Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-03-01 / 16. szám

8 S k 6 a 1933 március 1. » A zárszámadások ismertetése során Bert- hóty Károly dr. javaslatára a közgyűlés Márky Barna dr. alispánnak és Mézes Já­nos p. ü. főtanácsosnak a számtdások lekiis- meretes és rendkívül precíz elkészítéséért egy- hangnlag elismerését fejezte ki. Az önálló indítványok tekintetében a közgyűlés a kisgyülés javaslatai szerint hatá­rozott, tehát Csige-Varga Antal^ür., Gyón gyösy János dr. és Bankó Mihály indítvá­nyai értelmében feliratban fordul a kormány­hoz a gazdák szanálására, az adóemelési ren­deletek visszavonására és az inségakciókra vásárlandó búzák boletta-mentességére és az inségsegélyösszegek felemelésére vonatkozólag. A szociálisták azon állítását, hogy a hatóság nem tanúsítja a kellő megértést, és jóindulatot a munkásokkal szemben Korossy György és Márky B írna, majd Vangyel Endre a konkrétumok egész sorával cáfolja meg. Amely insógmuukásnak például nincsen szerszámja, annak kölcsön adnak, akinek pe­dig éleim» niucsen, anuak, mint Dobozén is történt, szalonnát osztanak ki, csak hogy munkájukat megkezdhessék. Ilyen tényekkel szemben a felszólalások beállítása nem egyéb ellenzéki hangulatkeltésnél. A tárgysorozattal egyre csökkenő érdek- lőeós mellett déli egy órára végzett a köz­gyűlés. MAGYSZABÁSU H tXtiVEKSEW lesz Gyulán vasárnap GYARNIATHY MIMI zongoraművésznő és LEHOTA DEZSŐ, a II éves hngediimüvész részvételével ai Egyesült Katholikus és Polgári Körben, Jegyek Dobay János könyvkereskedésében kaphatók. A Békésmegyei Kaszinó jelmezes- bálja. ,,Járnak színes, török, zsidó mezekbe, Fényes, bohő ruhákba, nincs hiány, (Beppo, Byron.) Ma már hamvazószerda van. Böjtfő. A megáldott barkák hamvából ma a tisztelocdő és fótisztelendő atyák keresztaket vonnak az alázatos homlokokra, emlékeztetvén mindene­ket, hogy porból lettünk s porrá leszünk. Karnevál herceg gyürölt palástjával és felre billent koronájával ki tudja, hol bolyong már, vagy hová vonult el, hogy a hosszú, átvirrasztott báli éjszakák fáradtságát kipi­henje. Ma már csend gunnyaszt a poros bál­termekben, a tarka konfe tikét és szerpenti­neket kinn a szemétdombokon zörgeti és for­gatja a böjti szél. Vege van a vigasságnak, lezárult a fiatal leányos és ifjú urak farsan­golása s nem maradt belőle semmi, csak a gyűrött jelmez és néhány lehunyt szemű álom. Még csak egy szerelmi üzenetekkel teleirt báli legyező sem, mert a legyező már nem divat... A Békésmegyei Kaszinó szombatijaimé zes bálján a város és a környék úri társa­sága rendkívül kedves, intim hangulatban búcsúzott Karnevál hercegtől. Szebbnél szebb és ötletesnél ötletesebb jelmezekben mintegy harmincán vettek részt a sziues, festői fel­vonulásban. Novak Kamillné görljői paraszt­menyecske, dr. Koukoly Tihamérnó orosz nagyhercegi, dr. Heinrich Dezsőué cow-girl, ifj. dr. D-iimel Sándorné tiroli kislány, vitéz Gü Kálmánná kéményseprő, Liczay Petemé vadrózsa, Vay Paine Carmen, Yá'z Károlyné fantázia, Illyés Tivadarnó török nő, Regdon Józsefnó rococo hölgy, Schemrael Józsefné görl, Biró Bélánó Pierette, Elek Biba Lóhere, Biró Manci apród, Farkas Pipi dandy, Horthy Erzsiké Piroska, Kun Erika török nő, Ligeti Ida rococo hölgy, Madarász Manci ördög, Szakoíczay Baba karmester, Szakolczay Módy pattogatott kukorica (tiuek jelmezében Tompa Miklós ur ősejksége jelen­tős károkat tett, egyre-másra fogyasztván táucközben a dekoratív kukorieaszemeket)) Biró Béla Pierrot, Fodor Miklós harb quin, vitéz Graál Kálmán zsoké, dr. Heinrich Dezső dominó, Tompa Miklós sejk, Yáiz Károly autóvezető volt. A jelmezversenyen az első dijat Kun Edka, a második dijat Gaál Kál- mánnó, a harmadik dijat pedig dr. Heinrich Dezsőué nyerte. A nyerlesek értékes ajándé­kokat kaptak. A bál a legjobb hangulatban egészm a délelőtti órákig tartott. II 1 II K S£. Kabaré-est a lózsefszanatóriumban. Gáli Géza dr igazgató főorvos névnapján, mint min­den évben, az idén is nagysikerű kabaré-estet rendeztek a Józsefszanatórium betege^ hegy an­nak a tiszteletnek es hálának, amelyet az intézet agilis és nagytu iásu vezető főorvosa iránt érez­nek, kifejezést adjanak. A műsor minden egyes számát az ötletes.ég és az előadók rátermettsége fémjelezte. Szerepeltek: Szőke Vilma, Szautner Gizella, Kollár Erzsébet, Baross Aranka, Kovács Nusi, Pethő Rózsi, Weinmann Andor, Mácsay Aladár, Sieger József, Szécsényi Károly, Erdélyi Imre, Szabó Emil, Kovács József, Lőw.ngar Kál­mán, Szikszai Zoltán. Az Őrszem a keresztrejtvény megfejtőknek értékes, szép ajantiékokat ad. Az ajándéktárgyak Dobay János könyvkereskedésének kirakatában 'áthatok. Tárca. Hogyan szórakoztak Gyulán a múlt század első felében. Irta: dr. Scherer Ferenc. A Szociális Misszió február 23-i ülésén tartott felolvasás. Gyula város XIX századának első felét az 1801. évi borzalmas tűzvész vezeti be, melynek áldozatul esett 600 ház, az összes középületekké, és templomokkal; záróakkordja pedig az 1848—49‘ szabadságharc nagy erőfeszítése, az orosz megszál­lás s az önkényuralom bevezetése volt. A közbe­eső ötven évben Isten különböző csapásai sűrűn látogatták meg ezt a várost: árviz, tűzvész, fer- geteg, kolera, marhadög, váltogatták egymást. A lakosságnak tehát szinte emberfeletti küzdelmet kellett folytatnia a puszta létért, emellett úrbéri szolgáltatásokkal tartozott földesurának, szolgálnia kellett a várost és a megyét is. A lakosságot „haj­tották“ ki a vizmentő töltések készítésére, az utak és hidak karbantartására, ők szállították ezer és ezer társzekéren a milovai és paulisi kőbányákból a gyulai kőhidak készítéséhez és az utcák „flas- tromozásához“ szükséges termésköveket. Ezt az életet bufelejtő szórakozások nélkül alig lehetett volna elviselni. Ártatlan szórakozásai­kat nem jegyezte fel a krónikás, annál inkább találkozunk azonban a hivatalos iratokban azok­kal, melyeket a felsőbb rendeletek tilalmaztak. A férfiak három főszórakozása akkor is: a pipa, a bor és a kártya. Abban az időben, amikor úgy­szólván minden ház nádfedeles volt, amikor az udvarokban álltak a szénaboglyák és a szalma­kazlak, veszedelmes mulatság volt a pipázás, en­nélfogva a hatóságok szigorúan tilalmazták. A vármegye által 1800-ban kiadott | tűz ellen való rendelések kimondják, hogy akit az utcán pipával találnak, azonnal kisérjék be a vá­rosházára, hol a bírák által kérdőre vonathassanak. Aki pedig kupak nélkül való égő pipát az udvarra, vagy bárminémü pipát az istállóba, szinbe vagy házhéjjára viszi, mindannyiszor 12 pálca, vagy korbáccsal, ha pedig nemes, vagy honorácior volna, ugyanannyi forinttal büntettessék a tüzikasszára, „mert kivált a részeg, vagy gondatlan hetyke le gény szájában a pipa szokott leginkább az oka lenni a tűznek és sok jámbor emberek holtig való szerencsétlenségének.“ Az 1801. szörnyű tűzvész után Tomcsányi főszolgabiró tudatta a birákkal, hogy a vármegye 50 botra, illetve ugyanannyi forintra emelte fel a büntetést. Az emberek mégis vigan tovább pipáztak, pedig a deres állandóan ott állt figyelmeztetőül a városháza kapuja előtt az utcán. A hatóságok új­ból és újból tiltották a pipázást, de ugylátszik ke­vés eredménnyel. 1811-ben a főszolgabiró elren­delte, hogy a pipa-tilalom újra és gyakorta meg- hirdettessen, azok iránt a bírák a legnagyobb fel- vigyázással legyenek, mert a két Gyula városában „ezen rossz erkölcsöt semminek tartják“. 1818-ban felhívja a birák figyelmét a sok idegen Jmester- legényre, akik megvetvén a parancsolatot, legin­kább vasárnap és hétfői napokon az egész heti keresetüket a korcsmákon eltékozolják, részeg fővel égő pipákkal az utcán járnak és kevés szikra által a várost hamuvá égethetik. Ezek pedig azért cse­lekszik, mert a városban semmi felvigyázás nincs. 1833-ban azt Írja a főszolgabiró, hogy „ezen pa­rancsolatot csak addig tartják, míg hallják, már délután a (német) kápolnán túl akár 100 pipást is látni az utcán, mert ott hosszuszáru pipából dohányoznak, sőt, ha elöljárókat látnak is nem igen félnek Egyszer a pipázás örömét a halászgatás ideg- csillapitó élvezetével kapcsolták össze. Az összes gyulai hidakon és pallókon naphosszat halászgattak, akadályozva a forgalmat és veszélyeztetve a járó­kelők testi épségét. A vármegye 1812. évi május 24. közgyűlésén „alispán ur előadván Gyula ma­gyar városában szokásban lévő azon henyélésnek módját, hogy t. i. a dologtehető izmos emberek is egész hónapokat a hidak mellett haszontalan halászattal eltölteni szoktak és ezáltal sokszor az utasoknak is veszedelmet és szerencsétlenséget okoznak, akkor a hidaknál hálójukat felhúzván, amikor azon keresztül utazó útját folytatná és igy a lovakat elragadásra gerjesztik, noha ugyan már keményen az ilyetén henyélő halászatokról a do­logtehető lakosokat eltiltotta és egyáltalában a hi­dakról eltilalmazta, azonban szükségesnek tartja ezen tilalmazást az egész megyére kiterjeszteni.“ Bár minden házban mértek bort, mégis na­gyon sok korcsma volt a városban. A nagyobbak­ban, — „a nagyszerű vendéglőkben“ — mint pl. a Korona, Lebuki, Sas, Aransas, Kulcs, Nap és Szarvas korcsmákban estvéli 10 óráig, a kurta­kocsmákban pedig 9 óráig volt megengedve a „dorbérozás.“ A vármegye 1807-ben a „tolvajok zabolására“ regulákat adott ki, melyek értelmében „télen 9 órakor, nyáron pedig 10 órakor a legna­gyobb haranggal huzasson takarodó, mely után senkinek a lakosok közül lámpás nélkül járni, korcsmákban mulatni tilalmaztatik, mely rendelet általhágói a vigyázok által minden személyváloga­tás nélkül a város áristomába kisértetvén, 24 pál­cákkal fognak büntettetni.“ Persze ezeknek a rend­szabályoknak csak akkor lehetett sikere, ha az elöljárók jó példával fogják követni. Még ugyanazon év augusztusában szomorúan hallotta a főszolga* biró, hogy a takarodó után „meghitelt esküdtek s

Next

/
Oldalképek
Tartalom