Békés, 1934. (66. évfolyam, 1-101. szám)

1934-03-08 / 18. szám

ü-934 március 8 Békés 8 IIász István és Zadravetz István püspökök Gyulán. (A vBékés'í munkatársától.) Folyó hó 9-én, pénteken este Eáss István róm. kát. tábori püspök Békéscsaba felől Gyulára érkezik. Másnap, szombaton reggel a 8 órai misét ő celebrálja, majd a gyulai helyőrség kathoükus katonáit megáldoztatja. Tekintet­tel arra, hogy nem vonattal, hanem autóval s igy bizonytalan időben érkezik, az ünne- pies fogadtatás elmarad. Szombaton tiszte­letére a tiszti kaszinóban diszebéd lesz, utána, fél négy órakor a püspök visszauta­zik Budapestre. Értesülésünk szerint május 19-én Zaclravets István tábori püspök is Gyulára érkezik és két napon at bérmáláso­kat fog végezni. 11 I « S3 K. Halálozás. Folyó hó 5 én életének 63. ik évében Korács Mihály, r.yug. fogházőrmester meghal*. Rövid szenvedés után váratlanul szó litotta el az Ur szerettei köréből. A derék, kiér­demesült főfoglár hosszú esztendőket töltött lel­kiismeretes buzgósággal a gyulai kir. ügyészség szolgálatában s munkásságával általános megbe­csülést szerzett magának. Temetése 6 án délután 4 órakor volt nagy részvét mellett a Boldog asszony temetőben. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. Nyugodjék békében ! Hősök emléktáblája a városháza falán. Kedden délelőtt a Városháza gyalogbejárója mel­letti falon jobbról egy nemes egyszerűségű szürke márványtáblát helyeztek el. A táblán a következő szöveg áll: „Az 1914—1918. évi világháborúban elesettek emlékére, kik a haza védelmében áldoz­ták fel életüket. Gyulai elesettek száma 286. Áldás és tisztesség emlékükre, 1934 január hava.“ A minden előzetes híradás és minden külső ség nélkül elhelyezett emléktáblát Almást/ Alajos gróf, országgyűlési képviselő, a képviselőtestület virilis jogú tagja ajándékozta a városnak Nemes gesztusu ájándékát a város hálás szívvel fogadja s rövidesen ünnepies keretek között avatja fel, illetve kosszoruzza meg. Az ünnepséget értesülé­sünk szerint a hadirobkantak fogják rendezni. A Szociális misszió böjti délutánja, a Szo­ciális Misszió Társulat március hó 11-én délután 5 órakor tartja második nagybőjti előadását a reálgimnázium tornacsarnokában a következő mű­sorral: 1. Ments meg Isten (Parce Domine) Me- negálitól (XVIII. századból). Soprán és ait hangra alkalmazta Huszár László karnagy, előadja a Cecilia énekkar. 2. „Imádom mert feltámadott“ Irta Gábosyné Ottlik Myra. Előadja Desztig Er­zsébet. 3. Beszédet mond dr. báró Apor Vilmos apát-plébános 4 Mária fájdalmai : Lambilotte S. J. tői soprán és alt hangra. Előadja Tarpay Ottóné és Angyal Mária Kiséri Huszár László karnagy. 5. Golgota.. Élőkép. A keresztfához megyek. Ének. Előadják a belvárosi róm kát. iskola növendékei 6. Stabat mater. (Álla a keserves anya) Soprán és rlthangra alkalmazta Huszár László karnagy. Előadja a Ceclia ének­kar. Az énekszámokat betanította és vezényli Huszár László. Az előadásra a Missziótársulat úgy a tagokat, mint érdeklődőket szeretettel meg­hívja. Megfelelő számú ülőhelyről gondoskodva lesz. 1—2 Takácsy Dénes ária- és dalestje Budapesten. A budapesti Központi Katolikus Kör fehérterme hatalmas és előkelő közönség meleg ünneplésének volt színhelye e hó 2-án, amikor Takácsy Dénes fővárosi hittanár — Gyula város szülötte — rendezte ária- és dalestjét. Műsorának egyik részében Haydn, Du rante és Carissimi klasszikus alkotásai sze­repeltek, mik közül Haydn-nek a Teremtés oratóriumából ihletett művészettel, érces or­gánummá! előadott áriája hatotta meg és ragadta először lelkes tapsokra a fővárosi közönséget s a budapesti lapok zenekritiku­sait. Talán még mélyebb és megkapóbb ha­tást ért el Takácsy a Schubert, Brahms és és Wolf számokkal, amelyeknek egy részét eredeti szöveggel énekelte zugó tapsok kí­séretében. A műsor befejező részében a magyar dal nagyszerű és hivatott interpretálója még kéziratban levő dalokat énekelt, melyeknek zenéjét Kalocsay, Koudela, Lavotta Rezső, Tarnay Alajos és Beretvás Hugó szerezték. Szebbnél szebb, ékesebbnél ékesebb gyöngy­szemek ezek a magyar miidalok káprázato­sán .nagyszerű füzéréből. Egyiknek poétikus szövegét József Ferenc dr. főherceg irta. Ezek a szépséges dalok leírhatatlan hatást váltottak ki. Zúgott zengett a ragyogó terem az ünnepi tapsok forró fergetegétől. Fárad­tan bár, de azért mosolyogva még két ráa­dást is kellett énekelnie a müvészpapnak. Ritka szép est volt, méltó a közönség­hez, amelynek soraiban — élén Krywald Ottó pápai prelátus, érseki főbiztossal — sok társadalmi és katolikus közéleti előkelő­séget láttunk. De méltó volt ez az est Ta­kácsy Déneshez is, aki hosszú évek odaadó, szorgalmas munkájának dús termését aratta le. Kimondhatatlan örömet reprezentált ez a művészi bemutatkozás azok számára, akik Takácsy értékes tehetségét — különösén a Zeneművészeti Főiskolán végzett tanulmányai után — mind erőteljesebben látják kibonta­kozni és boldog várakozással néznek a jö­vője elé annak a müvészpapnak. aki komoly és gazdag művészetével, pompásan képzett, hatalmas és zengő orgánumával — igaz kristályos művészetet reveláló Isten énekese — mindig fölemelte a sziveket minden mű­vészet kutforrása: Isten felé. Hogy kevesen voltak ott a Pesten élő gyulaiak közül — édes Isfenem — ezen el lehet gondolkozni, de elkeseredni nem sza­bad. A müvészpap homlokára hulló temérdek ünnepi fényből hull egy-egy sugár az áldott szülőföldre is A budapesti lapok szerint is kiválóan értékes esten szerepeltek még Hers Ottó dr, a nagynevű zongoraművész és kongeni- ális kisérő, valamint Bisstercsky Tibor fia­tal, de már szépnevü hegedüművesz. Finpolgáristák diszioraája. A Községi Pol­gári Fiúiskola Sportköre folyó hó 4én délután az intézet tornacsarnokában jubiláris disztornát rendezett A szépszámmal egybegyült közönség elragadtatva szemlélte a szebbnél-szebb mutat­ványokat s a legteljesebb elismeréssel adózott a sport kör elnökének, Scbrőder-Ewoldt Miklós tanárnak. Ez a legújabb bemutató ismételten azt bizonyítja, hogy a polgári fiúiskola tornacsar­nokában s a növendékek sportkörében értékes munka folyik s a testkultúra lelkes és tehetséges irányitója, Schrőder-Éwoldt Miklós százszázalékig felismerte azokat az értékeket, amelyek a töké­letes tornatanitásban a nemzet számára rejlenek. Elégtétel egy súlyosan megtámadott községi jegyzőnek, a Budapesten megjelenő „Az Est“ című napilapban az alábbi közlemény jelent meg: „Nyilatkozat. „Az Est“ 1930 február 16 i számá- oan ,,A mi diktátorunk“ és az ,,^z Est“ 1930 augusztus 29 i számában , A körösladányi má­sodjegyző dáridói ‘ cimü közleményeink miatt vitéz Pándy István jelenleg mezőmegyeri főjegyző sajtópert indított. Miután időközben a főjegyző ellen folytatott fegyelmi eljárás adataiból is meggyőződtünk arról, hogy cikkírónkat a cikkek adatait szolgáltatók félrevezették és ekként a közlemények téves információ alapján jelentek meg, a folyó évi február 23 án megtartott főtár­gyaláson a cikkek írója őszinte sajnálkozását fejezte ki vitéz Pándy István főjegyzővel szemben. A leventék nagysikerű tornabemntatója. Va­sárnap este mutatta be a gyulai Levente-csoport tornászmutatványait. Amit ez estén láttunk, fe­lejthetetlen lesz számunra. Fegyelmezett test­kultúrájuk jól gyakorlott mozdulatokban jutott kifejezésre. Küön külön nem kell — és nem is lehet — a csoport tagjainak neveit kiemelni, — mert meglátszik rajtuk, hogy jó, összetartó, szí­vós kitartó munkával, harmonikus együttesben szerezték meg tudásukat. Türelmetlenül várjuk újabb, reményteljes bemutatkozásukat. Gyermekkonyha nyugtázása. A gyulai róm. kát elemi iskolával kapcsolatos Szent József Gy-I mekkonyhára érkezett alábbi szives adomá­nyokat hálásán köszöni az iskola tantestülete, Kientz Vilmos 1 P 6 f, özv. Mihalik Jánosné 10 kg. bab, dr. Felföldy Sándorné 10 kg. zsír, Stéberl András 10 kg. zsír, Galbács lmréné 5 kg. liszt, 5 kg. lencse, Lévy Endre 12 db. tojás, N. N. 10 kg. kenyér, Wéber Józsefné hetenkint 4 liter tej, R.ck Gózáné 80 kg. borsó, Fáry Istvánná 2 kg. cukor. dr. Blarrár Lászlóná 10 kg, liszt, 2 kg. rizs 1 kg. cukor. Talált tárgyak árverése, a talált és gazdát­lan tárgyként beszolgáltatott különböző ruhane- müek, háztartási és egyéb tárgyak a rendőrka­pitányságon 1934. március hó 9-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen eladásra kerülnek. Az árverésre kerülő tárgyak készpénzfizetés mellett azonnal elviendők. Békés és Szarvas községekben gyümölcsfa­ápolási tanfolyam lesz. A földmivelésügyi minisz­ter a vármegye alispánjához leiratot intézett, amellyel értesítette, hogy Békés és Szarvas köz­ségekben 2-2 napos faápolási tanfolyam tartását engedélyezte. Az első tanfolyam a gyümölcsösök elvirágzása, a második pedig a nyáreleji időben lesz. A tanfolyamon résztvevő 15 szegánysorsu kisgazda kert- és szőlőmunkás részére ösztön­díjat engedélyezett a miniszter. A tanfolyamon bárki résztvehet. A tanfolyam ideje még nincs megállapítva, arra nézve bővebb felvilágosítás a vármegyén, Szarvas és Békés község elöljárósá­gánál nyerhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom