Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-06-01 / 42. szám

Békés 1933 június 1 3 nek a szónsavárak leszállítása ügyében, hogy az ásványvizek olcsóbbá tételével úgy az ásványvíz, mint a bor forgalma felélénkül­hessen. A Gyulán rendezendő kertészeti kiállí­tás céljaira 2000 pengőt, a bókésvármegyei szegénjebb sorsú ipiro3 cserkészcsapatok jamboreen való részvételi költségeire 2890 pengőt, a Gyulai Atlétikai Clubnak 100, a evangélikus egyháznak pedig 250 pengőt szavaztak meg. A gyulai Református Dalkar segély iránti kérelmét fedezet hiányában el­utasították. Nagyszabású egészségügyi, beru­házásokat is elhatározott a törvénynatóság Az ebadóalap terhére Füzesgyarmaton Békés- símsonban és Öcsödön egészségvédő házakat állítanak fel s erre a eólra községenként 5000 pengőt szavaztak meg. Az orosházi, körös- ladányi és szentetornyai Stefánia fiókok ré­szére szintén jelentősebb összegű házvásár lási segély kiutalását határozták e), úgy hogy ezeknek az intézményeknek a felállításával, illetve tőkóletesbitósével jelentős lépéssel halad előre Békésvármegye az „egészségügyi minta- i vármegye" kitűzött céljai felé. Az Országos Orvos Szövetség Bókésvármegyei Fiókjának 200 pengő, anyagi támogatást szavaztak meg, (A „Békés“ munkatársától.) Gróf Pong rács Jenő, a gyulai kerület országgyűlési képvi selője tegnap délelőtt telefonon értesítést kül­dött a város polgármesterének, amelyben kö zölte, hogy Gömbös Gyuia kormányelnök dísz­polgári oklevelének átvételére Gyulára utazik- A honvédelmi tárca költségvetési vitája miatt azonban, továbbá mart a vita lezárása után a miniszterelnök ígérete folytán több vidéki városba is leuíazik, az átvétel junius első felében nem igen történhet meg. Az befejezett tény, hogy a díszpolgári oklevelet személye sen veszi át, da bogy mikor, illetve junius Közel másfélszáz ügyet tárgyalt a kisgyülés (A „Békés“ munkatársától.) Bákésvárme- gye törvényhatóságának kisgyülóse folyó bó 30-ín ülést tartott, amelyen részint a kisgyü- lós önálló intézkedésének hatáskörébe tartozó ügyeket tárgyaltat, részint pedig előkészítet­ték a másnapi közgyűlés anyagát A közgyű­lés rendes és póltárgysorozatáú 69 a kisgyü- lós tárgysorozatán pedig szintén 69, ügy sze­repelt, úgyhogy a kisgyülósnek összesen 138 ügyben kellett határozatot hoznia, illetve dön­tenie. Gyulai vonatkozású ügy mindössze kettő szerepeit a megtárgyalásra került kisgyülósi anyagban, és pedig a város határozata a hus- vizsgálati szabályrendelet módosítása tárgyá­ban és az 1931. évi gyámpénztári mérleg', A kisgyülés mindkét ügyben jóváhagyó határo­zatot hozott. Igen élénk vita kerekedett a Békéscsabán újonnan felállítandó két gyógyszertár prob lómája körül. Az alispán az egészségügyi bízott ság álláspontját tette magáévá, illetve ajánlotta eltogadásre. Ezzel szemben Ssellner Antal és Holländer Lipót dr. bizottsági tsgok ellenkező véleményt nyilvánítottak, illetve módosítást ajánlottak, részint a felállításra kijelölt hely alkalmatlanságát, részint pedig azt hangoz tatya, bogy a két uj gyógyszertár teljesen felesleges. Végül is azonban a kisgyülés az egészségügyi bizottság javaslatát tette magáévá s igy a kérvényeket a kérdésben véglegesen döntő legfelsőbb fórumhoz pártolólag terjesz­tette tovább. azonban Tótkomlós község kérelmét a Jankó János szülőházán elhelyezendő emléktábla költségeinek törvényhatósági részvállalására vonatkozólag fedezet hiányában kénytelenek voltak elutasítani. A kétszeres összegű sze­mélyi pótlékot dr. Kiss László, dr. Vangyel Endre főszolgabirónak, Oláh János, Omazta Béla és Piszka Sándor irodafőtiszteknek egy­hangúlag megszavazták. Ssobek András, Hankó Mihály, Kiss Já­nos és Ssemenyei Pál indítványait nem vette a közgyűlés tárgyalás - alá, részint, mert a pertraktált ügyekben már rendeletek jelentek meg, részint pedig, mert azok természetüknél fogva nem alkothatják közgyűlési tárgyalás anyagát. Ssemenyei Pál indítványával, amely széles alapokon nyugvó gazdálkodási prog ramm, a pénzügyi, illetve a szakminisztéri uniók vannak hivatva foglalkozni Az indít­ványt különben illetékes helyen már tanul­mányozás alá is vették. A különféle ügyekben felterjesztett fel­iratok tekintetében Márkig Barna dr. alispán kijelenti, hogy az azokra érkező válaszokat ezntán negyedévi jelentésében ismertetni fogja. A közgyűlés 11 óra tájban ért véget melyik napján, az még bizonytalan. Az áta­dást eredetileg junius 6 ára tervezték, „ez a terminus azonban a fent már említett' okok miatt eltolódott. Gömbös Gyula kormányelnök leutazása nemcsak a város életében jelent majd ese­ményt, hanem minden bizonnyal politikai tekintetben is, mert igen valószínű, hogy a miniszterelnök felhasználja az alkalmat arra, hogy további tervei és elért eredményei felől a magyar közvéleményt Gyulán tartandó ad hoc beszédében is tájékoztassa, Ore^ágcts dalos- verseny. A társadalom segítségét kéri as Erkel-Dalárda. Lapunkban közöltük volt, hogy a Ma gyár Országos Dalosszövetsóg országos dalos- versenyét folyó évi junius hó 24—25-én fogja Budapesten megtartani. E versenyre városunk­ból az Erkel Ferenc Dalkör is benevezett. A múlt évben Békéscsabán megtartott kerületi versenyen a dalárda a II. dijat kapta s Békés- vármegye törvényhatóságának tiszteletdiját nyerte. A dalárda hónapok óta szorgalmas munkával készül a versenyre s arra már el is készült. Nagy gondot okoz azonban *a veze­tőségnek a versenyre való felutazás, mert a 60 főnyi dalárdának már az utazási költsége is tekintélyes összeget képvisel. Bár a dalárda a város egyetemes érdekeit szolgálja, ennek ellenére kedvezőtlen pénzügyi viszonyai miatt a várostól anyagi támogatást nem kap. A dalárda pártoló tagjainak száma elenyészően csekély. A dalárdának egyetlen s szerény jövedelme a dalosestókből volt. Eddig sikerült is a dalárdának önmagát ebből fenntartani, az utóbbi időben azonban e jövedelme is a legminimálisabbra redukálódott, úgy, hogy alig alig volt jövedelme. A dalárda vezetősége minden lehető módon meg akarja valósítani azt, hogy Erkel városának évtizedes múltú dalárdája az országos versenyen szintén részt vegyen s ezzel is tanúbizonyságot tegyen ar­ról, hogy e város falain belül a nagy zene­költő nevéhez hiven, a nehéz viszonyok elle­nére is, kulturmunka folyik. Hogy a dalárda a versenyen rósztvehessen s Gyula városát méltóan képviselje, el kellene hárítani az elébe tornyosuló anyagi akadályokat s váro­sunk dalt kedvelő közönségének párfolótag- sági dij vállalásával kellene a dalárdát nemes törekvésében támogatni A páriolótagsági dij 2 pengő. Ha a tagsági dijak összetevődnek, egy tekintélyes összeget lehetne előteremteni s az anyagi akadályon át lehetne segíteni a dalárdát s törekvését meg lehetne va'ósitani. Nagyon rossz hatást váltana k', h í Erkel városának dalárdája nem venne részt az orszá­gos megmozdulásban. Olvasóink jóindulatába ajánljuk az Erkel dalárdát. Pártolótagsági díj vállalásával és fizetésével is támogassuk s juttassuk diadalra a versenyen városunk színeit. li K M M M. | Ha Tilth József | Május 28 án, az elhunyt hősök vasárnap jának reggelén gyászlobogót tűztek ki a gyű lai rém. katb. re algimnáziumra. Nemcsak a v lághabom hősé nek akartak ezzel kegyeio tét leróo', hanem az intését váratlanul elhunyt, kiváló testuevelósi tanárának, Ila Tóth József­nek elvesztését, az iskola mély gyászát is jelezte a fekete lobogó. Május 27 ón dóielőtt még ta­nított az érdemes tanár s aznap délután hir­telen rosszul lett s a lelkiismeretes orvosi segítség sem tudta már megmeotoai. 28-án reggelre a nemes szív megszűnt dobzgni. A megboldogult 1885-ben Makón születet , közép­iskoláit szülővárosában és Lőcsén végezte, a budapesti testnevelési főiskolán szerzett d'pio mát s katonai kötelezettségének mint önkén­tes eleget téve 1907. őszén a gyulai róm kath. főgimnáziumban kezdte meg működését s itt folytatta azt buzgó kötelessógteljesitéssel mind­halálig A világháborúban a 2 es honvédek kötelékében vette ki részét a megpróbáltatá­sokból s állott őrt a Kárpátok bércein. Ne­gyedszázadot meghaladó tanári működése alatt odaadó munkásságával kiérdemelte felebbvalói nagyrabecsülését, tanártársai s tanítványai tiszteletét és szeretetét. Nemcsak tanított, de valóban nevelte is a rábízott ifjúságot. Mint a bit és haza nemes eszményeinek hó doló nevelő a cserkészet első apostolai közó tartozott 1922-ben megalakította a 236. sz. Maróthy János cserkészcsapatot, ennek 1925-ig parancsnoka, később csapattisztje volt. 1930 ban vármegyei ellenőrző cserkésztiszti rangot nyert Melegszívű, megértő kolléga s igaz barát volt. Egyenes magyar lelke nem tűrte a kép. mutatást Ami szivében lakott, öjkán is az szólalt meg. Szerette a meghitt baráti össze­jöveteleket. Magyar nóta mellett fehér asztal­nál mindig fehéren maradt a lelke. Nem volt ellensége senki, de barátjává lett mindenki, aki megismerte. Senkit meg nem bántott szemtől szemben, még kevésbbó háta megett. Folyó hó 29-ón délután 4 órakor temet­ték a Szentháromság temető ravatalozójából. A gyászszertartást Németi József reálgimn. jg. végezte Szabados Antal reálgimn. hittanár és Iványi György s. lelkész segédletével. Koporsó jánál utolsó vigyázzállásban felsorakoztak az összes cserkészcsapatok s cserkészek vitték a sírig koporsóját. A lesújtott családtagokon kí­vül kollégái, tanítványai, barátai s a tömérdek részvevő serege kísérték a sirhoz a gyászin­duló hangjainak Kartársa', jelenlegi és volt tanítványai, jó barátai s az Ave testvérek ne­vében az elhunyt gyermekkori barátja, Biró “ Béla reálgimn. tanár mondott utolsó lstenhoz- zádot, dr. Jockel József reálgimn. tanár pedig a cserkészek nevében vett búesút kedves Jóska bátyjuktól ,, j Frissen hantolt sírjára hadd hulljon köny- nyeink zápora, emléke pedig legyen áldott mind örökkön örökké. B. B. Gyulán személyesen veszi át díszpolgári oklevelét Gömbös Gyula miniszterelnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom