotta. ünnepség Erkel Ferenc szobránál. Erkei Ferenc születésének évfordulóján folyó bó 7-én este bensőséges ünnepély volt a nagy zeneköltő szobránál Szentes Károly mondott alkalmi be­szédet s helyezett koszorút a szobor talapzatára. Yitaülés. Ma délelőtt fel 11 órakor a Nem­zeti Egység gyulai szervezete vitaülést tart. A vitaülésen Kovács Géza dr. fog előadni „Ki idézte elő a világháboiut ?“ címmel. A vitatételek a következők: helyes volte a titkos diplomácia s van-e létjogosultsága a jövőben ? Mi volt az ellenséges propaganda sikerének titka és mi a. magyarság teendője ebben az irányban ? Értesítés. Az Egyesült Katolikus és Polgári Kör értesíti tagjait, hogy a könyvtár ezután — takarékossági szempontból — csak hetenkint egyszer és pedig minden kedden délután 4 tői 6 óráig lesz nyitva. A nemzeti hadsereg bevonulásának 15 éves évfordulója. A nemzeti naasereg Budapestre való bevonulásának 15-ik évfordulója alkalmából az egész országban nagyszabású ünnepségek lesz­nek. Az évforduló ünnepségét a gyulai Front­harcos Szövetség ma délelőtt 11 órakor az ipar- testüiet nagytermében tartja meg a kpvetkező műsorral : 1. Magyar hiszekegy, éneklik a dalár­dák. 2. Ünnepi beszédet mond Hoffmann Ka­roly dr. vm. főügyész, a csoport alelnöki. 3 Nem, nem soha 1..., éneklik a dalárdák. 4, Sza­vaiét. 5. Himnusz. A frontharcosok minden igaz magyar érzésű polgárt, úgy férfit, mint nőt, szívesen látnak ünnepségükön. Már nem titok többé, hogy a belvárosi tóm, ka?, elemi iskola a Szociális Misszió Társulattal karöltve szenzációs előadásra készül, mely kimagasló eseménye iesz városunknak. Nemcsak szép, hanem kedvező jó időről Írhatunk e heti időjárási tudósításunk folyamán. Kedvezőről annyiban, hogy ha nem is túl bő­séges, de egyelőre elegendő esőben volt részünk, úgy hogy a késői buzavetések is kikeltek és a koraiakban erősebben indult meg a bokrosodasi folyamat. Az esők többnyire éjjelenkint voltak, közöttük a legkiadósabb pénteken virradóra, egyéb napokon dérrel, sőt fagygyal vegyes ködökre virradtunk. Napközben, különösen a déli órákban pedig jó meleg idő van, november­ben szokatlan erős napsugárral és ennek hatása alatt indul zöldelésnek a búza. De bármennyire kedvező hatással volt az eddig lehullott eső, sokkal több csapadékra volna szükség, különö­sen a sok dűlőben nagyon elszaporodott mezei egerek pusztulása céljából. A pénteki hetipiaco­kon feltűnő kevés a buzakinálat, aminek magya­rázata nem annyira az, hogy a gazdák jobb árak reményében tartózkodnának az eladástól, hanem az, hogy a kisebb gazdáknak nincs eladni való búzájuk, mert részben elvetették, részben pedig élelemül kénytelenek visszatartani. Tengeri is kevesebb, mint tavaly volt, annak túlnyomó részét is sertéshizlalásra és apró jószágnak tar­togatják. Nagy a panasz a sertésárak, különösen pedig a baromfi olcsósága miatt, aminek magya­rázata a külföldi kivitel megnehezülése, sőt nagy részben lehetetlensége. Pulykát például egyáltalá­ban nem lehet eladni; míg más esztendőkben tisztességes árakon íréit el, a pénteki piacon, amelyre igen nagy volt a felhajtás, kilónkint negyven fiilétért sem tudták eladni. Igaz, hogy a pulyka eladási szezonja Karácsony, de kérdés, hogy érdemes e addig tartani, mert a tíz pengőn felüli tengeri mellett nagyon rá kellene fizetni. Ezer pengőt kapott a iispensaire. Juszuf Kama! egyiptomi herceg 1000 pengőt adomá­nyozott a dispensaire céljaira. A herceg figyel­mét gróf Pongrácz Jenő képviselő hívta fel a nagy gondokkal küzdő szociális intézményre s igy az ő s nemesen gondolkodó hitvesének érdeme, hogy a herceg megértő gesztussal ezer . pengőt juttatott a gondozónak. Gyermekkcayha nyugtázása, a gyulai róm. ; kát. elemi iskola [kebelében működő Szt. József I Gyermekkonyha vezetősége hálás szívvel köszöni az alábbi adományokat: Alföldi Cukorgyár Sar­kad 25 P, Németi lózsef 20 P (I. részlet), Első Kötött és Szövőit Iparárugyár, dr. FoÜmann János 10 — 10 P. Tar Antal 45 kg. liszt, dr. Felföldy Sándorné 7 kg. mák, 15 kg hagyma, Pannónia báránybőr házi cipő újdonságok ! megérkeztek. Gyári árak — kizárólag Tanainál. Borseprőt minden mennyiségben át­vesz e hó végéig a gvulal ( iSZlili SZSSZÍDüií 274 1-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom