Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-05-03 / 34. szám

1933 május 3 Békés 3 URADALMI ÉS EGYÉB TŰZIFA SZÜKSÉGLETET KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN ÉS IGEN OLCSÓ ÁRBAN BESZEREZHETI: I.ÓWV ÉS LÄUFER FAKERESKEDÓKAÉL Telefon : Gyula 52. 916' __________________________________________________________________________________Telefon: Gyula 52. Ki nevezés. Békésvarmegye főispánja az 1933-34—1938 39. tanévek tartamára, vagyis 6 évre a gyulai állami elemi iskola gondnokságá nak, illetve az állami óvoda felügyelőbizottságá­nak elnökévé Dr. Pánczél József vm. főjegyzőt, tagjaivá pedig Szentkeraszty Tivadart, dr. Unrin Lászlót. Sárossy Gyulát, Rováts Jánost, Szász Domokost, Demusz Ferencet, dr. Tarján Bélát, Kóródy Ferencet, özv. Novák Árpádnál, Sárossy Gyulánét, Gedeon Jánosnét, Dubányi Saroltát és Szentkereszty Ttvadarnét nevezte ki. Májusi ájtato ság Gyulaváriban, a gyulai Szoc alis Misszió Társulat tagjai kedden délután autóbuszon Gyulaváriba mentek s májusi ájta tosságukat az ottani Szent-Erzsébet kápolnában végezték el. A kicsiny, de bensőséges hangulatú kápolna teljesen megtelt a buzgó, kathoL.kus hí­vekkel. A „Gyulavidéki Hóm. Kath. Néptanitó-egylet“ közgyűlése, a „Gyulavidéki Róm. Kath. Nepta nitó-egylet“ Békéscsabán, 1933. évi május hó 18-án a Kossutn-téri r. kath, iskolában délelőtt fél 10 órai kezdettel rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A multévi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele­sítése. 3. Vetitettképes gyakorlati tanítás a fold rajz köréből. Tartja Czspáry István r. kath. tanitó (Békéscsaba.) 4. A gazdaságtan köréből előadást tart Ványa Vilmos r, kath. igazgató-tanitó. (Bé késcsaba.) 5 Pénztári jelentés. 6. Indítványok A közgyűlést megelőzőleg reggei fél 9 órakor szentmise lesz a róm kath.. templomban, délután 1 órakor pedig közebéJ. Öngyilkosság. Könnendg Sándor, a fo’yam- mérnöki hivatal irodafőtisztje lakásán öngyilkos- sági szándékból a karján felvágta az ereket. A kórházban ápolják. Tótkomlós emléket állít Jankó Jánosnak. Az idén november 1-én lesz 100 esztendeje annak, hogy Jankó János, a magyar karikatúra-meg­teremtője Tótkomlóson mint egyszerű szürszabó fia megszületet'. Ezért Tótkomlóson a Tctkom- lósi Kanszinó kezdeményezésére mozgalom indulj hogy a község nagynevű szülöttének emléke szülőhelyén méltó módon megörökiitessék. Jellem­ző Jankó korán fejlődő tehetségére, hogy ötödik gimnazista korában már rajztanár lett a szarvasi gimnáziumban. Tulajdonképen genrefestőnek ké­szült és csak hogy pénzre tehessen szert, fogta irónját torzrajz-készitésre, Karikatúrái alapvető értékei a magyar gúnyrajz művészetnek. A tót- komiósiak nemes célú mozgalma az egész me­gyében s mint értesülünk, hivatalos helyeken is a legmelegebb rokonszenvre talált és igy kilátás van rá, hogy Békésvármegye nagy szülöttének emléke Tótkomlóson méltó módon lesz meg­örökítve. Veress Endre Münchenbe utazik. Veress Endre dr., aki Scherer Ferenc dr-al karöltve a város monográfiájának anyagát gyűjti, a további adatok megszerzése végett a napokban Münchenbe és Innsbruckba utazik. Biphteria-oltások a városházán. Á város­házán folyó évi május hó 4 én délután 2 és 4 óra között roncsoló toroklob (diphteritis), torok­gyík elleni védőoltások kezdődnek. Oltásra kerül­nek a városban 1930 31 évben született gyerme­kek. Minden ilyen gyermek szülője a város polgármesterétől névre szóló felhívást kapott az oltáson való megjelenésre, amelyen fel lett tüntetve az oltás napja és órája is, hogy minden torlódás és kényelmetlenség elkerülhető legyen. Kívánatos, hogy a gyermekek minél teljesebb számban részesittesenek diphteria ellenes védő­oltásban, mert Gyulán különösen a 2-6 éves korú gyermekek között, évről évre járványosán lép fel ez a betegség s a szülőknek sok anyagi, a gyermekeknek pedig sok egészségi kárt, su'yos esetekben több halálozást okoz. Mindez elkerül helő és megakadályozható a rendszeresen végre­hajtóit védőoltásokkal. A himlő is ma már úgy­szólván ismeretlen betegség, mert minden gyermek himlő ellenes oltásban részesül. A torokgyik el lenes oltások veszéiytelenek, végrehajtásuk egy­szerű, semmi lényeges egészség-háboritással nem járnak. Megfelelő időközben végzett háromszori oltás teljes védettséget biztosit. Az oltásokat ha­tósági orvosok végzik. Az oltás szegényeknek díjtalan,, fizetőképeseknek 20 fillér anyaghozzá­járulás ellenében végeztetik. Áldozatkész főszolgabíró. Öcsöd községtől a vetőmaghiányban szenvedő kisebb gazdálkodók kölcsönbuzát kértek. A község hajlandó volt a kölcsönt megadni, azonban a visszafizetésre ga­ranciát kivánt tőlük A szükségben levő gazdá- kát a járás főszolgabirája segítette ki problema­tikus helyzetükből : anyagi felelőséget vál alt értük a községnél. Nem használható a Csordáson kitermelt ter­mészetes jég. Nagy József hentesmester a tél folyamán az élővizcsatorna csordási szakaszán jeget termelt ki. A kitermelt jég használatát azon­ban a város polgármestere a tiszíifőrvosi hivatal véleménye s a vonatkozó egészségvédelmi ren­delkezések érteimében nem engedte meg. A vég­zés ellen Nagy József mint másodfokú hatóság­hoz, az alispáni hivatalhoz fellebbezett. Márky Barna dr. a napokban döntött az ügyben s a város határozatát helyben hagyta. Optimizmus. Lehet-e és szabad e az opti­mizmusról beszélni ma, amikor világok sülyed- nek el és vakon megyünk egy ismeretlen jövő utján előre ? Azt szokták mondani, hogy az op­timizmus a magabizó korok erénye, ahol nagy és kápráztató perspektívák tárulnak az emberi szemek elé és a jövő Ígéretei feledtetik a jelen keserűségeit, csalódásait. Da hol van most ez a kor? Igére jobbat a jövő, mint amit adhat a jelen ? Ma nem élhetünk optimizmus nélkül. Az optimizmus maga a fiatalság, a világalkotó aka­rat látási formája, Ezeket a gondolatokat a ki váló filozófus: Halasy Nagy József magvas ta tanulmányából ragadjuk ki. A tanulmány, amely a ma egyik legérdekesebb kérdéséi tárgyalja az Uj Időkben jelent meg. Herceg Ferenc szépiro­dalmi hetilapja gazdag és változatos tartalommal gyönyörködteti az olvasót. A lap tartalmából Csathó Káimán (regényének folytatását, Széké Sándor finom versét, egy uj elbeszélést: Fertsek Ferenc zamatos, színes novelláját Oszlay Verona mély Írását és Alice Berend mulatságos, humo ros regényének folytatását emeljük ki Falu Ta­más az elmúlt hetekben elhunyt kiváló költőről: Kozma Andorról emlékezik meg. Csűrös Zoltán kedves elbeszélést irt. ifjú Hegedűs Sándor az afrikai sivatagvasutat ismerteti érdekes cikkb.n. Művészi és időszerű képek, aforizmák, a nép­szerű rovatok: Receptpályázat, A szerkesztő üzenetei, Kertészet. Kézimunka, Szépségápolás, Gasztronómia A harmincezerpengős rejtvényver­seny, Keresztrejtvény, divat gazdagítják az Uj Időket, amelynek kiadóhivatala Budapest VI., Andrássy-ut 16, bárkinek szívesen küld dijtalan mutatványszámot. Az Uj Idők előfizetési dija egy negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 fillér. A Göndöcs-szobor bizottsága ezúton is fel­kéri a város lakosságát, hogy május 14 én, a felavatás napián, a házakat lobogózzák fel. Felké­retnek továbbá azon egyesületek is, amelyek a felavatási ünnepségen részt kívánnak venni, hogy szándékukat, illetve résztvevőik számát a város főjegyzői hivatalában folyó hó 11-ig jelentsék be. Zsebtolvajok garázdálkodnak Gyulán, a gyulai piacokon az utóbbi időben mind sűrűbben fordul elő, hogy a vásárlók zsebéből, vagy kosarából a pénztárcát kilopják. A tolvajok rendesen a na­gyobb csoportokba verődött vásárlók közt ga­rázdálkodnak s oly ügyesen végzik el a lopást s oly pillanatok alatt állanak odébb zsákmányuk­kal, hogy a lopás rövides felfedezése után sem sikerül őket elfogni. A legutóbbi piacon özv. Garsó Gytiláné zsebéből lopták ki a pénztárcát, amelyben mintegy nyolc pengőnyi ezüstpénz és aprópénz volt. A rendőrség a feljelentés alapján erélyes és széleskörű nyomozást indított s Fase- kas-Ssücs József rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője rendelkezést adott ki, hogy a piacokat még fokozottabban figyeljék. A károsultak kóbor cigányokat gyanúsítanak a lopásokkal, arni egyébként a rendőrség feltevésével meg is egye­zik, Valószínű, hogy a szomszéd községekből jennek át a zsebtolvajok Gyulára piaci napokon, ezért a rendőrség bizonyos útvonalakon a kül­területről Gyulára igyekvőket is ellenőrizni fogja. A budapesti nemzetközi vásárra érvényes utazási igazolványok már kaphatok (ára 2-80 P) Veres Lajos divatáru kereskedőnél. (Telefon 141. sz.) A jegyek érvényesek május 1—20 ig 2-6 Az utcára kicsapott baromfiak tönkre teszik a gyepszegélyeket - szigorú rendeletet ad ki a város. A napokban a város polgármesteréhez beadvány érkezeit, amely azt panaszolja, hogy a város által létesített utcai virágszegélyeket a ki­csapott aprójószágok sokhelyütt teljesen tönkre teszik. K kaparják és megcsipkedik a frissen ül­tetett növényeket, s igy a város egész kertesitési munkájának értékét lerontják. A rendőrséggel karöltve a város ennek a rendkívül kóros hely­zetnek a megszüntetésére igen szigorú rendelke­zéseket léptet életbe s a legrigorózusabb módon él azzal a jogával, amelyet a vonatkozó rendele tek ebben a kérdésben részére biztosítanak. A város lakosságát ezúton is felhívjuk, hogy a nagy fáradsággal és költséggel létesített virág­szegélyeket kímélje meg a baromfiak kártevésétől s lelkiismeretlenségével ne rontsa a város szép­ségét A kiütéses tífusz elleni védekezésre vonat kozólag a kormány a szórványosan előfordult esetek miatt rendkívül szigorú rendeletet adott ki Úgy a kiütéses, mint a hastífusz elleni vóde kezésre vonatkozó rendeletek lelkiismeretes és pontos betartására ezúton is felhívjuk olvasóink f gyeimét. M FELEJTSE EL, HA. A NEMZETKÖZI VÁSÁRRA FELJÖN séxásy, iiotmm «s társ a rt eég ftMÚHIÍZ különlegességeit megtekinteni. Budapest, csak Bécsi-utca 6, 10« 2-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom