Békés, 1934. (66. évfolyam, 1-101. szám)

1934-01-04 / 1. szám

LXVI. évfolyam 1. »sám Csütörtök tStyula, I9S4 Január 4 Előfizetési árak : Negyedévre : 3elyben . . 1 P 60 fill. Vidékre . 3 P 20 fill. Hirdetési díj előre fizetendő. • POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán. Városház-utca 7. sz. Dobay -János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 10 fillér. Felelős szerkesztő : DOBAY FERENC. Nyolcezer pengőt kapott közmunkára a város a földmivelésügyi kormánytól. 15-én megindul a kórgát további szakaszának építése. (A „Békés“ munkatársától.) Kállai) Miklós földmivelésügyi miniszter a városnak a Galbács-kerti körgát további építésére a napokban 8 ezer pengőt utalt ki. A minisz­ter ugyan erre a nagyjelentőségű közmun­kára 15 ezer pengőt helyezett kilátásba, ígéretének azonban megfelelő fedezet hiányá­ban nem tud százszázalékig eleget tenni s így az összeg csak fele részében került kiuta­lásra. A város azonban bizik abban, hogy a minisztérium meg fogja találni a módját annak, hogy a 15 ezer pengő hátralevő részletét (A „Békés“ munkatársától.) A Kö­rösök hajózhatóvá tételének és hasznosítá­sának kérdésével már több ízben is foglal­koztunk s arról is beszámoltunk, hogy a terv szépen halad a megvalósulás felé. Azok, akik a hajózhatóvá tétel nagysza'ásu moz­galmát megindították és irányítják, mindent elkövetnek, hogy a mozgalomnak úgy a megye közönségét, mint a hivatalos ténye­zőket minél teljesebben megnyerjék. A kér­déssel már a törvényhatóság közgyűlése is foglalkozott s felterjesztés küldött a kor mányhoz, amelyben támogatást kért a nagy­jelentőségű terv megvalósításához. A fel- ter esztés elintézéséről a napokban értesí­tette a földművelésügyi kormány Márky Barna dr. alispánt, közölvén, hogy a hajóz­hatóvá tétel gondolatát magáévá tette. A leirat, amely azt tanúsítja, hogy a terv gaz­dasági, kereskedelmi és szociális jelentősé­gét illetékes helyen teljes egészében felis­merték, többek között a követkéz két tar­talmazza : (A „Békés“ munkatársától.) Amint ismeretes, a képviselőtestület a mo nográfia szerkesztési munkálatai so­rán Veress Endre dr.-nak megbízást adott, hogy a Gyulára vonatkozó ok­iratokat a külföldi levéltárakban ta­nulmányozza át s az azokban lévő adatokat gyűjtse össze. Veress Endre is kiutalja s igy lehetővé tegye, hogy a kör­gát munkálatai, amelyeknek úgy árvédelmi szempontból, mint a munkanélküliség szem­pontjából oly nagy jelentőségük van, tovább folyjanak, illetve befejeződjenek. A kiutalt összeg birtokában a város vezetősége elhatározta, hogy ha az időjárás megengedi, a munkát a körgátnál 15-én megkezdeti. A meginduló földmunkánál mint­egy 300 ember jut különböző turnusokban keresethez. >Az ország viziutháfózatának fejleszté- ! sét a közgazdasági élet fellendítése érde­kében, vízügyi programmom igen fontos ré­szének tekintem és ilyen szempontból a Kö­rösök vízrendszerének az ország viziutháló- zatába való bekapcsolását a minél előbb megoldandó feladatok kosé sorosom. Az ország jelenlegi nehéz pénzügyi helyzete nem engedi meg ugyan, hogy a munkálatokat a közel jövőben megkezdes­sem, de mivel megvan a remény arra, hogy a körösvölgyi érdekeltségek anyagi hozzá­járulásával a kérdés mégis megoldható less, elrendelem a Körösök hajózhatóvá tételére vonatkozó kérdés tanulmányozását és a ter­vek elkészítését, c A korm nyzatnak ezzel az állásfog­lalásával a Körösök hajózhatóvá tételének kérdése döntő stádiumba jutott s remény van arra, hogy ez a munkanélküliség szem­pontjából is nagyjelentőségű terv rövidesen megindul a reális, tárgyi megvalósulás felé. dr. a megbízásnak eleget is tett s a monográfia-alap kamatának felhasz­nálásával múlt év nyarán másodszor utazott Bécsbe, ahol ezúttal a hadi levéltárat kutatta át. Munkájáról és annak eredményéről többek között a következőket közli a képviselőtestü­lettel, illetve a város vezetőségével: Megjelenik csütörtökön és vasárnap. A kutatást 1686 január havától kezdtem, mivel rájöttem — amit ed­dig még nem tudtunk — hogy Gyula vára visszafoglalásának előkészüle­teit már akkor megkezdte a bécsi Haditanács, és folytattam 1885-ig, amely éven túl Gyula neve még csak elő sem fordul többé a könyvekben, egyszerűen azért, mert amint a Har- ruckern-családé lett, azt —- úgy lát­szik — avval a kötelezettséggel kapta, hogy a vár fentartási költségeit is viselje. E másfél századnyi időszakból 245 bejegyzést, a kamarai levéltár protokollumaiból még további har­mincöt, összesen tehát 280 bejegyzést halásztam ki a rengeteg anyagból. Ez nem túl nagy szám, ha meggon­doljuk azt a rettenetes szellemi és testi munkát, amit felkutatása és meg­szerzése kívánt. De becses adatbővü­lést jelent, ha számba vesszük, hogy a bennük tárgyalt tényekről egy be­tűnyit sem ismerünk nyomtatott ma­gyar monográfiánkból. Ha pedig ezt az újabb anyagot hozzáadjuk ahhoz a korábbi 480 oklevélkivonathoz, amelyről már tavalyi jelentésemben beszámoltam, 760 olyan uj adalékhoz jutottunk, amelynek eddigelé még létezéséről sem volt tudomásunk. Kü­lönböző értékű vegyes adatok ezek, melyek közt azonban még olyan is * van, hogy 1814 nyarán a gyulai pol­gárok színi előadást rendeztek, mely­nek jövedelme részben az építendő katonai kórház javára fordittatott. Áttérve az okleveles anyagra, örömmel jelentem, hogy sikerült meg­találnom a visszafoglalt Gyulavárá­ban talált felszerelés és lőszer 1695 január 14-én felvett hivatalos leltárát, a várfalak és bástyák állapotáról ké­szült két leírást, amihez a vár és vá­ros három hiteles felvételű térrajza járul. E végtelen fontosságú rajzok­nak színes másolatát is elkészítettem, hogy miután majd kötetemben meg­jelentek, Múzeumunk falait díszít­hessék. Kiválóan nagy a szemléltető hatása az egyiknek, amelyen még az égő házak is fel vannak tüntetve, úgy mint azok a várostrom alatt lá­gyultak, háttérben a Sarkadig terjedő mocsárral, amelyen még a virágjába csapó sás és nád is le van festve. Nem maradt már időm Bécsben lemásolni a gyulai polgárok 1553-i nagy fontosságú jegyzékét, valamint az Í693- 1695 közti hadi események­ről talált három nag.v naplót, ame­lyek néhány száz német és olasz hi­vatalos jelentést tartalmaznak, mivel ezek átnézése s a Gyula visszavéte­lére vonatkozó darabjainak lemáso­lása legalább két jó hetet vesz igénybe. Ezt a munkát a jövő év tava­szán óhajtanám elvégezni. A minisztérium elrendelte a Körösök hajózhatóvá tételére vonatkozó tervek elkészítését. Érdekes adatokat talált Veress Endre dr. Gyulára vonatkozólag a bécsi hadi levéltárban. Közel 50 ezer kilogramm könyvet kellett átforgatnia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom