Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-11-19 / 90. szám

4 a e k e » 1933 november 19 Halálozás. Pénteken a várost szomorú ha. lálhir futotta be: Fmta József, a gyulai kir. tör­vényszék tanácsvezető bírája Budapesten meghalt. Bár betegsége régi keletű és komoly volt, halá Iának hire mégis váratlanul érte és mélyen meg­rendítette azokat, akik ismerték és szerették. Betegeskedni még a tavasszal kezdett, meghűlt, mellhártya és tüdőgyulladást kapott, úgy látszott azonban, hogy szervezete meg tud küzdeni a betegségekkel. De nemsokára újabb légzőszerv* betegség támadta meg, üszkösödés lépett fel a tüdején, úgy hogy operálni kellett. Az operációt az európai hirü Wint emits professzor a Rókus kórházban sikeresen el is végezte, a műtét azon­ban már nem tudta az éleinek visszaadni: Fmta József pénteken hajnalban súlyos szenvedések után meghalt. Fmta József 1875 ben, a három- széki Nagynyujtódon született. Bírói működését a csikszer.tmártoni járásbíróságon kezdte, ahol később a járásbíróság vezetője is lett. Gvu Iára 1925 ben került s először a járásbíróságnál, majd rövidesen a törvényszéknél kapott beosztást, s ott mint a II. polgári felebbezési tanács veze­tője működött. Jogi tudásával, s puritán jellemé vei általános megbecsülést és szeretetet szerzett magának. A román betörés idején tanúsított hazafias, bátor magatartásáért a kormány a II. osztályú polgári hadi érdemkereszttel tüntette ki. Haláláról a gyulai törvényszék, ügyészség és járásbíróság tisztikara külön gyászjelentést adót* ki. Bedák Mátyás és Keviczky László kitünte­tése. A Kormányzó Kevicsky László ágostai ev. esperest és Bedák Mátyás róm. katb. plébánost, legmagasabb elismerésével tüntette ki. A kitün­tetéseket csütörtökön adta át Kondoros község­házán Korossy György főispán. A két lelkész ötven év óta működik Kondoroson és egyházi és társadalmi téren, valamint Kondoros község és templomainak felépítésében nagy érdemeket szerzett. A legfelsőbb kitüntetés Kondoroson és vármegye szerte őszinte örömöt kelt. ÁZ 554 SZ. Gyula cserkészcsapat 19 én va­sárnap este 8 órai kezdettel az Egyesült Kato­likus és Polgári Kör nagytermében családias jellegű estélyt rendez, melyre a cserkészek köz­vetlen hozzátartozóit szeretettel meghívja a pa­rancsnokság. Wenckheim Dénes gróf utóda a gazdasági albizottságban. Békésvármegye közigazgatási bi­zottsága legutóbb tartott ülésén a Wenckheim Dénes gróf elhalálozásával megüresedett helyre a gazdasági albizottságba Grämling Alajos ura. dalmi jószágfelügyelőt választotta be. Baromfi, galamb és házinyul kiállítás Gyulán. A Délmagyarországi Baromfi, Galamb és Hazi- nyultenyésztők Egyesülete folyó évi december 16, 17 és 18 ikán nagyszabású országos kiállí­tást rendez Gyulán a Göndöcs-kerti pavilion nagytermében A vármegye és mindkét megyei város vezetőségének támogatása mellett rende­zendő kiállítás iránt igen nagy' érdeklődés mu­tatkozik a tenyésztők között. Az egyesület el nöksége mindent elkövet hogy az országos kiállítás sikere minél nagyobb legyen. Érdeklő dók forduljanak Sárga Antal ügyvezető elnök­höz. Békéscsabán, Rákóczi u. 7. ahol a kiállításra vonatkozólag minden felvilágosítást megkaphatnak­Halálos baleset a kétegyházi utón. Pénteken délután a Gyula—Kétegyháza közötti országúton halálos kimpneteiü autószerencsétlenség történt. Egy békéscsabai teherautó elütötte Hajnal Lajos gyulavári! lakost, aki a szerencsétlenség pillana­tában azonnal kíszenvedett. A szerencsétlenség ügyében szigorú vizsgálat indult. Filléres gyors Budapestre. Folyó hó 26 án Gyuláról Budapestre filléres gyors- indul. A jegy ára 4 pergő 50 fillér. Jegyeket az állomásfőnök­ségnél lehet előjegyezni. A menetrendet lapunk következő számában közöljük. Gyermekkonyha nyugtázása. A r. k. elemi iskolával kapcsolatos Szent József Gyermekkonyha vezetősége hálás szívvel köszöni és nyugtázza alábbi szives adományokat: N N. 20 Kötőgyár 10, Kukta István 5, Kürti György IV. o t. 1, Mihalik Andor IV. o. t, 1 P, Török Klári 50, Técsy Kató 50 fillér. Zimmer József 36 kg. liszt, Schreiber Ottóné 7 kg lekvár. Hack Mártonná, Pcttner Józsefné 5—5 kg liszt, özv gróf Széc­henyi Antalné hetenkint zöldség és káposzta. Az iskola tanulóinak természetbeni adományai: Bel­városból Frailer Jenő rizs, cukor, Frailer Gizi rizs, cukor, Galiyasi Béla cukor, Soltész Nelii liszt, hagyma, Dávid Gyula burgonya, Hőgye László zöldség, Reinitzer István zöldség, Duska Lajos répa, Ungváry József rizs, cukor, Harkay Tihamér liszt, Baudermann Imre liszt, tojás, Mol­nár Róza liszt, Katona Erzsébet bab. Tar ántika bab, szalonnabőr, Runiizer Margit 10 kg hegyma, Gerebenics Teréz hagyma, burgonya, Friedrich Ica bab, hagyma, Ráfi Ilona burgonya, Rohiik Ilona hsgyma, Hőgye Ilona répa Nagymggyar- városrói: Csőke József liszt, Elekes János búr gonya, Hajdú József zöldség, Gerebenics Antal káposzta, zöldség, borsó. Stir András borsó, Szűcs István burgonya, Tóth János burgonya. Pap Mihály tojás, hagyma, foghagyma, Gácsi Péter zöldség, káposzta. Szűcs István hagyma, Gácc-i Dénes répa, burgonya, babi Szőke István lencse, hagyma, répa, A Szociális Missziótársulat havigyülése 23-án 5 órakor lesz az Egyesült Kath. és Po g Körben. Előadó: Főtiszt. Szabados Antal hittanár. A Szoc Missziótársulat hálás köszönettel nyugtázza az alábbi adományokat: dr Tauffer Emil 10, Bálint Imre névnaprnegváltás címén 10, cipőre 6 50 P. Felülfizetések a nov. Ili táncmulatságon: gróf Almásy Dénesné 10, Trenkó Józsefné 8, Társa dalombiztositó 5, Dr. Purjesz Béla 3*40, N. N 2, Nizsalovszky Józsefné 2, Márk; Jenő 1*40, Mol­nár Albertné 1.40, Dr. Lovicn Ödön 1 P. Major Rezsőné 80, Özv. Nagy Arturné 80, Özv. Tó möry Józsefné 80, N. N. 80, Kádár Miklós 80 Dr. Schröder Gábor 80, N. N. 40, N. N. 40, N, N. 30, N. N , N N„ N N, N. N., N. N, 20—20, N. N. 10 fillér. A hét utolsó három napja száraz, verőfé­nyes, enyhe időben zajlott le. Csütörtökön kora reggel ugyan volt még némi eső, de rövidesen kiderült, sütött a nap és a felhők teljesen elvo­nultak. A légsulymérő is felszállott és e sorok Írásakor is magasan ál), további száraz időt jó sóivá, ha ugyan az ujhold nem változtat újra a mostani időjáráson Nagyon kívánatos lenne pedig, ha nem változtatna és a sok eső után legalább pár hétre terjedő száraz idő következnék, ami a réti, lapos földek szántását és bevetését is lehetővé tenné. A gazdák nagy része különben már teg nap fotyíatta az ugarolást, természetesen csak a hátas földeken, amelyek a három napos száraz, enyhe után valamennyire megszikkadtak. Fogorvoslás körébe eső műveletek "" ~ = végzésére jogosult ===== 7 Ml SITS JÁNOS l ÁLLAMILAG VIZSGÁZOTT FOGÁSZMESTER Foghnzás, fogtömés, müíog, arany-kid, acél fogkorona és kidalás, 34 évi gyakorlat A mai gazdasági viszonyokra való tekintettel az öszes műveletek meglc-pö olcsó árban készülnek. Különleges fogmüveletek meg­egyezés szerint Elöleges megbeszélések díj­talanul. szegényeknek ingyen foghúzás. AZ 1JJNÁO budapesti napdap előfizetőt számára OLCSÓ NYELVTANFOLYAMOKAT rendez. Az „DJSÁG“ előfizetői havi 6'— pengőért vehetnek részt a tanfolyamon. Nem előfizetők havi 12’ - pengőt fizetnek. A tanfolyam október 1-én kez­dődött és hat hónapig tart. Jelentkezni lehet levélben az ÚJSÁG kiadóhivatalánál Budapest, VI, Aradi-u. 10. IPOBT Vasárnap, november 19 én GYTE-OMTK bajnoki mérkőzés. Gyulán OTK-GYAC bajnoki mérkőzés Orosházán. TELEFON 82 » KIRÁLY“ telefon 82 S Gyula, Báró Wenckheim Béla-utca 6. sz. 1933. évi november hő 19-én, vasárnap délután 3, *% 7 és este 9 órakor HáFíísan egy ellen ca vidám bandita) Romantikus filmregény 6 felvonásban. Főszereplők: Edmund Lowe és Conchita Montenegro. Megelőzőleg : SMARAGDTOLVAJ Kalandok egy oceánjáró fedélzetén 6 felvonásban. Fő­szereplők : Charlotte Greenwood és Thomas Meighan. Továbbá: Magyar Vitághlradó a legújabb események hangos felvételeivel. 1933. évi november hő 2!-őn, kedden és 22-én, szerdán délután 5, 7 és este 9 órakor. Magyar film ! Magyar film! F E D Á :C SÁRI első magyar hangos filmje, a buda­pesti Royal Apollóval egyidöben! 1 Z A MÉ3ÍI Történet a megszállott területről. - — Megelőzőleg: ERDEI IDILL Hangos, színes felvételek. MINDEN NAP FILLÉRES HELYARAK ! GRAND HOTEL ti 490 66 * BUDAPEST Egy perc a Keleti pályaudvartól. UJ IDÉNYÁRAK Teljes pensié : szoba, napi 3 szőri étlapszertnt: étkezéssel,-fűtéssel és borravalóval heti. . . , . P 1 ágyas szoba Sütéssel és borra- P valóval heti ...... 2 ágyas szoba fűtéssel és borra­valóval heti ..............................P 38­45­Átutazóknak is reudkiviil mérsékelt árak! j Olcsó cipővásár! Őszi és feli cipő újdonságok nagy választékban megérkeztek VERES LAJOS ———BB!M cipő és divafáruházábani OLCSÓ ELÖNYÁRAK: 264 9-* Női lack és antilop cipők, nagyon olcső előny­árban .........................................................P 9’60-tól Női barna havanna divatcipök . . . . P 9'60 „ Női fekete divat cipők különböző szürke és egyéb lackdisz.........................................P 9'30 „ Fé rfi fekete box regatta divat c.pök . . P 9*50 „ Férfi fekete box Bergsteiger strapa cipők erős talppal.........................................P 9 90 „ Fé rfi barna regatta divat ctpök . . . . P 9-ö0 „ Női teveszőr comot cipő 33—4:-ig . . . P 2'90 „ Fél fi teveször comot cipő 42—46-ig . . P 3-30 „ Gyermek barna havanna fűzős cipők 19—22-ig P 2'30 „ Gyermek barna havanna fűzős cipők 22—26-ig P 3’30 „ Gyermek barna havanna fűzős cipők 27—40-ig P 4'90-töl Gyermek és fiú barna havanna fűzős cipők 31—35-ig................................ ..... . P 6-50 „ Ez en előnyárak csak addig maradnak érvényben, amíg a fentiekből a készlet tart Lichtmann és Dixi cipő különlegességek nagy válasz­tékban ezek egyedárusitása és kizárólagos raktára csak VERES LAJOS DSVATÁRUHÁZÁBAN Gyulán., 1933. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom