Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-03-01 / 16. szám

1933 március 1. IC é k é s 3 A református énekkar műsoros táncestélye. Szombaton este a Göndöcs-népkerti pavilion nagytermében a gyulai Református Énekkar nagyszerűen sikerült műsoros táncestélyt rende­zett, A műsor legkiemelkedőbb száma Kiss László dr árvaszéki elnök szabadelőadása volt. A farsangról és a férifogás receptjeiről beszélt rendkívül jóizüen, közvetlen hangon, kedves humorral A közönség többször szakította félbe szavait tetszése elementáris erejű nyilvánításával. Az énekkar a Rákóczi induló és a Béka kantáié előadásaival egyre fejlődő művészetéről adott újabb bizonyságot. Kedves volt a pirosruhás lá­nyok tánc száma, amelyet Csűri Margit, Elek Ica, Kelemen Juci Kelemen Rrzsi. Pikó Juc:, Pikó Böske, Szabó Juci és Takács Böske járlak artisztikusan Bakró Jósba zenéjére Tómöry Márta ötletes farsangi biradója sok derűt váltott k' a nézőtéren. Bakró Jóska remek hegedüjátéka a zenekar harmonikus kíséretével méltó módon szólaltatta meg a magyar népdalköltészet reme­keit, A műsor után vidám hangulatban tánc volt egészen kiviiágos virradatig. A törvényszék helybenhagyta a járásbíróság Ítéletét az Erkel Béla contra Ipartestület perben. Amint köztudomású, Erkel Béla, az Ipartestület volt jegyzője 1400 pengős összegű keresetet in­dított az Ipartestüleí ellen, amit a járásbíróság meg is Ítélt neki Fellebbezés folytán az ügy a törvényszékhez került, amely a járásbirósági Ítéletet helybenhagyta. KÖSZÖnetnyilváni ás. Dr. Érászt Sándor ny. miniszter, praeiatuskanonok urnák a reálgimná­zium félévi hangversenyének alkalmából a zene­kar javára utólag küldött 10 P adományáért, va­lamint Békés Gyula urnák 1 P adományáért a tanintézet hálás köszönetét fejezi ki. A józsefvárosi fiuskola farsangi előadása. Gróss János tanító bravúros rendezésében a Józsefvárosi Szociális Misszió Társulat javára a józsefvárosi iskola növendékei vasárnap déluián nagysikerű farsangi előadást tartottak. A zsúfo­lásig megtelt terem közönsége az ügyes szerep­lőket és a rendezőt hosszasan és lelkesen tap­solta. cselédek, imitt-amott ittak és kóborlovak.“ 1820­ban pedig meghagyja a bíráknak, hogy a bakterek mellé, „mint akik tökéletlen, részeges rossz gaz­emberek és az elöljáróságnak legnagyobb gyalázat- jára szolgálnak“, esküdt embert adjanak, s annak vezérlése alatt járják fel 10 óra után a korcsmá­kat és mulatóházakat. 1831-ben Gyula német vá­rosa uj rendeleteket tesz a strázsák felállítására és megjegyzi, hogy ezen patrulok néha irigységből, vagy bosszúságból a legtisztességesebben mulatozó lakosokat is megtámadván, gyalázatba ejtik. A paraszt embernek egyedül a barátságos összejöve­tel lévén mulatsága, attól senkit elzárni nem lehet, sem a maga pénzére való mérsékletes borozástól, mert abból szereznek a szegény adófizető szőlős gazdák, valamint a város is egy-két krajcárt. Ugyanezért a tisztességes, másnak megbántása, vagy károsodása nélkül való mulatság megenged­tetik. Bekövetkezvén végre, az esztendőnek azon szakasza, mely öröm résznek, vagyis farsangnak neveztetik, amikor senkit becsületes mulatságában megakadályozni nem lehet, a "tisztességes mulat­ság megengedődik olyformán, hogy amennyiben netalán valaki bál-napon kivül valami ártatlan mulatságot szerezne, ha órán túl lenne is, ha ismeretes és lámpással jár, feltaláltatása esetén meg ne gyaláztasson. Már a következő évben Kálló József csendbiztos nem kis megütközéssel tapasz­talta a két város biráinak azon megfelejtkezésüket, hogy a vármegye rendeléseinek ellenére az éjjeli strázsák kiállításáról egészen megfeledkeztek Ma­gyar Gyulán mintha soha rendelés se lett volna> Német Gyulán pedig 10 óráig a korcsmába beül­nek, azután hazaszélednek. (Folytatjuk). A Gyulai Evangélikus Kőegylet f. évi már­cius 3-án, pénteken este 5 órakor a tanácsterem­ben tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysoroza ton szerepelnek: az elnökség jelentése a múlt évi jótékonyságról, múlt évi zárszámadás, f. évi költségvetés, alapszabálymódositás, tisztikar újra választása stb. A tagok pontos megjelenését ez utón is kéri az Elnökség. „Gyula Vezér“ Bajtársi Törzs március hó 3 án, pénteken délután 6 órakor az Egyesült Katholikus és Polgári Körben tartja házi avató táborozását. Ez alkalommal kerülnek avatásra a Törzs első női tagjai is. Az avatás után pár számos program lesz. Belépíidii nincs. Mindenkit ezúton hiv meg a törzs vezetősége. A Piszkafa, az úgynevezett bolond újság ezévi száma vasárnap megjelent. A komoly, mű­vészi értékű karikatúrák között akadnak nivó tekintetében disszonáns hangok is, egészben véve azonban a bolond újság a megelőző számokhoz viszonyítva határozott fejlődést mutat. A szabó szakosztály álarcos bálja nagysze­rűen sikerült Mintegy száz jelmezes és kívülük is nagyon sokan vettek részt rajta, úgy hogy a székház termei szűknek bizonyultak. A népes, kitűnő hangulatú bál a reggelt órákban ért vé­get. A jelmezverseny nyertesei: Tenczer Ilons, Paulik Róza, Futás Ilona, Adelmann Géza, Szabó Jucika, Sebestyén Mária, Seiner Liliké és Brád Illés. Az ország kenyérfogyasztóihoz. A nyár fo­lyamán fellépett rozsda és aszálykárok következ­tében ezévi búzatermésünk 5 millió mázsával maradt alatta az átlagos évi búzatermésnek. Rozs­ból viszont az idei terméseredmény meghaladta a normális évek átlagos termését úgy, hogy rozs­ból kb. 2—2 millió p. kiviteli feleslegünk van. A rozsnak azonban külföldi értékesítése igen nehéz, mert a külföldi rozstermés is általában jó volt. Mindenkinek hazafias kötelessége tehát, hogy rozsfeleslegeink belföldön való értékesítését nagyobb rozsfogyasztás utján előmozdítsa, mer1 az ezáltal felszabaduló és a belföldi szükséglet­tel szemben feleslegként jelentkező búzamennyi­ségeket képesek leszünk külföldön értékesíteni. Köztudomású, hogy a nekünk múl tatatianu! szük­séges külföldi pénzt csak kivitelből szerezhetjük meg és igy kötelességünk kivitelünket fokozni. A magyar búza iránt a külföldön állandó keres­let mutatkozik, ma azonban csak úgy exportál­hatunk ha a búzatermésünk egyrészét magunk tói megvonjuk s a külföldön amúgy is nehezen értékesíthető rozzsal pótoljuk. A kenyérfogyasz­tás céljaira a normálisnál nagyobb mennyiségű rozs fogyasztása nem jelent a közönségre sem­miféle áldozatot, f gyelembevéve a rozskenyér számos előnyét Köztudomású, hogy a rozske­nyér ize kellemes, eltarthatósága nagyobb, mint a búzalisztből készült kenyéré, hosszabb állás után nem szárad ki, egészségügyi szempontból is előnyös, tápláló értéke egyenlő a buzakenyé révei s vitaminokban igen gazdag. Élettani tekin tetben végzett kísérletek azt a megáliapitást ered ményezték, hogy mig a búza inkább hizlaló ha­tású, a rozsfogyasztás az eletető, kü’önösen a temperamentum fokozását mozdítja elő. Közgaz­dasági téren igazi eredményt csak akkor lehet elérni, ha a nemzet egységesen áil a vezetők mö­gött a törekvésüket megértéssel s az ország ér­deseinek szem előtt tartásával támogatja. Az or­szág hazafiasán gondolkozó lakossága bizonyára a rozs iránti nagyobb kereslettel lehetővé fogja tenni egy tekintélyesebb mennyiségű búza kivi­telét s ennek a célnak az elérése érdekében nem lesz szükség egy kötelező rozskeverék elrende­lésére. Építő ipari munkások kedvezményes vasúti utazása, a kereskedelemügyi miniszter megen­gedte, hogy a munkavállalás vagy munkakeresés céljából legalább öt tagból álló csoportban utazó építő ipari munkások a társasutazásoknál szoká­sos menetdijkedvezményben részesüljenek. A szükséges igazolványokat a városi elsőfokú köz­igazgatási hatóság díjmentesen adja ki. Gázolt egy szekér Gyula határában. Hétfőn délután 3—4 óra között Gyula felé haladt sze­kerén Borbély Mihály sarkadi lakos, hátul a ko­csiban Zudor Mihály aludt. A nyomozás meg állapítása szerint mindketten erősen italos álla­potban voltak. Már a város határában jártak, amikor a vadul robogó szekér utolérte Fáskerti Istvánt, aki egyik ismerősével gyalogosan igyekezett Gyulára. Fáskertiék hallották ugyan a kocsizörgést, de nem néztek hátra, hiszen az ut jobboldalán haladtak. Borbély Mihály későn vette észre, hogy szabálytalanul hajt s a követ­kező pillanatban Fáskerti István már a kocsi alá kerüP, mely áiszóguldott rajta. A mentők a kórházba száliitották, kedden reggel nyert érte­sülésünk szerint azonban csak néhány jelenték­telen horzsolást szenvedett, úgy hogy ma már el is hagyhatja a kórházat. Borbély Mihály el­len gondatlanság miatt eljárás indul s a nyo­mozás főként arra terjeszkedik ki, hogy a gá­zolok ittassága mennyire befolyásolta beszámit- hatóságukat. A meniőszekrény hiányossága — testi épség elleni kihágás. A g\ ulai járásbíróságon vités Láng Ernő járásbiró Dóra István és Jeneg Jó­zsef gépészeket fejenként 15—15 pengő pénz­bírsággal sújtotta, mert cséplőgépüknél a csen­dőri vizsgálat a mentőszekrény felszerelését nem találta rendben. Az ítéletet a bircság egy évi pró­baidőre felfüggesztette. Véres szerelmi dráma Békésszentandráson. Hétfőn este 6 óra tájban Békésszentandráson Fazekas Imre nős 52 éves szentandrási lakos a nyílt utcán revolverrel rálőtt egy Bontovics Judit nevű fiatal lányra. A lövés után, amely szerencsére nem talált, Faztkas maga ellen fordította a fegy­vert és szájába lő;t, úgy hogy a golyó a tarkó­ján jött ki. A súlyos agylövés Fazekas Imre életét azonnal kioltotta. A tragédia hátterében valószínűleg szerelmi h'stória van. Állami gépjármüvezetőképző (soffőr) tanfo­lyam nyílik meg leszállított tandíjakkal a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló infézet keretében március 6-án este negyed 7 órakor, az intézet Budapest, Vili., József-körüt 6. szám alatti he­lyiségében. Beírás naponta d. e 9 — 1 óráig az igazgatósági irodában, ahol a felvételhez szüksé­ges űrlapok a hivatalos órák alatt előzetesen beszerezhetők. Igazgatóság Gyümölcsfaápolási tanfolyam rendezése, a földmivelésügyi miniszter anyagi támogatása mellett rendezett s már a múlt év őszén meg­kezdést gyümölcsfaápolási és védekezési tanfo­lyamot a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara ez év tavaszán két napra és nyár elején szintén két napra terjedő tanfolyammal kiegészíti Ezen tanfolyamok Békéscsabán, Gyomán, Gyulán és Szarvason tartatnak, illetőleg foiytattatnak, ugyan­azon előadókkal és ugyanazon gyümölcsfákon A tanfolyamok idejét a tanfolyamvezetők fogják megállapítani, mire vonatkozólag az emlittett községek elöljáróságai felkérettek, hogy a gyü­mölcsfák virágzásának idejét a Mezőgazdasági Kamarával közöljék, amikor is a tanfolyamok napjai azonnal ki fognak tűzetni. Pariser .................................|*36 To nnás virstli (25 pár 1 kg) . . 1*40 Frankfurti virstli.............1-60 I. —a nyári szalámi.............1*30 ízl etes füstölt kolbász .... —*90 Sonkafélék és felvágottak legolcsóbb napiáron. Megrendelések már két kilótól kezdve. — Kapható : KOZMA TESTVÉREK R. T. szalámi- és hentesirogjárában BEDAPEST, VIII., RÖKK SZILARD-ÜTCA 12. SZÁM, Árjegyzéket kívánatra küldünk. 52 v3—1 Helyi megbízható ügynököket felveszünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom